جدول مسابقات هفته 1 فصل تابستان بندرترکمن 1389/04/11

چاپ جدول
1
بندرترکمن نژاد ترکمن (مبتدی) (از 3 تا 5) جایزه اول: 13,000,000 ریال جایزه دوم: 5,500,000 ریال جایزه سوم: 3,300,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 16 جمعه 1389/04/11
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 0.0 -
43 روز قبل 7
0-0-1 /1
01:10.130
2
3 0.0 -
43 روز قبل 8-8-?
0-1-0 /3
علی ایشان خلیقی سید یعقوب چپرلی کمال دالی جه عطا
01:10.700
3
5 0.0 -
945 روز قبل ?
1-0-0 /1
01:11.260
4
3 0.0 -
14 روز قبل 12
0-0-0 /1
اسحاق و احسان الهی حمید فرود عبداله قولرعطا
01:12.940
5
3 0.0 -
43 روز قبل 6-5-4-7
0-0-0 /4
مرحومه خانم لوئیز فیروز نوریقدی یلقی عبدالناصر قزل
01:13.230
6
3 0.0 -
14 روز قبل 11
1-0-0 /1
قربان محمد توماچ قربان توماچ امیر مختومی
01:13.400
7
3 0.0 -
43 روز قبل 5-11
0-0-0 /2
01:17.250
2
بندرترکمن نژاد دوخون (مبتدی و نبرده) (2 سال) جایزه اول: 13,000,000 ریال جایزه دوم: 5,500,000 ریال جایزه سوم: 3,300,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 17 جمعه 1389/04/11
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 0.0 -
-
1-1-2 /0
شاه محمد شیرمحمدلی سبحان پقه بهزاد قلیخانی
01:02.710
2
2 0.0 -
-
0-3-2 /0
حاج سبحان بردی قره جه محمد اونق علی اونق
01:03.450
3
2 0.0 -
-
2-1-2 /0
حاجی کاکا رهبر آرش ایری آرش ایری
01:03.610
4
2 0.0 -
-
5-2-6 /0
مرحوم شاه محمد قاضلی کر نورمحمد اونق متین آموت
01:04.050
5
2 0.0 -
-
0-0-0 /0
01:04.380
6
2 0.0 -
-
0-1-0 /0
شهیدشاه محمد اونق آنه گلدی اونق امیر مختومی
01:06.270
8
2 0.0 -
-
2-0-2 /0
حاج قربان میرزاعلی اراز زارعی کسلخه احمد پقه
01:06.530
01:12.230
10
2 0.0 -
-
0-0-0 /0
01:12.780
2 0.0 -
-
0-0-0 /0
مرحوم ایمان حاجی قوجق سبحان بردی حاجی قوجق بی نام
2 0.0 -
-
1-1-1 /0
حاج یوسف جرجانی نصرت ا... خوجملی بی نام
3
بندرترکمن نژاد دوخون (از 0 تا 26) (3 سال) جایزه اول: 13,000,000 ریال جایزه دوم: 5,500,000 ریال جایزه سوم: 3,300,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 17.3 جمعه 1389/04/11
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 0.0 -
15 روز قبل 4-5-4-5-8
1-2-1 /9
عبدالحکیم سقر حاج امان تیرغم احمد پقه
01:00.970
2
3 0.0 -
15 روز قبل 2-5-7-10-3
1-5-0 /6
حاج عاشورمحمد سیدی امید جرجانی یاسر جرجانی
01:01.120
3
3 0.0 -
15 روز قبل 8-2-8
2-1-1 /3
01:01.150
4
3 0.0 -
36 روز قبل 7-6-7-7-7
2-2-1 /11
مرحوم حاج پورجان خوجملی یوسف اسکندرلی عبدالناصر قزل
01:01.630
5
3 0.0 -
15 روز قبل 6-3-4-6-6
2-0-0 /5
01:01.650
6
3 0.0 -
-
1-0-0 /0
01:01.830
7
3 0.0 -
168 روز قبل 6-10
0-2-0 /2
مرحوم شاه مراد کوهی یوسف دهش یوسف دهش
01:02.590
8
3 0.0 -
196 روز قبل 7
