جدول مسابقات هفته 2 فصل پاییز آق قلا 1391/08/19

چاپ جدول
1
آق قلا نژاد ترکمن (مبتدی و نبرده ) (2 سال) جایزه اول: 18,000,000 ریال جایزه دوم: 7,500,000 ریال جایزه سوم: 4,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 12.45 جمعه 1391/08/19
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 52.0 -
-
0-0-1/0
مرتضی وحاجی دریابک محمد آلق عبدالمنان پرویز متین آموت
01:07.850
2
2 50.0 -
-
3-3-1/0
عبدالصمد خوجملی عوض خوجملی قربان محمد اودک
01:09.230
3
2 52.0 -
-
1-0-0/0
حجت آجودانی امان یلقی علی رجال
01:10.060
5
2 52.0 -
-
3-0-0/0
دکتراسماعیل نعلبند اسماعیل نعلبند فیض الله رجال
01:12.720
01:12.920
7
2 52.0 -
133 روز پیش 4-6
0-0-0/2
سید هادی حسینی حمید قلرعطا رضا کریمی
01:13.630
8
2 50.0 -
-
0-0-0/0
امیرشاه حسینی غفور سیدی رامین کر
01:14.590
9
2 50.0 -
-
0-0-0/0
مرحوم حکیم عاشورمحمدی عبدالغفور جرجانی بهنام قول جین
01:14.740
10
2 52.0 -
133 روز پیش 9
0-0-0/1
01:15.820
2 52.0 -
-
0-0-0/0
مهندس محمدزاده حمید روشنی بی نام
2 50.0 -
-
0-0-0/0
2
آق قلا نژاد دوخون (مبتدی ) (2 سال) جایزه اول: 18,000,000 ریال جایزه دوم: 7,500,000 ریال جایزه سوم: 4,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 14 جمعه 1391/08/19
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
00:59.840
01:01.540
3
2 50.0 -
-
2-1-0/0
مهندس حاج آنه محمد گرگانی امید ایری احمد پقه
01:02.300
4
2 50.0 -
-
1-0-0/0
01:02.520
5
2 52.0 -
-
1-0-0/0
افشین وعلیرضا اسماعیلی اراز زارعی کسلخه کمال دالی جه عطا
01:02.760
7
2 52.0 -
-
5-2-6/0
مخی ورضوان وجدانی فر غیاث غفوری عبدالخالق چپرلی
01:03.750
8
2 52.0 -
-
0-0-0/0
علی اکبر شعبانی امان یلقی عبداله قولرعطا
01:04.590
9
2 52.0 -
-
0-0-1/0
مرحوم حیدر یلقی ارازقلی ایری محمد خوجملی
01:04.950
2 52.0 -
-
3-3-1/0
عبدالله گوگلانی محمدشریف تاتاری متین آموت
2 52.0 -
-
0-0-0/0
حاج آق اویلی دوگونچی یعقوب زارعی کسلخه بی نام
3
آق قلا نژاد دوخون (نبرده ) (2 سال) جایزه اول: 18,000,000 ریال جایزه دوم: 7,500,000 ریال جایزه سوم: 4,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 14.3 جمعه 1391/08/19
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 52.0 -
64 روز پیش 6
3-1-3/1
ابوالفضل حاجی خانی دوردی حاجی عطایی مهران خوجملی
00:59.680
2
2 50.0 -
154 روز پیش 7-5-11
2-2-1/3
مرحوم قربان گلدی سیدی قوجق خان محمد چپرلی محمد خوجملی
01:00.840
3
2 50.0 -
127 روز پیش 4-9-6
2-1-1/3
محمدرضاو امین حسن قاسمی بهمن صداقت یاسر جرجانی
01:01.000
4
2 52.0 -
141 روز پیش 8-?
