جدول مسابقات هفته 8 فصل بهار گنبد کاووس 1388/02/25

چاپ جدول
1
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 0 تا 48 ) (2 سال) جایزه اول: 12,000,000 ریال جایزه دوم: 5,000,000 ریال جایزه سوم: 3,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 14.3 جمعه 1388/02/25
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 0.0 -
7 روز پیش 5
0-1-2/1
01:01.650
2
2 0.0 -
7 روز پیش 4-5
0-2-0/2
01:02.180
3
2 0.0 -
22 روز پیش 7
3-1-2/1
01:02.550
4
2 0.0 -
49 روز پیش 10
3-0-1/1
01:03.340
5
2 0.0 -
49 روز پیش 6
9-3-1/1
بایرام گلدی کسلخه خان محمد چپرلی یاسر جرجانی
01:03.730
01:03.920
8
2 0.0 -
22 روز پیش 6
4-0-4/1
01:04.100
9
2 0.0 -
22 روز پیش 4
1-0-0/1
حاج گلدی آخوند تراج نورمحمد اونق فیض الله رجال
01:04.240
10
2 0.0 -
42 روز پیش 7
2-0-1/1
01:04.270
2
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 6 تا 64 ) (2 سال) جایزه اول: 12,000,000 ریال جایزه دوم: 5,000,000 ریال جایزه سوم: 3,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 15 جمعه 1388/02/25
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 0.0 -
7 روز پیش 2
1-7-4/1
دکتر غفور مصدق حمید روشنی محمد خوجملی
00:59.770
2
2 0.0 -
42 روز پیش 3
1-1-2/1
01:00.560
3
2 0.0 -
28 روز پیش 2
2-6-3/1
حاج احمد آقا زاده امیری جمال الدین علایی عبداله قولرعطا
01:03.090
4
2 0.0 -
21 روز پیش 3
3-1-0/1
حاج فریدون قره دولاق آق اویلی بشگرد آق اویلی بشگرد
01:03.140
5
2 0.0 -
22 روز پیش 3-4
2-0-2/2
داریوش حسن قاسمی عید قلی قربانی ستار مهرانی
01:03.330
6
2 0.0 -
49 روز پیش 2
1-1-0/1
01:04.030
7
2 0.0 -
49 روز پیش 3
5-1-2/1
مرحوم عبدی ملا بابایی عوض خوجملی یاسر جرجانی
01:06.470
2 0.0 -
22 روز پیش 3
4-2-6/1
مرحوم حاج کاکا بابا نیازی اراز قربان اونق قربان محمد اودک
2 0.0 -
22 روز پیش 2-4
1-3-0/2
حاج جمعه قلی کردی محمد اونق بی نام
3
گنبد کاووس نژاد تروبرد وارداتی (از 0 تا 70 ) (2 سال) جایزه اول: 14,000,000 ریال جایزه دوم: 5,750,000 ریال جایزه سوم: 3,450,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 16 جمعه 1388/02/25
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 0.0 -
21 روز پیش 4
0-0-1/1
01:02.370
2
2 0.0 -
-
0-2-0/0
01:02.800
01:03.880
01:04.120
6
2 0.0 -
21 روز پیش 5
5-1-1/1
01:04.430
7
2 0.0 -
-
0-0-0/0
امیرحسین امیرسلیمانی رحیم بردی مهرانی یاسر جرجانی
01:05.190
2 0.0 -
-
0-1-0/0
علی بردبار مهدی نوایی بی نام
4
گنبد کاووس نژاد تروبرد وارداتی (از 0 تا 32 ) (از 3 تا 4) جایزه اول: 14,000,000 ریال جایزه دوم: 5,750,000 ریال جایزه سوم: 3,450,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 16.3 جمعه 1388/02/25
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
4 0.0 -
378 روز پیش 10-10
0-0-1/2
00:59.860
2
3 0.0 -
7 روز پیش 4-4
1-3-1/2
01:00.340
01:00.620
4
3 0.0 -
216 روز پیش 6-6-9
0-0-0/3
01:00.900
6
3 0.0 -
42 روز پیش 9
2-1-1/1
01:02.700
7
4 0.0 -
-
1-1-0/0
حاجی بهروز بهلکه مجید ایری احمد پقه
01:02.710
8
3 0.0 -
-
0-0-0/0
01:02.910
9
3 0.0 -
-
2-0-3/0
01:05.040
10
3 0.0 -
125 روز پیش 3-4-6
1-0-0/3
01:02.590
3 0.0 -
7 روز پیش 5-6-5
2-3-2/3
محمد و سارا یاسری رشید ایری بی نام
4 0.0 -
-
0-0-0/0
حاج احمد تهرانی جمشید جرجانی بی نام
