جدول مسابقات هفته 6 فصل بهار گنبد کاووس 1388/02/11

چاپ جدول
1
گنبد کاووس نژاد ترکمن (بومي-محلي) (از 3 تا 6) جایزه اول: 11,000,000 ریال جایزه دوم: 4,500,000 ریال جایزه سوم: 2,700,000 ریال
نمایش ویدیو 1600 متر 14.3 جمعه 1388/02/11
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 0.0 -
14 روز قبل 4-1-1-3-1
2-2-5 /7
01:55.010
2
4 0.0 -
14 روز قبل 5-1-3-8-?
3-2-2 /17
01:55.500
3
4 0.0 -
7 روز قبل 2-7-5-11-1
2-2-1 /12
حاج گلدی آخوند پرویز عبدالمنان پرویز احمد پقه
01:55.530
4
5 0.0 -
7 روز قبل 1-1-7-7-3
1-0-2 /5
01:56.520
5
6 0.0 -
28 روز قبل 3-8-1-2-2
2-2-2 /8
01:56.690
6
4 0.0 -
14 روز قبل 10-6-6-3-4
3-3-3 /19
01:56.920
7
4 0.0 -
28 روز قبل 5-4-2-5-?
1-3-3 /13
01:57.620
3 0.0 -
28 روز قبل 6-4-2-4-1
3-3-3 /6
2
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 2 تا 62) (2 سال) جایزه اول: 12,000,000 ریال جایزه دوم: 5,000,000 ریال جایزه سوم: 3,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 15.3 جمعه 1388/02/11
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
01:04.700
2
2 0.0 -
-
3-6-4 /0
پهلوان عظیم تراج خدای بردی آرخی آرش ایری
01:04.780
3
2 0.0 -
-
1-0-0 /0
نوروزقلی آتابای بهروز ایری احمد پقه
01:05.010
5
2 0.0 -
-
3-1-1 /0
حاج جلیل پورقاز بهمن اونق عبدالعزیز اونق
01:07.020
01:07.860
2 0.0 -
-
3-2-2 /0
حاجی گوکی امانپور عزت امانپور فیض الله رجال
2 0.0 -
-
1-3-1 /0
حاج ستار پورقاز اراز قربان اونق بی نام
2 0.0 -
-
0-1-1 /0
مرحوم حاج محمد اسماعیلی طواق بردی خوجه پور بی نام
2 0.0 -
-
2-1-0 /0
حاج قیوم قلیچی تویلی قربانی بی نام
3
گنبد کاووس نژاد دوخون (هنديکاپ) (از 3 تا 6) جایزه اول: 20,000,000 ریال جایزه دوم: 8,250,000 ریال جایزه سوم: 4,950,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 16 جمعه 1388/02/11
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
4 53.0 -
125 روز قبل 1-3-1-6-3
3-3-8 /11
00:57.479
2
5 58.0 -
104 روز قبل 2-4-1-2-2
9-16-14 /28
00:57.483
3
6 59.0 -
111 روز قبل 5-4-1-1-1
7-8-15 /23
00:58.690
4
4 56.0 -
104 روز قبل 1-2-1-2-1
3-3-7 /14
00:58.960
5
3 52.0 -
7 روز قبل 2-2-1-1-1
0-4-7 /6
01:00.320
6 54.0 -
104 روز قبل 4-3-6-1-3
7-5-6 /26
حاج حمید عاشورمحمدی احمد شیخ دوجی بی نام
4
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 16 تا 96) (از 3 تا 4) جایزه اول: 14,000,000 ریال جایزه دوم: 5,750,000 ریال جایزه سوم: 3,450,000 ریال
نمایش ویدیو 1600 متر 16.3 جمعه 1388/02/11
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 0.0 -
14 روز قبل 9-6-?-2-2
4-6-8 /9
حاج سیدحسن سید حسنی نورمحمد اونق فیض الله رجال
01:44.930
2
3 0.0 -
8 روز قبل 3-?-1-3-8
2-2-2 /12
01:45.620
3
3 0.0 -
8 روز قبل 1-10-3-11-?
4-0-1 /10
مرحوم بایرام زارعی کسلخه الیاس زارعی کسلخه عبدالخالق چپرلی
01:48.120
3
4 0.0 -
8 روز قبل 6-9-4-2-7
11-4-2 /12
عیدمحمدوآشوربای ایگدری بایرام دردی سلاقی یاسر جرجانی
01:45.700
4
3 0.0 -
8 روز قبل 5-?-1-3-2
2-2-1 /10
01:45.850
5
4 0.0 -
8 روز قبل 9-11-6-?-?
