جدول مسابقات هفته 4 فصل بهار گنبد کاووس 1388/02/03

چاپ جدول
1
گنبد کاووس نژاد ترکمن (بومي-محلي ) (از 3 تا 4) جایزه اول: 10,000,000 ریال جایزه دوم: 4,250,000 ریال جایزه سوم: 2,550,000 ریال
نمایش ویدیو 1550 متر 14.3 پنج شنبه 1388/02/03
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
00:46.060
2
4 0.0 -
27 روز پیش 4-5
0-1-1/2
02:01.170
3
4 0.0 -
27 روز پیش 5-3-5-4
3-0-1/4
02:01.320
4
3 0.0 -
27 روز پیش 3-?-9
1-0-0/3
حاج صفر گلدی عطا زاده کریم گوگ نژاد فیض الله رجال
02:01.740
5
3 0.0 -
27 روز پیش 9-?-6-2-5
0-1-0/8
حاجی آنه یامپی طواق یلمه ادریس کسلخه
02:02.850
6
3 0.0 -
131 روز پیش ?
0-0-0/1
02:03.960
7
3 0.0 -
-
1-0-0/0
عبدالرشید الهی مراد تاجی زاده احمد پقه
02:04.020
8
3 0.0 -
27 روز پیش 6-3
1-0-0/2
02:04.980
9
3 0.0 -
131 روز پیش ?-6-7-9
0-0-0/4
02:06.060
3 0.0 -
27 روز پیش 10-?-4-?-3
3-1-0/8
پرورش اسب یاسین یاسر ادریس قلیچی بی نام
4 0.0 -
705 روز پیش 10
0-0-0/1
علی ایشان خلیقی سید خوجه حاجی گوگ نژاد بی نام
2
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 8 تا 44 ) (2 سال) جایزه اول: 12,000,000 ریال جایزه دوم: 5,000,000 ریال جایزه سوم: 3,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 15.3 پنج شنبه 1388/02/03
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 0.0 -
27 روز پیش 7
1-0-2/1
امیر علی ابوالحسن زاده اراز زارعی کسلخه عنایت اله قولرعطا
01:00.140
2
2 0.0 -
27 روز پیش 4
1-3-0/1
حاج جمعه قلی کردی محمد اونق علی اونق
01:01.980
3
2 0.0 -
20 روز پیش 4
2-0-2/1
01:02.180
4
2 0.0 -
27 روز پیش 8
0-2-2/1
حاج عبدالقیوم مرادچله نوریقدی یلقی یاسر جرجانی
01:02.800
5
2 0.0 -
6 روز پیش 6
4-0-2/1
01:03.020
6
2 0.0 -
20 روز پیش 8
1-1-2/1
01:04.270
7
2 0.0 -
27 روز پیش 6
0-0-1/1
01:04.580
8
2 0.0 -
20 روز پیش 5
2-4-3/1
فرشاد و فریدون کر یعقوب ایری آرش ایری
01:04.620
9
2 0.0 -
6 روز پیش 4
1-0-1/1
مرحوم بردی حاجی قوجق نژاد رحمان اورگلی محمد خوجملی
01:05.390
10
2 0.0 -
27 روز پیش 5
2-1-1/1
عبدالرشید برهان بهمن صداقت عبدالناصر قزل
01:05.940
2 0.0 -
20 روز پیش 7
2-0-1/1
حمید شکیبا علی خوجملی بی نام
3
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 0 تا 64 ) (2 سال) جایزه اول: 12,000,000 ریال جایزه دوم: 5,000,000 ریال جایزه سوم: 3,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 16 پنج شنبه 1388/02/03
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
01:01.920
3
2 0.0 -
-
4-2-6/0
مرحوم حاج کاکا بابا نیازی اراز قربان اونق قربان محمد اودک
01:03.410
4
2 0.0 -
-
1-0-0/0
حاج گلدی آخوند تراج آشجان قزل بهزاد قلیخانی
01:04.740
01:05.160
01:05.250
01:05.460
8
2 0.0 -
-
2-1-1/0
حلیم بردی وطن پرست ابراهیم بدویزاده متین آموت
01:07.110
01:09.340
2 0.0 -
-
2-2-1/0
4
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 10 تا 58 ) (از 3 تا 4) جایزه اول: 14,000,000 ریال جایزه دوم: 5,750,000 ریال جایزه سوم: 3,450,000 ریال
نمایش ویدیو 1550 متر 16.3 پنج شنبه 1388/02/03
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 0.0 -
103 روز پیش 1-3
1-3-5/2
01:43.120
2
3 0.0 -
96 روز پیش 4-1-5-5-4
3-5-4/6
مرحوم صالح صالح پور جلال ایری آق اویلی بشگرد
01:43.680
3
3 0.0 -
20 روز پیش ?-1-3-8-?
2-2-2/11
01:43.710
5
3 0.0 -
27 روز پیش 3-5-9-2-?
4-1-2/10
راحله و آسیه مسافر جمشید جرجانی عبداله قولرعطا
01:44.330
5
4 0.0 -
20 روز پیش 4-?-9-4-?
