نمایش جدول مسابقات

چاپ جدول
نمایش ویدیو
شماره نام اسب ج سیلمی مادیان م۱ م۲ م۳ dL IOR مالک مربی جابکسوار وزن زمان مقام
1 لاریسا ن طلاقوش خوبان 0 1 1 مهندس صالحی یوسف دهش یوسف دهش 52 01:57.120 5
2 محبوب تندر ن حیدربابا محبوب 0 0 0 سیدهادی حسینی نسب جمال الدین علایی فرهاد علایی قوجق 52 01:57.240 6
3 بختیار ن بچه آهو جرن 0 0 1 مرحوم قربانگلدی پژواک یوسف دهش یاسر جرجانی 52 01:54.180 3
4 شبدیز ن سراغ گل شب رنگ 1 0 0 رئیسی اراز زارعی کسلخه 52
5 مراد ن یادگارآهوسعید اقبال 3 0 1 امید چپرلی میلاد پایدار خان محمد چپرلی عبدالرحیم آرامیده 52 01:49.850 1
6 آرمان12 ن آرش   0 0 0 مهندس تقوی جمال الدین علایی مهران علایی قوجق 52
7 برگوت ن یلقوش دالی قیر 0 1 0 عبدالرحمن و سبحان عطایی تاج محمد توفیقی نژاد نادر صالح پور 53 01:57.620 7
8 ماهرخ م بچه آرش یاسمن 1 1 1 خانم نفیسی مراد تاجی زاده ابوطالب چاریزاده 52 02:00.860 8
9 بانیک ن گونش نوران گل 0 0 1 باربد نصیری آنه حسن توفیقی نژاد نورمحمد بهادر 53 01:55.020 4
10 براق ن تکه سومار 0 1 2 حاج رضا خراسانی دوردی حاجی عطایی عبدالکریم عطایی 53 01:50.960 2
نمایش ویدیو
شماره نام اسب ج سیلمی مادیان م۱ م۲ م۳ dL IOR مالک مربی جابکسوار وزن زمان مقام
1 غزاله ویسی م کاراهابور الیزه 0 0 1 ویسی حسن محمد قلرعطا مهران علایی قوجق 50 01:07.610 8
2 آریو2 ن ایندین تارد لاچین 3 1 3 محمد بصیر قربانقلی شهرام خوجملی محمد خوجملی 52 01:01.760 7
3 لیدی آگوگ م آگوگ یادگارسوقان 1 1 5 مهندس عارف تاج محمد گوگ نژاد عبد اله باستان 52 01:11.570 9
4 بای بای کوئین م المرام بای بای بن 1 4 1 هورس ایران جمشید روشنی نورمحمد بهادر 52 00:58.760 1
5 بلک کاویار م سلتیک سایلنس کلی 0 0 0 مرحوم حاجی محمد دهش نوریقدی یلقی فیض الله رجال 50 01:01.050 6
6 استاربوی ن سوبیسکی اسپیدو 1 2 0 علی احمدی عبدالرحیم چپرلی نادر صالح پور 54 01:00.200 5
7 رجیانا م رجینگ گریک گل تن 1 2 2 مهندس سعید ملکی احمد ایری کمال دالی جه عطا 51 00:59.510 3
8 سونای م ساورسول سورینا 0 0 0 بهمن حسن قاسمی اسحاق یلمه آق اویلی بشگرد 50 00:59.980 4
9 سی سی لیا م آگوگ کردلیا 0 3 5 فرناز خراسانی جمال آموت حسین رجال 53 00:59.320 2
نمایش ویدیو
شماره نام اسب ج سیلمی مادیان م۱ م۲ م۳ dL IOR مالک مربی جابکسوار وزن زمان مقام
1 تیام م وات سکرت مهکوئین 0 0 0 مرحوم حاجی رجب سرداری عبدالله قلرعطا عبداله قولرعطا 50
2 ماکسی میلیانا م وات سکرت آشواریا 0 0 0 محمد دوگونچی سلیم خوجملی علی رجال 50
3 پینار م فنور پرتو 0 0 2 امیر علی خانی جمال آموت حسین رجال 50 01:44.210 6
4 پیشتاز م سلتیک سایلنس ایلناز خانم 1 0 0 مرحوم حاج بردی محمد گوگلانی جمشید جرجانی بنیامین جرجانی 50 01:41.480 1
5 سالومه م دلرد گل بلقیس 0 0 0 طه و المای شیرمحمدی علی خوجملی کمال دالی جه عطا 50
6 یادگل اختر م وات سکرت گل اختر 0 0 0 علی بابایی ابراهیم مهرانی عبدالقادر(کمال)صالحپور 50 01:56.350 7
7 پالامینو ن وات سکرت شانون 0 0 0 نادریوسف نژاد احمد ایری 52
8 جمال صحرا م وات سکرت بازصحرا 0 0 2 حاجی ماقل ساعی یوسف چپرلی محمد خوجملی 50 01:42.500 3
9 فست هورس ن بکونینگ یازگل 0 1 0 امید کلته ابراهیم بدویزاده فیض الله رجال 52 01:42.910 4
10 سایلنس ن هریکن گل هایبات 0 2 0 تیمور زیرکی مصطفی عطایی ابوطالب چاریزاده 52 01:41.690 2
11 جان سکرت ن وات سکرت زهره جان 2 3 7 کاکا قره نژاد یوسف کلته قربان محمد اودک 52 01:43.010 5
نمایش ویدیو
شماره نام اسب ج سیلمی مادیان م۱ م۲ م۳ dL IOR مالک مربی جابکسوار وزن زمان مقام
1 فیوچر ن فنور درسا 2 2 1 مهرداد بهزاد نوریقدی یلقی فیض الله رجال 52 01:45.640 8