3-3-1 /16
تاج محمد درویش زاده مجید خوجملی مجید صالح پور
01:46.080
6
3 0.0 -
8 روز قبل 2-4-1-5-5
3-5-4 /7
مرحوم صالح صالح پور جلال ایری عید محمد غراوی
01:46.280
7
3 0.0 -
8 روز قبل 9-?-3-5-5
4-2-3 /13
01:46.640
8
3 0.0 -
8 روز قبل 4-?-8-?-1
2-1-2 /13
متین واحسان نورمحمدی آنه محمد حاجی زاده محمد خوجملی
01:47.370
9
3 0.0 -
8 روز قبل 10-2-7-1-3
1-2-1 /10
01:47.860
3 0.0 -
-
0-1-2 /0
امید بدراقی محمد فیوج بی نام
3 0.0 -
8 روز قبل 3-10-3-?-1
5-1-1 /10
حاج قربان دوردی قره دولاق آق اویلی بشگرد بی نام
5
گنبد کاووس نژاد تروبرد (هنديکاپ) (از 4 تا 6) جایزه اول: 22,000,000 ریال جایزه دوم: 9,250,000 ریال جایزه سوم: 5,550,000 ریال
نمایش ویدیو 1600 متر 17 جمعه 1388/02/11
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
4 55.0 -
7 روز قبل 3-3-2-2-1
6-8-5 /20
01:40.540
2
4 54.0 -
7 روز قبل 4-1-4-3-1
7-4-5 /15
01:40.560
3
5 52.0 -
7 روز قبل 7-5-4-2-2
1-6-4 /15
سیدعمادوسیدعلی میرمحمدعلی تویلی قربانی یاسر جرجانی
01:40.780
4
4 56.0 -
35 روز قبل 1-1-1-2-2
1-9-5 /11
01:41.510
5
6 50.0 -
7 روز قبل 6-4-5-2-3
3-3-5 /18
زنده یاد قلیچ دوردی موحد علی خوجملی محمد خوجملی
01:41.700
6
4 52.0 -
7 روز قبل 8-6-7-6-7
2-0-7 /23
01:44.190
6
گنبد کاووس نژاد دوخون (هنديکاپ) (از 3 تا 4) جایزه اول: 16,000,000 ریال جایزه دوم: 6,750,000 ریال جایزه سوم: 4,050,000 ریال
نمایش ویدیو 1600 متر 17.3 جمعه 1388/02/11
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
4 55.0 -
7 روز قبل 3-3-2-4-3
4-4-3 /16
جلیل تژوال وامان قریشی الیاس زارعی کسلخه عنایت اله قولرعطا
01:42.230
2
4 58.0 -
7 روز قبل 5-?-5-5-2
2-8-2 /26
عبداالله یلقی وعلی بیگ وردی عبدالخالق ایری عبدالرحیم آرامیده
01:43.230
3
3 52.0 -
7 روز قبل 3-4-2-3-4
6-4-4 /14
مرحوم حاج کریم کلته جمال آموت ستار مهرانی
01:43.730
4
4 55.0 -
7 روز قبل 9-7-7-?-3
6-5-2 /26
سیدالله سیدنیازی ناصر بهراد طاهر ایگدری
01:44.540
5
4 52.0 -
7 روز قبل 8-2-1-5-4
2-4-2 /24
مرحوم جمشید مرادی ابراهیم مهرانی احمد پقه
01:44.800
6
3 52.0 -
8 روز قبل 2-1-3-4-9
9-3-3 /11
01:45.170
7
4 57.0 -
7 روز قبل 4-7-4-2-1
4-4-7 /15
01:45.780
8
4 54.0 -
35 روز قبل 6-6-3-?-1
3-4-3 /26
حاجی نورگلدی پساوند عبدالسخیدگران مایه آرش ایری
01:46.240
9
4 55.0 -
7 روز قبل 6-8-?-3-2
3-4-4 /19
حاج گلدی آخوند تراج نورمحمد اونق فیض الله رجال
01:46.800
10
4 55.0 -
35 روز قبل 8-4-1-2-4
3-2-3 /19
01:47.830
7
گنبد کاووس نژاد تروبرد (هنديکاپ) (از 3 تا 5) جایزه اول: 18,000,000 ریال جایزه دوم: 7,500,000 ریال جایزه سوم: 4,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1600 متر 18 جمعه 1388/02/11
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
4 55.0 -
7 روز قبل 3-8-5-1-2
3-5-2 /20
01:41.670
2
4 56.0 -
7 روز قبل 4-8-4-3-6
2-8-3 /22
01:42.130
3
5 50.0 -
8 روز قبل 1-4-3-4-4
4-0-2 /8
01:42.300
4
4 50.0 -
8 روز قبل 2-3-4-2-4
4-2-1 /9
01:43.340
5
3 54.0 -
7 روز قبل 5-7-1-1-1
0-1-3 /9
01:43.370
6
4 52.0 -
7 روز قبل 6-10-6-2-4
0-2-2 /12
01:44.210