جدول مسابقات هفته 17 فصل پاییز گنبد کاووس 1392/10/19

چاپ جدول
1
گنبد کاووس نژاد ترکمن (مبتدی نبرده) (2 سال) جایزه اول: 26,000,000 ریال جایزه دوم: 13,000,000 ریال جایزه سوم: 6,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 12.45 پنج شنبه 1392/10/19
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 50.0 -
28 روز قبل 7
0-0-1 /1
01:14.300
2
2 52.0 -
49 روز قبل 6-7-4
0-4-1 /3
01:15.240
3
2 52.0 -
265 روز قبل 4
2-0-0 /1
عبدالحسین عبدالله نژاد عبدالعزیز گوگ نژاد طاهر گوگ نژاد
01:15.890
4
2 52.0 -
-
4-5-2 /0
شادروان دوردی باقچقی پرورش اسب یاسین یاسر ستار مهرانی
01:16.050
5
2 50.0 -
62 روز قبل 6
0-2-0 /1
01:17.290
6
2 50.0 -
62 روز قبل 8
0-1-0 /1
حاج امید رستگارمقدم یوسف دهش یوسف دهش
01:17.470
7
2 52.0 -
28 روز قبل 4-8-7
0-0-0 /3
ایمان عطاگزلی رشید عطایی حسین رجال
01:18.350
8
2 52.0 -
28 روز قبل 5-10-10
1-0-0 /3
آق اویلی خان پور حمید فرود یاسر جرجانی
01:18.950
9
2 52.0 -
28 روز قبل 8-5
0-0-0 /2
محمد امین ویاسین گوگ یوسف خوجملی آرمین آق آتابای
01:19.210
2 52.0 -
-
0-0-0 /0
عیدجان اسکندرلی وقیوم قوجق نژاد رحمان اورگلی احمد پقه
2
گنبد کاووس نژاد دوخون (مبتدی و نبرده) (2 سال) جایزه اول: 26,000,000 ریال جایزه دوم: 13,000,000 ریال جایزه سوم: 6,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 14 پنج شنبه 1392/10/19
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 52.0 -
-
1-0-6 /0
بنیامین ومائده بسیم طواق بردی خوجه پور نادر صالح پور
01:04.510
2
2 50.0 -
42 روز قبل 4
7-4-5 /1
محمدصفا وعرفان سلاق فیض الله رجال فیض الله رجال
01:04.670
3
2 50.0 -
41 روز قبل 5-8
2-0-1 /2
01:05.070
4
2 50.0 -
20 روز قبل 4-6-9-8
1-0-0 /4
01:06.620
5
2 50.0 -
13 روز قبل 7-12-6
0-0-0 /3
01:07.170
6
2 52.0 -
13 روز قبل 5
2-2-1 /1
سبحان بردی وحلیم بردی خاکپور الیاس زارعی کسلخه احمد پقه
01:08.130
7
2 50.0 -
41 روز قبل 6-8-5-9
0-0-0 /4
01:08.160
8
2 50.0 -
28 روز قبل 11
2-0-0 /1
اسماعیل یلمه و عزیز طعنه یعقوب زارعی کسلخه قربان محمد اودک
01:08.770
01:09.030
10
2 52.0 -
13 روز قبل 6-7
0-0-0 /2
01:09.930
11
2 52.0 -
13 روز قبل 11-9-11
1-2-0 /3
مرحوم حاج بهرام قلی بهلکه یوسف گوگ نژاد پیمان قلرعطا
01:36.490
2 50.0 -
35 روز قبل 8-4
1-1-2 /2
نعمان قلرعطا وآرمین کریمی رضا کریمی بی نام
3
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 16 تا 62) (2 سال) جایزه اول: 32,000,000 ریال جایزه دوم: 16,000,000 ریال جایزه سوم: 8,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 14.3 پنج شنبه 1392/10/19
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 52.0 -
195 روز قبل 1-2-1
2-4-4 /3
01:01.930
2
2 54.0 -
21 روز قبل 1-1-5-9-3
2-2-2 /9
آی نور والیسا آق ارکاکلی موسی آق ارکاکلی یاسر جرجانی
01:03.400
3
2 52.0 -
41 روز قبل 4-5-1-2-2
4-2-1 /8
01:03.410
4
2 53.0 -
21 روز قبل 3-1-8-5-5
5-7-3 /9
01:03.520
5
2 53.0 -
21 روز قبل 2-3-6-3-1
6-5-3 /7
01:03.730
6
2 54.0 -
28 روز قبل 1-4-1-4-4
1-2-3 /9
محمدطاها قره جه ودایان کلته میکائیل توماچ بهزاد قول جین
01:03.990
7
2 50.0 -
62 روز قبل 2-4-1-2
0-2-1 /4
01:04.770
4
گنبد کاووس نژاد تروبرد (از 14 تا 64) (2 سال) جایزه اول: 31,000,000 ریال جایزه دوم: 15,500,000 ریال جایزه سوم: 7,750,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 15 پنج شنبه 1392/10/19
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 52.0 -
27 روز قبل 2-1
2-3-6 /2
باشگاه حسام مشهد جمشید روشنی نادر صالح پور
01:01.630
2
2 52.0 -
41 روز قبل 1-8
1-1-1 /2
امیر پاشا هفت تنی کاکا سارلی کمال دالی جه عطا
01:03.480
3
2 52.0 -
34 روز قبل 2-5-4-2-7
2-5-5 /5
باشگاه حسام مشهد رشید روشنی جواد آچاک
01:03.610
4
2 54.0 -
13 روز قبل 4-1-4-5-2
2-1-1 /6
