جدول مسابقات هفته 11 فصل پاییز آق قلا 1391/11/05

چاپ جدول
1
آق قلا نژاد ترکمن (از 0 تا 26) (از 3 تا 6) جایزه اول: 18,000,000 ریال جایزه دوم: 7,500,000 ریال جایزه سوم: 4,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1600 متر 13 پنج شنبه 1391/11/05
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 52.0 -
55 روز قبل 3-11
1-0-3 /2
امید چپرلی میلاد پایدار خان محمد چپرلی عبدالرحیم آرامیده
01:49.850
2
6 53.0 -
49 روز قبل 3-6-4-6-6
2-1-0 /11
01:50.960
3
3 52.0 -
55 روز قبل 5
1-0-0 /1
مرحوم قربانگلدی پژواک یوسف دهش یاسر جرجانی
01:54.180
4
4 53.0 -
49 روز قبل 4-3-4-5-6
1-0-0 /7
01:55.020
5
4 52.0 -
49 روز قبل 5
1-1-0 /1
مهندس صالحی یوسف دهش یوسف دهش
01:57.120
6
3 52.0 -
20 روز قبل 10-6
0-0-0 /2
01:57.240
7
3 53.0 -
49 روز قبل 7-6-5-2-5
0-1-0 /5
عبدالرحمن و سبحان عطایی تاج محمد توفیقی نژاد نادر صالح پور
01:57.620
8
3 52.0 -
49 روز قبل 2-10-6-4-6
1-1-1 /6
02:00.860
3 52.0 -
223 روز قبل 12
0-0-0 /1
3 52.0 -
55 روز قبل 4
0-0-1 /1
2
آق قلا نژاد تروبرد (از 0 تا 34) (2 سال) جایزه اول: 20,000,000 ریال جایزه دوم: 8,250,000 ریال جایزه سوم: 4,950,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 14.15 پنج شنبه 1391/11/05
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 52.0 -
55 روز قبل 2
1-4-1 /1
00:58.760
2
2 53.0 -
35 روز قبل 2-4-6-3-5
5-3-0 /5
فرناز خراسانی جمال آموت حسین رجال
00:59.320
3
2 51.0 -
238 روز قبل 3
2-2-1 /1
00:59.510
4
2 50.0 -
35 روز قبل 4-4
0-0-0 /2
00:59.980
5
2 54.0 -
55 روز قبل 4-2
0-2-1 /2
01:00.200
6
2 50.0 -
35 روز قبل 6-4
0-0-0 /2
مرحوم حاجی محمد دهش نوریقدی یلقی فیض الله رجال
01:01.050
7
2 52.0 -
-
3-1-3 /0
محمد بصیر قربانقلی شهرام خوجملی محمد خوجملی
01:01.760
3
آق قلا نژاد دوخون (نبرده) (2 سال) جایزه اول: 18,000,000 ریال جایزه دوم: 7,500,000 ریال جایزه سوم: 4,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1600 متر 14.45 پنج شنبه 1391/11/05
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 50.0 -
118 روز قبل ?-7
0-0-1 /2
مرحوم حاج بردی محمد گوگلانی جمشید جرجانی بنیامین جرجانی
01:41.480
2
2 52.0 -
35 روز قبل 8-5-4-8
0-2-0 /4
01:41.690
3
2 50.0 -
35 روز قبل 5-5-9-8
2-0-0 /4
حاجی ماقل ساعی یوسف چپرلی محمد خوجملی
01:42.500
4
2 52.0 -
14 روز قبل 8-7-8-10-9
0-1-0 /7
01:42.910
5
2 52.0 -
35 روز قبل 7-7-11-8
7-3-2 /4
01:43.010
6
2 50.0 -
14 روز قبل 6-6
2-0-0 /2
امیر علی خانی جمال آموت حسین رجال
01:44.210
01:56.350
2 50.0 -
20 روز قبل 4
0-0-0 /1
مرحوم حاجی رجب سرداری عبدالله قلرعطا عبداله قولرعطا
2 50.0 -
20 روز قبل 7
0-0-0 /1
محمد دوگونچی سلیم خوجملی علی رجال
2 50.0 -
35 روز قبل 6-4-7-7-5
0-0-0 /7
طه و المای شیرمحمدی علی خوجملی کمال دالی جه عطا
2 52.0 -
48 روز قبل 12-5
0-0-0 /2
نادریوسف نژاد احمد ایری بی نام
4
آق قلا نژاد دوخون (از 2 تا 30) (2 سال) جایزه اول: 18,000,000 ریال جایزه دوم: 7,500,000 ریال جایزه سوم: 4,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1600 متر 15.3 پنج شنبه 1391/11/05
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 53.0 -
34 روز قبل 3-7-3-4-8
2-0-2 /6
01:38.620
2
2 52.0 -
14 روز قبل 5-3-?-?
