جدول مسابقات هفته 4 فصل پاییز آق قلا 1391/09/09

چاپ جدول
1
آق قلا نژاد ترکمن (از 0 تا 36) (2 سال) جایزه اول: 18,000,000 ریال جایزه دوم: 7,500,000 ریال جایزه سوم: 4,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 12.3 پنج شنبه 1391/09/09
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 51.0 -
20 روز قبل 2
3-3-1 /1
عبدالصمدولطیف سیدمختوم عوض خوجملی قربان محمد اودک
01:15.710
2
2 51.0 -
139 روز قبل 7-3-3
2-1-0 /3
01:16.220
3
2 53.0 -
216 روز قبل 2
4-1-3 /1
مرحوم یونس شیرمحمدلی خان محمد چپرلی میلاد پایدار
01:17.200
4
2 52.0 -
20 روز قبل 3
1-0-0 /1
01:17.260
5
2 53.0 -
139 روز قبل 4-4-2
0-2-0 /3
مهندس حاج بهمن یلمه تاج محمد گوگ نژاد فیض الله رجال
01:18.000
6
2 52.0 -
-
1-2-1 /0
امام محمد آخوند بهمن سید مجتبی نبوی یوسف دهش
01:18.350
01:19.370
8
2 53.0 -
161 روز قبل 6-2-7
1-2-0 /3
حاجی بهرام محمد آخوند آق ایوب آق محمد خوجملی
01:22.850
9
2 50.0 -
161 روز قبل 5-3
2-0-0 /2
شادوحاجی بیات رحمت الله رجال علی رجال
01:23.850
10
2 52.0 -
20 روز قبل 4
0-0-0 /1
01:27.610
2 52.0 -
20 روز قبل 6
1-2-0 /1
2 51.0 -
153 روز قبل 2-5-4
0-1-0 /3
سید مجتبی نبوی سید مجتبی نبوی بی نام
2
آق قلا نژاد تروبرد (از 8 تا 34) (2 سال) جایزه اول: 22,000,000 ریال جایزه دوم: 9,250,000 ریال جایزه سوم: 5,550,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 13.45 پنج شنبه 1391/09/09
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 52.0 -
48 روز قبل 2-2-4-4
0-2-1 /4
01:04.610
2
2 52.0 -
48 روز قبل 2-6-2-2
0-4-0 /4
01:05.140
3
2 52.0 -
55 روز قبل 1-9-5
1-0-4 /3
باشگاه سوارکاری عقیق باشگاه سوارکاری عقیق بی نام
01:05.680
4
2 50.0 -
48 روز قبل 4-9-6-1-7
2-1-2 /6
01:05.730
5
2 52.0 -
48 روز قبل 6-7-1-5-5
2-1-1 /6
01:06.590
6
2 53.0 -
48 روز قبل 1-5-3
2-2-1 /3
01:06.680
7
2 50.0 -
62 روز قبل 5-2-2
0-2-0 /3
01:07.750
2 50.0 -
62 روز قبل 4-7-1
0-2-1 /3
مهندس علیرضا صیرفی باشگاه صبای گنبد بی نام
3
آق قلا نژاد دوخون (از 8 تا 32) (از 3 تا 4) جایزه اول: 20,000,000 ریال جایزه دوم: 8,250,000 ریال جایزه سوم: 4,950,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 14.15 پنج شنبه 1391/09/09
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 53.0 -
27 روز قبل 3-6-9-10-1
1-0-2 /11
حسام وعبدالرضا آق ارکاکلی تاج محمد گوگ نژاد فیض الله رجال
01:05.820
2
3 52.0 -
27 روز قبل 7-3-7-8-10
2-3-1 /11
01:05.860
3
3 52.0 -
357 روز قبل 1-5
1-0-1 /2
01:05.910
4
3 51.0 -
27 روز قبل 5-1-4-4-8
2-0-1 /14
