جدول مسابقات هفته 1 فصل تابستان بندرترکمن 1388/04/11

چاپ جدول
1
بندرترکمن نژاد دوخون (از 0 تا 58) (2 سال) جایزه اول: 12,000,000 ریال جایزه دوم: 5,000,000 ریال جایزه سوم: 3,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 16 پنج شنبه 1388/04/11
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 0.0 -
-
0-1-3 /0
مجان آتابای وفرهاد آتابای نورمحمد اونق بی نام
01:00.160
2
2 0.0 -
6 روز قبل 4
1-3-1 /1
حاج ستار پورقاز اراز قربان اونق بی نام
01:01.220
3
2 0.0 -
-
3-5-4 /0
حاجی دوجی محمد اونق بی نام
01:02.720
4
2 0.0 -
6 روز قبل 5
0-0-1 /1
عیسی و موسی ارمشی باشگاه درخشش بی نام
01:02.770
5
2 0.0 -
55 روز قبل 7
2-1-0 /1
یاسین حاج ارازی محمد اونق بی نام
01:04.250
6
2 0.0 -
-
2-0-0 /0
01:04.260
7
2 0.0 -
-
0-0-0 /0
حاج بایرام قلیچ بیرامی رحیم بردی مهرانی بی نام
01:05.160
8
2 0.0 -
-
0-1-0 /0
01:07.730
2 0.0 -
34 روز قبل 6
0-0-0 /1
مشهد دینام ساز آنه گلدی اونق بی نام
2
بندرترکمن نژاد دوخون (از 2 تا 26) (2 سال) جایزه اول: 12,000,000 ریال جایزه دوم: 5,000,000 ریال جایزه سوم: 3,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 17 پنج شنبه 1388/04/11
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 0.0 -
6 روز قبل 12-3-10-7
2-0-1 /4
حمید شکیبا علی خوجملی بی نام
01:00.110
2
2 0.0 -
6 روز قبل 7-3
2-2-1 /2
01:00.270
3
2 0.0 -
48 روز قبل 5-3-4
2-0-2 /3
داریوش حسن قاسمی عید قلی قربانی بی نام
01:00.510
4
2 0.0 -
70 روز قبل 2
1-6-0 /1
رجب قلی کردی آنه گلدی اونق بی نام
01:00.810
5
2 0.0 -
27 روز قبل 3
3-1-2 /1
حاج سلیمان آرخی طواق بردی خوجه پور بی نام
01:04.060
2 0.0 -
97 روز قبل 3
1-0-0 /1
مرحوم یونس اونق یعقوب ایری بی نام
2 0.0 -
6 روز قبل 10-7-2
0-3-0 /3
کریم بردی رجب نژاد آنه گلدی اونق بی نام
3
بندرترکمن نژاد دوخون (از 0 تا 26) (از 3 تا 5) جایزه اول: 12,000,000 ریال جایزه دوم: 5,000,000 ریال جایزه سوم: 3,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 17.3 پنج شنبه 1388/04/11
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 0.0 -
-
1-0-3 /0
فرهاد ترکمنی بهمن اونق بی نام
00:59.660
2
3 0.0 -
13 روز قبل 5
3-2-1 /1
00:58.740
3
3 0.0 -
49 روز قبل ?
1-0-0 /1
سوگل افشاری باشگاه درخشش بی نام
01:00.050
4
3 0.0 -
-
3-0-2 /0
محمد بصیر قربانقلی باشگاه درخشش بی نام
01:00.140
5
5 0.0 -
13 روز قبل 8-8-8
0-0-0 /3
01:00.950
6
3 0.0 -
7 روز قبل ?-3-?-?-4
2-1-0 /12
تاج محمد آخوند مهرانی نوریقدی یلقی بی نام
01:00.960
7
3 0.0 -
7 روز قبل ?-3-3-7-3
4-0-1 /12
آرمان امان زاده عبدالخالق ایری بی نام
01:01.550
8
4 0.0 -
36 روز قبل ?-?-?-2-8
3-2-1 /10
01:02.410
3 0.0 -
13 روز قبل 9
1-0-1 /1
سوگل افشاری باشگاه درخشش بی نام
3 0.0 -
7 روز قبل 2-1-?-5-7
0-1-1 /9
4
بندرترکمن نژاد دوخون (از 16 تا 44) (از 3 تا 4) جایزه اول: 16,000,000 ریال جایزه دوم: 6,750,000 ریال جایزه سوم: 4,050,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 18 پنج شنبه 1388/04/11
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 0.0 -
42 روز قبل 1-2-10-7-?
