جدول مسابقات هفته 2 فصل بهار گنبد کاووس 1388/01/14

چاپ جدول
1
گنبد کاووس نژاد ترکمن (بومي-محلي) (از 3 تا 6) جایزه اول: 10,000,000 ریال جایزه دوم: 4,250,000 ریال جایزه سوم: 2,550,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 14 جمعه 1388/01/14
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
4 0.0 -
83 روز قبل 3-8-?-8-?
3-2-2 /15
01:08.350
2
3 0.0 -
104 روز قبل 2-2
1-6-1 /2
01:09.080
3
6 0.0 -
76 روز قبل 8-1-2-2-4
2-2-2 /7
یاسین ویاسر قلیچی عثمان تاجی زاده یاسر جرجانی
01:10.120
4
3 0.0 -
104 روز قبل ?-1-1
0-0-2 /3
01:10.550
5
4 0.0 -
76 روز قبل 4-2-5-?-4
1-3-3 /12
01:11.600
6
3 0.0 -
104 روز قبل 4-2-4-1-2
3-3-3 /5
01:12.230
7
4 0.0 -
83 روز قبل 5-11-1-5-4
2-2-1 /10
01:12.460
8
6 0.0 -
160 روز قبل ?-?-10-?-?
2-3-1 /6
01:13.040
9
3 0.0 -
153 روز قبل ?-1
0-0-1 /2
01:13.670
10
3 0.0 -
104 روز قبل ?-3-1-4
4-0-1 /4
محمد امین گوگ نژاد عبدالعزیز گوگ نژاد احمد پقه
01:14.890
11
3 0.0 -
104 روز قبل ?-7-?-3-4
2-1-0 /8
01:15.730
3 0.0 -
104 روز قبل ?-3-?-3-2
3-2-0 /6
2
گنبد کاووس نژاد دوخون (مبتدي و نبرده) (2 سال) جایزه اول: 12,000,000 ریال جایزه دوم: 5,000,000 ریال جایزه سوم: 3,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 14.3 جمعه 1388/01/14
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 0.0 -
-
4-6-5 /0
01:05.160
4
2 0.0 -
-
2-0-2 /0
داریوش حسن قاسمی عید قلی قربانی محمد خوجملی
01:07.160
5
2 0.0 -
-
2-4-3 /0
فرشاد و فریدون کر یعقوب ایری آرش ایری
01:08.810
6
2 0.0 -
-
0-2-3 /0
دکتر رحمن شیرمحمدلی رحیم بردی مهرانی ستار مهرانی
01:09.420
7
2 0.0 -
-
2-0-1 /0
01:09.940
8
2 0.0 -
-
1-1-2 /0
01:09.940
01:10.060
2 0.0 -
-
0-0-0 /0
محمد نصیری بهمن قربانی بی نام
3
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 8 تا 44) (از 3 تا 4) جایزه اول: 14,000,000 ریال جایزه دوم: 5,750,000 ریال جایزه سوم: 3,450,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 15.3 جمعه 1388/01/14
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 0.0 -
76 روز قبل 9-3-8-1-4
3-2-3 /5
01:03.920
2
4 0.0 -
76 روز قبل 8-?-7-1-2
2-4-3 /8
مسعود ومیلاد پورانجنار غفور خوجملی ستار مهرانی
01:04.130
3
3 0.0 -
106 روز قبل 2-6-6-?-3
3-1-0 /10
01:05.350
4
3 0.0 -
104 روز قبل 9-?-4-6-5
2-3-2 /8
پیمان ولطیف ایگدری امید عاقبتی طاهر ایگدری
01:05.470
5
3 0.0 -
76 روز قبل 2-1-?-11-7
0-1-1 /5
01:06.130
6
3 0.0 -
125 روز قبل 6-1-9-6-6
1-0-1 /6
01:06.500
7
4 0.0 -
76 روز قبل 6-4-11-2-7
0-1-1 /9
01:06.930
8
3 0.0 -
104 روز قبل 12-9-?-?-1
0-0-1 /6
01:08.710
3 0.0 -
104 روز قبل 5-1-5
3-2-2 /3
3 0.0 -
104 روز قبل 11-4-4-2-11
1-2-2 /6
انیس بزمونه محمد بزمونه بی نام
3 0.0 -
301 روز قبل 1-4-8
0-0-3 /3
فریدون شیرمحمدلی تویلی قربانی بی نام
3 0.0 -
104 روز قبل 7-3-8-2-6
2-3-0 /10
عبدالوحید پوری مجید ایری بی نام
4
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 20 تا 60) (از 3 تا 4) جایزه اول: 16,000,000 ریال جایزه دوم: 6,750,000 ریال جایزه سوم: 4,050,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 16 جمعه 1388/01/14
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 0.0 -
76 روز قبل 9-?-1-9-?