حاج امام بردی ورشید مهرانی عبدالغفور جرجانی کمال دالی جه عطا
01:05.930
5
3 51.0 -
27 روز قبل 8-7-11-6-1
1-0-1 /9
مهندس کاظمی امید ایری احمد پقه
01:06.150
6
3 54.0 -
27 روز قبل 6-4-8-5-3
3-1-1 /15
مهران محمد رضالو ابراهیم خوجملی محمد خوجملی
01:06.180
7
3 54.0 -
27 روز قبل 10-4-6-8-6
3-0-1 /14
01:07.220
8
4 55.0 -
27 روز قبل 9-12-7-8-5
1-2-1 /14
مرحوم ملاغلامحسین نانچی عبدالمجید کم امیر مختومی
01:07.270
9
3 52.0 -
27 روز قبل 4-8-7-8-3
2-2-0 /16
01:07.780
10
3 50.0 -
27 روز قبل 11-2-5-6-9
2-1-0 /10
01:07.840
11
3 54.0 -
182 روز قبل 10-1-3-3-7
2-0-1 /5
قنقرجه پهلوان همراه تیرغم قربان دردی تیرغم قربان محمد امانی سید
01:10.710
3 54.0 -
56 روز قبل 6-1-2-4
2-3-2 /4
4
آق قلا نژاد تروبرد (از 10 تا 36) (از 3 تا 4) جایزه اول: 24,000,000 ریال جایزه دوم: 10,000,000 ریال جایزه سوم: 6,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 14.45 پنج شنبه 1391/09/09
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 51.0 -
167 روز قبل 5-7-5-2-2
1-2-3 /9
اراز محمد سخندان توماج رشید عطایی کمال دالی جه عطا
01:00.360
2
3 56.0 -
55 روز قبل 6-1-1-1-5
0-3-3 /6
01:01.700
3
3 55.0 -
48 روز قبل 5-4-1-3-6
4-0-3 /14
01:02.720
4
3 56.0 -
55 روز قبل 7-5-3-2-5
2-3-2 /11
01:03.320
5
3 52.0 -
48 روز قبل 4-3-6-7-3
2-1-1 /7
حاج محمدرضا اختراعی موسی آق ارکاکلی قربان محمد اودک
01:03.830
6
3 55.0 -
160 روز قبل 5-5-6-4-1
3-1-2 /8
حاجی محمد امانی احمد ایری محمد خوجملی
01:04.510
7
3 52.0 -
56 روز قبل 2-5-4-4-6
0-1-1 /9
علیرضا شیرازی فرهاد کریمی احمد پقه
01:04.810
8
3 52.0 -
48 روز قبل 8-6-6-3-3
5-0-1 /9
01:05.080
9
4 50.0 -
377 روز قبل 6-4-5-3-4
1-2-0 /12
سید مجتبی نبوی سید مجتبی نبوی یوسف دهش
01:07.820
5
آق قلا نژاد دوخون (از 0 تا 26) (2 سال) جایزه اول: 18,000,000 ریال جایزه دوم: 7,500,000 ریال جایزه سوم: 4,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1600 متر 15.15 پنج شنبه 1391/09/09
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 50.0 -
27 روز قبل 4-?
2-1-1 /2
01:47.030
2
2 50.0 -
27 روز قبل 6-9
1-3-0 /2
01:48.670
3
2 52.0 -
20 روز قبل 5
1-0-0 /1
مائده ومحمدطاها اسماعیلی اراز زارعی کسلخه کمال دالی جه عطا
01:51.880
4
2 50.0 -
20 روز قبل 5-4-8-4
0-0-1 /4
01:52.340
5
2 52.0 -
20 روز قبل 4-8-?
3-0-1 /3
01:54.960
6
2 52.0 -
27 روز قبل 9-?
0-1-2 /2
01:54.970
7
2 50.0 -
56 روز قبل 7-5-10-6
0-0-0 /4
حسین قرآن نویس علی خوجملی مهران خوجملی
01:55.590
8
2 50.0 -
20 روز قبل 4
1-0-0 /1
02:06.140
8
2 50.0 -
27 روز قبل 11-11-?