0-1-5 /10
ابراهیم کردی آشجان قزل بی نام
00:57.770
2
3 0.0 -
13 روز قبل 1-2-?-3-?
3-2-2 /8
00:58.000
3
3 0.0 -
41 روز قبل 6-2-5-?-5
3-2-2 /9
ظهیرالدین و میکائیل یارعلی فرهاد خانقلی زاده قزل بی نام
00:58.310
4
3 0.0 -
14 روز قبل 2-3-8-7-7
3-5-1 /17
00:58.460
5
3 0.0 -
27 روز قبل 5-1-2-2-6
2-3-1 /11
کتایون وکیمیا یحیایی یعقوب ایری بی نام
00:59.400
6
3 0.0 -
69 روز قبل ?-6-4-?-2
0-3-3 /11
حاج گلدی آخوند تراج نورمحمد اونق بی نام
00:59.880
7
3 0.0 -
14 روز قبل ?-?-9-10-2
1-2-1 /13
01:00.080
3 0.0 -
49 روز قبل ?-6-1-7-7
0-1-2 /7
سیناوسلما کمی بهروز کمی بی نام
3 0.0 -
41 روز قبل 10-?-2-11-4
1-2-2 /9
4 0.0 -
14 روز قبل ?-?-?-5-3
2-1-1 /19
حاج عبدالحمید گوگلانی محمد اونق بی نام
5
بندرترکمن نژاد دوخون (هندیکاپ) (از 3 تا 6) جایزه اول: 20,000,000 ریال جایزه دوم: 8,250,000 ریال جایزه سوم: 4,950,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 18.3 پنج شنبه 1388/04/11
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 0.0 -
13 روز قبل 1-2-5-2-2
0-4-7 /9
حاج ارازقلی شوروی رحیم بردی مهرانی بی نام
00:55.660
2
5 0.0 -
27 روز قبل 3-2-2-4-1
9-16-14 /30
00:56.520
3
3 0.0 -
27 روز قبل 1-1-1-1-1
3-4-12 /9
00:57.330
4
6 0.0 -
27 روز قبل 5-3-5-4-1
7-8-15 /25
حاج حمید رادان رشید ایری بی نام
00:57.340
5
3 0.0 -
6 روز قبل 3-3-2-2-1
6-4-4 /16
00:58.660
4 0.0 -
27 روز قبل 2-1-1-3-1
3-3-8 /13
6
بندرترکمن نژاد تروبرد (از 26 تا 52) (از 3 تا 4) جایزه اول: 18,000,000 ریال جایزه دوم: 7,500,000 ریال جایزه سوم: 4,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 19 پنج شنبه 1388/04/11
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
4 0.0 -
13 روز قبل 1-1-7-6-3
4-3-4 /10
مرکز پرورش اسب پارتیان فرهاد خانقلی زاده قزل بی نام
00:56.240
2
4 0.0 -
69 روز قبل 2-3-2-3-1
5-4-3 /8
00:57.140
3
4 0.0 -
41 روز قبل 2-6-3-3-1
4-2-4 /8
مرکز پرورش اسب پارتیان فرهاد خانقلی زاده قزل بی نام
00:57.150
4
4 0.0 -
48 روز قبل 6-5-5-4-3
2-4-4 /18
اسلام قره قولپاقی و رسول مرادی عثمان ایری بی نام
00:58.720
3 0.0 -
27 روز قبل 1-1-3-1-1
4-0-4 /6
هانیه رهبر بهروز ایری بی نام
4 0.0 -
34 روز قبل 4-3-6-4-1
3-1-2 /8
حاج کاکا رهبر بهروز ایری بی نام