جدول مسابقات هفته 7 فصل پاییز گنبد کاووس 1390/09/03

چاپ جدول
1
گنبد کاووس نژاد ترکمن (از 8 تا 40) (2 سال) جایزه اول: 17,000,000 ریال جایزه دوم: 7,000,000 ریال جایزه سوم: 4,200,000 ریال
1500 متر 13 پنج شنبه 1390/09/03
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 0.0 -
7 روز قبل 1-2
0-2-4 /2
01:49.170
2
2 0.0 -
14 روز قبل 1-?
0-5-2 /2
آشورمحمد یزدانی یوسف دهش یاسر جرجانی
01:50.110
3
2 0.0 -
21 روز قبل 2-1
1-1-2 /2
01:52.000
4
2 0.0 -
21 روز قبل 3-1-2
2-1-2 /3
01:52.920
5
2 0.0 -
48 روز قبل 3-2-3-6
5-5-0 /4
01:53.070
6
2 0.0 -
21 روز قبل 10-1
2-0-2 /2
01:54.630
7
2 0.0 -
175 روز قبل 2-2
2-4-0 /2
01:54.740
8
2 0.0 -
21 روز قبل 7-1-6-3
1-0-1 /4
بهنام آتابای بهرام رجال علی رجال
01:55.100
9
2 0.0 -
21 روز قبل 4-4-1-4
0-0-1 /4
01:56.150
10
2 0.0 -
21 روز قبل 6-2-1-6
0-1-1 /4
مرحوم حاجی تقی ترکمنی بهشاد ترکمنی پیمان قلرعطا
02:04.570
11
2 0.0 -
62 روز قبل 1-8
0-0-1 /2
02:12.320
2
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 4 تا 46) (2 سال) جایزه اول: 15,000,000 ریال جایزه دوم: 6,250,000 ریال جایزه سوم: 3,750,000 ریال
1500 متر 14 پنج شنبه 1390/09/03
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 0.0 -
14 روز قبل 4-2-?-9-7
4-3-1 /5
اسلام قره قولپاقی ابراهیم ایری رحیم بردی مهرانی ستار مهرانی
01:39.680
2
2 0.0 -
7 روز قبل 5-5-2-7
5-7-1 /4
ایوب وبهروز آق آتابای ابراهیم بدویزاده قربان محمد اودک
01:39.980
3
2 0.0 -
6 روز قبل 3-?-?-9
5-7-0 /4
01:40.110
4
2 0.0 -
14 روز قبل 6-3-?-7-4
3-2-1 /9
امیررضا شیرنگی سبحان پقه نادر صالح پور
01:40.160
5
2 0.0 -
20 روز قبل 3-?-3-8-5
5-1-2 /5
01:40.250
6
2 0.0 -
14 روز قبل 3-2-9-6
2-3-1 /4
01:40.700
7
2 0.0 -
41 روز قبل ?-?-?-7-2
0-1-0 /5
01:41.040
8
2 0.0 -
7 روز قبل 6-3-7
2-1-2 /3
01:41.990
9
2 0.0 -
14 روز قبل 12-?-?-?-7
3-0-0 /8
ابوذر صحنه ومحمد رحیم آخوند جاور ابراهیم مهرانی احمد پقه
01:43.520
10
2 0.0 -
41 روز قبل ?-?-2-6
0-2-0 /4
شاه دردی بابایی علی خوجملی متین آموت
01:43.930
11
2 0.0 -
14 روز قبل 3-7-4
2-1-0 /3
حاج آق اویلی آق اراز قربان اونق علی اونق
01:44.080
12
2 0.0 -
7 روز قبل 8-8-5-7-3
3-1-1 /5
01:48.000
3
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 0 تا 40) (از 3 تا 5) جایزه اول: 17,000,000 ریال جایزه دوم: 7,000,000 ریال جایزه سوم: 4,200,000 ریال
1600 متر 14.3 پنج شنبه 1390/09/03
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 0.0 -
62 روز قبل 4-3-1-8
2-1-4 /4
سیداحمد موسوی ایران توسعه امین محمدی
01:44.060
2
3 0.0 -
7 روز قبل 4-5-1-5-6
1-2-1 /13
01:45.580
3
3 0.0 -
14 روز قبل 5-?-1-9-4
1-2-1 /6
اسماعیل نانچی علی خوجملی محمد خوجملی
01:45.790
4
3 0.0 -
7 روز قبل 7-3-4-1-4
3-1-1 /9
01:48.270
5
3 0.0 -
119 روز قبل 5-4-1-6-3
1-0-1 /9
01:48.750
6
3 0.0 -
-
0-0-0 /0
01:51.230
7
3 0.0 -
20 روز قبل 4-?-6
0-0-0 /3
مهندس حسن خالقی جمشید جرجانی یاسر جرجانی
01:59.900
3 0.0 -
14 روز قبل 8-?-?-?-?
