جدول مسابقات هفته 10 فصل بهار گنبد کاووس 1388/03/08

چاپ جدول
1
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 0 تا 48) (2 سال) جایزه اول: 12,000,000 ریال جایزه دوم: 5,000,000 ریال جایزه سوم: 3,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 15.3 جمعه 1388/03/08
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 0.0 -
36 روز قبل 9-4
1-0-1 /2
مرحوم بردی حاجی قوجق نژاد رحمان اورگلی عنایت اله قولرعطا
01:01.410
2
2 0.0 -
21 روز قبل 4
2-1-0 /1
01:01.930
3
2 0.0 -
36 روز قبل 5-6
4-0-2 /2
01:02.600
4
2 0.0 -
42 روز قبل 5
4-5-2 /1
محمد بزمجو-فرزاد آتابای نورمحمد اونق عید محمد غراوی
01:02.250
5
2 0.0 -
42 روز قبل 10
1-0-0 /1
محمود رضا شیرنگی سبحان پقه لطیف تمری
01:03.970
6
2 0.0 -
-
0-0-0 /0
01:04.380
7
2 0.0 -
7 روز قبل 5
6-7-1 /1
01:04.400
01:04.560
9
2 0.0 -
35 روز قبل ?
0-1-2 /1
01:05.230
2 0.0 -
36 روز قبل 5
0-0-0 /1
2 0.0 -
36 روز قبل 6-8
1-1-2 /2
2 0.0 -
-
3-1-4 /0
ابوبکر جرجانی اراز زارعی کسلخه بی نام
2
گنبد کاووس نژاد تروبرد (از 0 تا 36) (2 سال) جایزه اول: 14,000,000 ریال جایزه دوم: 5,750,000 ریال جایزه سوم: 3,450,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 16.3 جمعه 1388/03/08
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 0.0 -
14 روز قبل 5
2-0-3 /1
01:01.070
2
2 0.0 -
14 روز قبل 4
3-3-2 /1
01:01.540
01:04.010
01:04.020
6
2 0.0 -
-
0-0-0 /0
فریدون خسرو جردی بهمن قربانی محمود قولرعطا
01:05.520
7
2 0.0 -
-
0-2-0 /0
01:07.450
3
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 2 تا 32) (2 سال) جایزه اول: 12,000,000 ریال جایزه دوم: 5,000,000 ریال جایزه سوم: 3,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 17 جمعه 1388/03/08
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 0.0 -
21 روز قبل 2-4-8
0-2-2 /3
حاج عبدالقیوم مرادچله نوریقدی یلقی محمد خوجملی
01:00.770
2
2 0.0 -
14 روز قبل 3-7
3-1-2 /2
01:01.120
3
2 0.0 -
14 روز قبل 6-2
1-1-0 /2
01:01.770
4
2 0.0 -
35 روز قبل 2
2-5-1 /1
حاج ارازقلیچ هوزیاری نورمحمد اونق عید محمد غراوی
01:01.800
5
2 0.0 -
28 روز قبل 3
1-0-0 /1
نوروزقلی آتابای بهروز ایری ستار مهرانی
01:01.870
6
2 0.0 -
14 روز قبل 2-4-5
0-2-0 /3
01:01.980
7
2 0.0 -
14 روز قبل 7-3
5-1-2 /2
مرحوم عبدی ملا بابایی عوض خوجملی یاسر جرجانی
01:02.020
2 0.0 -
21 روز قبل 3
2-2-1 /1
4
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 18 تا 100) (2 سال) جایزه اول: 14,000,000 ریال جایزه دوم: 5,750,000 ریال جایزه سوم: 3,450,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 17.3 جمعه 1388/03/08
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 0.0 -
56 روز قبل 1
4-6-5 /1
حاجی قربان کلته جمال آموت محمود قولرعطا
01:01.660
2
2 0.0 -
35 روز قبل 1
6-8-7 /1
01:01.750
3
2 0.0 -
36 روز قبل 1-7
1-0-2 /2
امیر علی ابوالحسن زاده اراز زارعی کسلخه عنایت اله قولرعطا
01:01.950
4
2 0.0 -
36 روز قبل 1
5-2-3 /1
01:02.030
5
2 0.0 -
63 روز قبل 1
3-2-3 /1
01:02.380
6
2 0.0 -
21 روز قبل 1-?
3-2-2 /2
حاجی گوکی امانپور عزت امانپور عبداله قولرعطا
01:02.650
7
2 0.0 -
8 روز قبل 1-6
0-2-3 /2
دکتر رحمن شیرمحمدلی رحیم بردی مهرانی ستار مهرانی
01:03.020
2 0.0 -
28 روز قبل 1
4-3-4 /1
5
گنبد کاووس نژاد تروبرد (ریوکالکشن مایل کاپ) (از 3 تا 5) جایزه اول: 35,000,000 ریال جایزه دوم: 14,500,000 ریال جایزه سوم: 8,700,000 ریال
نمایش ویدیو 1600 متر 18 جمعه 1388/03/08
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 53.0 -
14 روز قبل 1-1-1-1-1
1-0-9 /5
مهندس علی درمانی حمید روشنی محمد خوجملی
01:39.310
2
4 56.0 -
14 روز قبل 4-1-3-3-2
6-8-5 /22
01:39.850
3
4 54.0 -
28 روز قبل 2-4-1-4-3
7-4-5 /16
01:40.250
4
5 57.0 -
14 روز قبل 1-1-2-2-4
1-6-10 /16
01:40.560
5
4 50.0 -
14 روز قبل 3-2-2-1-1
1-2-2 /5
پایدار کوزه لی مجید ایری یاسر جرجانی
01:40.570
6
4 54.0 -
14 روز قبل 3-4-1-1-1
1-9-5 /13
01:41.030
7
4 52.0 -
14 روز قبل 6-1-3-8-5
3-5-2 /22
01:41.710
8
5 52.0 -
14 روز قبل 5-5-3-1-5
5-0-4 /15
پایدار کوزه لی مجید ایری احمد پقه
01:42.030
9
5 53.0 -
28 روز قبل 3-7-5-4-2
1-6-4 /16
سیدعمادوسیدعلی میرمحمدعلی تویلی قربانی مجید صالح پور
01:42.770
4 53.0 -
14 روز قبل 2-2-1-1-1
0-2-6 /8
6
گنبد کاووس نژاد تروبرد (از 24 تا 46) (از 3 تا 5) جایزه اول: 18,000,000 ریال جایزه دوم: 7,500,000 ریال جایزه سوم: 4,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1600 متر 18.3 جمعه 1388/03/08
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
4 0.0 -
21 روز قبل 1-1-7
0-1-4 /3
01:42.250
2
5 0.0 -
7 روز قبل 5-1-2-7-5
3-2-2 /13
01:42.700
3
5 0.0 -
7 روز قبل 8-4-3-1-4
4-0-2 /11
01:44.850
4
4 0.0 -
7 روز قبل 3-6-4-1-3
3-1-2 /7
01:46.270
5
3 0.0 -
14 روز قبل 3-2-4-3-3
3-2-4 /9
حاج مسعود بابازاده حمید روشنی محمد خوجملی
01:47.590
3 0.0 -
7 روز قبل 6-5-5-7-1
0-1-3 /11