جدول مسابقات هفته 6 فصل بهار گنبد کاووس 1389/02/23

چاپ جدول
1
گنبد کاووس نژاد ترکمن (از 0 تا 32) (از 3 تا 4) جایزه اول: 14,500,000 ریال جایزه دوم: 6,000,000 ریال جایزه سوم: 3,600,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 15 پنج شنبه 1389/02/23
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 0.0 -
-
1-1-3 /0
کاکا افشین یوسف دهش احمد پقه
01:06.560
2
3 0.0 -
132 روز قبل 5-4-2-5-3
2-2-0 /5
01:06.700
3
3 0.0 -
132 روز قبل 8-3-6-8-2
2-1-0 /5
دکتر علیرضا خلخالی بهرام رجال کمال دالی جه عطا
01:08.330
01:09.780
5
3 0.0 -
28 روز قبل 2-9-4-8
2-1-1 /4
01:09.990
6
3 0.0 -
279 روز قبل 6-3-?
1-0-1 /3
01:10.110
7
3 0.0 -
132 روز قبل 3-2
3-2-0 /2
01:10.220
8
3 0.0 -
132 روز قبل 4-9-2-4-?
1-1-0 /5
01:11.260
9
4 0.0 -
21 روز قبل 7-5-3-4-7
2-1-0 /5
حسن و مهدی اشموئیل رحمت الله رجال علی رجال
01:11.340
10
3 0.0 -
28 روز قبل 4
2-3-2 /1
01:12.270
2
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 0 تا 20) (3 سال) جایزه اول: 14,500,000 ریال جایزه دوم: 6,000,000 ریال جایزه سوم: 3,600,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 16 پنج شنبه 1389/02/23
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 0.0 -
21 روز قبل 5-8
0-1-2 /2
01:03.760
2
3 0.0 -
21 روز قبل 9
0-1-0 /1
01:04.700
3
3 0.0 -
146 روز قبل ?
1-0-0 /1
عیسی و موسی ارمشی نوریقدی یلقی ستار مهرانی
01:04.780
4
3 0.0 -
139 روز قبل 6-11-9-6-?
0-0-0 /5
آنه محمد اونق خسرو برزین علی اونق
01:06.310
01:09.510
3 0.0 -
-
0-0-0 /0
حاج فریدون قره دولاق آق اویلی بشگرد بی نام
3 0.0 -
-
0-0-0 /0
احمد وشهرام اودک خلیل خوجملی بی نام
3
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 8 تا 38) (از 3 تا 4) جایزه اول: 17,000,000 ریال جایزه دوم: 7,000,000 ریال جایزه سوم: 4,200,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 16.3 پنج شنبه 1389/02/23
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 0.0 -
21 روز قبل 2-2-4-3
2-3-2 /4
مرحوم حاج ایل امان سیدنیازی عبدالرحمن قربانی محمد خوجملی
01:00.420
2
3 0.0 -
21 روز قبل ?-1-8-8
1-3-1 /4
01:01.640
3
3 0.0 -
21 روز قبل ?-10-6-5-3
9-3-1 /10
01:02.020
4
3 0.0 -
27 روز قبل 3-?-6-6-2
3-1-1 /10
01:02.060
5
3 0.0 -
27 روز قبل 2-11-2-4
1-3-0 /4
حاجی محمد کردی محمد اونق علی اونق
01:02.870
6
3 0.0 -
21 روز قبل ?-1-7
0-0-1 /3
01:02.930
7
3 0.0 -
27 روز قبل 8-1-4-?-8
4-0-2 /7
مرحوم حاج کاکا بابا نیازی علی خوجملی فیض الله رجال
01:03.240
8
3 0.0 -
125 روز قبل 1-9-7
1-3-2 /3
ایل محمد آقا جرجانی امید جرجانی یاسر جرجانی
01:03.330
9
3 0.0 -
28 روز قبل 10-9-3-3-7
3-1-0 /12
01:04.090
10
3 0.0 -
21 روز قبل ?-1-7-5-9
0-0-1 /11
01:04.350
11
4 0.0 -
28 روز قبل 4-10-10-3-5
4-0-1 /21
مرحوم حاجی محمد توماچ حمید توماچ نادر صالح پور
01:04.640
12
3 0.0 -
28 روز قبل 11-11-4-1-6
0-0-1 /7
عمران و آلپای ارمش نوریقدی یلقی عبدالناصر قزل
01:05.820
4
