جدول مسابقات هفته 7 فصل بهار گنبد کاووس 1388/02/18

چاپ جدول
1
گنبد کاووس نژاد ترکمن (بومی - محلی ) (از 3 تا 6) جایزه اول: 12,000,000 ریال جایزه دوم: 5,000,000 ریال جایزه سوم: 3,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1550 متر 14 جمعه 1388/02/18
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 53.0 -
7 روز پیش 1-4-1-1-3
2-2-5/8
01:46.730
2
4 56.0 -
21 روز پیش 2-1-4-1-4
3-4-3/15
01:46.840
3
6 56.0 -
21 روز پیش 6-3-3-1-?
6-4-8/9
01:47.140
4
6 54.0 -
21 روز پیش 3-2-4-3-1
4-4-2/13
هیئت سوارکاری زنجان رجب قلیچ گوگ نژاد رضا کریمی
01:47.560
5
4 57.0 -
21 روز پیش 1-1-2-1-2
2-2-2/11
حاج سلمان کاغذلو عوض خوجملی محمد تقدسی زاده
01:50.590
6
4 50.0 -
7 روز پیش 6-10-6-6-3
3-3-3/20
شیر محمد اسکندرلی نظرمحمد گوگ نژاد طاهر ایگدری
01:51.020
7
4 52.0 -
7 روز پیش 2-5-1-3-8
3-2-2/18
01:53.300
2
گنبد کاووس نژاد دوخون (دوخون- مبتدی ) (2 سال) جایزه اول: 12,000,000 ریال جایزه دوم: 5,000,000 ریال جایزه سوم: 3,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 14.3 جمعه 1388/02/18
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 0.0 -
-
1-1-2/0
محمدنژادوفرهاد خرمالی جمشید جرجانی یاسر جرجانی
01:00.880
2
2 0.0 -
-
1-7-4/0
01:01.430
3
2 0.0 -
-
2-2-1/0
01:02.520
01:04.020
01:04.180
01:04.330
7
2 0.0 -
-
2-1-0/0
یاسین حاج ارازی محمد اونق علی اونق
01:06.870
8
2 0.0 -
-
0-0-0/0
01:07.870
2 0.0 -
-
0-0-0/0
فیروز روشن-ایوب بفکین عبدالمجید کم بی نام
2 0.0 -
-
1-2-1/0
حاجی پورلی سقر آق اویلی کارساز بی نام
2 0.0 -
-
0-0-0/0
علی صیامی نمینی جمال الدین علایی بی نام
3
گنبد کاووس نژاد دوخون (دوخون - نبرده ) (2 سال) جایزه اول: 12,000,000 ریال جایزه دوم: 5,000,000 ریال جایزه سوم: 3,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 15.3 جمعه 1388/02/18
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 0.0 -
7 روز پیش ?
3-2-2/1
حاجی گوکی امانپور عزت امانپور عبداله قولرعطا
01:01.850
2
2 0.0 -
15 روز پیش 4-8
0-2-2/2
حاج عبدالقیوم مرادچله نوریقدی یلقی یاسر جرجانی
01:02.370
3
2 0.0 -
42 روز پیش 4
1-2-0/1
ایلیا و آیدین موحد عید قلی قربانی آرش ایری
01:02.600
4
2 0.0 -
42 روز پیش 5
0-2-0/1
محمد حسین بافی - حاج علی شریف اراز زارعی کسلخه عبدالناصر قزل
01:03.210
5
2 0.0 -
42 روز پیش 8
2-2-1/1
01:03.760
6
2 0.0 -
15 روز پیش 7-6
0-0-1/2
01:03.970
7
2 0.0 -
42 روز پیش ?
2-2-1/1
ارازویوسف اسکندرلی خان محمد چپرلی رضا کریمی
01:04.030
8
2 0.0 -
21 روز پیش 7
4-0-2/1
حاج احمد آقا زاده امیری قربان دردی تیرغم محمد خوجملی
01:04.420
2 0.0 -
14 روز پیش 8
1-0-0/1
حاج یوسف صداقت رحمت الله رجال بی نام
4
گنبد کاووس نژاد دوخون (دوخون ) (از 3 تا 5) جایزه اول: 16,000,000 ریال جایزه دوم: 6,750,000 ریال جایزه سوم: 4,050,000 ریال
نمایش ویدیو 1550 متر 16 جمعه 1388/02/18
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 0.0 -
14 روز پیش 4-1-5-?-1
0-0-5/9
01:37.880
2
3 0.0 -
15 روز پیش 1-1-3
1-3-5/3
01:38.400
3
3 0.0 -
21 روز پیش 4-1-6-5-?
2-3-4/9
01:38.940
4
3 0.0 -
7 روز پیش 6-2-4-1-5
3-5-4/8
مرحوم صالح صالح پور جلال ایری احمد پقه
01:39.210
5
3 0.0 -
7 روز پیش 4-5-?-1-3
2-2-1/11
01:41.310
6
4 0.0 -
7 روز پیش 5-9-11-6-?
3-3-1/17
01:41.540
7
5 0.0 -
21 روز پیش 8-3-6-8-?
4-3-0/16
01:45.580
5
گنبد کاووس نژاد دوخون (هنديکاپ ) (از 3 تا 5) جایزه اول: 18,000,000 ریال جایزه دوم: 7,500,000 ریال جایزه سوم: 4,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1550 متر 16.3 جمعه 1388/02/18
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 53.0 -
7 روز پیش 1-9-6-?-2
4-6-8/10
حاج سیدحسن سید حسنی نورمحمد اونق اسماعیل کوچکی
01:40.370
2
3 55.0 -
14 روز پیش 1-6-1-9-?
