جدول مسابقات هفته 2 فصل بهار آق قلا 1388/02/31

چاپ جدول
1
آق قلا نژاد عرب (هنديکاپ) (از 4 تا 6) جایزه اول: 12,000,000 ریال جایزه دوم: 5,000,000 ریال جایزه سوم: 3,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 15 پنج شنبه 1388/02/31
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
5 52.0 -
208 روز قبل 2-3-4
4-1-2 /3
2
4 55.0 -
27 روز قبل ?-?-?-1-3
1-2-1 /5
3
4 53.0 -
20 روز قبل ?-1
1-0-2 /2
حاج حسن دانایی فر عبدالرحیم چپرلی یاسر جرجانی
4 52.0 -
20 روز قبل ?-?-?-1-?
1-0-1 /6
4 52.0 -
34 روز قبل 2-?-?-2
0-2-0 /4
4 52.0 -
20 روز قبل 2-?-?-?-?
1-5-2 /5
4 53.0 -
20 روز قبل 3-?-?-?-?
1-1-0 /7
6 58.0 -
7 روز قبل ?-4-4-5-1
1-1-3 /11
محمد علی نظام مافی عاشور غراوی عنایت اله قولرعطا
2
آق قلا نژاد ترکمن (بومي-محلي) (از 3 تا 4) جایزه اول: 10,000,000 ریال جایزه دوم: 4,250,000 ریال جایزه سوم: 2,550,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 16 پنج شنبه 1388/02/31
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 0.0 -
7 روز قبل 2
0-2-2 /1
2
3 0.0 -
7 روز قبل ?-7
1-4-0 /2
علی ایشان خلیقی سید حمید توماچ احمد پقه
3
3 0.0 -
7 روز قبل ?-10-?-4-?
3-1-0 /9
پرورش اسب یاسین یاسر ادریس قلیچی عنایت اله قولرعطا
4 0.0 -
7 روز قبل ?
0-0-0 /1
3 0.0 -
7 روز قبل ?-4-3-?-9
1-0-0 /5
3 0.0 -
7 روز قبل ?-9-?-6-7
0-0-0 /6
اسماعیل شاه قلی عوض آق چلی سعید قلی آق
4 0.0 -
7 روز قبل 3-3-5-3-5
3-0-1 /6
3 0.0 -
7 روز قبل ?-5-9-?-6
0-1-0 /10
حاجی آنه یامپی طواق یلمه عبدالناصر قزل
3 0.0 -
740 روز قبل 5
4-1-5 /1
3
آق قلا نژاد دوخون (از 0 تا 38) (2 سال) جایزه اول: 10,000,000 ریال جایزه دوم: 4,250,000 ریال جایزه سوم: 2,550,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 16.3 پنج شنبه 1388/02/31
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 0.0 -
48 روز قبل 6
0-2-3 /1
دکتر رحمن شیرمحمدلی رحیم بردی مهرانی ستار مهرانی
2
2 0.0 -
28 روز قبل 10-5
2-1-1 /2
عبدالرشید برهان یعقوب زارعی کسلخه احمد پقه
3
2 0.0 -
6 روز قبل 10-7
2-0-1 /2
2 0.0 -
6 روز قبل 6
0-0-0 /1
مهندس عبدالحی قریشی اراز قربان اونق آرش ایری
2 0.0 -
13 روز قبل 6
1-0-1 /1
2 0.0 -
34 روز قبل 11
0-0-0 /1
2 0.0 -
6 روز قبل 5-6
9-3-1 /2
2 0.0 -
55 روز قبل 9
1-0-0 /1
آی تکین قوانج زاده ابراهیم مهرانی فیض الله رجال
4
آق قلا نژاد دوخون (از 0 تا 36) (از 3 تا 4) جایزه اول: 10,000,000 ریال جایزه دوم: 4,250,000 ریال جایزه سوم: 2,550,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 17 پنج شنبه 1388/02/31
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 0.0 -
194 روز قبل 4-4-6-4-6
2-2-3 /7
2
3 0.0 -
7 روز قبل 2-8-4-3-9
1-2-0 /8
شریف و طاها یلقی بهمن صداقت آق اویلی بشگرد
3
3 0.0 -
7 روز قبل 3-7-3-6-?