6-4-4 /9
01:04.030
2
3 0.0 -
153 روز قبل 1-1-2-2
1-4-4 /4
حکیم ومسعود کردی بهمن اونق عبدالعزیز اونق
01:04.080
3
3 0.0 -
97 روز قبل ?-3-5-?-2
3-10-1 /11
01:04.100
4
3 0.0 -
76 روز قبل 2-3-4-2-11
6-4-4 /12
مرحوم حاج کریم کلته جمال آموت مجید صالح پور
01:04.110
5
4 0.0 -
106 روز قبل 2-6-?-2-2
1-4-2 /9
بهرام آقا رجب نژاد بهمن اونق عبدالخالق چپرلی
01:04.480
6
4 0.0 -
106 روز قبل 12-?-5-?-2
2-4-0 /16
01:05.040
7
3 0.0 -
104 روز قبل 7-8-?-1-2
1-1-2 /9
حاج سیدحسن سید حسنی نورمحمد اونق نورمحمد بشگرد
01:05.120
8
4 0.0 -
106 روز قبل 4-7-?-1-7
0-0-3 /11
نازبردی قره داشلی ناز محمد قره داشلی لطیف تمری
01:05.990
9
4 0.0 -
76 روز قبل 4-2-7-3-5
11-4-2 /10
عیدمحمدوآشوربای ایگدری بایرام دردی سلاقی طاهر ایگدری
01:06.040
10
3 0.0 -
76 روز قبل 3-?-1-3-3
5-1-1 /8
حاج قربان دوردی قره دولاق آق اویلی بشگرد آق اویلی بشگرد
01:06.110
11
4 0.0 -
106 روز قبل 6-?-?-?-4
3-3-1 /14
تاج محمد درویش زاده مجید خوجملی اسماعیل کوچکی
01:06.340
12
4 0.0 -
106 روز قبل 6-10-2-5-1
0-2-2 /7
01:07.770
5
گنبد کاووس نژاد تروبرد (هنديکاپ) (از 3 تا 5) جایزه اول: 18,000,000 ریال جایزه دوم: 7,500,000 ریال جایزه سوم: 4,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 16.3 جمعه 1388/01/14
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 50.0 -
174 روز قبل 1-1-5
1-0-4 /3
01:00.920
2
4 52.0 -
111 روز قبل 1-1
1-2-2 /2
01:01.370
3
4 54.0 -
146 روز قبل 2-3-1-1-1
5-4-3 /6
01:01.640
4
3 52.0 -
111 روز قبل 2-2-1-1
0-5-2 /4
سرکار خانم نفیسه عابدینی تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده
01:02.280
5
4 55.0 -
104 روز قبل 2-1-6-1-6
1-5-3 /9
01:02.285
6
4 52.0 -
106 روز قبل 3-5-9-1-5
4-5-2 /14
زنده یاد قلیچ دوردی موحد علی خوجملی مجید صالح پور
01:03.190
7
4 50.0 -
76 روز قبل 8-9-7-2-2
1-3-1 /13
حاج بهروز بهلکه مجید ایری محمود قولرعطا
01:03.520
8
4 56.0 -
76 روز قبل 4-3-6-6-5
2-8-3 /20
زنده یاد قلیچ دوردی موحد علی خوجملی طاهر ایگدری
01:03.790
9
5 53.0 -
97 روز قبل 4-2-9-6-1
0-2-2 /9
01:04.480
10
4 53.0 -
111 روز قبل 6-2-4-4-1
0-2-2 /10
01:05.190
3 54.0 -
76 روز قبل 1-1-1-2-6
0-1-3 /7
ثریا فرهمند کاکا سارلی بی نام
6
گنبد کاووس نژاد تروبرد (از 0 تا 60) (از 3 تا 4) جایزه اول: 14,000,000 ریال جایزه دوم: 5,750,000 ریال جایزه سوم: 3,450,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 17 جمعه 1388/01/14
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
01:01.910
2
3 0.0 -
125 روز قبل 3-4-5-3-4
2-1-0 /5
امیرحسین امیرسلیمانی رحیم بردی مهرانی ستار مهرانی
01:02.900
3
3 0.0 -
83 روز قبل 5-8-7
1-1-1 /3
