جدول مسابقات هفته 3 فصل بهار گنبد کاووس 1388/01/28

چاپ جدول
1
گنبد کاووس نژاد ترکمن (بومي-محلي ) (از 3 تا 6) جایزه اول: 10,000,000 ریال جایزه دوم: 4,250,000 ریال جایزه سوم: 2,550,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 14 جمعه 1388/01/28
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
4 56.0 -
120 روز پیش 1-2-1-2-3
2-2-2/10
01:06.260
2
4 56.0 -
90 روز پیش 1-4-1-4-2
3-4-3/14
01:07.050
3
6 54.0 -
294 روز پیش 2-4-3-1-?
4-4-2/12
01:07.540
4
3 53.0 -
118 روز پیش 1-1-3-1-?
2-2-5/6
01:08.030
5
4 52.0 -
14 روز پیش 1-3-8-?-8
3-2-2/16
01:08.130
6
6 57.0 -
90 روز پیش 3-3-1-?-1
6-4-8/8
01:08.270
7
4 53.0 -
90 روز پیش 9-7-1-1-4
1-4-2/15
حاجی ماقل ساعی رحمت الله رجال علی رجال
01:09.000
8
5 52.0 -
90 روز پیش 7-8-?-2-8
3-2-3/16
01:09.430
9
5 50.0 -
90 روز پیش 10-5-6-?-5
1-3-2/14
01:10.260
10
4 50.0 -
90 روز پیش 6-6-3-4-2
3-3-3/18
01:11.830
2
گنبد کاووس نژاد دوخون (مبتدي و نبرده ) (2 سال) جایزه اول: 12,000,000 ریال جایزه دوم: 5,000,000 ریال جایزه سوم: 3,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 14.3 جمعه 1388/01/28
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
01:05.110
2
2 0.0 -
-
2-6-3/0
شهیدمختارآقازاده امیری جمال الدین علایی عبداله قولرعطا
01:05.240
01:06.460
4
2 0.0 -
-
1-0-1/0
مرحوم بردی حاجی قوجق نژاد رحمان اورگلی احمد پقه
01:06.520
5
2 0.0 -
-
4-5-2/0
محمد بزمجو-فرزاد آتابای نورمحمد اونق نورمحمد بشگرد
01:05.240
01:07.010
01:07.400
8
2 0.0 -
-
2-0-3/0
حاجی یول گلدی بابایی عبدالحی مهرانی کمال دالی جه عطا
01:07.490
01:08.380
10
2 0.0 -
-
1-0-0/0
محمود رضا شیرنگی سبحان پقه لطیف تمری
01:09.890
01:10.070
2 0.0 -
-
1-1-0/0
مرحوم حاج هادی هاشمی حکیم حاجی راد کوچک بی نام
3
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 0 تا 28 ) (از 3 تا 5) جایزه اول: 12,000,000 ریال جایزه دوم: 5,000,000 ریال جایزه سوم: 3,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 15.3 جمعه 1388/01/28
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 0.0 -
21 روز پیش 11
0-1-3/1
دانشمند - ناز محمد آتابای عبدالخالق ایری یاسر جرجانی
01:03.980
2
3 0.0 -
97 روز پیش 6-6-?-?-7
2-3-1/7
کتایون وکیمیا یحیایی یعقوب ایری آرش ایری
01:04.800
3
3 0.0 -
21 روز پیش 6-8-4
1-1-1/3
شهید عبدالرحمن ارازلی آنه گلدی اونق عبدالعزیز اونق
01:04.830
4
5 0.0 -
629 روز پیش 4-?-4-8-3
1-1-0/13
01:05.480
5
4 0.0 -
167 روز پیش 4-3-4
1-0-0/3
01:05.530
6
3 0.0 -
21 روز پیش 5-7-5-?-8
0-4-0/8
01:05.600
7
3 0.0 -
21 روز پیش 11-10-2-5-5
0-1-0/12
01:05.660
8
4 0.0 -
21 روز پیش 7-2-3-9-7
1-1-0/6
باشگاه مهر آذین زاهد کمی عبداله قولرعطا
01:05.810
9
3 0.0 -
97 روز پیش 7-9-?-9-2
0-1-1/10
01:07.650
10
3 0.0 -
-
1-0-0/0
مرحوم حاج خدای بردی عاقبتی امید عاقبتی طاهر ایگدری
01:11.000
11
3 0.0 -
97 روز پیش 7-8
0-0-0/2
01:11.310
12
3 0.0 -
97 روز پیش 9-8-11-?-6
0-0-0/6
مبینا وسهیلا قوچ زاده رحمان اورگلی حاجی گلدی قرجه
01:13.970
4
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 8 تا 54 ) (از 3 تا 4) جایزه اول: 14,000,000 ریال جایزه دوم: 5,750,000 ریال جایزه سوم: 3,450,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 16 جمعه 1388/01/28
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 0.0 -
90 روز پیش 3-4-9-3-1
9-3-3/9
01:04.370
2
3 0.0 -
118 روز پیش 11-4-4-2-11
1-2-2/6
01:04.980
3
3 0.0 -
14 روز پیش ?-5-1-5
3-2-2/4
01:04.990
4
3 0.0 -
14 روز پیش 4-9-?-4-6
2-3-2/9
پیمان ولطیف ایگدری امید عاقبتی طاهر ایگدری
01:05.030
5
3 0.0 -
21 روز پیش 2-11-8-4-?
