جدول مسابقات هفته 6 فصل پاییز گنبد کاووس 1390/08/27

چاپ جدول
1
گنبد کاووس نژاد ترکمن (از 0 تا 18) (از 3 تا 5) جایزه اول: 15,000,000 ریال جایزه دوم: 6,250,000 ریال جایزه سوم: 3,750,000 ریال
نمایش ویدیو 1550 متر 13 جمعه 1390/08/27
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 0.0 -
14 روز قبل 6-?-4
0-0-1 /3
مرحوم قربان گلدی واوراز دهش یوسف دهش یوسف دهش
01:59.920
2
5 0.0 -
49 روز قبل ?-6-8
0-2-0 /3
02:01.620
3
4 0.0 -
49 روز قبل ?-9-9-6-6
1-0-0 /7
قربان محمد توماچ حمید توماچ عبداله قولرعطا
02:01.980
02:04.210
5
3 0.0 -
49 روز قبل ?-10-7-8
0-0-0 /4
02:05.210
6
3 0.0 -
49 روز قبل 3
1-0-2 /1
02:09.720
3 0.0 -
49 روز قبل ?-7-11-5-8
1-0-2 /5
پرهام و پانته آ یمین عبیدالله سخاوت بی نام
2
گنبد کاووس نژاد دوخون (مبتدی نیرده) (2 سال) جایزه اول: 15,000,000 ریال جایزه دوم: 6,250,000 ریال جایزه سوم: 3,750,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 14 جمعه 1390/08/27
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 0.0 -
-
1-4-4 /0
عسل افتخاری نژاد غفور خوجملی یاسر جرجانی
01:02.000
2
2 0.0 -
15 روز قبل 4-?-11-6
0-1-1 /4
قربان قلیچ دوگونچی اراز زارعی کسلخه رامین کر
01:02.390
3
2 0.0 -
35 روز قبل ?-?-9
5-7-0 /3
01:02.880
4
2 0.0 -
14 روز قبل 6-?
3-0-1 /2
حاج طواق قلی ایزدی مجید ایری احمد پقه
01:03.330
5
2 0.0 -
15 روز قبل 11-7-7-9
0-0-0 /4
01:03.470
6
2 0.0 -
8 روز قبل 4-6-5-5
1-0-0 /4
01:03.770
7
2 0.0 -
8 روز قبل 5-5-9-8-8
1-0-2 /5
مخی آق ارکاکلی کریم گوگ نژاد رضا کریمی
01:04.070
8
2 0.0 -
15 روز قبل 6-?
1-0-0 /2
01:07.460
9
2 0.0 -
8 روز قبل ?-?-7-9
0-0-0 /4
01:08.030
2 0.0 -
-
2-0-1 /0
جلیل پور شیخ عبدالغفور گلی بی نام
2 0.0 -
-
1-0-3 /0
حاج گلدی آخوند تراج عبدالرحمن کلته بی نام
3
گنبد کاووس نژاد تروبرد (از 8 تا 46) (3 سال) جایزه اول: 19,000,000 ریال جایزه دوم: 8,000,000 ریال جایزه سوم: 4,800,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 14.3 جمعه 1390/08/27
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 0.0 -
35 روز قبل 2-2
1-3-2 /2
01:01.170
2
3 0.0 -
42 روز قبل 6-8-3-1-3
2-3-3 /7
01:01.260
3
3 0.0 -
49 روز قبل 4-2-3-1
2-1-1 /4
01:01.506
4
3 0.0 -
133 روز قبل 1
1-3-4 /1
01:01.508
5
3 0.0 -
133 روز قبل 2-2-6
0-2-0 /3
01:01.720
6
3 0.0 -
112 روز قبل 4-5-3-4-7
1-2-0 /11
جمال پدیداران بهمن قربانی رضا کریمی
01:03.920
3 0.0 -
189 روز قبل 5-8-6-3-2
2-1-1 /8
4
گنبد کاووس نژاد تروبرد (هندیکاپ) (از 3 تا 6) جایزه اول: 26,000,000 ریال جایزه دوم: 10,750,000 ریال جایزه سوم: 6,450,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 15 جمعه 1390/08/27
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
4 50.0 -
210 روز قبل 2-3-1-1-1
1-2-4 /6
باشگاه سوارکاری عقیق آق اویلی بشگرد ابوطالب چاریزاده
00:59.310
2
6 55.0 -
7 روز قبل 3-3-1-2-3
5-7-8 /20
مهندس پولاد نیازی نصرت ا... خوجملی نادر صالح پور