3-0-1/2
حاجی ارازدوردی ایری مراد بدوی زاده فیض الله رجال
01:02.180
5
2 50.0 -
133 روز پیش 4-8-4
0-0-1/3
01:02.990
6
2 50.0 -
133 روز پیش 6-9-4-4
0-0-0/4
01:03.950
7
2 50.0 -
113 روز پیش 10
0-0-0/1
01:05.770
8
2 52.0 -
127 روز پیش 10-9-4-9
0-1-0/4
01:06.010
9
2 50.0 -
161 روز پیش 8
2-0-0/1
01:06.500
10
2 50.0 -
154 روز پیش 11-7
0-0-0/2
01:06.510
2 52.0 -
70 روز پیش ?
0-0-1/1
2 52.0 -
161 روز پیش 11
1-0-0/1
یوسف و متین بنداد اراز قربان اونق بی نام
4
آق قلا نژاد دوخون (از 10 تا 58 ) (2 سال) جایزه اول: 18,000,000 ریال جایزه دوم: 7,500,000 ریال جایزه سوم: 4,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 15 جمعه 1391/08/19
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 53.0 -
21 روز پیش 2-6-9
2-3-3/3
ماهان مختومی و یوسف آتابای اسماعیل کوچکی ستار مهرانی
00:59.960
2
2 52.0 -
49 روز پیش 7-3
1-4-1/2
علی محمد قره دولاق اراز زارعی کسلخه احمد پقه
00:59.980
3
2 53.0 -
161 روز پیش 2
3-3-5/1
01:00.250
4
2 51.0 -
64 روز پیش 2
1-4-3/1
01:00.380
5
2 52.0 -
141 روز پیش 9-3-7
1-0-1/3
حاج بایرام قلیچ بیرامی عبدالحی مهرانی کمال دالی جه عطا
01:00.560
6
2 52.0 -
28 روز پیش 4-8-3-7-2
3-2-5/5
01:00.860
6
2 51.0 -
133 روز پیش 2-4-4
2-6-1/3
01:00.860
8
2 50.0 -
141 روز پیش 8-3
2-0-1/2
رضوانا وعلیرضا کر امان قلیچ کر عبدالناصر قزل
01:03.170
9
2 50.0 -
133 روز پیش 3-4-7
4-1-0/3
حافظ وهادی قره داشلی ناز محمد قره داشلی علی رجال
01:04.120
2 52.0 -
127 روز پیش ?-3
2-2-1/2
روشن بخشنده فرد رحمان اورگلی بی نام
5
آق قلا نژاد دوخون (از 12 تا 46 ) (2 سال) جایزه اول: 20,000,000 ریال جایزه دوم: 8,250,000 ریال جایزه سوم: 4,950,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 15.3 جمعه 1391/08/19
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 50.0 -
42 روز پیش 7-6-1
3-4-3/3
00:59.060
2
2 53.0 -
36 روز پیش 1-5-5-6-3
1-1-3/5
00:59.220
3
2 54.0 -
49 روز پیش 1-6-6-6-8
2-1-2/7
00:59.560
4
2 52.0 -
35 روز پیش 2-11-1
1-1-2/3
مرحوم حاج کاکا پاش ما امانقلی خوجملی ابوطالب چاریزاده
00:59.750
5
2 51.0 -
35 روز پیش 4-5-3-2-5
4-4-0/7
00:59.960
6
2 53.0 -
141 روز پیش 1-3-2
3-2-2/3
اسماعیل ومخدجان خوجه اراز زارعی کسلخه قربان محمد اودک
01:01.350
7
2 54.0 -
140 روز پیش 4-1-4-2
0-2-1/4
01:01.970
8
2 50.0 -
28 روز پیش 3-2-4-3-5
2-2-0/6
کشت صنعت سلیم خانی حمید روشنی نورمحمد بهادر
01:02.300
9
2 52.0 -
42 روز پیش 1-7-7-5-8
0-0-2/5
سمیر و رومینا پقه احمد قلی قربانی یاسر جرجانی
01:02.490
2 53.0 -
113 روز پیش 4-2-2-3-5