1-2-0/11
01:05.280
6
3 0.0 -
90 روز پیش 10-7-2-7-9
2-5-0/7
حاجی گلدی ملا ایگدری آنه محمد حاجی زاده محمد خوجملی
01:05.910
7
3 0.0 -
14 روز پیش ?-?-6-8-3
2-1-1/11
عبدالستار جعفربای عبدالحکیم مهرانی احمد پقه
01:05.980
8
4 0.0 -
21 روز پیش 1-4
1-0-1/2
01:07.040
9
3 0.0 -
111 روز پیش ?-4-9-3-3
4-0-0/12
01:07.290
10
3 0.0 -
14 روز پیش 3-2-6-6-?
3-1-0/11
01:07.630
3 0.0 -
14 روز پیش 5-2-1-?-11
0-1-1/6
3 0.0 -
118 روز پیش 10-7-?-?-1
0-1-5/8
ابراهیم کردی آشجان قزل بی نام
5
گنبد کاووس نژاد تروبرد وارداتی (از 0 تا 36 ) (از 3 تا 4) جایزه اول: 14,000,000 ریال جایزه دوم: 5,750,000 ریال جایزه سوم: 3,450,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 16.3 جمعه 1388/01/28
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
4 0.0 -
14 روز پیش 7
0-1-4/1
01:00.870
2
4 0.0 -
118 روز پیش 3-4
1-2-1/2
01:01.920
3
3 0.0 -
120 روز پیش 6-9-7-4
2-3-1/4
مرحوم ارازمحمد تکه جلال ایری بهروز پقه
01:03.120
4
4 0.0 -
118 روز پیش 4-4-8
0-0-0/3
01:03.170
5
3 0.0 -
14 روز پیش 3-5-8-7
1-1-1/4
01:03.170
01:03.430
7
4 0.0 -
160 روز پیش 5
0-0-0/1
01:04.650
01:05.970
9
4 0.0 -
118 روز پیش 5-6-8-7
0-0-0/4
01:06.110
10
4 0.0 -
14 روز پیش 5
2-0-0/1
01:06.470
6
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 20 تا 96 ) (از 3 تا 5) جایزه اول: 16,000,000 ریال جایزه دوم: 6,750,000 ریال جایزه سوم: 4,050,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 17 جمعه 1388/01/28
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 0.0 -
153 روز پیش 3-1-2-1-?
3-3-4/5
دکتر حشمت نادرزاده بهروز ایری ستار مهرانی
01:01.470
2
3 0.0 -
14 روز پیش 1-9-3-8-1
3-2-3/6
01:02.500
3
4 0.0 -
14 روز پیش 2-8-?-7-1
2-4-3/9
یوسف عرازی وپورانجنار غفور خوجملی عبدالناصر قزل
01:02.780
4
3 0.0 -
118 روز پیش 1-6-5-?-5
2-3-4/8
عبدالرسول وامان محمد پقه قربان دردی تیرغم فیض الله رجال
01:03.610
5
3 0.0 -
111 روز پیش ?-5-6-8-1
3-2-2/6
ظهیرالدین یارعلی قربان دردی تیرغم احمد پقه
01:03.890
6
3 0.0 -
90 روز پیش 4-?-2-7-2
0-3-3/9
حاج گلدی آخوند تراج آشجان قزل یاسر جرجانی
01:04.020
7
3 0.0 -
90 روز پیش 7-2-5-12-?
