جدول مسابقات هفته 13 فصل بهار بندرترکمن 1392/04/07

چاپ جدول
1
بندرترکمن نژاد ترکمن (مبتدی نبرده) (2 سال) جایزه اول: 21,500,000 ریال جایزه دوم: 9,000,000 ریال جایزه سوم: 5,400,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 14 جمعه 1392/04/07
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
01:09.290
2
2 52.0 -
-
0-2-0 /0
01:13.610
3
2 52.0 -
28 روز قبل 6
1-0-0 /1
01:13.960
4
2 50.0 -
7 روز قبل 5
0-1-1 /1
01:14.040
5
2 52.0 -
7 روز قبل 4
0-2-0 /1
01:14.220
6
2 50.0 -
28 روز قبل 5
0-0-1 /1
01:14.270
01:15.900
8
2 50.0 -
28 روز قبل 8
1-0-0 /1
کریم وعلی سیدمختوم شهرام خوجملی آرمین آق آتابای
01:16.390
9
2 50.0 -
70 روز قبل 5
0-0-0 /1
01:18.070
10
2 52.0 -
-
1-0-0 /0
آق اویلی خان پور حمید فرود امین محمدی
01:18.790
11
2 50.0 -
28 روز قبل ?
1-0-0 /1
01:19.280
12
2 50.0 -
-
0-0-0 /0
مبین وآرمین آتابای یوسف گوگ نژاد عبد اله باستان
01:19.800
2
بندرترکمن نژاد دوخون (مبتدی) (2 سال) جایزه اول: 21,500,000 ریال جایزه دوم: 9,000,000 ریال جایزه سوم: 5,400,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 14.3 جمعه 1392/04/07
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
01:05.330
3
2 52.0 -
-
1-2-0 /0
حاج رسول ایگدری وارجان مختومی رضا کریمی فیض الله رجال
01:05.760
4
2 52.0 -
-
0-1-0 /0
ایوب وجدانی وحاج قیوم جباری عبدالخالق چپرلی نادر صالح پور
01:06.570
01:06.610
6
2 52.0 -
-
2-1-2 /0
عیدمحمدوعاشوربای ایگدری حمید فرود امین محمدی
01:07.010
7
2 50.0 -
-
0-0-0 /0
01:08.680
9
2 50.0 -
-
1-0-1 /0
مرحوم پیغمبرقلی یکدست بهمن صداقت آرمان شیرمحمدلی
01:09.990
10
2 52.0 -
-
2-1-3 /0
ابراهیم عاشورمحمدی جمشید جرجانی یاسر جرجانی
01:10.640
11
2 52.0 -
-
1-2-0 /0
عایشه وسامیه گوگ نژاد یوسف گوگ نژاد عبد اله باستان
01:26.820
2 50.0 -
-
2-1-0 /0
امانقلی یکدست ارازقلی ایری بی نام
3
بندرترکمن نژاد دوخون (از 2 تا 96) (2 سال) جایزه اول: 21,500,000 ریال جایزه دوم: 9,000,000 ریال جایزه سوم: 5,400,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 15.45 جمعه 1392/04/07
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 51.0 -
43 روز قبل 2
2-7-8 /1
01:00.840
2
2 53.0 -
49 روز قبل 2
0-2-0 /1
حاج گلدی آخوند تراج نورمحمد اونق قربان محمد اودک
01:02.190
3
2 53.0 -
8 روز قبل 2-6
2-3-7 /2
حاجی نوری جرجانی عبدالله قلرعطا یعقوب توسلی
01:02.670
4
2 51.0 -
8 روز قبل 4-2
0-2-1 /2
01:02.960
5
2 52.0 -
8 روز قبل 2-3
3-3-1 /2
01:04.140
6
2 50.0 -
29 روز قبل 3-4
1-0-1 /2
حاجی مراد قلیچ یکدست غیاث غفوری بهنام قول جین
01:04.370
7
