جدول مسابقات هفته 6 فصل بهار گنبد کاووس 1389/02/23

چاپ جدول
1
گنبد کاووس نژاد ترکمن (از 0 تا 32 ) (از 3 تا 4) جایزه اول: 14,500,000 ریال جایزه دوم: 6,000,000 ریال جایزه سوم: 3,600,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 15 پنج شنبه 1389/02/23
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 0.0 -
-
1-1-3/0
کاکا افشین یوسف دهش احمد پقه
01:06.560
2
3 0.0 -
132 روز پیش 5-4-2-5-3
2-2-0/5
01:06.700
3
3 0.0 -
132 روز پیش 8-3-6-8-2
2-1-0/5
دکتر علیرضا خلخالی بهرام رجال کمال دالی جه عطا
01:08.330
01:09.780
5
3 0.0 -
28 روز پیش 2-9-4-8
2-1-1/4
01:09.990
6
3 0.0 -
279 روز پیش 6-3-?
1-0-1/3
01:10.110
7
3 0.0 -
132 روز پیش 3-2
3-2-0/2
01:10.220
8
3 0.0 -
132 روز پیش 4-9-2-4-?
1-1-0/5
01:11.260
9
4 0.0 -
21 روز پیش 7-5-3-4-7
2-1-0/5
حسن و مهدی اشموئیل رحمت الله رجال علی رجال
01:11.340
10
3 0.0 -
28 روز پیش 4
2-3-2/1
01:12.270
2
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 0 تا 20 ) (3 سال) جایزه اول: 14,500,000 ریال جایزه دوم: 6,000,000 ریال جایزه سوم: 3,600,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 16 پنج شنبه 1389/02/23
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 0.0 -
21 روز پیش 5-8
0-1-2/2
01:03.760
2
3 0.0 -
21 روز پیش 9
0-1-0/1
01:04.700
3
3 0.0 -
146 روز پیش ?
1-0-0/1
عیسی و موسی ارمشی نوریقدی یلقی ستار مهرانی
01:04.780
4
3 0.0 -
139 روز پیش 6-11-9-6-?
0-0-0/5
آنه محمد اونق خسرو برزین علی اونق
01:06.310
01:09.510
3 0.0 -
-
0-0-0/0
حاج فریدون قره دولاق آق اویلی بشگرد بی نام
3 0.0 -
-
0-0-0/0
احمد وشهرام اودک خلیل خوجملی بی نام
3
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 8 تا 38 ) (از 3 تا 4) جایزه اول: 17,000,000 ریال جایزه دوم: 7,000,000 ریال جایزه سوم: 4,200,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 16.3 پنج شنبه 1389/02/23
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 0.0 -
21 روز پیش 2-2-4-3
2-3-2/4
مرحوم حاج ایل امان سیدنیازی عبدالرحمن قربانی محمد خوجملی
01:00.420
2
3 0.0 -
21 روز پیش ?-1-8-8
1-3-1/4
01:01.640
3
3 0.0 -
21 روز پیش ?-10-6-5-3
9-3-1/10
01:02.020
4
3 0.0 -
27 روز پیش 3-?-6-6-2
3-1-1/10
01:02.060
5
3 0.0 -
27 روز پیش 2-11-2-4
1-3-0/4
حاجی محمد کردی محمد اونق علی اونق
01:02.870
6
3 0.0 -
21 روز پیش ?-1-7
0-0-1/3
01:02.930
7
3 0.0 -
27 روز پیش 8-1-4-?-8
4-0-2/7
مرحوم حاج کاکا بابا نیازی علی خوجملی فیض الله رجال
01:03.240
8
3 0.0 -
125 روز پیش 1-9-7
1-3-2/3
ایل محمد آقا جرجانی امید جرجانی یاسر جرجانی
01:03.330
9
3 0.0 -
28 روز پیش 10-9-3-3-7
3-1-0/12
01:04.090
10
3 0.0 -
21 روز پیش ?-1-7-5-9
0-0-1/11
01:04.350
11
4 0.0 -
28 روز پیش 4-10-10-3-5
4-0-1/21
مرحوم حاجی محمد توماچ حمید توماچ نادر صالح پور
01:04.640
12
3 0.0 -
28 روز پیش 11-11-4-1-6
0-0-1/7
عمران و آلپای ارمش نوریقدی یلقی عبدالناصر قزل
01:05.820
4
