جدول مسابقات هفته 6 فصل بهار گنبد کاووس 1391/01/25

چاپ جدول
1
گنبد کاووس نژاد ترکمن (مبتدی) (2 سال) جایزه اول: 18,000,000 ریال جایزه دوم: 7,500,000 ریال جایزه سوم: 4,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 14 جمعه 1391/01/25
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 0.0 -
-
0-0-1 /0
01:13.470
2
2 0.0 -
-
0-2-0 /0
مهندس حاج بهمن یلمه یعقوب کارساز علی رجال
01:13.580
3
2 0.0 -
-
1-0-0 /0
01:20.370
01:24.440
2 0.0 -
-
1-2-0 /0
بایرام محمد آخوند حبیب لی تاج محمد گوگ نژاد بی نام
2
گنبد کاووس نژاد تروبرد (مبتدی) (2 سال) جایزه اول: 20,000,000 ریال جایزه دوم: 8,250,000 ریال جایزه سوم: 4,950,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 14.3 جمعه 1391/01/25
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
2
2 0.0 -
-
0-2-0 /0
01:05.760
3
2 0.0 -
-
1-0-0 /0
01:06.340
4
2 0.0 -
-
0-0-0 /0
شاپور حسن قاسمی شاپورحسن قاسمی احمد پقه
01:06.470
01:06.770
6
2 0.0 -
-
1-2-1 /0
01:08.120
3
گنبد کاووس نژاد دوخون (مبتدی) (2 سال) جایزه اول: 18,000,000 ریال جایزه دوم: 7,500,000 ریال جایزه سوم: 4,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 15.45 جمعه 1391/01/25
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
2
2 0.0 -
-
0-1-1 /0
01:05.710
3
2 0.0 -
-
2-1-2 /0
01:06.440
01:07.300
5
2 0.0 -
-
0-0-1 /0
صادق محمد آلق -مهران میری راد رضا کریمی نادر صالح پور
01:08.050
6
2 0.0 -
-
2-1-1 /0
01:09.310
01:09.940
8
2 0.0 -
-
7-3-2 /0
میرحاجی قره نژاد یوسف کلته اسحاق قاضلی کر
01:10.390
2 0.0 -
-
1-1-0 /0
امیرعطارعباسی جمشید روشنی بی نام
2 0.0 -
-
2-6-1 /0
نعمان وکوثر اینچه برون الیاس زارعی کسلخه بی نام
4
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 16 تا 30) (از 3 تا 4) جایزه اول: 22,000,000 ریال جایزه دوم: 9,250,000 ریال جایزه سوم: 5,550,000 ریال
نمایش ویدیو 1600 متر 16.15 جمعه 1391/01/25
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 0.0 -
15 روز قبل 1-3-11-?-1
3-0-3 /8
01:45.080
2
4 0.0 -
14 روز قبل 10-?-3-2-1
3-2-1 /9
عبدالرحیم پورقاز بهمن اونق علی اونق
01:45.370
3
4 0.0 -
8 روز قبل 4-3-10-?-?
6-1-1 /20
01:45.550
4
3 0.0 -
8 روز قبل 11-6-1-5-2
5-1-2 /12
01:46.010
5
3 0.0 -
15 روز قبل 2-1-3-4-5
1-2-1 /6
01:46.830
6
3 0.0 -
15 روز قبل 3-5-9-2-5
2-1-1 /8
01:47.520
7
4 0.0 -
76 روز قبل 5-3-7-7-3
3-1-1 /15
01:48.960
3 0.0 -
8 روز قبل 7-1-8-4-4
1-2-2 /9
5
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 28 تا 56) (از 3 تا 4) جایزه اول: 24,000,000 ریال جایزه دوم: 10,000,000 ریال جایزه سوم: 6,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1600 متر 16.45 جمعه 1391/01/25
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 0.0 -
8 روز قبل 3-5-2-3-5
3-4-3 /11
01:43.040
2
4 0.0 -
8 روز قبل 5-?-?-10-3
3-4-1 /22
01:43.180
3
4 0.0 -
8 روز قبل 2-?-4-4-6
7-3-1 /19
حلیم بردی پقه احمد ایری ستار مهرانی
01:44.010
4
4 0.0 -
126 روز قبل 2-2-2-4-2
2-4-1 /10
01:45.180
5
3 0.0 -
14 روز قبل 1-7-1-7-1
4-2-5 /5
01:45.710
6
3 0.0 -
8 روز قبل 2-5-5-4-3
6-2-2 /11
01:45.780
3 0.0 -
8 روز قبل 1-1-2-3-1
1-2-4 /5
حاج مشهد قلی قرنجیک تویلی قربانی بی نام
6
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 10 تا 46) (از 3 تا 4) جایزه اول: 20,000,000 ریال جایزه دوم: 8,250,000 ریال جایزه سوم: 4,950,000 ریال
نمایش ویدیو 1600 متر 17.3 جمعه 1391/01/25
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 0.0 -
8 روز قبل 1-4-10-8
1-3-3 /4
محمدرضا فلاح بهمن اونق علی اونق
01:43.270
2
3 0.0 -
15 روز قبل 7-3-8-7-2
5-7-1 /9
عرفان آق - باسط بابکی ابراهیم بدویزاده متین آموت
01:43.520
3
3 0.0 -
21 روز قبل 6-5-6-4-6
2-1-3 /6
01:44.750
4
3 0.0 -
15 روز قبل 2-3-8-?-2
4-2-0 /6
شفیق وجبار پقه جبار قلرعطا ستار مهرانی
01:45.210
5
3 0.0 -
15 روز قبل 5-2-8-11-?