0-0-0 /3
02:06.140
10
2 50.0 -
147 روز قبل 9-10-8
3-0-0 /3
حاجی نوری غراوی پرویز غراوی یوسف دهش
02:06.260
2 52.0 -
20 روز قبل ?
3-3-1 /1
مرحوم حاج بردی محمد گوگلانی محمدشریف تاتاری محمد خوجملی
2 50.0 -
27 روز قبل 8-9-8-5
0-1-0 /4
مولام بردی حرک عطا عبدالرحمان حرک عطا بی نام
6
آق قلا نژاد دوخون (از 2 تا 42) (2 سال) جایزه اول: 22,000,000 ریال جایزه دوم: 9,250,000 ریال جایزه سوم: 5,550,000 ریال
نمایش ویدیو 1600 متر 15.45 پنج شنبه 1391/09/09
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 51.0 -
20 روز قبل 4-2
1-4-3 /2
01:44.080
2
2 50.0 -
27 روز قبل 5-3-12
1-1-1 /3
حاج طواق قلی ایزدی رشید عطایی کمال دالی جه عطا
01:49.250
3
2 52.0 -
27 روز قبل 8-3-3-3-6
5-0-0 /5
حاج شا محمد حاجی عرازی حمید کلته قربان محمد اودک
01:49.400
4
2 54.0 -
20 روز قبل 2-7-3
1-4-1 /3
علی محمد قره دولاق اراز زارعی کسلخه احمد پقه
01:50.490
5
2 53.0 -
27 روز قبل 7-5-2-6
1-1-0 /4
زنده یادحاج نازمحمد شیرمحمدلی الیاس زارعی کسلخه امیر مختومی
01:51.600
6
2 51.0 -
20 روز قبل 6-2-4-4
2-6-1 /4
01:51.980
7
2 52.0 -
41 روز قبل 3-4-8-4
2-0-2 /4
01:52.860
8
2 52.0 -
69 روز قبل 3-2-4
1-1-0 /3
رجب محمد نفس پورونفس ایزدی موسی آق ارکاکلی عبداله قولرعطا
01:53.620
9
2 51.0 -
27 روز قبل 3-6-9-3
2-1-2 /4
01:54.000
10
2 50.0 -
20 روز قبل 3-4-9-6
2-1-1 /4
آق محمد حسن قاسمی بهمن صداقت نورمحمد بهادر
01:55.100
11
2 50.0 -
48 روز قبل 5-7-6-8-3
1-0-0 /5
زنده یاد سیدعلی حسینی حمید روشنی ستار مهرانی
01:56.600
12
2 50.0 -
27 روز قبل 3-4
1-1-1 /2
مرحوم باباوخوجه نیاز ایری طواق بردی خوجه پور آق اویلی بشگرد
01:59.350
7
آق قلا نژاد دوخون (هندیکاپ) (از 3 تا 8) جایزه اول: 30,000,000 ریال جایزه دوم: 12,500,000 ریال جایزه سوم: 7,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1600 متر 16.15 پنج شنبه 1391/09/09
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
4 53.0 -
41 روز قبل 3-3-5-1-4
15-15-8 /34
نورمحمدکر و غفور اسماعیلی بهروز کمی قربان محمد اودک
01:41.250
2
8 56.0 -
27 روز قبل 1-3-3-4-2
9-16-14 /53
01:42.330
3
3 50.0 -
27 روز قبل 5-1-2-4-1
5-7-4 /24
01:42.420
4
5 58.0 -
27 روز قبل 3-1-4-3-2
14-7-24 /38
مائده ومحمد یاسین قربان پور علی خوجملی مهران خوجملی
01:43.110
5
4 51.0 -
27 روز قبل 4-5-2-3-3
5-4-13 /21
01:50.160
6
6 52.0 -
27 روز قبل 6-1-6-6-7
3-6-6 /37
01:51.850