3-5-1/13
01:04.580
8
5 0.0 -
188 روز پیش 3-6-8-?-7
4-3-0/15
01:04.950
9
3 0.0 -
90 روز پیش 6-?-2-2-1
4-6-8/8
حاج سیدحسن سید حسنی نورمحمد اونق نورمحمد بشگرد
01:06.100
3 0.0 -
-
0-1-2/0
امید بدراقی محمد فیوج بی نام
4 0.0 -
14 روز پیش 3-5-?-4-1
1-2-2/11
حاج محمدرضا اختراعی موسی آق ارکاکلی بی نام
4 0.0 -
14 روز پیش 6-12-?-5-?
2-4-0/17
7
گنبد کاووس نژاد تروبرد وارداتی (هنديکاپ ) (از 3 تا 4) جایزه اول: 20,000,000 ریال جایزه دوم: 8,250,000 ریال جایزه سوم: 4,950,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 17.3 جمعه 1388/01/28
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
4 50.0 -
97 روز پیش 1-1-7-1-5
0-2-6/5
00:59.330
2
4 53.0 -
14 روز پیش 2-1-1
1-2-2/3
01:00.200
3
3 50.0 -
14 روز پیش 1-1-3
4-0-4/3
01:00.430
4
4 53.0 -
14 روز پیش 5-2-1-6-1
1-5-3/10
01:00.580
5
4 56.0 -
21 روز پیش 4-3-4-2-4
2-4-4/15
01:00.730
6
4 52.0 -
188 روز پیش 3-3-1-1-1
4-2-4/6
مرکز پرورش اسب پارتیان فرهاد خانقلی زاده قزل آق اویلی بشگرد
01:01.150
7
3 53.0 -
90 روز پیش 1-1-1-2-6
0-1-3/7
01:01.230
8
4 53.0 -
90 روز پیش 5-1-2-3-5
3-5-2/18
حاج حمید رادان رشید ایری سعید قلی آق
01:01.460
9
4 51.0 -
111 روز پیش 2-4-4-7-3
3-4-1/17
01:01.810
8
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 26 تا 60 ) (از 3 تا 6) جایزه اول: 18,000,000 ریال جایزه دوم: 7,500,000 ریال جایزه سوم: 4,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 18 جمعه 1388/01/28
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
4 0.0 -
14 روز پیش 5-2-6-?-2
1-4-2/10
عبدالعزیز رجب نژاد بهمن اونق عبدالعزیز اونق
01:01.770
2
3 0.0 -
14 روز پیش 3-?-3-5-?
3-10-1/12
01:01.820
3
4 0.0 -
21 روز پیش 5-5-7-2-1
1-2-3/12
01:02.040
4
4 0.0 -
21 روز پیش 9-1-5-2-2
2-5-2/11
01:02.290
5
4 0.0 -
21 روز پیش 4-2-10-3-4
1-3-2/11
01:02.320
6
3 0.0 -
14 روز پیش 1-9-?-1-9
6-4-4/10
01:02.650
7
3 0.0 -
139 روز پیش 3-4-2-2-2
3-4-2/8
01:02.710
8
6 0.0 -
167 روز پیش ?-?-5-7-6
0-5-1/25
01:03.150
9
3 0.0 -
111 روز پیش 2-4-7-3-1
2-3-4/11
مرحوم حاجی محمدبدراق بهروز ایری اسماعیل کوچکی
01:04.660
10
4 0.0 -
21 روز پیش 10-11-8-4-4
0-0-4/16
گوهرشاد و مائده ولی نژاد عبدالحمید قلرعطا احمد پقه
01:07.690
4 0.0 -
90 روز پیش 5-3-5-3-3
3-3-1/25
خدر و رحمان آل هوز آنه محمد حاجی زاده بی نام
4 0.0 -
21 روز پیش 7-6-?-?-3
3-3-2/23
طواق محمد پقه سبحان پقه بی نام