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 16 تا 100) (از 3 تا 4) جایزه اول: 19,500,000 ریال جایزه دوم: 8,250,000 ریال جایزه سوم: 4,950,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 17 پنج شنبه 1389/02/23
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 0.0 -
20 روز قبل 5-1-9-1
0-1-3 /4
مجان آتابای وفرهاد آتابای نورمحمد اونق ستار مهرانی
01:00.300
2
3 0.0 -
27 روز قبل 5-7-7-3-2
6-8-7 /9
01:00.560
3
3 0.0 -
20 روز قبل 7-1-8-4-2
1-1-2 /6
01:01.210
4
3 0.0 -
117 روز قبل 9-7-2-2-8
4-5-2 /8
محمد بزمجو-فرزاد آتابای رحیم کم آرش ایری
01:01.860
5
4 0.0 -
27 روز قبل 8-6-4-5-5
2-3-2 /20
01:02.060
6
3 0.0 -
28 روز قبل 1-9-2-2
3-4-2 /4
ایمان محمدزاده حمید روشنی محمد خوجملی
01:02.090
7
3 0.0 -
21 روز قبل 1-7-5-7-1
2-1-3 /7
عبدالله پقه سبحان پقه احمد پقه
01:02.140
8
3 0.0 -
138 روز قبل 5-2-2-9-2
1-6-0 /11
01:02.370
9
4 0.0 -
132 روز قبل 4-5-10-7-1
3-2-1 /9
01:02.970
10
3 0.0 -
158 روز قبل 8-3-3-6-4
2-1-1 /12
شرکت حمل و نقل بار آق قلا اراز زارعی کسلخه عبدالناصر قزل
01:03.330
11
3 0.0 -
21 روز قبل 1-5-5-8-2
2-2-1 /9
01:03.350
4 0.0 -
215 روز قبل 8-1-4-3-8
1-0-2 /17
نورمحمد چابک رحمت الله رجال بی نام
5
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 24 تا 72) (از 3 تا 5) جایزه اول: 21,000,000 ریال جایزه دوم: 8,750,000 ریال جایزه سوم: 5,250,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 17.3 پنج شنبه 1389/02/23
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 0.0 -
124 روز قبل 3-1-2-2-1
4-6-5 /6
00:59.730
2
3 0.0 -
117 روز قبل 1-4-1-1-7
7-4-5 /8
01:00.550
3
5 0.0 -
20 روز قبل 7-2-5-1-2
1-4-2 /12
شاه محمد شیرمحمدلی سبحان پقه فیض الله رجال
01:00.950
4
3 0.0 -
21 روز قبل 2-1-8-6-3
5-2-3 /13
01:01.030
5
3 0.0 -
117 روز قبل 1-2-7-3-2
2-5-1 /10
حاج ارازقلیچ هوزیاری جمشید جرجانی یاسر جرجانی
01:03.340
6
3 0.0 -
117 روز قبل 5-3-1-7-2
3-1-2 /8
01:01.770
7
5 0.0 -
20 روز قبل 4-11-4-9-1
2-5-2 /14
مرحوم حاج ارازگلدی طعنه الیاس زارعی کسلخه احمد پقه
01:02.370
8
4 0.0 -
21 روز قبل 5-9-5-7-1
4-0-2 /22
01:03.770
9
4 0.0 -
28 روز قبل 3-4-8-4-7
3-2-2 /17
01:03.870
4 0.0 -
146 روز قبل 10-6-11-8-3
9-3-3 /18
حمید آرخی و رسول صحنه عبدالرشید صحنه بی نام
6
گنبد کاووس نژاد تروبرد (از 8 تا 46) (از 3 تا 5) جایزه اول: 24,000,000 ریال جایزه دوم: 10,000,000 ریال جایزه سوم: 6,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 18 پنج شنبه 1389/02/23
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 0.0 -
-
0-0-1 /0
00:59.680
2
4 0.0 -
145 روز قبل 2-1-3-2-7
2-4-2 /11
01:00.090
3
3 0.0 -
28 روز قبل 1-3-7-1-1
2-0-3 /6
01:01.910
4
5 0.0 -
27 روز قبل 4-6-5-4-7
2-2-1 /11
01:01.640
5
4 0.0 -
20 روز قبل 5-3-5-2-4
2-3-2 /15
01:01.820
6
5 0.0 -
20 روز قبل 4-5-3-7-5
2-1-1 /14
پرهام و پانته آ یمین جبار قلرعطا آق اویلی بشگرد
01:01.942
7
4 0.0 -
28 روز قبل 4-4-2-4-1
3-4-3 /9
01:01.944
4 0.0 -
20 روز قبل 6-2-8-4-2
0-5-2 /8
سرکار خانم نفیسه عابدینی باشگاه درخشش بی نام