جدول مسابقات هفته 3 فصل بهار گنبد کاووس 1389/02/02

چاپ جدول
1
گنبد کاووس نژاد ترکمن (از 8 تا 78 ) (از 3 تا 5) جایزه اول: 16,500,000 ریال جایزه دوم: 7,000,000 ریال جایزه سوم: 4,200,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 14.3 پنج شنبه 1389/02/02
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 0.0 -
97 روز پیش 1-4-7-2-2
1-2-4/6
01:05.350
2
4 0.0 -
118 روز پیش 5-5-2-?-2
1-6-1/11
01:05.660
3
3 0.0 -
97 روز پیش 3-3-1-4
3-3-4/4
01:05.830
4
4 0.0 -
96 روز پیش 3-4-1-?-5
4-1-5/5
مرحوم حاجی قلیچ حاجی تراچ رجب قلیچ گوگ نژاد متین آموت
01:06.050
5
3 0.0 -
97 روز پیش 4-5-4-1
3-1-2/4
مهندس حاج بهمن یلمه الیاس زارعی کسلخه یعقوب کم
01:07.680
6
3 0.0 -
97 روز پیش 2-2-1-3-3
7-8-4/6
حاج ابراهیم تراج احمد تراچ احمد پقه
01:07.820
7
4 0.0 -
131 روز پیش 5-3-4-7
2-1-0/4
حسن و مهدی اشموئیل مهدی صادقی علی رجال
01:12.490
8
3 0.0 -
137 روز پیش 6-3-1-?
5-3-3/4
سید حسین وسید ابوالفضل سادات حسینی سیدعقیل السادات حسینی سید نقی سادات حسینی
01:15.670
4 0.0 -
251 روز پیش ?-7-?-1
0-0-1/4
بایجه پهلوان آنه بای خوجملی بی نام
5 0.0 -
181 روز پیش 6-7-2-5-1
3-2-2/20
دکتر علیرضا خلخالی تاج محمد گوگ نژاد بی نام
2
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 0 تا 48 ) (3 سال) جایزه اول: 14,500,000 ریال جایزه دوم: 6,000,000 ریال جایزه سوم: 3,600,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 15.3 پنج شنبه 1389/02/02
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 0.0 -
335 روز پیش 9
0-1-1/1
01:03.070
2
3 0.0 -
-
2-5-3/0
01:03.450
3
3 0.0 -
258 روز پیش 7
1-1-0/1
01:04.290
4
3 0.0 -
7 روز پیش 4-6-4-9-9
0-0-0/5
آنه محمد وشاه محمد شیرمحمدلی آق اویلی کارساز فیض الله رجال
01:04.400
5
3 0.0 -
97 روز پیش 8
0-1-2/1
01:04.610
6
3 0.0 -
308 روز پیش ?-10
0-0-0/2
01:06.370
7
3 0.0 -
174 روز پیش 5-8-7
0-0-0/3
01:07.950
8
3 0.0 -
7 روز پیش 5-6-7
0-0-0/3
جلیل و ثمانه بیرامی بهمن اونق عبدالعزیز اونق
01:09.060
01:09.430
3
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 4 تا 64 ) (3 سال) جایزه اول: 14,500,000 ریال جایزه دوم: 6,000,000 ریال جایزه سوم: 3,600,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 16 پنج شنبه 1389/02/02
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 0.0 -
97 روز پیش 2-?-3
4-2-6/3
مرحوم حاج کاکا بابا نیازی علی خوجملی فیض الله رجال
01:00.110
2
3 0.0 -
111 روز پیش 2-4-3
2-3-2/3
مرحوم حاج ایل امان سیدنیازی عبدالرحمن قربانی محمد خوجملی
01:01.450
3
3 0.0 -
174 روز پیش 2-5-10
2-1-0/3
حاج فریدون قره دولاق آق اویلی بشگرد آق اویلی بشگرد
01:01.580
4
3 0.0 -
6 روز پیش 8-?-9-9-3
3-0-1/8
01:02.240
5
3 0.0 -
258 روز پیش 2-6
0-1-0/2
مرحوم عیسی جرجانی امید جرجانی یاسر جرجانی
01:02.830
6
3 0.0 -
6 روز پیش 7-7-7-11-10
2-2-1/9
01:03.730
7
3 0.0 -
6 روز پیش 9-2-10
0-2-0/3
حاج عبدالکریم مشرقی ابراهیم بدویزاده بهزاد قلیخانی
01:03.992
8
3 0.0 -
6 روز پیش 6-6-6-3-6
1-2-2/6
01:03.999
9
3 0.0 -
6 روز پیش 10-2-5-6-11
0-1-0/5
01:04.170
10
3 0.0 -
111 روز پیش 9-3-6-5-7
2-1-0/9
عبدالحی وحاج قیوم قلیچی آنه محمد حاجی زاده ستار مهرانی
01:04.590
4
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 8 تا 38 ) (از 3 تا 5) جایزه اول: 17,000,000 ریال جایزه دوم: 7,000,000 ریال جایزه سوم: 4,200,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 16.3 پنج شنبه 1389/02/02
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 0.0 -
