جدول مسابقات هفته 3 فصل بهار گنبد کاووس 1389/02/02

چاپ جدول
1
گنبد کاووس نژاد ترکمن (از 8 تا 78) (از 3 تا 5) جایزه اول: 16,500,000 ریال جایزه دوم: 7,000,000 ریال جایزه سوم: 4,200,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 14.3 پنج شنبه 1389/02/02
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 0.0 -
97 روز قبل 1-4-7-2-2
1-2-4 /6
01:05.350
2
4 0.0 -
118 روز قبل 5-5-2-?-2
1-6-1 /11
01:05.660
3
3 0.0 -
97 روز قبل 3-3-1-4
3-3-4 /4
01:05.830
4
4 0.0 -
96 روز قبل 3-4-1-?-5
4-1-5 /5
مرحوم حاجی قلیچ حاجی تراچ رجب قلیچ گوگ نژاد متین آموت
01:06.050
5
3 0.0 -
97 روز قبل 4-5-4-1
3-1-2 /4
مهندس حاج بهمن یلمه الیاس زارعی کسلخه یعقوب کم
01:07.680
6
3 0.0 -
97 روز قبل 2-2-1-3-3
7-8-4 /6
حاج ابراهیم تراج احمد تراچ احمد پقه
01:07.820
7
4 0.0 -
131 روز قبل 5-3-4-7
2-1-0 /4
حسن و مهدی اشموئیل مهدی صادقی علی رجال
01:12.490
8
3 0.0 -
137 روز قبل 6-3-1-?
5-3-3 /4
سید حسین وسید ابوالفضل سادات حسینی سیدعقیل السادات حسینی سید نقی سادات حسینی
01:15.670
4 0.0 -
251 روز قبل ?-7-?-1
0-0-1 /4
بایجه پهلوان آنه بای خوجملی بی نام
5 0.0 -
181 روز قبل 6-7-2-5-1
3-2-2 /20
دکتر علیرضا خلخالی تاج محمد گوگ نژاد بی نام
2
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 0 تا 48) (3 سال) جایزه اول: 14,500,000 ریال جایزه دوم: 6,000,000 ریال جایزه سوم: 3,600,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 15.3 پنج شنبه 1389/02/02
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 0.0 -
335 روز قبل 9
0-1-1 /1
01:03.070
2
3 0.0 -
-
2-5-3 /0
01:03.450
3
3 0.0 -
258 روز قبل 7
1-1-0 /1
01:04.290
4
3 0.0 -
7 روز قبل 4-6-4-9-9
0-0-0 /5
آنه محمد وشاه محمد شیرمحمدلی آق اویلی کارساز فیض الله رجال
01:04.400
5
3 0.0 -
97 روز قبل 8
0-1-2 /1
01:04.610
6
3 0.0 -
308 روز قبل ?-10
0-0-0 /2
01:06.370
7
3 0.0 -
174 روز قبل 5-8-7
0-0-0 /3
01:07.950
8
3 0.0 -
7 روز قبل 5-6-7
0-0-0 /3
جلیل و ثمانه بیرامی بهمن اونق عبدالعزیز اونق
01:09.060
01:09.430
3
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 4 تا 64) (3 سال) جایزه اول: 14,500,000 ریال جایزه دوم: 6,000,000 ریال جایزه سوم: 3,600,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 16 پنج شنبه 1389/02/02
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 0.0 -
97 روز قبل 2-?-3
4-2-6 /3
مرحوم حاج کاکا بابا نیازی علی خوجملی فیض الله رجال
01:00.110
2
3 0.0 -
111 روز قبل 2-4-3
2-3-2 /3
مرحوم حاج ایل امان سیدنیازی عبدالرحمن قربانی محمد خوجملی
01:01.450
3
3 0.0 -
174 روز قبل 2-5-10
2-1-0 /3
حاج فریدون قره دولاق آق اویلی بشگرد آق اویلی بشگرد
01:01.580
4
3 0.0 -
6 روز قبل 8-?-9-9-3
3-0-1 /8
01:02.240
5
3 0.0 -
258 روز قبل 2-6
0-1-0 /2
مرحوم عیسی جرجانی امید جرجانی یاسر جرجانی
01:02.830
6
3 0.0 -
6 روز قبل 7-7-7-11-10
2-2-1 /9
01:03.730
7
3 0.0 -
6 روز قبل 9-2-10
0-2-0 /3
حاج عبدالکریم مشرقی ابراهیم بدویزاده بهزاد قلیخانی
01:03.992
8
3 0.0 -
6 روز قبل 6-6-6-3-6
1-2-2 /6
01:03.999
9
3 0.0 -
6 روز قبل 10-2-5-6-11
0-1-0 /5
01:04.170
10
3 0.0 -
111 روز قبل 9-3-6-5-7
2-1-0 /9
عبدالحی وحاج قیوم قلیچی آنه محمد حاجی زاده ستار مهرانی
01:04.590
4
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 8 تا 38) (از 3 تا 5) جایزه اول: 17,000,000 ریال جایزه دوم: 7,000,000 ریال جایزه سوم: 4,200,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 16.3 پنج شنبه 1389/02/02
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 0.0 -
