جدول مسابقات هفته 7 فصل پاییز تهران 1388/08/01

چاپ جدول
1
تهران نژاد عرب (از 0 تا 22 ) (از 3 تا 5) جایزه اول: 12,000,000 ریال جایزه دوم: 5,000,000 ریال جایزه سوم: 3,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 13 جمعه 1388/08/01
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 0.0 -
28 روز پیش 7-2-?-3
1-1-2/4
اردشیر ردینگو عاشور غراوی بی نام
2
3 0.0 -
14 روز پیش ?-?
0-1-0/2
علی کاظم دهقان علی کاظم دهقان بی نام
3
3 0.0 -
28 روز پیش 8-2
1-1-0/2
3 0.0 -
-
0-0-0/0
3 0.0 -
21 روز پیش ?
0-0-0/1
3 0.0 -
21 روز پیش 3-?
2-0-0/2
3 0.0 -
21 روز پیش ?-6-?
0-0-0/3
3 0.0 -
21 روز پیش ?
0-0-0/1
هما محمدطاهر نجار علی لطفی بی نام
4 0.0 -
21 روز پیش ?-4
1-1-0/2
فرنوش خیراندیش عاشور غراوی بی نام
5 0.0 -
14 روز پیش ?-9-?-?-?
1-1-0/8
کارخانه شیر قلعه تل مرتضی نجات بی نام
5 0.0 -
21 روز پیش ?-10-3-6-5
2-1-0/5
محسن علیزاده علیرضا سپهوند بی نام
4 0.0 -
35 روز پیش ?
1-0-1/1
2
تهران نژاد دوخون (از 0 تا 38 ) (2 سال) جایزه اول: 14,000,000 ریال جایزه دوم: 5,750,000 ریال جایزه سوم: 3,450,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 13.3 جمعه 1388/08/01
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 55.0 -
14 روز پیش 1
1-0-2/1
سیداحمد موسوی ایران توسعه بی نام
2
2 56.0 -
28 روز پیش 2-7-6-2
0-3-0/4
حاج مجید مهرانی ابراهیم مهرانی بی نام
2 52.0 -
-
0-0-0/0
عیسی شکیبا زاهد کمی بی نام
2 52.0 -
-
0-0-0/0
2 55.0 -
14 روز پیش 2-2
3-4-2/2
ایمان محمدزاده رشید روشنی بی نام
2 51.0 -
14 روز پیش ?-3-4-4-8
2-1-1/5
حاجی مسعود قویدل عبدالعزیز مهرانی بی نام
2 54.0 -
21 روز پیش 2-5-6-11
0-1-0/4
محمد میرزایی بهرام مهرانی بی نام
2 50.0 -
14 روز پیش ?-?-6-4-8
0-1-0/5
2 53.0 -
14 روز پیش 3-3-3-4-4
3-0-0/8
3
تهران نژاد تروبرد وارداتی (از 0 تا 24 ) (2 سال) جایزه اول: 15,000,000 ریال جایزه دوم: 6,250,000 ریال جایزه سوم: 3,750,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 14 جمعه 1388/08/01
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 52.0 -
14 روز پیش 3-?-7-3-6
5-1-1/6
ثریا فرهمند کاکا سارلی بی نام
2
2 54.0 -
21 روز پیش 3-8-4-3
2-1-2/4
ثریا فرهمند کریم سارلی بی نام
3
2 54.0 -
21 روز پیش 2
1-2-0/1
سیداحمد موسوی ایران توسعه بی نام
2 50.0 -
-
0-0-0/0
شریناز بردبار مسعود پورمانیان بی نام
2 52.0 -
14 روز پیش ?
0-0-0/1
سیداحمد موسوی ایران توسعه بی نام
2 52.0 -
28 روز پیش 9
0-0-0/1
2 55.0 -
14 روز پیش 2-4-3
1-1-1/3
شرکت سرخدشت شرکت سرخدشت بی نام
2 50.0 -
21 روز پیش ?-4
0-1-0/2
مرکز پرورش اسب پارتیان ابراهیم مهرانی بی نام
2 53.0 -
7 روز پیش 3
1-0-0/1
شرکت سرخدشت شرکت سرخدشت بی نام
2 52.0 -
14 روز پیش ?-8-6
2-1-1/3
حاج قادر اوغانی آنه قربان اونق بی نام
4
تهران نژاد دوخون (از 0 تا 22 ) (از 3 تا 4) جایزه اول: 15,000,000 ریال جایزه دوم: 6,250,000 ریال جایزه سوم: 3,750,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 14.3 جمعه 1388/08/01
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 58.0 -
7 روز پیش 3-1-2
1-1-2/3
2
4 54.0 -
21 روز پیش 2-5
0-2-0/2
عبدالخالق چپرلی پیمان باقری بی نام
3
3 50.0 -
21 روز پیش ?
1-0-0/1
دادعلی بزقانی حسن باغشنی بی نام
3 52.0 -
7 روز پیش ?-?