2 کریزی هورس ن وات سکرت کرونا 1 3 3 فاروق وآرمان گوگلانی جمشید جرجانی بنیامین جرجانی 52 01:39.280 2
3 ایفل ن بکونینگ میلیگرم 0 1 2 حاجی گلدی سهرابی علی خوجملی محمد خوجملی 53 01:41.990 6
4 پرنس کواهیم م پرنس پروس پکتور پولک 0 0 1 زنده یاد سیدعلی حسینی حمید روشنی نادر صالح پور 50
5 رادیکا م هیلد چیف لولیتا 2 2 3 حاجی کریم اونق فرهاد خانقلی زاده قزل 50
6 سالار ن سلتیک سایلنس گل هیهات 0 1 0 مرحوم طواق مرادوکاکا اسماعیلی رحیم بردی مهرانی ستار مهرانی 53 01:41.370 5
7 شانگهای ن لهن گرین بای بای شاد 1 2 2 حاج یوسف و سای هان جرجانی امید جرجانی یاسر جرجانی 54
8 طغرل ن ساورسول بای گل 0 3 4 مرحوم کاکاجان گلدیخانی محمدرضا تاتاری ابوطالب چاریزاده 52 01:46.090 9
9 ردسکرت ن وات سکرت افسانه 0 2 1 ملیسا جنگی اراز قربان اونق احمد پقه 53 01:40.440 4
10 جنی مون م جاست جنی گنج آزمون 1 2 4 باشگاه سوارکاری عقیق باشگاه سوارکاری عقیق نورمحمد بهادر 51 01:39.330 3
11 آرین طلا م وات سکرت اورمیلا 0 1 0 فرزین و محمد یاسین حرک عطا عبدالرحمان حرک عطا قربان محمد اودک 51 01:44.000 7
12 واندرفول ن رجینگ گریک ویانا 2 0 2 رشید یلمه ارازقلی ایری آق اویلی بشگرد 53 01:38.620 1
نمایش ویدیو
شماره نام اسب ج سیلمی مادیان م۱ م۲ م۳ dL IOR مالک مربی جابکسوار وزن زمان مقام
1 پرشین رز گل م سلتیک سایلنس پرشین تاج گل 2 6 2 مرحوم حاجی گلدی سیس صداقت بهمن صداقت احمد پقه 52 01:40.520 3
2 سلاره م تکتاز هدیه 1 0 1 حاج علیرضا جلالی آشتیانی امید جرجانی یاسر جرجانی 51 01:41.080 5
3 ریبرمن ن لهن گرین ویکتوریا 1 0 2 نازیلا و سارینا صادقی سید رضا تیرغم قربان محمد اودک 54 01:42.240 7
4 کورش خان 2 ن سیگار زیبا 1 1 0 سیدکورش بنوفاطمه احمد قلی قربانی عبدالخالق چپرلی 54 01:42.220 6
5 آرتاک ن لهن گرین سیندرلا 1 1 0 حاج حسین قلی یازرلو امید ایری جواد آچاک 52 01:48.150 10
6 پاتو ن تکوین گل پیشتاز 1 0 2 خانم نیکو بهمن آبادی شهرام خوجملی محمد خوجملی 54 01:43.280 9
7 آرمیتی م گریکاس گل اختر 0 2 0 حاجی یول گلدی بابایی ابراهیم مهرانی نورمحمد بهادر 50 01:40.560 4
8 صنم جان م وات سکرت صایدجان 1 0 2 جبار مهرانی رحیم بردی مهرانی مهران علایی قوجق 51 01:42.780 8
9 الدوز م ساسان سپیده2 1 1 0 مرحوم حسین محمد دوگونچی اراز زارعی کسلخه 52
10 شاراپووا م هومند شانون 2 0 1 اسماعیل بایلری رحمان اورگلی فیض الله رجال 51 01:39.420 1
11 اسپریس ن دالاهو مها 1 2 1 مرحوم ملاغلامحسین نانچی محمد شریف تاتاری آق اویلی بشگرد 55 01:39.870 2
نمایش ویدیو
شماره نام اسب ج سیلمی مادیان م۱ م۲ م۳ dL IOR مالک مربی جابکسوار وزن زمان مقام
1 زدایکس 14 ن گریکاس یادگاربرنجی 2 3 1 نورمحمد نورگری اراز قربان اونق 55
2 نازفر م ساورسول سامانتا 2 1 2 سارینا مجمع عبدالخالق ایری نورمحمد بهادر 50 01:47.790 6
3 شیر یلقی ن اسپشیال باند راشین 3 2 1 مهندس مصطفی شادمهرطوسی اراز قربان اونق احمد پقه 53 01:38.000 1
4 خوشدل 2 ن راک ست غزاله 0 7 5 مرحوم حاجی آرچه مارامایی امانگلدی خوجملی یاسر جرجانی 53 01:38.240 2
5 دوبی کلاسیک م آگوگ بی نظیر 1 3 4 اسلام قره قولپاقی و رسول مرادی عبدالخالق ایری 51
6 آگوگ ناز م آگوگ پارمیس 2 2 1 حاج محمود قاضلی کر امید جرجانی بنیامین جرجانی 51 01:39.340 4
7 هشت ممتاز م دلرد آرزوی بندر 1 3 2 یاسرحسین زاده سیدنقی سادات حسینی 50
8 خواری م هیلد چیف سلوی 1 3 2 امید بدراقی مجید صالح پور نادر صالح پور 50 01:39.970 5
9 بادلی قدم م وات سکرت ستاره 1 3 3 خلیل عطایی آق اویلی علایی قوجق فیض الله رجال 50 01:38.720 3