4-0-1 /10
4 0.0 -
-
0-0-0 /0
مرحوم مراد قلی توماچ یعقوب زارعی کسلخه بهزاد قلیخانی
3 0.0 -
-
0-0-0 /0
دکتر علیرضا خلخالی تاج محمد گوگ نژاد سعید قلی آق
3 0.0 -
34 روز قبل 10
1-0-0 /1
مرحوم حاج خدای بردی عاقبتی امید عاقبتی عبداله قولرعطا
3 0.0 -
7 روز قبل ?-4-4-2-6
2-1-0 /9
نازمحمدوامید مهرانی کاکا چوری ستار مهرانی
4 0.0 -
7 روز قبل ?-2-8-?-4
3-2-1 /8
حاجی ارازدوردی ایری یعقوب ایری آرش ایری
3 0.0 -
7 روز قبل ?-8-6-?-?
1-1-0 /9
3 0.0 -
7 روز قبل ?
1-0-0 /1
سوگل افشاری باشگاه درخشش بی نام
5
آق قلا نژاد دوخون (از 8 تا 44) (3 سال) جایزه اول: 12,000,000 ریال جایزه دوم: 5,000,000 ریال جایزه سوم: 3,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 17.3 پنج شنبه 1388/02/31
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 0.0 -
7 روز قبل 2-10-7-?-?
0-1-5 /9
ابراهیم کردی آشجان قزل ستار مهرانی
2
3 0.0 -
34 روز قبل 2-6-6-?-?
2-3-1 /8
کتایون وکیمیا یحیایی یعقوب ایری آرش ایری
3
3 0.0 -
7 روز قبل ?-11-?-11-12
4-0-2 /9
3 0.0 -
7 روز قبل 1-8-10-3-5
1-1-1 /7
آرام و احسان میرآبی آنه قربان اونق عبدالناصر قزل
3 0.0 -
34 روز قبل 10-3-2-6-6
3-1-0 /12
3 0.0 -
34 روز قبل 9-?-4-9-3
4-0-0 /13
3 0.0 -
7 روز قبل 3-5-4-1-?
2-3-3 /7
حاجی مراد کردی اراز زارعی کسلخه بی نام
3 0.0 -
145 روز قبل ?-8-4-6-2
4-4-0 /10
3 0.0 -
7 روز قبل ?-8-2-5-2
0-6-2 /9
رامین طهماسبی عبدالخالق ایری بی نام
6
آق قلا نژاد دوخون (از 38 تا 118) (از 3 تا 4) جایزه اول: 16,000,000 ریال جایزه دوم: 6,750,000 ریال جایزه سوم: 4,050,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 18 پنج شنبه 1388/02/31
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 0.0 -
27 روز قبل 1-1-1-1-1
3-4-12 /7
2
3 0.0 -
20 روز قبل 5-2-2-1-1
0-4-7 /7
حاج ارازقلی شوروی رحیم بردی مهرانی ستار مهرانی
3
3 0.0 -
6 روز قبل 2-2-1-6-1
6-4-4 /14
3 0.0 -
7 روز قبل 3-6-7-3-4
3-4-2 /11
4 0.0 -
20 روز قبل 1-3-3-2-4
4-4-3 /17
جلیل تژوال وامان قریشی الیاس زارعی کسلخه عبدالخالق چپرلی
4 0.0 -
342 روز قبل 1-2-2-10-1
0-2-5 /9
7
آق قلا نژاد ترکمن (بومي-محلي) (از 3 تا 5) جایزه اول: 11,000,000 ریال جایزه دوم: 4,500,000 ریال جایزه سوم: 2,700,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 18.3 پنج شنبه 1388/02/31
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 0.0 -
7 روز قبل 3-?-2-2-2
1-6-1 /5
مرحوم شاه گلدی پهلوان آق اویلی علایی قوجق ستار مهرانی
2
4 0.0 -
20 روز قبل 7-5-4-2-5
1-3-3 /14
3
3 0.0 -
7 روز قبل ?-5-10-?-3
4-0-1 /7
3 0.0 -
28 روز قبل 1
0-0-1 /1
4 0.0 -
7 روز قبل 1-2-4-5
0-1-1 /4
3 0.0 -
27 روز قبل 3-?-?-3-?
3-2-0 /8
5 0.0 -
131 روز قبل 4-4-10-11-?
1-5-1 /8