جدول مسابقات هفته 4 فصل تابستان بندرترکمن 1388/05/02

چاپ جدول
1
بندرترکمن نژاد ترکمن (از 0 تا 18) (از 3 تا 4) جایزه اول: 10,000,000 ریال جایزه دوم: 4,250,000 ریال جایزه سوم: 2,550,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 16 جمعه 1388/05/02
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
4 0.0 -
64 روز قبل ?-3-3-5-3
3-0-1 /7
01:06.200
3
3 0.0 -
71 روز قبل ?-7
1-0-0 /2
01:08.500
4
3 0.0 -
21 روز قبل ?-2-?-7
1-4-0 /4
مرحوم حبیب ایشان حمید توماچ علی رجال
01:08.690
5
3 0.0 -
-
1-0-1 /0
پرهام و پانته آ یمین عبیدالله سخاوت علی اونق
01:09.280
6
3 0.0 -
64 روز قبل ?-?-9-?-6
0-0-0 /7
01:11.330
7
3 0.0 -
-
2-1-0 /0
حسن و مهدی اشموئیل محمد اشموئیل بهروز پقه
01:12.020
8
3 0.0 -
64 روز قبل ?
0-0-0 /1
پرهام و پانته آ یمین عبیدالله سخاوت لطیف تمری
01:12.320
01:12.930
3 0.0 -
-
0-0-0 /0
3 0.0 -
21 روز قبل ?-?-?-5-9
0-1-0 /12
حاجی آنه یامپی طواق یلمه بی نام
2
بندرترکمن نژاد دوخون (از 2 تا 56) (2 سال) جایزه اول: 12,000,000 ریال جایزه دوم: 5,000,000 ریال جایزه سوم: 3,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 17 جمعه 1388/05/02
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 0.0 -
29 روز قبل ?-8-9
4-4-4 /3
01:01.770
2
2 0.0 -
56 روز قبل 9-?
0-1-2 /2
01:02.840
4
2 0.0 -
22 روز قبل 8
0-1-0 /1
01:03.890
5
2 0.0 -
14 روز قبل 7-9
1-0-0 /2
01:04.430
7
2 0.0 -
-
0-0-1 /0
امین ایگدری مسعود پشمکی ابراهیم آرامیده بهزاد قلیخانی
01:07.120
8
2 0.0 -
-
3-1-0 /0
حاج ارازقلی صداقت عبدالمجید کم عبدالناصر قزل
01:07.870
3
بندرترکمن نژاد دوخون (از 0 تا 48) (2 سال) جایزه اول: 12,000,000 ریال جایزه دوم: 5,000,000 ریال جایزه سوم: 3,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 17.3 جمعه 1388/05/02
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 0.0 -
49 روز قبل 8-5
1-3-3 /2
مرحوم حاجی رجب سرداری حاجی محمد نوایی عبدالرحیم آرامیده
01:02.180
2
2 0.0 -
7 روز قبل 5-5-8
2-2-1 /3
منصور دیلاکی وآقپور غفور خوجملی عنایت اله قولرعطا
01:02.210
3
2 0.0 -
21 روز قبل 4-7-?
2-2-1 /3
قربان اسکندرلی محمدگوگ عبدالمجید ساده عبدالناصر قزل
01:02.990
4
2 0.0 -
7 روز قبل 4-6-7-6
0-0-1 /4
01:03.580
5
2 0.0 -
14 روز قبل 5-7-?-6
0-0-0 /4
حاجی محمد قریشی قریشی محمد خوجملی
01:04.150
6
2 0.0 -
21 روز قبل 8-?
3-1-0 /2
01:04.610
7
2 0.0 -
7 روز قبل 10-7-5
6-7-1 /3
01:05.100
8
2 0.0 -
98 روز قبل 8
2-0-3 /1
حاجی یول گلدی بابایی عبدالخالق چپرلی عبدالخالق چپرلی
01:05.150
2 0.0 -
22 روز قبل ?-6
0-0-0 /2
مشهد دینام ساز آنه گلدی اونق بی نام
4
بندرترکمن نژاد دوخون (از 10 تا 248) (2 سال) جایزه اول: 14,000,000 ریال جایزه دوم: 5,750,000 ریال جایزه سوم: 3,450,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 18 جمعه 1388/05/02
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 0.0 -
7 روز قبل 1-3-5-3-4
2-0-2 /5
داریوش حسن قاسمی بهروز ایری محمد خوجملی
00:59.290
2
2 0.0 -
7 روز قبل 6-7-1-6
0-2-3 /4
00:59.490
3
2 0.0 -
28 روز قبل 3-1
14-7-24 /2
00:59.580
4
2 0.0 -
14 روز قبل 2-3
3-5-4 /2
01:00.110
5
2 0.0 -
7 روز قبل 3-5-1-12-3
2-0-1 /7
01:00.390
6
2 0.0 -
7 روز قبل 5-1-?-?-6
1-0-1 /5
01:00.860
7
2 0.0 -
14 روز قبل 3-4-2
7-4-5 /3
01:02.670
8
2 0.0 -
22 روز قبل 2-4
1-3-1 /2
01:03.260
9
2 0.0 -
7 روز قبل 9-6-1-?