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 16 تا 100 ) (از 3 تا 4) جایزه اول: 19,500,000 ریال جایزه دوم: 8,250,000 ریال جایزه سوم: 4,950,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 17 پنج شنبه 1389/02/23
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 0.0 -
20 روز پیش 5-1-9-1
0-1-3/4
مجان آتابای وفرهاد آتابای نورمحمد اونق ستار مهرانی
01:00.300
2
3 0.0 -
27 روز پیش 5-7-7-3-2
6-8-7/9
01:00.560
3
3 0.0 -
20 روز پیش 7-1-8-4-2
1-1-2/6
01:01.210
4
3 0.0 -
117 روز پیش 9-7-2-2-8
4-5-2/8
محمد بزمجو-فرزاد آتابای رحیم کم آرش ایری
01:01.860
5
4 0.0 -
27 روز پیش 8-6-4-5-5
2-3-2/20
01:02.060
6
3 0.0 -
28 روز پیش 1-9-2-2
3-4-2/4
ایمان محمدزاده حمید روشنی محمد خوجملی
01:02.090
7
3 0.0 -
21 روز پیش 1-7-5-7-1
2-1-3/7
عبدالله پقه سبحان پقه احمد پقه
01:02.140
8
3 0.0 -
138 روز پیش 5-2-2-9-2
1-6-0/11
01:02.370
9
4 0.0 -
132 روز پیش 4-5-10-7-1
3-2-1/9
01:02.970
10
3 0.0 -
158 روز پیش 8-3-3-6-4
2-1-1/12
شرکت حمل و نقل بار آق قلا اراز زارعی کسلخه عبدالناصر قزل
01:03.330
11
3 0.0 -
21 روز پیش 1-5-5-8-2
2-2-1/9
01:03.350
4 0.0 -
215 روز پیش 8-1-4-3-8
1-0-2/17
نورمحمد چابک رحمت الله رجال بی نام
5
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 24 تا 72 ) (از 3 تا 5) جایزه اول: 21,000,000 ریال جایزه دوم: 8,750,000 ریال جایزه سوم: 5,250,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 17.3 پنج شنبه 1389/02/23
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 0.0 -
124 روز پیش 3-1-2-2-1
4-6-5/6
00:59.730
2
3 0.0 -
117 روز پیش 1-4-1-1-7
7-4-5/8
01:00.550
3
5 0.0 -
20 روز پیش 7-2-5-1-2
1-4-2/12
شاه محمد شیرمحمدلی سبحان پقه فیض الله رجال
01:00.950
4
3 0.0 -
21 روز پیش 2-1-8-6-3
5-2-3/13
01:01.030
5
3 0.0 -
117 روز پیش 1-2-7-3-2
2-5-1/10
حاج ارازقلیچ هوزیاری جمشید جرجانی یاسر جرجانی
01:03.340
6
3 0.0 -
117 روز پیش 5-3-1-7-2
3-1-2/8
01:01.770
7
5 0.0 -
20 روز پیش 4-11-4-9-1
2-5-2/14
مرحوم حاج ارازگلدی طعنه الیاس زارعی کسلخه احمد پقه
01:02.370
8
4 0.0 -
21 روز پیش 5-9-5-7-1
4-0-2/22
01:03.770
9
4 0.0 -
28 روز پیش 3-4-8-4-7
3-2-2/17
01:03.870
4 0.0 -
146 روز پیش 10-6-11-8-3
9-3-3/18
حمید آرخی و رسول صحنه عبدالرشید صحنه بی نام
6
گنبد کاووس نژاد تروبرد وارداتی (از 8 تا 46 ) (از 3 تا 5) جایزه اول: 24,000,000 ریال جایزه دوم: 10,000,000 ریال جایزه سوم: 6,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 18 پنج شنبه 1389/02/23
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 0.0 -
-
0-0-1/0
00:59.680
2
4 0.0 -
145 روز پیش 2-1-3-2-7
2-4-2/11
01:00.090
3
3 0.0 -
28 روز پیش 1-3-7-1-1
2-0-3/6
01:01.910
4
5 0.0 -
27 روز پیش 4-6-5-4-7
2-2-1/11
01:01.640
5
4 0.0 -
20 روز پیش 5-3-5-2-4
2-3-2/15
01:01.820
6
5 0.0 -
20 روز پیش 4-5-3-7-5
2-1-1/14
پرهام و پانته آ یمین جبار قلرعطا آق اویلی بشگرد
01:01.942
7
4 0.0 -
28 روز پیش 4-4-2-4-1
3-4-3/9
01:01.944
4 0.0 -
20 روز پیش 6-2-8-4-2
0-5-2/8
سرکار خانم نفیسه عابدینی باشگاه درخشش بی نام