104 روز پیش 7-5-7-1-5
2-1-3/6
یعقوب فامیلی دوگونچی سبحان پقه احمد پقه
2
3 0.0 -
103 روز پیش 7-4-12-8-9
1-1-1/6
3
5 0.0 -
7 روز پیش 5-9-4-8-8
1-0-1/7
3 0.0 -
124 روز پیش 8-9-1-5
0-1-1/4
پرهام و پانته آ یمین جبار قلرعطا عنایت اله قولرعطا
3 0.0 -
125 روز پیش 1-8-8
1-3-1/3
3 0.0 -
104 روز پیش 9-7-1-7
1-2-2/4
3 0.0 -
7 روز پیش 7-5-2-5-5
1-2-0/10
مرحوم حاج سعیددوردی آق سعدی سعدشیخی فیض الله رجال
3 0.0 -
173 روز پیش 1-7-5-9-7
0-0-1/10
3 0.0 -
117 روز پیش 10-6-5-3-3
9-3-1/9
3 0.0 -
7 روز پیش 1-7
0-0-1/2
3 0.0 -
103 روز پیش 5-2-6-6-6
0-2-0/8
باشگاه سوارکاری عقیق یازلی اونق بهروز ایری
3 0.0 -
7 روز پیش 6-10-1-7-6
0-0-2/6
حاج فتح الله کردی یحیی ایزدی بی نام
5
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 10 تا 62 ) (از 3 تا 4) جایزه اول: 17,000,000 ریال جایزه دوم: 7,000,000 ریال جایزه سوم: 4,200,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 17 پنج شنبه 1389/02/02
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 0.0 -
124 روز پیش 5-5-8-2-7
2-2-1/8
01:00.130
2
3 0.0 -
125 روز پیش 1-4-3-6
3-2-3/4
01:01.120
3
3 0.0 -
6 روز پیش 4-8-8-4-3
2-2-4/6
حسین شمسایی یازلی اونق احمد پقه
01:01.760
4
4 0.0 -
6 روز پیش 6-?-?-6-5
1-2-0/16
عبدالغفار پنق قلیچ قزل عبدالناصر قزل
01:01.790
5
3 0.0 -
97 روز پیش 2-5-3-2-4
2-3-1/10
01:02.190
6
3 0.0 -
167 روز پیش 6-1-?-5-2
3-6-4/5
مرحوم حاج قلیچ حاجی تراج اراز قربان اونق بهزاد قلیخانی
01:02.450
7
3 0.0 -
6 روز پیش 9-9-3-6-6
1-0-1/9
رضاشیخی پیشکمری جلال ایری قربان محمد اودک
01:02.710
8
3 0.0 -
97 روز پیش 4-3-7-2-4
3-1-0/10
بهزاد وحاج فرزاد طریک غفور خوجملی عبدالعزیز اونق
01:03.230
9
3 0.0 -
97 روز پیش 1-3-3-?-4
4-0-2/9
شاه عبدالظیم تاتاری محمد شریف تاتاری عید محمد غراوی
01:03.250
10
3 0.0 -
104 روز پیش 4-3-6-5-9
3-2-2/9
ارازگلدی ایری یعقوب ایری آرش ایری
01:03.420
6
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 24 تا 52 ) (از 3 تا 4) جایزه اول: 24,000,000 ریال جایزه دوم: 10,000,000 ریال جایزه سوم: 6,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 17.3 پنج شنبه 1389/02/02
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 0.0 -
7 روز پیش 1-10-6-1-2
3-1-4/8
01:00.040
2
3 0.0 -
6 روز پیش 1-8-6-3-4
5-2-3/12
دینا ودنیا رستگاری آنه محمد حاجی زاده محمد خوجملی
01:00.400
3
3 0.0 -
6 روز پیش 2-7-1-2-2
2-6-3/10
01:00.800
4
3 0.0 -
104 روز پیش 1-6-3-7-4
3-1-2/11
01:00.850
5
4 0.0 -
7 روز پیش 9-5-7-1-5
4-0-2/21
01:01.430
6
4 0.0 -
7 روز پیش 4-5-6-5-6
2-2-2/21
01:02.400
7
4 0.0 -
7 روز پیش 2-1-1-8-9
0-1-3/11
عطابال ایشان دانشمند عبدالخالق ایری احمد پقه
01:02.560
8
3 0.0 -
96 روز پیش 2-?-2-10-1
3-2-3/12
01:03.290
9
3 0.0 -
7 روز پیش 7-4-6-1-3
4-3-4/9
01:03.580
10
4 0.0 -
7 روز پیش 8-7-6-5-7
2-5-0/23
بهزاد و عرفان ایگدری خلیل خوجملی جبرئیل قولرعطا
01:05.420
7
گنبد کاووس نژاد تروبرد وارداتی (از 0 تا 22 ) (از 3 تا 4) جایزه اول: 19,000,000 ریال جایزه دوم: 8,000,000 ریال جایزه سوم: 4,800,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 18 پنج شنبه 1389/02/02
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
4 0.0 -
7 روز پیش 9-2-5-3-2
1-3-1/7
01:01.110
3
4 0.0 -
146 روز پیش 3-4-4-8-2
2-1-1/9
01:02.020
4
3 0.0 -
7 روز پیش 4-1-5-4-4
0-2-1/6
01:02.030
6
3 0.0 -
-
0-0-0/0
باشگاه سوارکاری عقیق یازلی اونق بهزاد قلیخانی
01:06.210
4 0.0 -
166 روز پیش 8
0-0-0/1
سوگل افشاری باشگاه درخشش بی نام