جدول مسابقات هفته 16 فصل بهار گنبد کاووس 1390/03/12

چاپ جدول
1
گنبد کاووس نژاد ترکمن (از 4 تا 20) (2 سال) جایزه اول: 15,000,000 ریال جایزه دوم: 6,250,000 ریال جایزه سوم: 3,750,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 15 پنج شنبه 1390/03/12
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 0.0 -
34 روز قبل 3
2-0-1 /1
نیلای خوجملی عوض خوجملی علی رجال
01:14.860
2
2 0.0 -
34 روز قبل 2
2-4-0 /1
01:15.120
3
2 0.0 -
7 روز قبل 3
2-0-0 /1
عاشورمحمد عشعری تاج محمد عشعری متین آموت
01:15.940
4
2 0.0 -
21 روز قبل 3
2-0-0 /1
01:16.390
5
2 0.0 -
7 روز قبل 2-5-7
0-1-0 /3
01:17.270
6
2 0.0 -
49 روز قبل 3
1-0-1 /1
01:18.350
2 0.0 -
21 روز قبل 2
1-1-1 /1
2
گنبد کاووس نژاد تروبرد (از 0 تا 34) (2 سال) جایزه اول: 16,000,000 ریال جایزه دوم: 6,750,000 ریال جایزه سوم: 4,050,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 16.15 پنج شنبه 1390/03/12
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 0.0 -
20 روز قبل 4
0-0-1 /1
محمد و سارا یاسری رشید ایری قربان محمد اودک
01:04.170
01:04.500
01:04.530
01:05.330
5
2 0.0 -
55 روز قبل 4
0-1-0 /1
01:05.900
01:07.570
3
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 0 تا 36) (2 سال) جایزه اول: 15,000,000 ریال جایزه دوم: 6,250,000 ریال جایزه سوم: 3,750,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 16.45 پنج شنبه 1390/03/12
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
01:02.890
2
2 0.0 -
20 روز قبل 4
2-2-3 /1
مرحوم حاج نازبردی حسن قاسمی حکیم بردی اندروا فیض الله رجال
01:05.350
3
2 0.0 -
13 روز قبل 5
2-1-1 /1
01:06.260
4
2 0.0 -
34 روز قبل 7
3-2-1 /1
عبدالرحیم پورقاز مهدی نوایی متین آموت
01:06.320
5
2 0.0 -
6 روز قبل 4-8
2-3-1 /2
مهندس علی مراد منصوری مجید مهرانی عبدالرحیم آرامیده
01:07.150
6
2 0.0 -
27 روز قبل 5
2-1-0 /1
پهلوان غفور قره داغلی آنه محمد حاجی زاده کمال دالی جه عطا
01:08.140
7
2 0.0 -
62 روز قبل 9
0-0-0 /1
01:09.120
8
2 0.0 -
34 روز قبل 8
1-0-2 /1
حاجی امان تقان گری یوسف گوگ نژاد احمد پقه
01:10.190
4
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 0 تا 20) (از 3 تا 5) جایزه اول: 15,000,000 ریال جایزه دوم: 6,250,000 ریال جایزه سوم: 3,750,000 ریال
نمایش ویدیو 1550 متر 17.3 پنج شنبه 1390/03/12
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 0.0 -
6 روز قبل 5-7-9-10-8
3-1-1 /6
مرحوم صالح پورقاز بهمن اونق کمال دالی جه عطا
01:44.370
2
3 0.0 -
14 روز قبل 10-2-9-4-11
2-2-0 /6
01:44.730
3
3 0.0 -
6 روز قبل 10-8-9-6-3
4-1-1 /9
مرحوم حاج کاکا کم عبدالمجید کم متین آموت
01:45.040
4
5 0.0 -
14 روز قبل 7-7-3
1-0-1 /3
01:48.740
5
3 0.0 -
7 روز قبل 2-5-5-6
1-1-0 /4
حنانه و امیر علی حاج بابایی امین حاجی بابایی امین حاجی بابایی
01:49.480
6
3 0.0 -
27 روز قبل 4-4-10-5-6
1-0-0 /9
حاج حسین قلی یازرلو امید جرجانی یاسر جرجانی
01:53.880
7
3 0.0 -
-
0-0-0 /0
فاطمه سماوفاطمه مهیا سعادتی خلیل جاهدی امیر مختومی
02:14.370
5
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 8 تا 40) (از 3 تا 4) جایزه اول: 16,000,000 ریال جایزه دوم: 6,750,000 ریال جایزه سوم: 4,050,000 ریال
نمایش ویدیو 1550 متر 18 پنج شنبه 1390/03/12
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 0.0 -
6 روز قبل 1-3-4-6-9
2-0-2 /8
2
3 0.0 -
7 روز قبل 10-5-4-9-10
3-2-1 /15
قلیچ پقه وحمزه سیدی امید ایری عبدالرحیم آرامیده
3
3 0.0 -
7 روز قبل 3-3-2-3-4
6-1-3 /6
3 0.0 -
14 روز قبل 6-3-2-11-8
2-1-0 /7
3 0.0 -
7 روز قبل 6-1-6-4
0-0-1 /4
مرحومان بهرام دوردی ودکترقربانی اراز قربان اونق علی اونق
3 0.0 -
14 روز قبل 2-9-1-4-5
1-1-3 /7
3 0.0 -
49 روز قبل 8-9-10-8-1
3-1-2 /9
4 0.0 -
14 روز قبل 10-10-10-8-11
0-0-1 /21
قربان محمد توماچ حمید توماچ کمال دالی جه عطا
3 0.0 -
7 روز قبل 8-5-2-6-1
0-1-1 /6
حاجی مسعود قویدل عبدالحی مهرانی بی نام
3 0.0 -
34 روز قبل 3-4-2-6-2
1-2-0 /6
شهرام خرمالی جمال آموت بی نام
3 0.0 -
7 روز قبل 9-5-8-9-1
0-0-3 /6
محمد پورمانیان مسعود پورمانیان بی نام
6
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 24 تا 66) (از 3 تا 4) جایزه اول: 17,000,000 ریال جایزه دوم: 7,000,000 ریال جایزه سوم: 4,200,000 ریال
نمایش ویدیو 1550 متر 18.3 پنج شنبه 1390/03/12
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 0.0 -
14 روز قبل 7-4-5-1-1
1-4-6 /6
01:42.390
2
4 0.0 -
13 روز قبل 1-7-2-4-5
1-2-2 /12
جمشید نادرزاده حسن محمد قلرعطا احمد پقه
01:42.490
3
3 0.0 -
7 روز قبل 2-3-3-4-5
4-7-3 /13
01:42.590
4
3 0.0 -
7 روز قبل 6-6-7-1-6
3-0-5 /9
حاج اراز بردی حسن قاسمی ناز محمد قره داشلی نادر صالح پور
01:45.360
5
3 0.0 -
7 روز قبل 4-3-8-9-3
6-1-1 /11
01:46.350
6
3 0.0 -
173 روز قبل 2-5-4-4-7
7-3-1 /8
01:46.360
7
3 0.0 -
14 روز قبل 4-1-2-3-7
4-3-1 /8
01:48.200
4 0.0 -
7 روز قبل 5-3-1-2-3
2-1-2 /6
حاج الله بردی مهرانی رحیم بردی مهرانی بی نام