1-1-1/8
محمدامین جرجانی جمشید جرجانی یاسر جرجانی
01:44.370
6
3 0.0 -
6 روز پیش 5-2-11-8-4
1-2-0/12
01:46.110
7
3 0.0 -
6 روز پیش 7-?-?-6-8
2-1-1/12
عبدالستار جعفربای عبدالحکیم مهرانی ستار مهرانی
01:46.980
8
4 0.0 -
6 روز پیش 8-1-4
1-0-1/3
01:47.030
9
3 0.0 -
117 روز پیش ?-3-5-5-4
4-2-3/12
فرهاد توغدری بهروز ایری بهروز ایری
01:49.090
5
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 18 تا 96 ) (از 3 تا 4) جایزه اول: 16,000,000 ریال جایزه دوم: 6,750,000 ریال جایزه سوم: 4,050,000 ریال
نمایش ویدیو 1550 متر 17 پنج شنبه 1388/02/03
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
4 0.0 -
6 روز پیش 3-2-8-?-7
2-4-3/10
یوسف عرازی وپورانجنار غفور خوجملی عنایت اله قولرعطا
01:41.290
2
3 0.0 -
6 روز پیش 1-3-4-9-3
9-3-3/10
01:41.840
3
3 0.0 -
20 روز پیش 10-3-?-1-3
5-1-1/9
حاج قربان دوردی قره دولاق آق اویلی بشگرد آق اویلی بشگرد
01:42.210
4
3 0.0 -
20 روز پیش ?-8-?-1-5
2-1-2/12
مسعودویونس قربانزاده آنه محمد حاجی زاده محمد خوجملی
01:43.240
5
3 0.0 -
20 روز پیش ?-1-3-2-10
2-2-1/9
01:43.310
6
4 0.0 -
20 روز پیش 9-4-2-7-3
11-4-2/11
عیدمحمدوآشوربای ایگدری بایرام دردی سلاقی عید محمد غراوی
01:43.580
7
3 0.0 -
6 روز پیش 2-1-9-3-8
3-2-3/7
01:43.700
8
3 0.0 -
6 روز پیش 7-7-2-5-12
3-5-1/14
01:43.760
9
4 0.0 -
20 روز پیش 11-6-?-?-?
3-3-1/15
تاج محمد درویش زاده مجید خوجملی اسماعیل کوچکی
01:44.500
10
3 0.0 -
20 روز پیش 2-7-1-3-9
1-2-1/9
01:44.840
11
3 0.0 -
20 روز پیش 7-7-8-?-1
1-1-2/10
حاج سیدحسن سید حسنی نورمحمد اونق نورمحمد بشگرد
01:45.710
3 0.0 -
6 روز پیش 9-6-?-2-2
4-6-8/9
حاج سیدحسن سید حسنی نورمحمد اونق بی نام
6
گنبد کاووس نژاد تروبرد وارداتی (از 10 تا 46 ) (از 3 تا 5) جایزه اول: 17,000,000 ریال جایزه دوم: 7,000,000 ریال جایزه سوم: 4,200,000 ریال
نمایش ویدیو 1550 متر 17.3 پنج شنبه 1388/02/03
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
5 0.0 -
20 روز پیش 4-3-4-4-6
4-0-2/7
01:38.920
2
4 0.0 -
20 روز پیش 3-4-2-4-1
4-2-1/8
01:40.030
3
3 0.0 -
20 روز پیش 4-7-3-5-2
3-2-0/9
امیرحسین امیرسلیمانی رحیم بردی مهرانی ستار مهرانی
01:40.820
4
3 0.0 -
96 روز پیش 3-3-8-2-1
3-2-4/6
حاج مسعود بابازاده حمید روشنی عید محمد غراوی
01:41.090
5
4 0.0 -
20 روز پیش 9-2-4-3-2
2-2-0/9
01:41.720
6
4 0.0 -
20 روز پیش 6-1-2
2-3-2/3
سرکارخانم رادان رشید ایری عبدالخالق چپرلی
01:41.770
7
3 0.0 -
20 روز پیش 11-7-4-6-4
2-0-1/10
01:45.110
4 0.0 -
6 روز پیش 1-7
0-1-4/2
شرکت سرخدشت تویلی قربانی بی نام
3 0.0 -
20 روز پیش 8-2-4-6-8
1-2-0/8
مرحوم حاج بردی محمد گوگلانی حاجی محمد نوایی بی نام
7
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 0 تا 28 ) (از 3 تا 4) جایزه اول: 12,000,000 ریال جایزه دوم: 5,000,000 ریال جایزه سوم: 3,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1550 متر 18 پنج شنبه 1388/02/03
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 0.0 -
27 روز پیش 10-3-11-?-3
4-0-1/9
مرحوم بایرام زارعی کسلخه الیاس زارعی کسلخه عبدالخالق چپرلی
01:43.370
2
4 0.0 -
27 روز پیش 8-?-4-8-5
3-2-1/6
حاجی ارازدوردی ایری یعقوب ایری آرش ایری
01:44.510
3
3 0.0 -
27 روز پیش 5-5-6
2-2-2/3
پارسا بوجاریان مجید ایری آق اویلی بشگرد
01:45.290
4
4 0.0 -
6 روز پیش 5-4-3-4
1-0-0/4
01:45.390
5
3 0.0 -
6 روز پیش 9-7-9-?-9
0-1-1/11
01:45.940
6
3 0.0 -
-
1-0-0/0
01:46.400
7
3 0.0 -
27 روز پیش 9-4-12-3-3
4-0-1/6
مرحوم حاجی امان نیازکلته نورمحمد اونق فیض الله رجال
01:46.700
8
3 0.0 -
27 روز پیش 4-3-9-7-?
1-2-0/6
شریف و طاها یلقی بهمن صداقت عبدالناصر قزل
01:47.950
01:50.690
10
3 0.0 -
6 روز پیش 6-5-7-5-?
0-4-0/9
01:50.720
11
3 0.0 -
27 روز پیش 10-9-7
0-0-0/3
01:51.830