جدول مسابقات هفته 7 فصل پاییز آق قلا 1391/09/30

چاپ جدول
1
آق قلا نژاد ترکمن (از 8 تا 36) (از 3 تا 6) جایزه اول: 22,000,000 ریال جایزه دوم: 9,250,000 ریال جایزه سوم: 5,550,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 12.3 پنج شنبه 1391/09/30
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 50.0 -
223 روز قبل 8-8-9-3-4
2-1-2 /8
01:08.860
2
3 54.0 -
216 روز قبل 5-6-4-1-2
0-5-2 /7
آشورمحمد یزدانی یوسف دهش یوسف دهش
01:09.050
3
4 53.0 -
181 روز قبل 4-8-3-2-7
4-1-1 /8
01:09.250
4
3 52.0 -
20 روز قبل 1-5-5
0-2-1 /3
01:09.530
5
4 52.0 -
154 روز قبل ?-2-2
0-2-0 /3
01:09.630
6
6 53.0 -
181 روز قبل 6-7-6-6-2
1-4-0 /16
مرحوم حبیب ایشان یعقوب چپرلی عبد اله باستان
01:09.680
7
3 54.0 -
181 روز قبل 3-5-3-2-2
2-4-0 /9
حاج ارازقلی شوروی کریم گوگ نژاد فیض الله رجال
01:09.860
8
3 52.0 -
181 روز قبل 9-2-3-7-4
2-3-0 /13
01:10.010
9
3 54.0 -
181 روز قبل 7-1-4-3-4
2-0-2 /10
01:10.030
10
3 50.0 -
181 روز قبل 8-7-6-11-1
1-0-2 /10
عدنان و بنیامین کر نظرمحمد گوگ نژاد یاسر جرجانی
01:12.340
4 51.0 -
48 روز قبل 1-8-5-1-3
1-0-2 /10
پرهام و پانته آ یمین عبیدالله سخاوت بی نام
2
آق قلا نژاد دوخون (نبرده) (2 سال) جایزه اول: 18,000,000 ریال جایزه دوم: 7,500,000 ریال جایزه سوم: 4,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 13.45 پنج شنبه 1391/09/30
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 52.0 -
168 روز قبل 6-9-10
1-1-2 /3
حاج غفور اسماعیلی عبدالخالق ایری یاسر جرجانی
01:01.600
2
2 52.0 -
48 روز قبل 7-11-?
0-1-2 /3
01:02.790
3
2 52.0 -
223 روز قبل 4
4-3-0 /1
مرحوم کاکاجان گلدیخانی محمدرضا تاتاری نورمحمد بهادر
01:03.290
4
2 50.0 -
48 روز قبل 5-7
0-0-1 /2
01:03.690
5
2 50.0 -
14 روز قبل 5-9-8
2-0-0 /3
01:03.940
6
2 50.0 -
14 روز قبل 4-7-7-5-10
0-0-0 /6
حسین قرآن نویس علی خوجملی محمد خوجملی
01:03.950
7
2 52.0 -
13 روز قبل 7-11-8
7-3-2 /3
01:04.180
8
2 52.0 -
174 روز قبل 5-4-8
0-2-0 /3
01:04.670
9
2 50.0 -
14 روز قبل 8-10-9-10-8
3-0-0 /5
01:05.010
10
2 52.0 -
41 روز قبل 9
0-0-1 /1
01:05.720
11
2 52.0 -
48 روز قبل 12-11
1-0-0 /2
یوسف رجب نژاد یوسف رجب نژاد احمد پقه
01:08.070
2 50.0 -
41 روز قبل 7-10
0-0-0 /2
مرحومه الناز سلاق رسول خرمالی بی نام
3
آق قلا نژاد دوخون (از 8 تا 70) (2 سال) جایزه اول: 20,000,000 ریال جایزه دوم: 8,250,000 ریال جایزه سوم: 4,950,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 14.15 پنج شنبه 1391/09/30
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 50.0 -
13 روز قبل 6-1
1-0-3 /2
مهندس پیمان و پژمان اسماعیلی رحیم بردی مهرانی کمال دالی جه عطا
01:01.160
2
2 50.0 -
62 روز قبل 1-4
3-5-3 /2
حاجی قربان محمد سلیمه ی عبدالرحمان مختومی ابوطالب چاریزاده
01:01.570
3
2 52.0 -
188 روز قبل 1
1-2-2 /1
تیمور وحمزه کردی عبدالمجید کم امیر مختومی
01:01.590
4
2 50.0 -
21 روز قبل 1-4-?