2 51.0 -
29 روز قبل 2-6
2-1-0 /2
حاج امانگلدی قلرعطا بهمن قلرعطا امان محمد قلرعطا
01:04.950
8
2 52.0 -
8 روز قبل 8-3
1-0-0 /2
آنا بردی مهرانی بهرام مهرانی متین آموت
01:07.230
2 50.0 -
43 روز قبل 3
1-0-0 /1
حاج ابوالفضل سعادتمندکیا نوری قورچایی مهدی قورچای
2 51.0 -
7 روز قبل 2
1-1-0 /1
2 51.0 -
77 روز قبل 2
1-2-1 /1
شادروان مجید ولیان فر رحیم بردی مهرانی بی نام
4
بندرترکمن نژاد دوخون (از 8 تا 60) (2 سال) جایزه اول: 23,500,000 ریال جایزه دوم: 9,750,000 ریال جایزه سوم: 5,850,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 16.15 جمعه 1392/04/07
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 52.0 -
28 روز قبل 2-1
2-4-4 /2
یاسین و محمدمبین کلته عبدالرحمان مختومی کمال دالی جه عطا
00:59.990
2
2 50.0 -
56 روز قبل 1
2-4-4 /1
01:01.310
3
2 51.0 -
28 روز قبل 3-1
6-1-5 /2
01:01.730
4
2 52.0 -
28 روز قبل 4-1-2
0-1-1 /3
حاج حالت قره سارلی غفور نظرخانی ابراهیم بدویزاده نادر صالح پور
01:01.780
5
2 52.0 -
28 روز قبل 8-1
5-3-3 /2
01:02.200
6
2 52.0 -
91 روز قبل 1
2-0-7 /1
فاطمه عاطفه ومحمود ابوطالبی جمشید روشنی نورمحمد بهادر
01:02.670
7
2 50.0 -
42 روز قبل 1-6
0-0-1 /2
سلیمان توسلی وفرهاد آتابای عبیدالله سخاوت ابوطالب چاریزاده
01:03.130
2 50.0 -
8 روز قبل 1-4
1-0-1 /2
5
بندرترکمن نژاد دوخون (از 8 تا 76) (از 3 تا 4) جایزه اول: 23,500,000 ریال جایزه دوم: 9,750,000 ریال جایزه سوم: 5,850,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 16.45 جمعه 1392/04/07
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 55.0 -
49 روز قبل 3-3-5-3-1
8-3-6 /5
انیسه رجب زاده بهروز کمی متین آموت
01:00.480
2
3 54.0 -
8 روز قبل 6-5-1-2
4-7-3 /4
01:00.630
3
4 54.0 -
8 روز قبل 4-4-6-6-4
3-1-1 /18
01:01.280
4
3 53.0 -
35 روز قبل 2-4-8-6-6
4-2-3 /8
01:01.370
5
3 50.0 -
57 روز قبل 1-4-5-7
0-0-1 /4
01:01.800
6
3 51.0 -
78 روز قبل 7-10-6-5-4
4-4-0 /11
01:02.600
7
3 52.0 -
7 روز قبل 1-6-5-8-2
0-2-2 /7
قوجق قلی قوجق نژاد مجید صالح پور نادر صالح پور
01:02.710
8
3 55.0 -
8 روز قبل 7-5-1-?-2
2-2-1 /8
01:02.830
9
3 52.0 -
8 روز قبل 9-7-6-7-1
1-2-2 /5
یوسف و متین بنداد کاکا بنداد عید محمد غراوی
01:03.140
10
3 52.0 -
35 روز قبل 9-9-1-10-9
0-0-1 /5
01:03.440
11
3 53.0 -
43 روز قبل 6-7-7-1-7
1-1-1 /11
01:04.130
3 50.0 -
8 روز قبل 1-5
1-0-1 /2
6
بندرترکمن نژاد تروبرد (هندیکاپ) (از 3 تا 6) جایزه اول: 35,500,000 ریال جایزه دوم: 14,750,000 ریال جایزه سوم: 8,850,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 17.3 جمعه 1392/04/07
