جدول مسابقات هفته 19 فصل پاییز گنبد کاووس 1392/10/26

چاپ جدول
1
گنبد کاووس نژاد ترکمن (از 2 تا 24) (2 سال) جایزه اول: 26,000,000 ریال جایزه دوم: 13,000,000 ریال جایزه سوم: 6,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1550 متر 13 پنج شنبه 1392/10/26
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 51.0 -
35 روز قبل 2-7
2-1-2 /2
01:58.350
2
2 53.0 -
28 روز قبل 5-7-5-2
0-2-0 /4
01:59.700
3
2 52.0 -
7 روز قبل 3-4
2-0-0 /2
عبدالحسین عبدالله نژاد عبدالعزیز گوگ نژاد طاهر گوگ نژاد
02:00.140
4
2 51.0 -
28 روز قبل 3-5-3-4
2-1-0 /4
02:02.000
5
2 53.0 -
7 روز قبل 2-6-7-4
0-4-1 /4
02:04.590
6
2 52.0 -
28 روز قبل 4-9-3-6
1-0-0 /4
02:04.710
7
2 50.0 -
49 روز قبل 4-3
2-1-0 /2
02:06.060
2 52.0 -
49 روز قبل 10-3
1-0-0 /2
سراج الدین وغفور سخاوی بهرام رجال علی رجال
2
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 8 تا 82) (2 سال) جایزه اول: 29,000,000 ریال جایزه دوم: 14,500,000 ریال جایزه سوم: 7,250,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 14.15 پنج شنبه 1392/10/26
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 50.0 -
6 روز قبل 7-1-4
0-0-2 /3
مرحوم حاجی آق محمد زیرکی مصطفی عطایی ابوطالب چاریزاده
01:03.070
2
2 52.0 -
21 روز قبل 4-1-4
2-1-1 /3
حوریه علاقی و آیلین پورانجنار تاج محمد گوگ نژاد امین محمدی
01:03.530
3
2 50.0 -
41 روز قبل 7-2-7-2
2-4-3 /4
01:03.910
4
2 52.0 -
28 روز قبل 6-1
5-0-4 /2
سلیمان وآرمان آل جلیل ناز محمد قره داشلی بنیامین جرجانی
01:04.550
5
2 52.0 -
13 روز قبل 2-5-4-8-2
3-3-3 /5
01:04.920
6
2 52.0 -
13 روز قبل 4-1-5-6
5-6-6 /4
01:04.940
7
2 50.0 -
56 روز قبل 11-7-1-6
0-0-1 /4
سلیمان توسلی وفرهاد آتابای محمد بزمونه اسحاق قاضلی کر
01:05.010
8
2 52.0 -
13 روز قبل 1-4-10-6
2-1-2 /4
01:05.050
9
2 52.0 -
27 روز قبل 1-5-6-4-5
0-0-1 /5
01:05.830
10
2 50.0 -
6 روز قبل 8-6-1
0-0-1 /3
01:07.480
11
2 50.0 -
13 روز قبل 7-9-10-5-1
0-0-1 /6
آرمین وفهیم کریمی رشید عطایی یاسر جرجانی
01:07.780
12
2 50.0 -
48 روز قبل 1-7-8-7-8
0-0-1 /5
01:12.140
3
گنبد کاووس نژاد تروبرد (از 8 تا 64) (2 سال) جایزه اول: 31,000,000 ریال جایزه دوم: 15,500,000 ریال جایزه سوم: 7,750,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 14.45 پنج شنبه 1392/10/26
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 53.0 -
7 روز قبل 3-2-5-4-2
2-5-5 /6
باشگاه حسام مشهد رشید روشنی نورمحمد بهادر
01:02.570
2
2 53.0 -
7 روز قبل 6-1-3-2-4
1-2-1 /5
سیداحمد موسوی ایران توسعه امین محمدی
01:03.370
3
2 54.0 -
