جدول مسابقات هفته 4 فصل پاییز گنبد کاووس 1388/07/24

چاپ جدول
1
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 2 تا 140 ) (2 سال) جایزه اول: 12,000,000 ریال جایزه دوم: 5,000,000 ریال جایزه سوم: 3,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 13.3 جمعه 1388/07/24
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 0.0 -
14 روز پیش 4-2
8-11-10/2
01:01.940
2
2 0.0 -
98 روز پیش 7-2-7-3
2-2-1/4
01:02.260
3
2 0.0 -
84 روز پیش 2-5-5-8
2-2-1/4
01:02.560
4
2 0.0 -
14 روز پیش 3-8-7
4-0-2/3
01:03.150
5
2 0.0 -
63 روز پیش 10-11-3
1-1-0/3
01:03.460
6
2 0.0 -
57 روز پیش 2-8-3-?-9
3-1-1/6
حاج جلیل پورقاز بهمن اونق عبدالعزیز اونق
01:03.810
7
2 0.0 -
112 روز پیش 8-5-2-4
2-1-0/4
01:03.940
8
2 0.0 -
70 روز پیش 3-8-8
2-0-3/3
حاجی یول گلدی بابایی نوریقدی یلقی موسی آق ارکاکلی
01:04.020
9
2 0.0 -
57 روز پیش 6-4-3-5-10
1-0-0/5
01:04.700
10
2 0.0 -
14 روز پیش 5-3-5
2-3-1/3
01:05.640
11
2 0.0 -
112 روز پیش 3-2
3-1-2/2
حاج محمدرفیع دمیرچی حاجی محمد نوایی مجید صالح پور
01:05.760
2 0.0 -
14 روز پیش 2-9-8
0-1-0/3
2
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 10 تا 248 ) (2 سال) جایزه اول: 14,000,000 ریال جایزه دوم: 5,750,000 ریال جایزه سوم: 3,450,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 14.3 جمعه 1388/07/24
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 0.0 -
14 روز پیش 4-3-3-1
14-7-24/4
عاشور قربان پور جمشید جرجانی یاسر جرجانی
01:01.640
2
2 0.0 -
14 روز پیش 2-3-4-5-4
1-6-0/6
01:01.700
3
2 0.0 -
14 روز پیش 6-4-1-8-4
2-1-1/9
مرحوم خوجه گلدی برهان اراز زارعی کسلخه آق اویلی بشگرد
01:02.000
4
2 0.0 -
14 روز پیش 5-5-1-2-3
3-1-2/6
01:02.070
5
2 0.0 -
14 روز پیش 1-4-2
1-1-2/3
عبدالرحیم پورقاز بهمن اونق عبدالعزیز اونق
01:02.320
6
2 0.0 -
57 روز پیش 3-6-5-1-?
1-0-1/7
01:02.390
7
2 0.0 -
119 روز پیش 2-1
4-3-11/2
01:02.460
8
2 0.0 -
119 روز پیش 4-2-1
6-8-7/3
01:03.150
9
2 0.0 -
98 روز پیش 7-5-1-2-4
0-2-2/6
حاج عبدالقیوم مرادچله نوریقدی یلقی عنایت اله قولرعطا
01:03.310
2 0.0 -
84 روز پیش 2-6-7-1-6
0-2-3/5
3
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 22 تا 72 ) (2 سال) جایزه اول: 16,000,000 ریال جایزه دوم: 6,750,000 ریال جایزه سوم: 4,050,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 15 جمعه 1388/07/24
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 0.0 -
63 روز پیش 1-1-4-2-3
3-5-4/5
01:00.870
2
2 0.0 -
140 روز پیش 1-1
4-6-5/2
01:00.990
3
2 0.0 -
57 روز پیش 2-3-2-2-4
2-5-1/6
حاج ارازقلیچ هوزیاری اراز زارعی کسلخه عبدالناصر قزل
01:01.190
4
2 0.0 -
98 روز پیش 3-2-3-4-1
5-2-3/5
دینا ودنیا رستگاری آنه محمد حاجی زاده محمد خوجملی
01:01.310
5
2 0.0 -
119 روز پیش 1-1
4-3-4/2
01:01.940
6
2 0.0 -
112 روز پیش 1-1-7
0-2-5/3
01:02.770
7
2 0.0 -
57 روز پیش 1-5-4-4-2
5-1-2/9
خداقلی اینچه برون سلیم خوجملی کمال دالی جه عطا
01:02.880
2 0.0 -
98 روز پیش 1-1-2-3
1-1-2/4
4
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 28 تا 60 ) (از 3 تا 4) جایزه اول: 16,000,000 ریال جایزه دوم: 6,750,000 ریال جایزه سوم: 4,050,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 15.3 جمعه 1388/07/24
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 0.0 -
14 روز پیش 8-6-3-1-5
7-0-4/19
00:59.580
2
4 0.0 -
14 روز پیش 4-4-6-3-4
2-4-3/16
01:00.540
3
3 0.0 -
112 روز پیش 1-4-7-2-1
3-2-3/10
01:00.990
4
3 0.0 -
57 روز پیش 1-1-3-3-5
4-1-2/15
راحله و آسیه مسافر جمشید جرجانی یاسر جرجانی
01:01.030
5
3 0.0 -
106 روز پیش 6-?-6-4-?
