جدول مسابقات هفته 10 فصل بهار گنبد کاووس 1390/02/22

چاپ جدول
1
گنبد کاووس نژاد ترکمن (از 2 تا 18) (2 سال) جایزه اول: 15,000,000 ریال جایزه دوم: 6,250,000 ریال جایزه سوم: 3,750,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 15 پنج شنبه 1390/02/22
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 0.0 -
28 روز قبل 4
0-0-1 /1
پوریا روشن ضمیر عوض خوجملی علی رجال
01:11.100
01:15.220
3
2 0.0 -
-
2-0-0 /0
01:15.840
4
2 0.0 -
13 روز قبل 4
1-0-0 /1
01:15.920
5
2 0.0 -
13 روز قبل 7
0-1-0 /1
01:16.250
6
2 0.0 -
13 روز قبل 5
1-0-1 /1
01:16.280
7
2 0.0 -
-
1-0-2 /0
مهندس عبدالغفورکر یوسف دهش یوسف دهش
01:16.910
8
2 0.0 -
-
2-3-0 /0
شهرام و کمال شیخی سعدی سعدشیخی متین آموت
01:18.360
2 0.0 -
13 روز قبل 9
1-2-0 /1
حاجی سهراب رحیمی تاج محمد گوگ نژاد بی نام
2
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 0 تا 24) (2 سال) جایزه اول: 15,000,000 ریال جایزه دوم: 6,250,000 ریال جایزه سوم: 3,750,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 16.15 پنج شنبه 1390/02/22
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 0.0 -
41 روز قبل 6
0-0-2 /1
متین ایمری وعیسی جرجانی رحمان اورگلی فیض الله رجال
01:02.160
2
2 0.0 -
20 روز قبل 5
2-3-1 /1
مرحوم حاجی قلیچ حاجی تراچ اراز قربان اونق علی اونق
01:04.000
3
2 0.0 -
21 روز قبل 5-4
3-0-0 /2
01:04.490
4
2 0.0 -
13 روز قبل 5
2-0-1 /1
پویا واحمد عاشورمحمدی عبدالحکیم مهرانی آق اویلی بشگرد
01:04.940
5
2 0.0 -
27 روز قبل 10
0-1-0 /1
01:07.140
6
2 0.0 -
13 روز قبل 4
0-1-0 /1
01:07.240
2 0.0 -
6 روز قبل 6
0-1-0 /1
عباس ادریس و سیناغفوری غیاث غفوری عبداله قولرعطا
2 0.0 -
21 روز قبل 4-4
0-0-0 /2
سعیدقلیچ وداود غراوی عوض خوجملی بی نام
3
گنبد کاووس نژاد تروبرد (هندیکاپ) (از 3 تا 5) جایزه اول: 17,000,000 ریال جایزه دوم: 7,000,000 ریال جایزه سوم: 4,200,000 ریال
نمایش ویدیو 1600 متر 16.45 پنج شنبه 1390/02/22
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
4 53.0 -
21 روز قبل 5-3-3-3-6
4-0-1 /9
01:42.450
2
5 52.0 -
28 روز قبل 6-5-8
0-1-0 /3
01:44.110
3
3 53.0 -
27 روز قبل 4-1-4
1-1-1 /3
01:45.450
4
3 55.0 -
21 روز قبل 3-1-4
3-1-2 /3
حاج حمید رادان رشید ایری فیض الله رجال
01:45.780
5
3 52.0 -
28 روز قبل 5-6
2-1-1 /2
محمد و سارا یاسری عثمان ایری جمشید واج
01:45.820
4 51.0 -
28 روز قبل 4-8-3-4-7
2-0-0 /7
پایدار کوزه لی ارازقلی ایری بی نام
4 55.0 -
21 روز قبل 4-2-6-7-5
3-3-2 /6
مجید جهانگرد امانقلی خوجملی بی نام
4
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 8 تا 60) (از 3 تا 5) جایزه اول: 16,000,000 ریال جایزه دوم: 6,750,000 ریال جایزه سوم: 4,050,000 ریال
نمایش ویدیو 1600 متر 17.3 پنج شنبه 1390/02/22
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 0.0 -
21 روز قبل 2-3-7-3-5
4-3-1 /6
01:44.290
2
3 0.0 -
21 روز قبل 2-1-3-4
2-3-3 /4
01:44.490
3
3 0.0 -
6 روز قبل 3-4-5-5-5
4-7-3 /11
01:45.390
4
3 0.0 -
6 روز قبل 1-6-3-8-?
