جدول مسابقات هفته 18 فصل پاییز گنبد کاووس 1388/09/27

چاپ جدول
1
گنبد کاووس نژاد ترکمن (از 0 تا 30 ) (2 سال) جایزه اول: 12,000,000 ریال جایزه دوم: 5,000,000 ریال جایزه سوم: 3,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 12.3 جمعه 1388/09/27
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 0.0 -
176 روز پیش ?
0-0-1/1
01:12.030
3
2 0.0 -
49 روز پیش 12
1-0-0/1
هیئت سوارکاری بیدگل رضا کریمی کمال دالی جه عطا
01:14.420
4
2 0.0 -
168 روز پیش 7
0-0-0/1
مرحومه خانم لوئیز فیروز نوریقدی یلقی فیض الله رجال
01:14.490
5
2 0.0 -
-
2-0-1/0
مبین وماریا کلته رضا کریمی رضا کریمی
01:14.650
6
2 0.0 -
49 روز پیش 11-10-11
1-1-3/3
مرحوم قلیچ محمد خوجملی مجید خوجملی طاهر ایگدری
01:14.980
7
2 0.0 -
49 روز پیش 8-5-10-?
2-1-0/4
01:15.540
01:15.920
9
2 0.0 -
49 روز پیش 4-8
2-1-1/2
01:16.230
10
2 0.0 -
77 روز پیش 7
0-0-0/1
01:17.970
11
2 0.0 -
49 روز پیش 6-6-7-?
0-0-0/4
01:18.430
12
2 0.0 -
49 روز پیش 5-9
0-0-0/2
01:19.490
2
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 8 تا 42 ) (2 سال) جایزه اول: 14,000,000 ریال جایزه دوم: 5,750,000 ریال جایزه سوم: 3,450,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 13.3 جمعه 1388/09/27
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 0.0 -
22 روز پیش 2-3-8-3
3-1-4/4
01:02.960
2
2 0.0 -
22 روز پیش 1-5-8
1-3-1/3
باباجان شیرمحمدلی نورمحمد کوچک نژاد ستار مهرانی
01:04.100
3
2 0.0 -
13 روز پیش 6-5-9-9-6
3-2-2/7
01:04.490
4
2 0.0 -
13 روز پیش 12-8-9-1
1-1-1/4
01:04.540
5
2 0.0 -
13 روز پیش 7-1-5-?
2-1-3/4
عبدالله پقه سبحان پقه احمد پقه
01:04.810
6
2 0.0 -
120 روز پیش 5-3-3-2-?
9-3-1/7
بایرام گلدی کسلخه خان محمد چپرلی یاسر جرجانی
01:04.930
7
2 0.0 -
43 روز پیش 1-7
1-2-2/2
01:04.970
8
2 0.0 -
43 روز پیش 9-1-5
0-1-1/3
پرهام و پانته آ یمین جبار قلرعطا فیض الله رجال
01:05.770
9
2 0.0 -
7 روز پیش 1-10-8-4-6
0-0-1/5
هانیه ومحمدمهدی کریمیان مراد تاجی زاده بایرام محمد تاجی زاده
01:06.460
2 0.0 -
13 روز پیش 9-2-2
3-4-2/3
ایمان محمدزاده حمید روشنی بی نام
2 0.0 -
13 روز پیش 40-5-5-6-4
1-3-1/9
2 0.0 -
77 روز پیش 7-1-?-4
0-1-1/4
کاکا حاجی اسماعیلی اراز زارعی کسلخه بی نام
3
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 10 تا 108 ) (2 سال) جایزه اول: 14,000,000 ریال جایزه دوم: 5,750,000 ریال جایزه سوم: 3,450,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 14 جمعه 1388/09/27
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 0.0 -
22 روز پیش 1-7-3-4-2
7-4-5/5
01:03.080
2
2 0.0 -
13 روز پیش 2-8-1-4-5
4-5-2/5