3-2-2 /4
حاج حلیم بردی قرنجیک عزت امانپور لطیف تمری
01:04.770
5
بندرترکمن نژاد تروبرد (از 0 تا 46) (از 3 تا 4) جایزه اول: 16,000,000 ریال جایزه دوم: 6,750,000 ریال جایزه سوم: 4,050,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 18.3 جمعه 1388/05/02
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
4 0.0 -
28 روز قبل 2-3-4-1-4
3-2-4 /5
00:57.360
2
4 0.0 -
56 روز قبل 4-3-6-4-1
3-1-2 /8
00:57.330
3
4 0.0 -
195 روز قبل 6-6-5-7-5
3-2-1 /9
00:58.000
4
3 0.0 -
28 روز قبل 3-2-2-6-3
2-3-1 /9
متین وایمان تکه مجید ایری احمد پقه
00:58.250
5
3 0.0 -
63 روز قبل 8-8-2-4-6
1-2-0 /9
مرحوم حاج بردی محمد گوگلانی قلیچ قزل قربان محمد اودک
01:01.330
6
4 0.0 -
14 روز قبل 5-7-5
0-0-0 /3
01:01.340
4 0.0 -
720 روز قبل 7
0-0-0 /1
3 0.0 -
14 روز قبل 1-7-3-6-2
3-2-1 /6
محمدرئوف و عارف چوری کاکا چوری بی نام
6
بندرترکمن نژاد دوخون (از 18 تا 40) (از 3 تا 5) جایزه اول: 16,000,000 ریال جایزه دوم: 6,750,000 ریال جایزه سوم: 4,050,000 ریال
نمایش ویدیو 1550 متر 19 جمعه 1388/05/02
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 0.0 -
14 روز قبل 2-?-3-5-4
2-3-3 /9
01:38.700
2
5 0.0 -
28 روز قبل 7-6-7-3-?
6-4-0 /34
01:39.630
3
3 0.0 -
22 روز قبل 5-5-1-2-2
2-3-1 /12
کتایون وکیمیا یحیایی عبدالخالق چپرلی عبدالخالق چپرلی
01:40.380
4
3 0.0 -
14 روز قبل 4-1-7-9-?
4-2-3 /16
عبدالحمید بایلری احمد ایری محمد خوجملی
01:40.400
5
3 0.0 -
21 روز قبل 1-5-9-8-4
2-1-2 /17
01:41.650
6
3 0.0 -
49 روز قبل 8-7-3-10-3
5-1-1 /12
حاج قربان دوردی قره دولاق آق اویلی بشگرد آق اویلی بشگرد
01:43.130
7
3 0.0 -
14 روز قبل 7-?-6-1-7
0-1-2 /8
01:44.430
3 0.0 -
14 روز قبل 1-4-3-8-5
1-0-2 /16
3 0.0 -
14 روز قبل 6-3-6-2-5
3-2-2 /11
مکائیل و دایان یارعلی فرهاد خانقلی زاده قزل بی نام
7
بندرترکمن نژاد دوخون (از 10 تا 28) (از 3 تا 4) جایزه اول: 14,000,000 ریال جایزه دوم: 5,750,000 ریال جایزه سوم: 3,450,000 ریال
1550 متر 19.3 جمعه 1388/05/02
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 0.0 -
28 روز قبل 3-3-5-3-5
4-1-2 /13
راحله و آسیه مسافر جمشید جرجانی یاسر جرجانی
01:39.160
2
3 0.0 -
21 روز قبل 3-4-1-6-3
4-3-1 /5
01:39.700
3
3 0.0 -
29 روز قبل ?-?-?-3-1
4-0-1 /14
01:40.730
4
4 0.0 -
7 روز قبل 1-8-?-?-?
3-2-1 /12
01:40.737
5
3 0.0 -
21 روز قبل 8-7-7-1-5
0-1-1 /16
مبین و اسلام خرمالی ایوب خوجملی فیض الله رجال
01:42.830
6
3 0.0 -
7 روز قبل 6-7-9-4-12
4-0-1 /8
مرحوم حاجی امان نیازکلته احمد ایری محمد خوجملی
01:43.140
7
3 0.0 -
64 روز قبل 2-2-8-4-3
1-2-0 /9
01:43.980
3 0.0 -
14 روز قبل 3-?-3-3-?
4-0-2 /13
مرحوم چوپان محمی زاده احمد قلی قربانی بی نام