جدول مسابقات هفته 11 فصل بهار گنبد کاووس 1388/03/15

چاپ جدول
1
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 0 تا 26 ) (2 سال) جایزه اول: 12,000,000 ریال جایزه دوم: 5,000,000 ریال جایزه سوم: 3,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 15.3 جمعه 1388/03/15
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
01:03.550
2
2 0.0 -
-
0-3-0/0
دوردی حاجی طغانپور ابراهیم مهرانی اسماعیل مهرانی
01:06.500
01:06.780
4
2 0.0 -
-
0-1-1/0
مرحوم حاج محمد اسماعیلی طواق بردی خوجه پور طاهر ایگدری
01:07.650
6
2 0.0 -
-
3-0-0/0
حمید خلیلی ونورآباد کریم گوگ نژاد قربان محمد اودک
01:09.070
8
2 0.0 -
-
0-0-0/0
سهیل واویس کشاورز ابراهیم مهرانی احمد پقه
01:11.770
2
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 2 تا 62 ) (2 سال) جایزه اول: 12,000,000 ریال جایزه دوم: 5,000,000 ریال جایزه سوم: 3,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 16.3 جمعه 1388/03/15
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 0.0 -
7 روز پیش 2-3-7
3-1-2/3
01:03.130
2
2 0.0 -
7 روز پیش 4-2
2-5-1/2
حاج ارازقلیچ هوزیاری جمشید جرجانی یاسر جرجانی
01:03.720
3
2 0.0 -
7 روز پیش 7-7-3
5-1-2/3
01:03.920
4
2 0.0 -
21 روز پیش 3-2
2-6-3/2
حاج احمد آقا زاده امیری جمال الدین علایی احمد پقه
01:04.020
5
2 0.0 -
7 روز پیش 2-4
2-1-0/2
01:04.770
6
2 0.0 -
7 روز پیش 6-2-4-5
0-2-0/4
باشگاه سوارکاری عقیق اراز زارعی کسلخه عبدالناصر قزل
01:04.310
7
2 0.0 -
14 روز پیش 2
0-3-0/1
عبدالکمال رجب نژاد آنه گلدی اونق عبدالعزیز اونق
01:04.350
8
2 0.0 -
42 روز پیش 5
1-3-3/1
مرحوم حاجی رجب سرداری عبدالخالق ایری محمد خوجملی
01:04.510
9
2 0.0 -
7 روز پیش 5-3
1-0-0/2
صفرمحمد نورانی بهروز ایری محمود قولرعطا
01:05.410
2 0.0 -
35 روز پیش 2
3-6-4/1
پهلوان عظیم تراج خدای بردی آرخی بی نام
3
گنبد کاووس نژاد تروبرد وارداتی (از 0 تا 24 ) (از 3 تا 6) جایزه اول: 14,000,000 ریال جایزه دوم: 5,750,000 ریال جایزه سوم: 3,450,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 17 جمعه 1388/03/15
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
4 0.0 -
21 روز پیش 3
1-0-2/1
00:59.990
2
3 0.0 -
14 روز پیش 2-6-3-6-9
2-3-1/7
متین وایمان تکه جلال ایری احمد پقه
01:01.240
3
3 0.0 -
14 روز پیش 6-2-4
3-2-1/3
محمدرئوف و عارف چوری کاکا چوری یاسر جرجانی
01:01.300
4
4 0.0 -
21 روز پیش 7
1-1-0/1
حاجی بهروز بهلکه مجید ایری اسماعیل کوچکی
01:01.660
5
3 0.0 -
14 روز پیش 6-6-9
2-1-1/3
01:02.000
6
6 0.0 -
28 روز پیش 7-4-3-9-7
1-1-0/5
01:02.270
7
3 0.0 -
49 روز پیش 6
1-1-0/1
افشین بابازاده حمید روشنی محمد خوجملی
01:02.370
8
4 0.0 -
49 روز پیش 9-5-6-8-7
0-0-0/5
01:02.690
9
3 0.0 -
14 روز پیش 5-10-3-4-6
1-0-0/5
01:03.430
10
3 0.0 -
21 روز پیش 4-6-6-9
0-0-0/4
01:05.070
4 0.0 -
14 روز پیش 4-3-10-5
2-0-0/4
جواد امیر سلیمانی غفار مهرانی بی نام
4
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 40 تا 96 ) (از 3 تا 4) جایزه اول: 18,000,000 ریال جایزه دوم: 7,500,000 ریال جایزه سوم: 4,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1550 متر 17.3 جمعه 1388/03/15