1-2-2 /1
حاج نورمحمد سیدی قوجق یعقوب چپرلی کمال دالی جه عطا
01:02.650
9
3 0.0 -
15 روز قبل 10
1-0-0 /1
01:03.730
01:10.250
3 0.0 -
36 روز قبل 8
0-0-0 /1
نعمان وبصیر سوقی امان محمد سوقی بی نام
3 0.0 -
217 روز قبل 12-3-9-?-10
1-0-0 /6
حاج یوسف صداقت رحمت الله رجال بی نام
4
بندرترکمن نژاد دوخون (از 14 تا 44) (از 3 تا 4) جایزه اول: 15,000,000 ریال جایزه دوم: 6,250,000 ریال جایزه سوم: 3,750,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 18 جمعه 1389/04/11
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
4 0.0 -
50 روز قبل 11-4-10-10-3
4-0-1 /22
00:59.300
2
3 0.0 -
36 روز قبل 5-10-4-3-6
3-2-2 /11
ارازمحمد ایشان استوار آرش ایری آرش ایری
01:00.250
3
3 0.0 -
15 روز قبل 3-9-11-1-9
3-1-1 /9
نازمحمد وبهمن صادقی سید جمال آموت کمال دالی جه عطا
01:00.460
4
3 0.0 -
36 روز قبل 6-4-3-?-6
3-1-1 /12
بنیامین اونق بهمن اونق احمد پقه
01:00.500
3 0.0 -
78 روز قبل 8-1-5
4-3-3 /3
سید حسین حافظی آق اویلی بشگرد بی نام
4 0.0 -
22 روز قبل 3-5-9-1-2
2-1-1 /6
حاج داود توسلی جمشید روشنی بی نام
3 0.0 -
7 روز قبل 8-5-7-8-1
4-0-2 /10
منصور بابانیازی علی خوجملی بی نام
3 0.0 -
22 روز قبل 2-3-5-2-11
1-3-0 /7
حاجی محمد کردی محمد اونق بی نام
5
بندرترکمن نژاد دوخون (از 20 تا 48) (3 سال) جایزه اول: 17,000,000 ریال جایزه دوم: 7,000,000 ریال جایزه سوم: 4,200,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 18.3 جمعه 1389/04/11
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 0.0 -
49 روز قبل 7-5-8-2-7
2-4-3 /10
00:59.210
2
3 0.0 -
21 روز قبل 5-1-4-2-6
0-2-3 /8
00:59.420
3
3 0.0 -
21 روز قبل 6-2-6-7-1
2-1-3 /11
00:59.730
4
3 0.0 -
15 روز قبل 1-3-4-6-2
1-3-1 /14
00:59.870
5
3 0.0 -
21 روز قبل 9-6-3-9-2
1-4-2 /10
01:00.000
6
3 0.0 -
43 روز قبل 9-11-1-5-5
2-2-1 /11
مرحوم خوجه شرقی علی خوجملی فیض الله رجال
01:00.950
3 0.0 -
21 روز قبل 2-9-6-6-1
0-2-5 /7
مهندس پولاد نیازی غفور خوجملی بی نام
6
بندرترکمن نژاد دوخون (از 38 تا 72) (از 3 تا 5) جایزه اول: 22,000,000 ریال جایزه دوم: 9,250,000 ریال جایزه سوم: 5,550,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 19 جمعه 1389/04/11
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 0.0 -
43 روز قبل 3-2-2-2-1
1-7-4 /8
00:58.700
2
3 0.0 -
21 روز قبل 2-1-3-1-2
4-6-5 /8
00:58.800
3
3 0.0 -
14 روز قبل 3-1-1-2-7
4-1-4 /8
عبدی جان تراج نژاد جمشید جرجانی یاسر جرجانی
00:59.040
4
5 0.0 -
21 روز قبل 9-?-4-2-1
2-4-3 /22
جبار کوچکی و ایوب دادخواه رحیم بردی مهرانی عبدالخالق چپرلی
00:59.510
5
5 0.0 -
21 روز قبل 11-8-6-1-5
1-1-4 /17
01:00.090
6
4 0.0 -
21 روز قبل 7-5-1-4-1
0-1-5 /18
01:00.260