4 0.0 -
28 روز پیش 7-5
0-0-0/2
حبیب کوزه لی مجید ایری بی نام
5
گنبد کاووس نژاد تروبرد وارداتی (ریوکالکشن اسپیدکاپ ) (از 4 تا 6) جایزه اول: 35,000,000 ریال جایزه دوم: 14,500,000 ریال جایزه سوم: 8,700,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 17 جمعه 1388/02/25
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
5 57.0 -
21 روز پیش 1-2-2-4-1
1-6-10/15
00:56.860
2
4 52.0 -
21 روز پیش 2-1-1-1-7
0-2-6/7
00:57.560
3
4 55.0 -
14 روز پیش 4-1-1-1-2
1-9-5/12
00:57.730
4
4 55.0 -
14 روز پیش 1-3-3-2-2
6-8-5/21
00:58.030
5
5 53.0 -
49 روز پیش 5-3-1-5-6
5-0-4/14
پایدار کوزه لی مجید ایری احمد پقه
00:58.380
6
4 50.0 -
21 روز پیش 5-5-4-3-4
2-4-4/17
اسلام قره قولپاقی و رسول مرادی عثمان ایری عبدالناصر قزل
00:58.860
7
6 50.0 -
14 روز پیش 5-6-4-5-2
3-3-5/19
زنده یاد قلیچ دوردی موحد علی خوجملی یاسر جرجانی
00:59.400
6
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 12 تا 46 ) (از 3 تا 5) جایزه اول: 18,000,000 ریال جایزه دوم: 7,500,000 ریال جایزه سوم: 4,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1600 متر 17.3 جمعه 1388/02/25
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
5 0.0 -
42 روز پیش 2-7-5-1-4
3-2-2/11
01:41.840
2
4 0.0 -
7 روز پیش 1-2-3-4
1-2-1/4
01:42.540
3
3 0.0 -
7 روز پیش 2-4-3-3-8
3-2-4/8
حاج مسعود بابازاده حمید روشنی محمد خوجملی
01:42.740
4
5 0.0 -
14 روز پیش 3-1-4-3-4
4-0-2/9
01:42.880
5
3 0.0 -
7 روز پیش 5-7-11-7-4
2-0-1/12
01:43.080
4 0.0 -
7 روز پیش 1-1-7
0-1-4/3
شرکت سرخدشت تویلی قربانی بی نام
4 0.0 -
14 روز پیش 6-6-10-6-2
0-2-2/13
امیر پاشا هفت تنی رحیم بردی مهرانی بی نام
7
گنبد کاووس نژاد تروبرد وارداتی (هنديکاپ ) (از 3 تا 4) جایزه اول: 20,000,000 ریال جایزه دوم: 8,250,000 ریال جایزه سوم: 4,950,000 ریال
نمایش ویدیو 1600 متر 18 جمعه 1388/02/25
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 54.0 -
21 روز پیش 1-1-1-1
1-0-9/4
مهندس علی درمانی حمید روشنی محمد خوجملی
01:40.720
2
4 50.0 -
21 روز پیش 7-9-2-4-4
3-4-1/19
01:41.350
3
4 52.0 -
28 روز پیش 2-2-1-1
1-2-2/4
پایدار کوزه لی مجید ایری ستار مهرانی
01:41.520
4
3 52.0 -
42 روز پیش 1-1-1-5
1-0-4/4
01:41.660
5
4 56.0 -
14 روز پیش 2-4-8-4-3
2-8-3/23
01:41.820
6
4 54.0 -
14 روز پیش 1-3-8-5-1
3-5-2/21
01:41.840
8
گنبد کاووس نژاد تروبرد وارداتی (از 40 تا 96 ) (از 3 تا 4) جایزه اول: 18,000,000 ریال جایزه دوم: 7,500,000 ریال جایزه سوم: 4,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1600 متر 18.3 جمعه 1388/02/25
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 0.0 -
7 روز پیش 1-4-1-5-?
0-0-5/10
معین وآرمین جیواد باشگاه درخشش ستار مهرانی
01:41.500
2
3 0.0 -
7 روز پیش 2-1-6-1-9
6-4-4/13
01:42.500
3
3 0.0 -
7 روز پیش 1-1-9-6-?
4-6-8/11
حاج سیدحسن سید حسنی نورمحمد اونق فیض الله رجال
01:42.750
4
4 0.0 -
14 روز پیش 4-9-7-7-?
6-5-2/27
سیدالله سیدنیازی ناصر بهراد اسماعیل کوچکی
01:43.790
5
4 0.0 -
7 روز پیش 3-8-6-6-3
3-4-3/28
حاجی نورگلدی پساوند تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده
01:44.180
3 0.0 -
28 روز پیش 2-3-?-3-5
3-10-1/13
مصطفی قربانی بهروز ایری بی نام