7 روز قبل 4-4-1-4-5
2-1-1 /7
01:03.660
4
2 52.0 -
7 روز قبل 7-9-7-2-2
4-4-1 /5
01:04.120
5
2 50.0 -
7 روز قبل 8-1
0-1-2 /2
باشگاه سوارکاری عقیق امانقلی خوجملی ابوطالب چاریزاده
01:04.720
6
2 52.0 -
27 روز قبل 2-2
0-2-0 /2
باشگاه صبای گنبد کمال جمشیدی یاسر جرجانی
01:05.920
4
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 24 تا 60) (از 3 تا 4) جایزه اول: 36,000,000 ریال جایزه دوم: 18,000,000 ریال جایزه سوم: 9,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 15.15 پنج شنبه 1392/10/26
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 53.0 -
7 روز قبل 2-3-1-6-5
1-4-3 /10
باشگاه صبای گنبد کمال جمشیدی امین محمدی
01:02.390
2
3 50.0 -
21 روز قبل 4-4-4-6-1
3-2-5 /16
صبا وصالح ایگدری رشید عطایی یاسر جرجانی
01:02.400
3
3 52.0 -
13 روز قبل 3-2-3-2-6
4-7-3 /8
01:02.460
4
3 50.0 -
7 روز قبل ?-7-6-10-6
2-1-2 /13
01:03.750
5
3 50.0 -
7 روز قبل 8-3-10-2-3
4-4-0 /20
01:04.650
6
4 52.0 -
48 روز قبل 9-10-4-3-8
4-3-1 /25
آی نور و آیدین شیخ ناصر حاجی زاده محمد خوجملی
01:04.860
3 50.0 -
105 روز قبل 5-2-1-7-1
0-2-2 /11
مرحوم قره طواق صوفی قوجق نژاد جمشید روشنی بی نام
5
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 16 تا 32) (از 3 تا 4) جایزه اول: 32,000,000 ریال جایزه دوم: 16,000,000 ریال جایزه سوم: 8,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 15.45 پنج شنبه 1392/10/26
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
4 55.0 -
13 روز قبل 4-5-8-4-3
2-3-2 /12
01:03.040
2
3 53.0 -
7 روز قبل 9-12-1-3-1
1-1-2 /8
فائزه وآی سونا اسماعیلی احمد قلی قربانی امان محمد قلرعطا
01:03.180
3
3 52.0 -
13 روز قبل 7-4-7-5-9
1-2-2 /12
01:03.440
4
3 51.0 -
42 روز قبل 8-4-4-10-6
1-1-2 /11
01:03.470
5
3 50.0 -
21 روز قبل 7-3-7-3-11
2-1-1 /12
01:04.190
6
3 53.0 -
21 روز قبل 6-5-7-1-2
3-2-1 /12
سبحان بردی مختومی مجید خوجملی احمد پقه
01:04.200
7
3 52.0 -
13 روز قبل 9-1-3-8-2
2-2-1 /13
مرحوم قربان گلدی سیدی قوجق خان محمد چپرلی نورمحمد بهادر
01:04.670
8
4 52.0 -
21 روز قبل 4-7-1-6-8
2-3-1 /18
بایرام منصوری وحمید شیرمحمدلی اسماعیل کوچکی محمد خوجملی
01:04.730
9
3 54.0 -
13 روز قبل 10-2-8-1-3
2-2-1 /10
حاج یوسف و سای هان جرجانی امید جرجانی یاسر جرجانی
01:05.100
10
3 53.0 -
13 روز قبل 8-6-7-8-1
1-0-2 /13
اسلام قره قولپاقی و رسول مرادی ناصر حاجی زاده ابوطالب چاریزاده
01:05.450
11
3 54.0 -
21 روز قبل 8-9-4-5-10
2-0-2 /16
01:09.290
12
4 53.0 -
55 روز قبل 10-2-3-4-4
3-1-1 /21
آنه محمد بابایی اترک جبارصالح پور نادر صالح پور