104 روز قبل 7-5-7-1-5
2-1-3 /6
یعقوب فامیلی دوگونچی سبحان پقه احمد پقه
2
3 0.0 -
103 روز قبل 7-4-12-8-9
1-1-1 /6
3
5 0.0 -
7 روز قبل 5-9-4-8-8
1-0-1 /7
3 0.0 -
124 روز قبل 8-9-1-5
0-1-1 /4
پرهام و پانته آ یمین جبار قلرعطا عنایت اله قولرعطا
3 0.0 -
125 روز قبل 1-8-8
1-3-1 /3
3 0.0 -
104 روز قبل 9-7-1-7
1-2-2 /4
3 0.0 -
7 روز قبل 7-5-2-5-5
1-2-0 /10
مرحوم حاج سعیددوردی آق سعدی سعدشیخی فیض الله رجال
3 0.0 -
173 روز قبل 1-7-5-9-7
0-0-1 /10
3 0.0 -
117 روز قبل 10-6-5-3-3
9-3-1 /9
3 0.0 -
7 روز قبل 1-7
0-0-1 /2
3 0.0 -
103 روز قبل 5-2-6-6-6
0-2-0 /8
باشگاه سوارکاری عقیق یازلی اونق بهروز ایری
3 0.0 -
7 روز قبل 6-10-1-7-6
0-0-2 /6
حاج فتح الله کردی یحیی ایزدی بی نام
5
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 10 تا 62) (از 3 تا 4) جایزه اول: 17,000,000 ریال جایزه دوم: 7,000,000 ریال جایزه سوم: 4,200,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 17 پنج شنبه 1389/02/02
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 0.0 -
124 روز قبل 5-5-8-2-7
2-2-1 /8
01:00.130
2
3 0.0 -
125 روز قبل 1-4-3-6
3-2-3 /4
01:01.120
3
3 0.0 -
6 روز قبل 4-8-8-4-3
2-2-4 /6
حسین شمسایی یازلی اونق احمد پقه
01:01.760
4
4 0.0 -
6 روز قبل 6-?-?-6-5
1-2-0 /16
عبدالغفار پنق قلیچ قزل عبدالناصر قزل
01:01.790
5
3 0.0 -
97 روز قبل 2-5-3-2-4
2-3-1 /10
01:02.190
6
3 0.0 -
167 روز قبل 6-1-?-5-2
3-6-4 /5
مرحوم حاج قلیچ حاجی تراج اراز قربان اونق بهزاد قلیخانی
01:02.450
7
3 0.0 -
6 روز قبل 9-9-3-6-6
1-0-1 /9
رضاشیخی پیشکمری جلال ایری قربان محمد اودک
01:02.710
8
3 0.0 -
97 روز قبل 4-3-7-2-4
3-1-0 /10
بهزاد وحاج فرزاد طریک غفور خوجملی عبدالعزیز اونق
01:03.230
9
3 0.0 -
97 روز قبل 1-3-3-?-4
4-0-2 /9
شاه عبدالظیم تاتاری محمد شریف تاتاری عید محمد غراوی
01:03.250
10
3 0.0 -
104 روز قبل 4-3-6-5-9
3-2-2 /9
ارازگلدی ایری یعقوب ایری آرش ایری
01:03.420
6
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 24 تا 52) (از 3 تا 4) جایزه اول: 24,000,000 ریال جایزه دوم: 10,000,000 ریال جایزه سوم: 6,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 17.3 پنج شنبه 1389/02/02
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 0.0 -
7 روز قبل 1-10-6-1-2
3-1-4 /8
01:00.040
2
3 0.0 -
6 روز قبل 1-8-6-3-4
5-2-3 /12
دینا ودنیا رستگاری آنه محمد حاجی زاده محمد خوجملی
01:00.400
3
3 0.0 -
6 روز قبل 2-7-1-2-2
2-6-3 /10
01:00.800
4
3 0.0 -
104 روز قبل 1-6-3-7-4
3-1-2 /11
01:00.850
5
4 0.0 -
7 روز قبل 9-5-7-1-5
4-0-2 /21
01:01.430
6
4 0.0 -
7 روز قبل 4-5-6-5-6
2-2-2 /21
01:02.400
7
4 0.0 -
7 روز قبل 2-1-1-8-9
0-1-3 /11
عطابال ایشان دانشمند عبدالخالق ایری احمد پقه
01:02.560
8
3 0.0 -
96 روز قبل 2-?-2-10-1
3-2-3 /12
01:03.290
9
3 0.0 -
7 روز قبل 7-4-6-1-3
4-3-4 /9
01:03.580
10
4 0.0 -
7 روز قبل 8-7-6-5-7
2-5-0 /23
بهزاد و عرفان ایگدری خلیل خوجملی جبرئیل قولرعطا
01:05.420
7
گنبد کاووس نژاد تروبرد (از 0 تا 22) (از 3 تا 4) جایزه اول: 19,000,000 ریال جایزه دوم: 8,000,000 ریال جایزه سوم: 4,800,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 18 پنج شنبه 1389/02/02
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
4 0.0 -
7 روز قبل 9-2-5-3-2
1-3-1 /7
01:01.110
3
4 0.0 -
146 روز قبل 3-4-4-8-2
2-1-1 /9
01:02.020
4
3 0.0 -
7 روز قبل 4-1-5-4-4
0-2-1 /6
01:02.030
6
3 0.0 -
-
0-0-0 /0
باشگاه سوارکاری عقیق یازلی اونق بهزاد قلیخانی
01:06.210
4 0.0 -
166 روز قبل 8
0-0-0 /1
سوگل افشاری باشگاه درخشش بی نام