1-0-1 /14
5 0.0 -
146 روز قبل 1-4-7-7-3
1-0-1 /5
عبدالغفور آرتا عبدالغفور آرتا احمد پقه
3 0.0 -
119 روز قبل 4-5-?-7-5
0-1-0 /7
حاج عرازوجلیل طیاری آنه گلدی اونق بی نام
4
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 16 تا 48) (از 3 تا 5) جایزه اول: 19,000,000 ریال جایزه دوم: 8,000,000 ریال جایزه سوم: 4,800,000 ریال
1600 متر 15 پنج شنبه 1390/09/03
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 0.0 -
21 روز قبل 4-9-2-7-1
2-3-4 /10
مریم ومرجان مرادی عبدالخالق ایری ستار مهرانی
01:42.770
2
3 0.0 -
14 روز قبل 5-4-1-8-3
2-2-2 /8
01:45.100
3
3 0.0 -
14 روز قبل 8-3-3-5-6
7-3-1 /13
01:45.690
4
3 0.0 -
14 روز قبل 6-6-6-1-5
0-0-4 /8
مرحوم حاج بردی محمد گوگلانی محمدشریف تاتاری کمال دالی جه عطا
01:45.760
5
4 0.0 -
14 روز قبل 11-7-7-8-1
0-0-2 /15
حاج فتح الله کردی تاج محمد گوگ نژاد رضا کریمی
01:46.530
6
3 0.0 -
14 روز قبل 7-5-7-2-2
0-2-1 /15
الهام و الناز افشنگ حکیم حاجی زاده احمد پقه
01:46.900
7
3 0.0 -
14 روز قبل 10-6-3-3-10
3-1-1 /12
مرحوم صالح پورقاز طواق بردی خوجه پور لطیف تمری
01:47.660
8
3 0.0 -
41 روز قبل ?-?-7-2-11
4-2-0 /16
01:48.160
9
4 0.0 -
14 روز قبل 1-4-?-6-4
0-1-2 /9
حاج گلدی آخوند پرویز عبدالمنان پرویز نادر صالح پور
01:48.230
10
5 0.0 -
14 روز قبل 12-1-3-6-3
3-0-2 /10
شیرمحمد تقانپور جمال آموت متین آموت
01:50.760
3 0.0 -
7 روز قبل 1-10-8-7-6
1-1-2 /7
فاتح خداوردیان آق اویلی بزمونه بی نام
5
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 26 تا 66) (از 3 تا 4) جایزه اول: 20,000,000 ریال جایزه دوم: 8,250,000 ریال جایزه سوم: 4,950,000 ریال
1600 متر 15.3 پنج شنبه 1390/09/03
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
4 0.0 -
6 روز قبل 5-?-6-9-6
2-4-3 /18
طاهرآخوند ساری خانی آنه بای خوجملی محمد خوجملی
01:43.700
2
4 0.0 -
21 روز قبل 2-8-6-1-2
1-3-2 /9
سید مجتبی نبوی مرتضی ناظری متین آموت
01:43.820
3
4 0.0 -
14 روز قبل 2-8-6-2-7
9-3-1 /27
01:44.230
4
3 0.0 -
13 روز قبل 9-?-1-4-1
4-7-3 /19
01:44.350
5
4 0.0 -
6 روز قبل 9-6-3-7-6
1-2-2 /13
حاج نورمحمد سیدی قوجق تاج محمد گوگ نژاد یاسر جرجانی
01:44.540
6
4 0.0 -
6 روز قبل 6-3-3-1-7
3-2-2 /24
01:44.810
7
3 0.0 -
6 روز قبل 3-3-7-2-2
4-3-1 /14
01:45.220
8
3 0.0 -
62 روز قبل ?-3-2-1-4
5-2-6 /13
مرحوم شاه محمد قاضلی کر احمد قلی قربانی لطیف تمری
01:49.130
9
4 0.0 -
21 روز قبل 7-?-8-2-1
1-2-2 /16
جمشید نادرزاده حسن محمد قلرعطا احمد پقه
01:52.850
3 0.0 -
6 روز قبل 2-?-?-2-1
0-3-2 /13
حاج سبحان بردی قره جه عبدالرحیم چپرلی بی نام
6
گنبد کاووس نژاد دوخون (هندیکاپ) (از 3 تا 6) جایزه اول: 23,000,000 ریال جایزه دوم: 9,500,000 ریال جایزه سوم: 5,700,000 ریال
1600 متر 16 پنج شنبه 1390/09/03
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 50.0 -
6 روز قبل 1-2-2-2-3
5-6-3 /18
01:41.670
2
3 55.0 -
48 روز قبل 1-2-3-3-3
7-7-3 /18
01:42.630
3
3 54.0 -
13 روز قبل 1-2-2-2-4
4-8-3 /20
01:43.120
4
4 53.0 -
34 روز قبل 4-2-6-7-1
4-3-4 /21
01:43.270
5
4 52.0 -
48 روز قبل ?-3-5-2-3
6-7-1 /33
01:47.470
6
6 52.0 -
48 روز قبل ?-9-5-6-6
11-4-2 /47
عیدمحمدوآشوربای ایگدری عنایت اله قول لرعطا احمد پقه
01:53.050
3 52.0 -
21 روز قبل 7-1-1-1-1
0-1-5 /9