0-0-0/2
پترو قطعه پارس حامد بابایی بی نام
3 56.0 -
8 روز پیش 8-6-5-1
1-0-1/4
3 52.0 -
-
0-0-0/0
ابراهیم پناهی پیمان باقری بی نام
3 53.0 -
35 روز پیش 3
1-0-0/1
5
تهران نژاد تروبرد وارداتی (از 0 تا 32 ) (از 3 تا 4) جایزه اول: 15,000,000 ریال جایزه دوم: 6,250,000 ریال جایزه سوم: 3,750,000 ریال
نمایش ویدیو 1400 متر 15 جمعه 1388/08/01
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 54.0 -
7 روز پیش ?-3-2-5-6
2-3-2/6
محمد و سارا یاسری رشید ایری بی نام
2
3 53.0 -
7 روز پیش 2-4
2-2-2/2
سیداحمد موسوی ایران توسعه بی نام
3
4 58.0 -
7 روز پیش ?-4-1-5-2
4-1-1/8
شرکت پردیس متحد علی جعفری بی نام
3 50.0 -
7 روز پیش 3-4-5
1-0-0/3
سیداحمد موسوی ایران توسعه بی نام
4 51.0 -
7 روز پیش ?-3-4-3-10
2-0-0/6
سبحان قوچی نژاد عبدالحی مهرانی بی نام
4 53.0 -
49 روز پیش 4-4-4-4-8
0-0-0/5
آتوسا رهبری کمال جمشیدی بی نام
6
تهران نژاد عرب (از 0 تا 74 ) (از 3 تا 5) جایزه اول: 12,000,000 ریال جایزه دوم: 5,000,000 ریال جایزه سوم: 3,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1400 متر 15.3 جمعه 1388/08/01
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 60.0 -
14 روز پیش 1-7-2-?-3
3-3-7/8
2
3 53.0 -
14 روز پیش 1-2-4-3
3-5-3/4
شهربانو نظم مافی عاشور غراوی بی نام
3
3 52.0 -
21 روز پیش 1
1-5-5/1
احسان مجرب جلال قلرعطا بی نام
3 52.0 -
14 روز پیش ?-2-2
0-2-0/3
زکریا تیزرأی پیمان باقری بی نام
5 50.0 -
14 روز پیش ?-?-?
0-0-0/3
5 52.0 -
28 روز پیش 10-1
0-0-1/2
4 59.0 -
14 روز پیش 3-4-?-?-2
2-1-0/6
مرتضی نجات مرتضی نجات بی نام
4 58.0 -
14 روز پیش ?-1-1-1-?
2-1-2/7
3 53.0 -
14 روز پیش 2-?-3-?-2
2-4-1/6
مصطفی وکیان رضا حسنوند علیرضا سپهوند بی نام
4 60.0 -
21 روز پیش ?-3-1-2-?
1-5-2/10
4 58.0 -
14 روز پیش 2-1-1
1-1-2/3
اوستا علی رفیعی مصطفی غمخوار بی نام
4 53.0 -
7 روز پیش ?-8-8-3-2
1-1-1/6
فاطمه رفیعی مصطفی حیدری بی نام
7
تهران نژاد تروبرد وارداتی (از 16 تا 56 ) (از 4 تا 5) جایزه اول: 25,000,000 ریال جایزه دوم: 10,500,000 ریال جایزه سوم: 6,300,000 ریال
نمایش ویدیو 1400 متر 16 جمعه 1388/08/01
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
5 55.0 -
21 روز پیش ?-3
2-1-1/2
حاج حمید رادان رشید ایری بی نام
2
4 53.0 -
7 روز پیش ?-3-7-6-1
3-5-2/25
3
4 55.0 -
7 روز پیش 3-?-3-2-5
5-4-3/14
محمدزاده علایی رشید روشنی بی نام
4 50.0 -
7 روز پیش 1-6-2-1-1
0-1-4/7
شرکت سرخدشت شرکت سرخدشت بی نام
4 58.0 -
28 روز پیش 1-1-4-2-2
0-2-6/11
4 55.0 -
7 روز پیش ?-1-?-3-2
4-2-4/14
مرکز پرورش اسب پارتیان فرهاد خانقلی زاده قزل بی نام
8
تهران نژاد عرب (از 0 تا 76 ) (از 4 تا 6) جایزه اول: 12,000,000 ریال جایزه دوم: 5,000,000 ریال جایزه سوم: 3,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1400 متر 16.3 جمعه 1388/08/01
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
5 59.0 -
7 روز پیش ?-2-2-3-?
4-7-5/20
علی لطفی علی لطفی بی نام
2
6 59.0 -
7 روز پیش 3-4-3-9-?
3-2-2/7
3
6 60.0 -
7 روز پیش ?-3-1-?-1
5-5-5/16
4 0.0 -
21 روز پیش ?
0-0-0/1
6 56.0 -
7 روز پیش ?-1-2
1-3-7/3
6 59.0 -
21 روز پیش ?-9-8-7-8
0-1-2/10
6 54.0 -
21 روز پیش ?-2-?-?-1
2-3-4/12
محمد علی نظام مافی عاشور غراوی بی نام
5 52.0 -
49 روز پیش 6-4-2-2-3
2-3-3/13
محمد علی نظام مافی عاشور غراوی بی نام