6-4-4/12
01:40.470
3
4 53.0 -
7 روز پیش 8-6-6-3-?
3-4-3/27
01:40.710
4
4 52.0 -
15 روز پیش 1-3-2-8-?
2-4-3/11
یوسف عرازی وپورانجنار غفور خوجملی عبدالخالق چپرلی
01:40.780
5
3 54.0 -
14 روز پیش 2-1-3-1-2
3-3-4/7
سلیمان نادرزاده بهروز ایری محمد خوجملی
01:41.910
6
3 53.0 -
21 روز پیش 7-3-4-2-2
3-4-2/9
حاج سید امیر حافظی اراز زارعی کسلخه رضا کریمی
01:41.990
7
4 53.0 -
7 روز پیش 5-8-2-1-5
2-4-2/25
01:42.090
8
5 54.0 -
643 روز پیش 1-3-4-1-2
4-2-4/11
01:46.100
3 53.0 -
7 روز پیش 3-3-4-2-3
6-4-4/15
مرحوم حاج کریم کلته جمال آموت بی نام
4 55.0 -
7 روز پیش 4-9-7-7-?
6-5-2/27
سیدالله سیدنیازی ناصر بهراد بی نام
6
گنبد کاووس نژاد تروبرد وارداتی (تروبرد ) (از 3 تا 6) جایزه اول: 14,000,000 ریال جایزه دوم: 5,750,000 ریال جایزه سوم: 3,450,000 ریال
نمایش ویدیو 1550 متر 17 جمعه 1388/02/18
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
4 0.0 -
21 روز پیش 2-3-4
1-2-1/3
01:39.280
2
3 0.0 -
21 روز پیش 5-3-5-8-7
1-1-1/5
01:42.270
3
4 0.0 -
21 روز پیش 10-5
2-0-0/2
01:42.830
4
3 0.0 -
35 روز پیش 4
1-3-1/1
01:42.960
5
3 0.0 -
35 روز پیش 6-5
2-3-2/2
محمد و سارا یاسری رشید ایری عبدالخالق چپرلی
01:42.980
6
3 0.0 -
21 روز پیش 3-6-9-7-4
2-3-1/5
مرحوم ارازمحمد تکه جلال ایری بهروز پقه
01:44.680
7
6 0.0 -
566 روز پیش 4-3-9-7
1-1-0/4
01:45.160
8
3 0.0 -
42 روز پیش 4-5-2-7-4
1-1-0/10
امیررضا و مبینا السادات تقوی حمید روشنی عبدالناصر قزل
01:45.210
7
گنبد کاووس نژاد تروبرد وارداتی (تروبرد ) (از 3 تا 4) جایزه اول: 17,000,000 ریال جایزه دوم: 7,000,000 ریال جایزه سوم: 4,200,000 ریال
نمایش ویدیو 1550 متر 17.3 جمعه 1388/02/18
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
4 0.0 -
21 روز پیش 1-7
0-1-4/2
01:37.620
2
3 0.0 -
15 روز پیش 4-3-3-8-2
3-2-4/7
حاج مسعود بابازاده حمید روشنی محمد خوجملی
01:37.890
3
4 0.0 -
15 روز پیش 6-6-1-2
2-3-2/4
سرکارخانم رادان رشید ایری عبدالخالق چپرلی
01:38.700
4
3 0.0 -
15 روز پیش 3-4-7-3-5
3-2-0/10
01:39.160
5
3 0.0 -
15 روز پیش 7-11-7-4-6
2-0-1/11
01:39.290
6
3 0.0 -
111 روز پیش 2-2-4-3-1
2-4-4/6
01:44.040
3 0.0 -
35 روز پیش 1
0-1-7/1
حمید مجتهدزاده حمید روشنی بی نام
3 0.0 -
139 روز پیش 3-1-3
2-0-1/3
سیدعماد وعلی میرمحمدعلی تویلی قربانی بی نام
8
گنبد کاووس نژاد دوخون (دوخون ) (از 3 تا 4) جایزه اول: 12,000,000 ریال جایزه دوم: 5,000,000 ریال جایزه سوم: 3,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1550 متر 18 جمعه 1388/02/18
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 0.0 -
15 روز پیش 5-9-7-9-?
0-1-1/12
بیتاومتین خوجملی خلیل خوجملی طاهر ایگدری
01:43.470
2
3 0.0 -
21 روز پیش 3-6-8-4
1-1-1/4
شهید عبدالرحمن ارازلی آنه گلدی اونق عبدالعزیز اونق
01:43.500
3
3 0.0 -
15 روز پیش 6
1-0-0/1
01:44.750
4
3 0.0 -
42 روز پیش 4-2-6-4-4
2-1-0/7
ریحانه ومحمد مهرانی کاکا چوری عبدالخالق چپرلی
01:44.890
5
3 0.0 -
21 روز پیش 12-9-8-11-?
0-0-0/7
مبینا وسهیلا قوچ زاده رحمان اورگلی اسماعیل مهرانی
01:53.400
3 0.0 -
42 روز پیش 2
3-6-6/1
سبحان بردی صبوری عبدالرحیم چپرلی بی نام
4 0.0 -
15 روز پیش 4-5-4-3-4
1-0-0/5
آیدا آیت اللهی باشگاه درخشش بی نام
3 0.0 -
42 روز پیش 9-10-3-6
1-0-0/4
جمال ابوالمعصومی آق اویلی بشگرد بی نام