محمد بزمجو-فرزاد آتابای ارازقلی ایری عبدالناصر قزل
01:03.180
3
2 0.0 -
42 روز پیش 1-2-4-5-3
3-1-2/5
01:03.220
4
2 0.0 -
154 روز پیش 2-1
1-1-2/2
مبین و اسلام خرمالی تویلی قربانی ستار مهرانی
01:03.580
5
2 0.0 -
36 روز پیش 5-8-2-7-2
2-2-1/7
دانیال ظفریان ارازقلی ایری احمد پقه
01:03.620
6
2 0.0 -
63 روز پیش 7-2-1
4-3-11/3
01:03.630
7
2 0.0 -
49 روز پیش 11-5-1-4-2
1-1-2/5
01:03.830
8
2 0.0 -
49 روز پیش 10-10-1-6-2
0-1-2/7
01:04.270
9
2 0.0 -
7 روز پیش 6-7-8-8-1
4-0-2/9
پایدار بتن ایمان گنبد حکیم حاجی زاده طاهر ایگدری
01:05.250
10
2 0.0 -
36 روز پیش 6-2-2-7-6
0-3-0/6
01:05.420
2 0.0 -
56 روز پیش 11-2-10-2-10
0-3-0/7
بهرام آقا رجب نژاد آنه گلدی اونق بی نام
2 0.0 -
7 روز پیش 5-7-7-2-2
1-2-0/7
4
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 20 تا 248 ) (2 سال) جایزه اول: 16,000,000 ریال جایزه دوم: 6,750,000 ریال جایزه سوم: 4,050,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 14.3 جمعه 1388/09/27
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 0.0 -
36 روز پیش 1-1-2
1-7-4/3
دکتر غفور مصدق حمید روشنی محمد خوجملی
01:00.790
2
2 0.0 -
49 روز پیش 4-1-4-3-3
14-7-24/6
مائده آرزو وحسناقربانپور جمشید جرجانی یاسر جرجانی
01:01.070
3
2 0.0 -
13 روز پیش 5-5-1-1
4-3-4/4
01:01.410
4
2 0.0 -
7 روز پیش 3-1-4-2
8-11-10/4
01:02.330
5
2 0.0 -
35 روز پیش 8-1-1-?
1-4-2/4
01:02.690
6
2 0.0 -
13 روز پیش 3-4-3-4-3
5-2-3/9
01:03.140
7
2 0.0 -
57 روز پیش 1-4-1
0-2-2/3
01:03.310
8
2 0.0 -
43 روز پیش 3-1-3-2-5
2-2-1/7
عیسی ارمشی ومجید دانش پور رحیم بردی مهرانی بهزاد قلیخانی
01:04.590
9
2 0.0 -
35 روز پیش 6-6-1-1-7
0-2-5/5
مهندس پولاد نیازی باشگاه نیازی احمد پقه
01:04.720
10
2 0.0 -
49 روز پیش 1-6-3-6-6
3-2-3/8
01:05.340
2 0.0 -
13 روز پیش 2-2-9-2-2
1-6-0/10
مینا و ایوب رستگار تویلی قربانی بی نام
2 0.0 -
36 روز پیش 2-4-9-7-5
0-2-2/9
حاج عبدالقیوم مرادچله حاجی محمد نوایی بی نام
5
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 46 تا 96 ) (از 3 تا 5) جایزه اول: 20,000,000 ریال جایزه دوم: 8,250,000 ریال جایزه سوم: 4,950,000 ریال
نمایش ویدیو 1550 متر 15 جمعه 1388/09/27
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
4 0.0 -
7 روز پیش 4-3-3-5-3
11-4-2/23
عیدمحمدوآشوربای ایگدری بایرام دردی سلاقی محمود قولرعطا
01:45.390
2
3 0.0 -
7 روز پیش 2-7-5-1-1
3-5-4/16
01:45.500
3
3 0.0 -
12 روز پیش 3-4-1-8-6
6-4-4/23
01:45.860
4
3 0.0 -
12 روز پیش 1-1-4-2-2
4-6-8/17
01:45.950
5
4 0.0 -
13 روز پیش 4-2-6-1-2
3-4-4/27
01:46.110
6
3 0.0 -
7 روز پیش 1-3-1-3-6
6-4-4/21
01:47.350
7
4 0.0 -
12 روز پیش 2-3-4-4-?