2-1-1 /3
نازبردی قره داشلی ناز محمد قره داشلی احمد پقه
01:02.560
5
2 50.0 -
83 روز قبل 8-6-1-5
1-0-2 /4
نازمحمد وبهمن صادقی سید احمد قلی قربانی نورمحمد بهادر
01:02.590
6
2 52.0 -
14 روز قبل 6-1-6
3-1-3 /3
01:02.610
7
2 50.0 -
41 روز قبل 8-3-2-4-3
2-2-0 /7
کشت صنعت سلیم خانی حمید روشنی محمد خوجملی
01:03.060
8
2 50.0 -
20 روز قبل 5-1-5-4-6
1-2-3 /6
بیتا تمنی وطاهامهدیخانی جمشید جرجانی یاسر جرجانی
01:03.550
9
2 50.0 -
48 روز قبل 9-11-1-5
0-0-1 /4
01:04.340
10
2 52.0 -
76 روز قبل 7-1-8
3-2-7 /3
01:05.340
2 50.0 -
83 روز قبل 9-1
2-1-2 /2
2 52.0 -
20 روز قبل 7-9-1-7-7
0-0-2 /7
آرمان پقه وناصربابایی احمد قلی قربانی بی نام
4
آق قلا نژاد تروبرد (از 0 تا 52) (2 سال) جایزه اول: 20,000,000 ریال جایزه دوم: 8,250,000 ریال جایزه سوم: 4,950,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 14.45 پنج شنبه 1391/09/30
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 54.0 -
20 روز قبل 3-6-3
2-2-5 /3
00:59.430
2
2 51.0 -
69 روز قبل 4-6-3-5
5-3-0 /4
فرناز خراسانی جمال آموت محمد خوجملی
01:01.520
3
2 50.0 -
20 روز قبل 5
1-3-3 /1
سیدمرتضی حسینی جمشید جرجانی یاسر جرجانی
01:03.850
4
2 50.0 -
251 روز قبل 4
0-0-0 /1
شاپور حسن قاسمی احمد ایری فیض الله رجال
01:05.090
6
2 50.0 -
168 روز قبل 4
0-0-0 /1
حاج پیغمبر قلی توسلی نوریقدی یلقی قربان محمد اودک
01:10.500
2 50.0 -
20 روز قبل 6-6
0-5-1 /2
فرناز خراسانی جمال آموت بی نام
2 51.0 -
251 روز قبل 3
1-0-0 /1
باشگاه سوارکاری عقیق باشگاه سوارکاری عقیق بی نام
5
آق قلا نژاد دوخون (از 8 تا 50) (3 سال) جایزه اول: 20,000,000 ریال جایزه دوم: 8,250,000 ریال جایزه سوم: 4,950,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 15.15 پنج شنبه 1391/09/30
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 54.0 -
20 روز قبل 2-4-8-1
1-6-3 /4
01:00.800
2
3 54.0 -
21 روز قبل ?-6-1-2-4
2-3-2 /5
مرحوم حاجی محمدحاجی گلی الیاس زارعی کسلخه ابوطالب چاریزاده
01:01.430
3
3 54.0 -
21 روز قبل 7-10-4-6-8
3-0-1 /15
01:02.660
4
3 51.0 -
21 روز قبل 4-5-1-4-4
2-0-1 /15
حاج امام بردی ورشید مهرانی عبدالغفور جرجانی یاسر جرجانی
01:03.590
5
3 54.0 -
154 روز قبل 9-7-10-1-7
0-1-1 /7
01:03.930
6
3 52.0 -
48 روز قبل 12-9-9-1-2
0-1-1 /9
مرحوم حسین محمد دوگونچی اراز زارعی کسلخه مهران علایی قوجق
01:04.070
7
3 53.0 -
259 روز قبل 9-9-1-2-9
1-1-1 /6
01:04.150
8
3 54.0 -
21 روز قبل 11-10-1-3-3
2-0-1 /6
آیلین ومحمدصفا تیرغم قربان دردی تیرغم محمد آق ارکاکلی
01:04.190
9
3 50.0 -
20 روز قبل 1-6-8-?