01:10.250
6
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 36 تا 64) (از 3 تا 4) جایزه اول: 40,000,000 ریال جایزه دوم: 20,000,000 ریال جایزه سوم: 10,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 16.15 پنج شنبه 1392/10/26
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 52.0 -
21 روز قبل 4-3-5-1-2
3-5-3 /13
حاجی قربان محمد سلیمه ی تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده
01:02.080
2
3 54.0 -
6 روز قبل 8-2-3-2-2
4-6-2 /23
01:02.860
3
3 56.0 -
6 روز قبل 7-2-1-1-11
4-6-4 /13
ایمان وایلشا پورقاز محمدشریف تاتاری قربان محمد اودک
01:02.890
4
3 52.0 -
7 روز قبل 1-2-1-6-2
3-3-4 /8
کمال الدین شیرمحمدلی آق اویلی صداقت عبدالاسحاق کم
01:03.140
5
3 52.0 -
41 روز قبل 4-4-3-1-4
6-1-3 /17
حاجی قادیر گری و حاجی صفر نظری احمد قلی قربانی امان محمد قلرعطا
01:03.450
6
4 53.0 -
97 روز قبل 4-4-4-5-5
1-2-4 /18
01:04.120
7
4 53.0 -
6 روز قبل 9-3-6-1-6
5-2-3 /23
01:05.110
4 50.0 -
48 روز قبل 1-3-3-6-4
2-2-3 /17
عبدالجمیل حسن قاسمی تویلی قربانی بی نام
7
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 8 تا 30) (از 3 تا 4) جایزه اول: 29,000,000 ریال جایزه دوم: 14,500,000 ریال جایزه سوم: 7,250,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 16.45 پنج شنبه 1392/10/26
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
4 53.0 -
7 روز قبل 3-4-4-5-7
3-2-2 /14
فرزانه و رئوف حاجی زاده حکیم حاجی زاده امین محمدی
01:05.110
2
3 52.0 -
56 روز قبل 8-8-1-4-7
1-1-1 /6
دایان وایل آی ایگدری عبدالخالق ایری نورمحمد بهادر
01:05.310
3
3 51.0 -
7 روز قبل 4-11-1-8-8
2-0-1 /7
رضوانا وعلیرضا کر امان قلیچ کر عبدالاسحاق کم
01:05.380
4
3 50.0 -
41 روز قبل 5-5-4-2-3
2-1-1 /13
قیوم وقیاس پقه رمضان آچاک احمد پقه
01:05.600
5
3 50.0 -
294 روز قبل 6-4-4-4-5
1-0-2 /9
افسانه، امین،امید حبیبلی رضا تیرغم امان محمد قلرعطا
01:06.310
6
3 52.0 -
230 روز قبل 8-3-4-5-2
4-1-0 /11
حاج ابوالفضل سعادتمندکیا خلیل جاهدی امیر مختومی
01:06.360
7
3 50.0 -
56 روز قبل 10-7-11-9-7
0-0-1 /12
مرحوم حاج کاکا کم ملا احمد تراج محمد خوجملی
01:07.220
8
3 52.0 -
7 روز قبل 9-4-1-9-2
0-1-1 /11
رحمن صفری ینقاق جمشید جرجانی یاسر جرجانی
01:07.510
3 54.0 -
7 روز قبل 2-6-2-3-9
4-3-0 /7
3 50.0 -
7 روز قبل 8-?-4-7-9
0-0-1 /9
مرحوم حاج بردی محمد گوگلانی عبدالخالق چپرلی بی نام
3 50.0 -
35 روز قبل 6-10-2-7-7
1-3-0 /12
محمد امین ایری یعقوب ایری بی نام
3 50.0 -
35 روز قبل 2-3-6-3-8
2-1-0 /9
حکیم مختوم نژاد ولطف الله تلنگ یوسف قلی قربانی بی نام