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
4 0.0 -
9 روز پیش 2-3-5-10-1
2-2-6/14
01:44.370
2
3 0.0 -
21 روز پیش 3-1-1-9-6
4-6-8/12
حاج سیدحسن سید حسنی نورمحمد اونق محمد خوجملی
01:45.340
3
4 0.0 -
21 روز پیش 4-4-9-7-7
6-5-2/28
01:46.200
4
3 0.0 -
21 روز پیش 1-1-4-1-5
0-0-5/11
معین وآرمین جیواد باشگاه درخشش ستار مهرانی
01:46.980
5
3 0.0 -
42 روز پیش 6-9-2-4-7
2-3-4/13
مرحوم حاجی محمدبدراق مجید خوجملی طاهر ایگدری
01:48.050
6
3 0.0 -
14 روز پیش 4-2-3-?-3
3-10-1/14
01:48.790
5
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 12 تا 58 ) (از 3 تا 5) جایزه اول: 16,000,000 ریال جایزه دوم: 6,750,000 ریال جایزه سوم: 4,050,000 ریال
نمایش ویدیو 1550 متر 18 جمعه 1388/03/15
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 0.0 -
28 روز پیش 4-6-2-4-1
3-5-4/9
مرحوم صالح صالح پور علی خوجملی یاسر جرجانی
01:44.820
2
4 0.0 -
14 روز پیش 3-3-6-9-4
11-4-2/14
عیدمحمدوآشوربای ایگدری بایرام دردی سلاقی ستار مهرانی
01:44.970
3
4 0.0 -
28 روز پیش 6-5-9-11-6
3-3-1/18
01:45.650
4
3 0.0 -
43 روز پیش 7-2-1-9-3
3-2-3/8
01:45.820
5
3 0.0 -
9 روز پیش 1-2-2-6-6
2-3-1/10
کتایون وکیمیا یحیایی یعقوب ایری آرش ایری
01:48.390
6
5 0.0 -
42 روز پیش 7-3-?-2-?
6-4-0/32
01:48.450
7
3 0.0 -
28 روز پیش 1-5-9-7-9
0-1-1/13
بیتاومتین خوجملی خلیل خوجملی عبداله قولرعطا
01:48.900
8
3 0.0 -
14 روز پیش 7-3-10-3-?
5-1-1/11
حاج قربان دوردی قره دولاق آق اویلی بشگرد آق اویلی بشگرد
01:49.960
9
3 0.0 -
35 روز پیش 8-4-?-8-?
2-1-2/14
متین واحسان نورمحمدی آنه محمد حاجی زاده اسماعیل کوچکی
01:51.670
10
3 0.0 -
15 روز پیش 1-4-4-6-4
2-2-3/8
01:53.150
11
4 0.0 -
14 روز پیش 8-3-5-?-4
1-2-2/12
01:55.270
6
گنبد کاووس نژاد دوخون (هندیکاپ ) (از 3 تا 6) جایزه اول: 20,000,000 ریال جایزه دوم: 8,250,000 ریال جایزه سوم: 4,950,000 ریال
نمایش ویدیو 1550 متر 18.3 جمعه 1388/03/15
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 52.0 -
15 روز پیش 1-1-1-1-1
3-4-12/8
01:41.220
2
4 54.0 -
35 روز پیش 1-1-3-1-6
3-3-8/12
01:41.920
3
5 58.0 -
35 روز پیش 2-2-4-1-2
9-16-14/29
01:43.030
4
4 55.0 -
35 روز پیش 4-1-2-1-2
3-3-7/15
01:43.790
5
6 57.0 -
35 روز پیش 3-5-4-1-1
7-8-15/24
01:45.370
3 52.0 -
15 روز پیش 2-5-2-2-1
0-4-7/8
حاج ارازقلی شوروی رحیم بردی مهرانی بی نام
7
گنبد کاووس نژاد تروبرد وارداتی (از 36 تا 60 ) (از 3 تا 4) جایزه اول: 20,000,000 ریال جایزه دوم: 8,250,000 ریال جایزه سوم: 4,950,000 ریال
نمایش ویدیو 1550 متر 19 جمعه 1388/03/15
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 0.0 -
14 روز پیش 1-3-1-1-3
4-0-4/5
01:42.400
2
4 0.0 -
21 روز پیش 5-2-4-8-4
2-8-3/24
01:42.660
3
4 0.0 -
14 روز پیش 4-4-5-2-1
1-5-3/12
01:43.180
4
4 0.0 -
21 روز پیش 2-2-1-1-1
0-2-6/8
01:44.930
4 0.0 -
7 روز پیش 1-1-1-7
0-1-4/4
شرکت سرخدشت تویلی قربانی بی نام
4 0.0 -
42 روز پیش 2-3-2-3-1
5-4-3/8