00:59.400
3
4 53.0 -
28 روز قبل 2-1-1-1-4
1-6-8 /8
تهمینه وصبا ا...دادی تویلی قربانی محمد خوجملی
00:59.940
4
4 51.0 -
7 روز قبل 2-6-4-2-5
0-3-4 /12
01:00.220
5
4 55.0 -
7 روز قبل 1-4-3-1-3
4-0-4 /10
حاجی کاکا رهبر مجید ایری ستار مهرانی
01:00.920
6
4 52.0 -
35 روز قبل 3-3-4-2-1
6-4-4 /15
گلنارسادات میرمحمدعلی تویلی قربانی کمال دالی جه عطا
01:00.940
8
3 50.0 -
155 روز قبل 5
3-3-2 /1
باشگاه سوارکاری عقیق آق اویلی بشگرد متین آموت
01:02.440
9
4 52.0 -
182 روز قبل 7-7-4-6-6
0-0-1 /8
علی اصغر بیک وردی مهدی صادقی حمید صادقلو
01:03.260
5
گنبد کاووس نژاد دوخون (هندیکاپ) (از 3 تا 5) جایزه اول: 24,000,000 ریال جایزه دوم: 10,000,000 ریال جایزه سوم: 6,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1550 متر 15.3 جمعه 1390/08/27
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
4 56.0 -
7 روز قبل 3-1-3-6-6
8-11-10 /27
01:37.350
2
3 53.0 -
35 روز قبل 2-1-4-6-7
15-15-8 /21
نورمحمد و کریم کر علی خوجملی محمد خوجملی
01:38.220
3
4 56.0 -
7 روز قبل 6-5-4-4-1
6-8-7 /26
01:38.240
4
3 50.0 -
7 روز قبل 5-2-1-2-2
1-4-6 /13
01:39.257
5
3 52.0 -
14 روز قبل 5-2-1-3-2
6-7-5 /16
سلیم میرزاعلی ارازقلی ایری احمد پقه
01:39.261
6
4 50.0 -
7 روز قبل 7-6-2-3-3
7-4-5 /24
نوید نادیا زیتونلی احمد قلی قربانی متین آموت
01:39.430
7
3 52.0 -
7 روز قبل 2-1-2-5-3
12-15-11 /15
حاج سلیمان آرخی سلیمان آرخی فیض الله رجال
01:39.460
8
3 56.0 -
35 روز قبل 1-2-2-2-3
8-18-21 /22
01:39.750
9
5 52.0 -
35 روز قبل ?-5-4-2-6
4-6-8 /31
01:45.100
4 56.0 -
14 روز قبل 4-3-1-3-1
4-3-11 /22
دکتر رحمن شیرمحمدلی مجید ایری بی نام
6
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 24 تا 60) (از 3 تا 4) جایزه اول: 20,000,000 ریال جایزه دوم: 8,250,000 ریال جایزه سوم: 4,950,000 ریال
نمایش ویدیو 1550 متر 16 جمعه 1390/08/27
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 0.0 -
7 روز قبل 2-2-2-3-5
5-6-3 /17
01:37.770
2
3 0.0 -
42 روز قبل ?-?-2-1-6
0-3-2 /12
حاج سبحان بردی قره جه عبدالرحیم چپرلی قربان محمد اودک
01:39.360
3
3 0.0 -
15 روز قبل 3-7-2-2-7
4-3-1 /13
01:39.370
4
3 0.0 -
8 روز قبل 1-5-1-3-9
3-0-5 /15
01:40.190
5
4 0.0 -
42 روز قبل ?-6-9-6-6
2-4-3 /17
طاهرآخوند ساری خانی آنه بای خوجملی محمد خوجملی
01:40.470
6
4 0.0 -
28 روز قبل 3-3-1-7-4
3-2-2 /23
01:41.520
7
3 0.0 -
8 روز قبل 4-3-1-3-1
2-1-2 /12
پرهام و پانته آ یمین عبیدالله سخاوت ستار مهرانی
01:41.860
8
4 0.0 -
8 روز قبل 1-1-8-7-1
0-2-3 /7
01:42.990
9
4 0.0 -
8 روز قبل 6-3-7-6-2
1-2-2 /12
حاج نورمحمد سیدی قوجق تاج محمد گوگ نژاد یاسر جرجانی
01:43.680
10
3 0.0 -
35 روز قبل 3-?-2-6-8
3-4-1 /18
اسماعیل تاجی قره جه عبدالعزیز اونق لطیف تمری
01:43.750
3 0.0 -
7 روز قبل 9-?-1-4-1
4-7-3 /19
یعقوب ارازی و وهاب رجب زاده عبدالخالق ایری بی نام
4 0.0 -
15 روز قبل 6-?-8-7-6
3-1-2 /17