01:03.930
01:04.740
5
4 0.0 -
-
2-0-0 /0
01:05.770
6
3 0.0 -
7 روز قبل 5
2-3-2 /1
محمد و سارا یاسری رشید ایری بایرام محمد قولاق
01:05.860
01:07.940
10
3 0.0 -
-
0-0-0 /0
01:10.760
4 0.0 -
104 روز قبل 3-4
1-2-1 /2
شرکت سرخدشت تویلی قربانی بی نام
7
گنبد کاووس نژاد تروبرد (از 10 تا 52) (از 3 تا 5) جایزه اول: 16,000,000 ریال جایزه دوم: 6,750,000 ریال جایزه سوم: 4,050,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 17.3 جمعه 1388/01/14
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 0.0 -
83 روز قبل 1-3
4-0-4 /2
01:02.950
2
5 0.0 -
106 روز قبل 7-5-1-4-3
3-2-2 /10
01:03.320
3
4 0.0 -
83 روز قبل 4-2-4-1-5
4-2-1 /7
سیدعلی میرمحمدعلی تویلی قربانی اسماعیل کوچکی
01:03.680
4
3 0.0 -
83 روز قبل 7-3-5-2-6
3-2-0 /8
امیرحسین امیرسلیمانی رحیم بردی مهرانی محمود قولرعطا
01:03.710
4
5 0.0 -
83 روز قبل 3-4-4-6-4
4-0-2 /6
01:03.750
6
4 0.0 -
7 روز قبل 1-2
2-3-2 /2
سرکارخانم رادان رشید ایری عید محمد غراوی
01:03.780
7
4 0.0 -
146 روز قبل 6-3-3-3-5
4-3-4 /7
مرکز پرورش اسب پارتیان فرهاد خانقلی زاده قزل عبدالناصر قزل
01:04.030
8
3 0.0 -
7 روز قبل 2-4-6-8-2
1-2-0 /7
مرحوم حاج بردی محمد گوگلانی حاجی محمد نوایی محمد خوجملی
01:04.700
9
4 0.0 -
83 روز قبل 2-4-3-2-6
2-2-0 /8
01:04.700
10
3 0.0 -
167 روز قبل 2-2
1-2-0 /2
01:04.970
11
3 0.0 -
76 روز قبل 7-4-6-4-7
2-0-1 /9
01:05.120
4 0.0 -
132 روز قبل 9-3-6-2-7
2-2-0 /7
زنده یاد قلیچ دوردی موحد علی خوجملی بی نام
8
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 14 تا 46) (از 3 تا 4) جایزه اول: 14,000,000 ریال جایزه دوم: 5,750,000 ریال جایزه سوم: 3,450,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 18 جمعه 1388/01/14
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 0.0 -
76 روز قبل 5-?-1-11-1
0-0-5 /7
معین وآرمین جیواد باشگاه درخشش ستار مهرانی
2
3 0.0 -
76 روز قبل 7-1-3-9-4
1-2-1 /8
3
4 0.0 -
106 روز قبل 5-?-4-1-?
1-2-2 /10
حاج محمدرضا اختراعی موسی آق ارکاکلی موسی آق ارکاکلی
4
4 0.0 -
97 روز قبل ?-9-4-?-1
1-1-1 /7
محمدامین جرجانی جمشید جرجانی یاسر جرجانی
3 0.0 -
7 روز قبل 1-3-8-?-4
2-2-2 /10
3 0.0 -
76 روز قبل 8-?-1-5-6
2-1-2 /11
مسعودویونس قربانزاده آنه محمد حاجی زاده محمد خوجملی
3 0.0 -
153 روز قبل ?-1-7-3-2
1-1-1 /5
حامد سالاری توماچ بهمن صداقت عبدالناصر قزل
3 0.0 -
97 روز قبل ?-6-8-3-6
2-1-1 /10
عبدالرحیم -آصف جعفربای عبدالحکیم مهرانی عبداله قولرعطا
3 0.0 -
76 روز قبل 1-3-2-10-8
2-2-1 /8
3 0.0 -
97 روز قبل 3-4-?-3-4
7-0-4 /11
4 0.0 -
132 روز قبل 5-3-?-4-?
2-1-1 /16
بردی محمد قربانپور محمد اونق فیض الله رجال