1-0-1 /7
01:45.950
5
3 0.0 -
6 روز قبل 4-9-10-3-6
3-2-1 /13
قلیچ پقه وحمزه سیدی امید ایری احمد پقه
01:46.510
6
3 0.0 -
6 روز قبل 7-3-9-7-?
1-0-1 /11
01:47.090
7
5 0.0 -
482 روز قبل 5-4-5-5-7
1-0-1 /12
مبین ورامین خوجملی غفور خوجملی آق اویلی بشگرد
01:47.530
8
4 0.0 -
13 روز قبل 4-3-7-4-8
2-1-0 /15
01:49.120
9
3 0.0 -
21 روز قبل 6-9-2-7-3
4-2-0 /10
01:49.410
10
3 0.0 -
28 روز قبل 5-8-2-6-2
3-5-3 /5
01:53.020
5
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 18 تا 66) (از 3 تا 4) جایزه اول: 17,000,000 ریال جایزه دوم: 7,000,000 ریال جایزه سوم: 4,200,000 ریال
نمایش ویدیو 1600 متر 18 پنج شنبه 1390/02/22
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 0.0 -
6 روز قبل 1-5-1-2-6
0-1-5 /5
01:42.830
2
3 0.0 -
21 روز قبل 1-4-6-7-1
5-2-6 /10
مرحوم شاه محمد قاضلی کر جمشید جرجانی یاسر جرجانی
01:43.240
3
4 0.0 -
20 روز قبل 8-11-6-9-11
4-0-2 /18
01:45.400
4
3 0.0 -
28 روز قبل 9-7-8-4-1
1-0-2 /9
01:45.930
5
3 0.0 -
13 روز قبل 2-2-4-5-6
3-4-1 /10
یوسف و احمد شمس قرجه اراز زارعی کسلخه محمود رجال
01:46.230
6
4 0.0 -
103 روز قبل 3-6-6-2-1
2-2-1 /20
01:46.500
3 0.0 -
28 روز قبل 8-2-2-2-9
0-6-1 /11
غلامرضا خلخالی رجب قلیچ گوگ نژاد بی نام
6
گنبد کاووس نژاد دوخون (هندیکاپ) (از 3 تا 6) جایزه اول: 20,000,000 ریال جایزه دوم: 8,250,000 ریال جایزه سوم: 4,950,000 ریال
نمایش ویدیو 1600 متر 18.3 پنج شنبه 1390/02/22
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 54.0 -
6 روز قبل 2-1-1-9-3
15-15-8 /14
نورمحمدکر و غفور اسماعیلی نصرت ا... خوجملی محمد خوجملی
01:40.890
2
4 53.0 -
181 روز قبل 2-2-1-3-2
1-7-4 /11
01:41.520
3
4 55.0 -
6 روز قبل 3-5-3-1-7
7-4-5 /18
01:41.720
4
5 55.0 -
6 روز قبل 4-7-7-5-2
3-6-6 /26
01:41.800
5
4 52.0 -
6 روز قبل 6-4-4-3-2
4-4-4 /24
01:43.080
6
6 52.0 -
13 روز قبل 7-3-6-6-6
11-4-2 /42
عیدمحمدوآشوربای ایگدری بایرام دردی سلاقی عنایت اله قولرعطا
01:48.810