3-3-1 /4
فاروق وآرمان گوگلانی جمشید جرجانی بنیامین جرجانی
01:39.280
3
2 51.0 -
34 روز قبل 12-7-7-3-3
4-2-1 /5
01:39.330
4
2 53.0 -
34 روز قبل 6-6-9-2-6
1-2-0 /7
01:40.440
5
2 53.0 -
14 روز قبل 2-5-6
0-1-0 /3
مرحوم طواق مرادوکاکا اسماعیلی رحیم بردی مهرانی ستار مهرانی
01:41.370
6
2 53.0 -
34 روز قبل 11-2-6-4-8
2-1-0 /6
حاجی گلدی سهرابی علی خوجملی محمد خوجملی
01:41.990
7
2 51.0 -
20 روز قبل 6-2-?-8-9
0-1-0 /7
فرزین و محمد یاسین حرک عطا عبدالرحمان حرک عطا قربان محمد اودک
01:44.000
8
2 52.0 -
20 روز قبل 3
1-2-2 /1
01:45.640
9
2 52.0 -
35 روز قبل 3-4
4-3-0 /2
مرحوم کاکاجان گلدیخانی محمدرضا تاتاری ابوطالب چاریزاده
01:46.090
2 50.0 -
49 روز قبل 4-11-5-7-6
1-0-0 /7
زنده یاد سیدعلی حسینی حمید روشنی نادر صالح پور
2 54.0 -
34 روز قبل 2-8-7-3
2-2-1 /4
حاج یوسف و سای هان جرجانی امید جرجانی یاسر جرجانی
2 50.0 -
14 روز قبل 8-3-?-9
3-2-2 /4
5
آق قلا نژاد دوخون (از 8 تا 44) (از 3 تا 4) جایزه اول: 20,000,000 ریال جایزه دوم: 8,250,000 ریال جایزه سوم: 4,950,000 ریال
نمایش ویدیو 1600 متر 16 پنج شنبه 1391/11/05
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 51.0 -
49 روز قبل 3-4-4-6-4
1-0-2 /13
01:39.420
2
4 55.0 -
49 روز قبل 6-8-9-12-7
1-2-1 /16
مرحوم ملاغلامحسین نانچی محمد شریف تاتاری آق اویلی بشگرد
01:39.870
3
3 52.0 -
55 روز قبل 9-2-1
2-6-2 /3
مرحوم حاجی گلدی سیس صداقت بهمن صداقت احمد پقه
01:40.520
4
3 50.0 -
49 روز قبل 5-2-7-8-9
0-2-0 /11
حاجی یول گلدی بابایی ابراهیم مهرانی نورمحمد بهادر
01:40.560
5
3 51.0 -
14 روز قبل 1-3-4-5-7
1-0-1 /6
حاج علیرضا جلالی آشتیانی امید جرجانی یاسر جرجانی
01:41.080
6
3 54.0 -
35 روز قبل 10-6-8-1-4
0-1-1 /8
01:42.220
7
3 54.0 -
35 روز قبل 8-11-10-1-3
2-0-1 /7
نازیلا و سارینا صادقی سید رضا تیرغم قربان محمد اودک
01:42.240
8
3 51.0 -
35 روز قبل 4-4-5-1-4
2-0-1 /16
01:42.780
9
3 54.0 -
55 روز قبل 7-7-1-3-3
2-0-1 /7
خانم نیکو بهمن آبادی شهرام خوجملی محمد خوجملی
01:43.280
10
3 52.0 -
14 روز قبل 2-?-4-5-10
0-1-1 /9
حاج حسین قلی یازرلو امید ایری جواد آچاک
01:48.150
3 52.0 -
35 روز قبل 6-12-9-9-1
0-1-1 /10
مرحوم حسین محمد دوگونچی اراز زارعی کسلخه بی نام
6
آق قلا نژاد دوخون (از 24 تا 38) (3 سال) جایزه اول: 24,000,000 ریال جایزه دوم: 10,000,000 ریال جایزه سوم: 6,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1600 متر 16.3 پنج شنبه 1391/11/05
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 53.0 -
20 روز قبل 1-2-5-6-5
1-2-3 /16
مهندس مصطفی شادمهرطوسی اراز قربان اونق احمد پقه
01:38.000
2
3 53.0 -
97 روز قبل 4-2-4-2-2
5-7-0 /17
مرحوم حاجی آرچه مارامایی امانگلدی خوجملی یاسر جرجانی
01:38.240
3
3 50.0 -
83 روز قبل 10-4-3-5-10
3-3-1 /16
01:38.720
4
3 51.0 -
14 روز قبل 9-2-6-1-3
1-2-2 /12
حاج محمود قاضلی کر امید جرجانی بنیامین جرجانی
01:39.340
5
3 50.0 -
35 روز قبل 8-1-2-7-3
2-3-1 /14
01:39.970
6
3 50.0 -
55 روز قبل 6-6-8-1-8
2-1-2 /13
01:47.790
3 55.0 -
35 روز قبل 3-4-4-5-1
1-3-2 /14
نورمحمد نورگری اراز قربان اونق بی نام
3 51.0 -
35 روز قبل 6-4-8-3-7
4-3-1 /19
اسلام قره قولپاقی و رسول مرادی عبدالخالق ایری بی نام
3 50.0 -
48 روز قبل 2-2-6-8-9
2-3-1 /16