2-3-1 /11
01:46.820
6
3 0.0 -
90 روز قبل 10-5-1-6-4
1-0-2 /7
01:47.370
7
3 0.0 -
15 روز قبل 3-2-8-10-5
2-2-0 /9
01:47.560
8
3 0.0 -
8 روز قبل 4-5-10-3-7
2-0-2 /9
01:47.740
9
4 0.0 -
8 روز قبل 8-5-?-4-5
5-3-0 /17
عبدالجبار کم عبدالمجید کم رامین کر
01:47.880
10
4 0.0 -
15 روز قبل 8-6-3-3-2
4-1-1 /15
مرحوم حاج کاکا کم عبدالمجید کم عید محمد غراوی
01:48.870
3 0.0 -
8 روز قبل 3-4-3-5-2
5-7-0 /11
قولجان جرجانی امانگلدی خوجملی بی نام
4 0.0 -
77 روز قبل ?-4-8-?-8
1-0-1 /18
7
گنبد کاووس نژاد دوخون (هندیکاپ) (از 4 تا 5) جایزه اول: 30,000,000 ریال جایزه دوم: 12,500,000 ریال جایزه سوم: 7,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1600 متر 18 جمعه 1391/01/25
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
4 54.0 -
7 روز قبل 3-3-4-5-5
8-18-21 /28
01:40.390
2
4 54.0 -
7 روز قبل 2-6-3-4-2
15-15-8 /27
میکائیل و مهران کر علی خوجملی محمد خوجملی
01:40.530
3
5 60.0 -
7 روز قبل 1-1-2-3-1
14-7-24 /30
مائده آرزو وحسناقربانپور علی خوجملی فیض الله رجال
01:40.760
4
5 55.0 -
7 روز قبل 6-5-1-2-3
6-8-7 /33
محمدامین جرجانی وآرمان قربانی تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده
01:40.960
5
4 50.0 -
14 روز قبل 1-4-3-4-4
1-4-6 /18
01:41.200
6
4 53.0 -
83 روز قبل 2-3-2-3-5
6-7-5 /21
میکائیل میرزاعلی واحمدپوری بهروز ایری ستار مهرانی
01:42.260
7
5 54.0 -
7 روز قبل 5-4-6-8-3
8-11-10 /34
01:42.340
8
گنبد کاووس نژاد تروبرد (هندیکاپ) (از 3 تا 5) جایزه اول: 28,000,000 ریال جایزه دوم: 11,750,000 ریال جایزه سوم: 7,050,000 ریال
نمایش ویدیو 1600 متر 18.3 جمعه 1391/01/25
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
5 53.0 -
7 روز قبل 4-2-4-4-5
3-1-4 /12
01:40.470
2
4 52.0 -
14 روز قبل 1-2-4-8-5
3-3-2 /5
01:40.660
3
4 52.0 -
125 روز قبل 5-1-3-4-4
3-1-2 /8
01:41.320
4
5 54.0 -
7 روز قبل 5-4-4-4-2
0-3-4 /16
01:41.470
5
5 52.0 -
125 روز قبل 1-?-5-5-2
2-4-2 /10
01:41.910
01:47.390