2-4-2/5
مرحوم حاجی پزه جاهد یعقوب چپرلی بی نام
6
آق قلا نژاد دوخون (هندیکاپ ) (از 3 تا 6) جایزه اول: 26,000,000 ریال جایزه دوم: 10,750,000 ریال جایزه سوم: 6,450,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 16 جمعه 1391/08/19
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
4 50.0 -
113 روز پیش 1-1-3-2-7
3-5-3/21
نورجان شیرمحمدلی رسول صداقت عبدالناصر قزل
00:58.140
2
3 51.0 -
21 روز پیش 3-3-1-4-7
5-2-5/13
مرحوم حاجی عبدالقادررهبر بهروز ایری ستار مهرانی
00:58.260
3
6 52.0 -
63 روز پیش 4-5-6-4-3
9-3-3/37
00:58.300
4
3 55.0 -
35 روز پیش 5-1-2-1-1
1-1-7/14
00:58.340
5
3 50.0 -
49 روز پیش 3-3-2-1-1
3-4-2/10
امین رادنیا وامیروکیلی رحیم بردی مهرانی کمال دالی جه عطا
00:58.410
6
4 53.0 -
113 روز پیش 8-5-3-2-4
3-1-5/17
ایل گلدی وشراره قاری کرد محمد بزمونه نادر صالح پور
00:59.150
7
5 52.0 -
197 روز پیش 5-4-2-6-4
2-4-3/24
اقبال و ایمان پورقاز محمدشریف تاتاری محمد خوجملی
00:59.470
8
5 52.0 -
77 روز پیش 7-6-3-5-6
4-3-3/24
00:59.870
9
4 53.0 -
113 روز پیش 6-1-6-3-5
5-2-6/23
01:00.370
10
3 51.0 -
113 روز پیش 5-1-4-4-1
3-4-3/16
امیر و حمید عطاگزلی رشید عطایی ابوطالب چاریزاده
01:00.450
3 53.0 -
35 روز پیش 2-6-5-1-4
1-4-4/17
حاج جبار چوگان نورمحمد اونق بی نام
7
آق قلا نژاد دوخون (از 16 تا 42 ) (از 3 تا 4) جایزه اول: 22,000,000 ریال جایزه دوم: 9,250,000 ریال جایزه سوم: 5,550,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 16.3 جمعه 1391/08/19
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 53.0 -
154 روز پیش 7-1-7-1-3
1-0-3/5
حاج گلدی آخوند تراج عبدالرحمن کلته کمال دالی جه عطا
00:58.560
2
3 50.0 -
127 روز پیش 6-8-9-3-3
2-3-1/14
00:58.700
3
3 53.0 -
35 روز پیش 3-4-1-9-4
5-2-3/14
00:59.060
4
3 53.0 -
113 روز پیش 3-5-4-4-10
5-1-2/18
00:59.950
5
3 50.0 -
113 روز پیش 5-5-9-9-6
2-1-1/14
عبدالرحمان سرداری یوسف کلته بی نام
01:00.530
6
4 52.0 -
113 روز پیش 2-4-3-2-11
5-3-0/23
عبدالجبار کم عبدالمجید کم آرش ایری
01:00.710
7
3 51.0 -
140 روز پیش 7-4-3-2-4
3-1-1/11
01:00.720
8
4 52.0 -
113 روز پیش 9-9-7-9-8
4-2-0/21
01:01.330
9
4 51.0 -
203 روز پیش 10-7-5-3-7
3-1-1/17
مجید گوگلانی وعرفان مرجانی ارازبای مرجانی عبدالناصر قزل
01:01.420
10
3 54.0 -
127 روز پیش 7-1-7-2-6
0-1-2/10
مرحوم حاج پیخی توماچ سبحان پقه یاسر جرجانی
01:02.810
3 50.0 -
113 روز پیش 3-7-11-9-10
2-1-1/11
ارازگلدی سلامت ارازگلدی سلامت بی نام
4 52.0 -
141 روز پیش 1-5-10-8-6
4-1-1/18
مرحوم حاج کاکا کم عبدالمجید کم بی نام