4-4-7/25
01:47.480
8
4 0.0 -
7 روز پیش 7-8-4-5-3
3-4-3/32
حاجی نورگلدی پساوند عثمان پساوند عبداله قولرعطا
01:47.840
9
3 0.0 -
12 روز پیش 5-2-2-2-5
3-10-1/22
01:48.770
10
5 0.0 -
42 روز پیش 4-3-5-2-7
4-2-4/17
01:49.250
11
4 0.0 -
35 روز پیش 5-5-1-2-1
2-2-6/19
01:53.490
6
گنبد کاووس نژاد تروبرد وارداتی (هندیکاپ ) (از 3 تا 5) جایزه اول: 22,000,000 ریال جایزه دوم: 9,250,000 ریال جایزه سوم: 5,550,000 ریال
نمایش ویدیو 1550 متر 15.3 جمعه 1388/09/27
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
4 53.0 -
35 روز پیش 2-1-1
5-7-8/3
کورش بابازاده حمید روشنی محمد خوجملی
01:43.130
2
3 50.0 -
7 روز پیش 1-3-2-7-10
2-4-2/10
خسرو دریانی مجید ایری احمد پقه
01:44.150
3
4 52.0 -
35 روز پیش 4-?-2-1-4
2-3-2/12
سرکارخانم رادان رشید ایری ستار مهرانی
01:44.380
4
3 50.0 -
7 روز پیش 2-1-?-1-?
2-3-2/10
محمد و سارا یاسری رشید ایری یاسر جرجانی
01:44.530
5
3 54.0 -
56 روز پیش 2-3-1-6-6
2-4-4/11
01:45.300
6
4 55.0 -
13 روز پیش 3-5-1-4-4
4-5-2/23
01:46.210
7
5 50.0 -
63 روز پیش 1-6-7-2-2
0-4-1/8
مرکز پرورش اسب پارتیان ابراهیم مهرانی بهزاد قلیخانی
01:49.510
8
4 50.0 -
50 روز پیش 4-3-5-3-2
3-2-1/15
01:54.850
4 50.0 -
70 روز پیش 5-3-6-3-1
7-2-4/9
خاج آقا قزلسفلو باشگاه درخشش بی نام
7
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 16 تا 28 ) (3 سال) جایزه اول: 16,000,000 ریال جایزه دوم: 6,750,000 ریال جایزه سوم: 4,050,000 ریال
نمایش ویدیو 1550 متر 16 جمعه 1388/09/27
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 0.0 -
36 روز پیش 1-4-5-6-6
0-0-3/8
فریدون شیرمحمدلی امید جرجانی یاسر جرجانی
01:48.390
2
3 0.0 -
22 روز پیش 4-5-8-?-5
2-2-1/16
یاشار عطاسیدی جمشید روشنی بی نام
01:49.710
3
3 0.0 -
57 روز پیش 1-1-2-3-5
2-2-2/7
شرکت آباد سازان ایساتیس یعقوب زارعی کسلخه ستار مهرانی
01:49.760
4
3 0.0 -
22 روز پیش 5-2-2-5-8
0-4-0/16
حاجی بهروز بهلکه مهدی صادقی کمال دالی جه عطا
01:50.340
5
3 0.0 -
22 روز پیش 10-7-1-3-3
3-2-1/7
01:53.800
6
3 0.0 -
22 روز پیش 5-1-3-1-2
1-1-2/5
01:53.660
3 0.0 -
70 روز پیش 8-1-4-3-8
1-0-2/17