0-0-1 /4
01:04.210
10
3 54.0 -
20 روز قبل 6-8-1-4-2
0-1-1 /7
01:04.340
3 52.0 -
20 روز قبل 5-3-4-6-2
2-1-0 /6
3 55.0 -
356 روز قبل 3-2-1-6-5
1-1-1 /5
محمدرضا و مرجان نپق غفور خوجملی بی نام
6
آق قلا نژاد دوخون (از 16 تا 54) (از 3 تا 4) جایزه اول: 24,000,000 ریال جایزه دوم: 10,000,000 ریال جایزه سوم: 6,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 15.45 پنج شنبه 1391/09/30
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 53.0 -
20 روز قبل 3-5-3-2-4
5-7-1 /20
بهروز آتابای و فرهاد خاوند نصرت ا... خوجملی کمال دالی جه عطا
01:00.470
2
3 50.0 -
48 روز قبل 6-1-3-6-9
1-2-2 /10
حاج محمود قاضلی کر عبدالعظیم اونق یاسر جرجانی
01:00.590
3
3 54.0 -
20 روز قبل 4-4-5-1-8
1-3-2 /13
01:01.160
4
3 50.0 -
41 روز قبل 5-5-5-9-9
2-1-1 /15
عبدالرحمان سرداری یوسف کلته ابوطالب چاریزاده
01:01.250
5
3 52.0 -
259 روز قبل 4-2-6-1-1
1-3-5 /9
01:01.710
6
3 51.0 -
174 روز قبل 4-8-3-7-2
4-3-1 /18
اسلام قره قولپاقی و رسول مرادی عبدالخالق ایری فیض الله رجال
01:02.310
7
4 50.0 -
20 روز قبل 8-7-6-4-9
6-1-1 /26
01:02.330
8
3 50.0 -
13 روز قبل 1-2-7-3-7
2-3-1 /13
01:02.910
3 50.0 -
20 روز قبل 6-6-8-1-8
2-1-2 /13
4 52.0 -
48 روز قبل 8-8-5-6-5
0-0-3 /15
آرمین اسماعیلی عبدالله قلرعطا بی نام
7
آق قلا نژاد تروبرد (از 12 تا 48) (از 3 تا 5) جایزه اول: 24,000,000 ریال جایزه دوم: 10,000,000 ریال جایزه سوم: 6,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 16.15 پنج شنبه 1391/09/30
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 56.0 -
14 روز قبل 5-3-5-4-1
4-0-3 /16
01:00.600
2
3 57.0 -
83 روز قبل 2-5-2-5-1
4-4-3 /7
01:00.630
3
3 52.0 -
21 روز قبل 8-8-6-6-3
5-0-1 /10
01:00.660
4
3 52.0 -
21 روز قبل 7-2-5-4-4
0-1-1 /10
01:00.810
5
3 56.0 -
21 روز قبل 4-7-5-3-2
2-3-2 /12
01:01.730
6
3 52.0 -
21 روز قبل 5-4-3-6-7
2-1-1 /8
حاج محمدرضا اختراعی موسی آق ارکاکلی محمد آق ارکاکلی
01:01.900
7
5 52.0 -
202 روز قبل 9-1-2-5-2
2-3-1 /9
تفاهی یزدی - غلامی غفور خوجملی قربان محمد اودک
01:02.640