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
3 57.0 -
35 روز قبل 1-1-1-2-4
1-9-7 /10
حسین آیت اللهی جمشید روشنی بی نام
3 53.0 -
7 روز قبل 3-5-1-1-1
4-9-9 /7
باشگاه در ساری باشگاه در ساری بی نام
4 50.0 -
28 روز قبل 2-2-1-1
1-3-4 /4
حاج عزیز مختوم نژاد امانگلدی خوجملی بی نام
4 56.0 -
7 روز قبل 1-3-7-1-3
7-2-4 /15
سارینا رحیم خراسانی رحیم بردی مهرانی بی نام
4 50.0 -
28 روز قبل 4-4-8-4-5
3-3-3 /17
مهرداد عزیزی جمشید روشنی بی نام
6 52.0 -
56 روز قبل 5-7-1-3-3
9-6-6 /22
حاج تاتارقلی جرجانی امانگلدی خوجملی بی نام
6 51.0 -
35 روز قبل 6-9-4-4-4
7-3-4 /26
7
بندرترکمن نژاد دوخون (هندیکاپ) (از 4 تا 9) جایزه اول: 33,500,000 ریال جایزه دوم: 14,000,000 ریال جایزه سوم: 8,400,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 18 جمعه 1392/04/07
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
5 59.0 -
35 روز قبل 1-1-2-3-5
8-18-21 /46
00:59.450
2
5 54.0 -
35 روز قبل 4-3-2-2-2
12-15-11 /36
00:59.500
3
5 57.0 -
49 روز قبل 1-1-1-1-5
5-4-13 /26
01:00.310
4
7 52.0 -
35 روز قبل 6-6-5-6-6
3-6-6 /41
01:01.120
5
9 53.0 -
42 روز قبل 5-6-3-3-3
9-16-14 /59
01:01.450
4 52.0 -
35 روز قبل 7-5-1-4-5
1-1-7 /18
5 55.0 -
35 روز قبل 2-3-3-2-2
15-15-8 /41
مهندس نورمحمد کر اراز قربان اونق بی نام
8
بندرترکمن نژاد دوخون (از 4 تا 20) (از 3 تا 5) جایزه اول: 21,500,000 ریال جایزه دوم: 9,000,000 ریال جایزه سوم: 5,400,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 18.3 جمعه 1392/04/07
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 54.0 -
42 روز قبل 9-10-7-5-3
3-0-1 /8
صادق وحوسنا ایمری باشگاه درخشش رضا ایمری
01:02.330
2
3 53.0 -
7 روز قبل 3-9-3-4
4-3-0 /4
شاه عبدالظیم تاتاری محمدرضا تاتاری قربان محمد اودک
01:03.170
3
3 50.0 -
50 روز قبل 6-8-6-10-3
2-1-1 /8
مسعود و باسط پقه رمضان آچاک جواد آچاک
01:03.400
4
3 53.0 -
57 روز قبل 2-7
0-2-0 /2
01:03.620
5
3 52.0 -
50 روز قبل 8-9-8-3-2
1-1-0 /6
01:03.820
6
3 50.0 -
8 روز قبل 3-8-6-9-8
2-1-0 /6
حکیم مختوم نژاد ولطف الله تلنگ یوسف قلی قربانی بی نام
01:03.850
7
3 51.0 -
29 روز قبل 7-10-8-9-2
1-3-0 /7
01:04.030
8
3 52.0 -
7 روز قبل 5-4-7-3-10
3-0-0 /8
01:04.090
9
3 51.0 -
8 روز قبل 2-6-4-5-11
0-1-1 /7
حاجی جبی صفری ینقاق جمشید جرجانی یاسر جرجانی
01:04.460
10
5 51.0 -
29 روز قبل 6-6-7-2-4
0-1-0 /10
01:05.150
11
3 51.0 -
29 روز قبل 8-8-7-7-6
0-1-0 /11
حسین محمد هورک عطا احمد شیخ دوجی عید محمد غراوی
01:06.270
3 53.0 -
7 روز قبل 6-9-2-6-6
0-1-2 /7
محمدبصیر سیدی حاجی محمد نوایی بی نام