01:03.720
5
2 52.0 -
13 روز قبل 5-6-1-2-4
0-1-2 /5
01:03.740
6
2 53.0 -
90 روز قبل 1-3-2-4
1-2-1 /4
سیداحمد موسوی ایران توسعه امین محمدی
01:03.780
7
2 52.0 -
27 روز قبل 9-7-2-2
4-4-1 /4
داریوش شاهوردی مسعود پورمانیان احمد پقه
01:04.040
8
2 50.0 -
111 روز قبل 1
0-1-2 /1
باشگاه سوارکاری عقیق امانقلی خوجملی ابوطالب چاریزاده
01:04.520
5
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 8 تا 42) (از 3 تا 4) جایزه اول: 29,000,000 ریال جایزه دوم: 14,500,000 ریال جایزه سوم: 7,250,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 15.3 پنج شنبه 1392/10/19
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 55.0 -
91 روز قبل 4-3-3-6-7
7-3-2 /18
01:03.510
2
3 52.0 -
63 روز قبل 6-2-3-9-3
4-3-0 /6
01:04.430
3
4 52.0 -
125 روز قبل 4-4-5-7-8
3-2-2 /13
فرزانه و رئوف حاجی زاده حکیم حاجی زاده محمد خوجملی
01:04.690
4
3 51.0 -
49 روز قبل 11-1-8-8-8
2-0-1 /6
01:05.190
5
3 53.0 -
62 روز قبل 6-11-6-7-7
1-1-1 /13
حاج طواق قلی ایزدی الیاس زارعی کسلخه جواد آچاک
01:05.630
6
3 52.0 -
34 روز قبل 7-2-4-2-7
0-2-0 /5
01:05.690
7
4 54.0 -
28 روز قبل 4-6-1-7-10
0-1-1 /14
محمد عدنان چپرلی غفور خوجملی ستار مهرانی
01:05.760
8
3 50.0 -
188 روز قبل ?-4-7-9-10
0-0-1 /8
مرحوم حاج بردی محمد گوگلانی عبدالخالق چپرلی عبدالخالق چپرلی
01:06.060
9
3 52.0 -
98 روز قبل 4-1-9-2-6
0-1-1 /10
حاجی خالد تاجی زاده جمشید جرجانی یاسر جرجانی
01:06.660
10
3 50.0 -
42 روز قبل 3-?-2-4-10
2-1-0 /7
01:08.670
3 54.0 -
28 روز قبل 1-4-10-6-9
0-1-2 /10
3 50.0 -
34 روز قبل 5-5-4-2-3
2-1-1 /13
قیوم وقیاس پقه رمضان آچاک بی نام
6
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 22 تا 50) (از 3 تا 4) جایزه اول: 36,000,000 ریال جایزه دوم: 18,000,000 ریال جایزه سوم: 9,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 16 پنج شنبه 1392/10/19
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 54.0 -
14 روز قبل 2-1-6-2-4
3-3-4 /7
کمال الدین شیرمحمدلی آق اویلی صداقت عبدالاسحاق کم
01:02.730
2
3 51.0 -
90 روز قبل 3-1-6-5-?
1-4-3 /9
باشگاه صبای گنبد کمال جمشیدی امین محمدی
01:03.890
3
3 51.0 -
49 روز قبل 7-1-4-3-4
2-0-4 /10
عبدالغفور پورقاز عبدالمجید کم یاسر جرجانی
01:03.910
4
3 51.0 -
14 روز قبل 1-3-1-1
1-0-3 /4
غفار خوجه- جلال میرابی عبدالرحمن کلته کمال دالی جه عطا
01:03.930
5
3 53.0 -
14 روز قبل 2-1-2-3-5
1-2-2 /11
شهیدان عبدالرحمان ارازمحمد حبیب لی کاکا بنداد فیض الله رجال
01:04.590
6
4 53.0 -
34 روز قبل 8-6-7-9-9
1-0-3 /16
توحید وعبدالرشیدنظری یوسف ایری ستار مهرانی
01:04.990
7
3 54.0 -
14 روز قبل 7-8-1-1-3
2-4-2 /11
مرحوم حاجی پزه جاهد شهرام خوجملی آرمین آق آتابای
01:05.090
8
3 50.0 -
14 روز قبل 3-10-2-3-2
4-4-0 /19
01:05.220
9
3 52.0 -
188 روز قبل 12-1-3-1-6
1-1-2 /7
01:05.880
3 52.0 -
6 روز قبل 2-2-2-2-1
0-6-2 /6
3 50.0 -
189 روز قبل 7-6-10-6-1
2-1-2 /12
3 50.0 -
98 روز قبل 5-2-1-7-1
0-2-2 /11
مرحوم قره طواق صوفی قوجق نژاد جمشید روشنی بی نام
7
گنبد کاووس نژاد تروبرد (از 0 تا 20) (از 3 تا 4) جایزه اول: 28,000,000 ریال جایزه دوم: 14,000,000 ریال جایزه سوم: 7,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 16.3 پنج شنبه 1392/10/19
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 52.0 -
223 روز قبل 8
0-0-2 /1
حاج حمید قره قولپاقی اسماعیل کوچکی امین محمدی
01:03.950
2
3 54.0 -
35 روز قبل 2-?-4
0-3-1 /3
01:04.270
3
4 51.0 -
21 روز قبل 6-3-6
4-1-0 /3
01:04.570
01:04.900
5
3 50.0 -
62 روز قبل 7
1-0-0 /1
شهرام و عزیز چیره نور ارازقلی ایری جواد آچاک
01:05.190
01:07.030
7
3 52.0 -
-
0-0-0 /0
01:12.170
3 50.0 -
35 روز قبل 5-5-8
0-0-0 /3
مرحوم حاجی آنجی آق امین محمد نیکجو بی نام