0-3-3/12
حاج گلدی آخوند تراج آشجان قزل احمد پقه
01:02.130
6
3 0.0 -
112 روز پیش 4-3-3-4-2
6-4-4/16
01:03.040
7
3 0.0 -
14 روز پیش 6-8-3-2-1
3-2-2/12
01:03.110
5
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 48 تا 96 ) (از 3 تا 4) جایزه اول: 18,000,000 ریال جایزه دوم: 7,500,000 ریال جایزه سوم: 4,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 16 جمعه 1388/07/24
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
4 0.0 -
119 روز پیش 2-1-2-3-5
2-2-6/16
01:00.300
2
3 0.0 -
14 روز پیش 5-2-2-6-4
3-10-1/18
01:00.450
3
4 0.0 -
112 روز پیش 6-8-?-1-3
4-4-3/20
01:00.940
4
3 0.0 -
112 روز پیش 2-2-3-1-1
4-6-8/14
حاج سیدحسن سید حسنی نورمحمد اونق بایرام محمد قولاق
01:01.310
5
3 0.0 -
7 روز پیش 3-1-9-2-5
3-3-4/12
علی محمد نادرزاده رشید روشنی یاسر جرجانی
01:01.620
3 0.0 -
7 روز پیش 2-7-4-1-4
1-4-4/13
بردی نظری فر بهمن اونق بی نام
6
گنبد کاووس نژاد تروبرد وارداتی (هندیکاپ ) (از 3 تا 5) جایزه اول: 22,000,000 ریال جایزه دوم: 9,250,000 ریال جایزه سوم: 5,550,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 16.3 جمعه 1388/07/24
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 53.0 -
14 روز پیش 1-1-2-1
0-1-7/4
حمید مجتهدزاده حمید روشنی محمد خوجملی
00:57.910
2
3 57.0 -
-
2-2-0/0
شیرین وعسل افتخار نژاد غفور خوجملی حامد خوجملی
00:58.920
3
3 52.0 -
7 روز پیش 1-6-6-2-2
2-4-4/9
خسرو دریانی مجید ایری احمد پقه
00:59.160
4
4 53.0 -
7 روز پیش 2-2-9-6-3
4-5-2/18
00:59.750
5
4 54.0 -
133 روز پیش 2-5-2-4-8
2-8-3/25
01:02.690
5 52.0 -
7 روز پیش 3-4-4-4-2
3-2-2/18
سوگل افشاری باشگاه درخشش بی نام
7
گنبد کاووس نژاد دوخون (هندیکاپ ) (از 3 تا 5) جایزه اول: 20,000,000 ریال جایزه دوم: 8,250,000 ریال جایزه سوم: 4,950,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 17 جمعه 1388/07/24
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
4 54.0 -
133 روز پیش 2-1-1-3-1
3-3-8/13
00:58.240
2
5 58.0 -
70 روز پیش 2-2-3-2-2
9-16-14/32
00:58.260
3
3 56.0 -
106 روز پیش 3-1-1-1-1
3-4-12/10
00:58.550
4
4 50.0 -
57 روز پیش ?-3-5-1-5
4-4-7/21
00:58.990
5
4 55.0 -
70 روز پیش 3-4-4-1-2
3-3-7/17
01:00.210
6
3 53.0 -
106 روز پیش 1-1-2-5-2
0-4-7/10
01:00.950