جدول مسابقات هفته 22 فصل پاییز گنبد کاووس 1392/11/04

چاپ جدول
1
گنبد کاووس نژاد ترکمن (مبتدی و نبرده) (از 3 تا 5) جایزه اول: 26,000,000 ریال جایزه دوم: 13,000,000 ریال جایزه سوم: 6,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1550 متر 13 جمعه 1392/11/04
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 50.0 -
35 روز قبل 8
0-0-1 /1
02:00.710
2
3 50.0 -
-
1-1-1 /0
02:02.160
3
5 52.0 -
588 روز قبل 6-10-4
1-0-0 /3
02:03.870
4
3 52.0 -
35 روز قبل 7-10
0-0-1 /2
02:04.080
5
3 50.0 -
42 روز قبل 4-5-7-?-6
1-2-0 /5
جمشید وابوبکر خلیقی سید حمید فرود مهرداد خوجملی
02:04.120
6
4 50.0 -
35 روز قبل 9-?
0-0-0 /2
02:46.090
2
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 26 تا 96) (2 سال) جایزه اول: 36,000,000 ریال جایزه دوم: 18,000,000 ریال جایزه سوم: 9,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 14.15 جمعه 1392/11/04
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 52.0 -
15 روز قبل 1-1-2-1
2-4-4 /4
01:01.790
2
2 52.0 -
56 روز قبل 2-1-2-5-1
0-3-5 /5
حسین آیت اللهی حمید روشنی محمد خوجملی
01:02.620
3
2 51.0 -
42 روز قبل 2-3-4-1-3
6-1-5 /7
01:02.740
4
2 52.0 -
70 روز قبل 1-1-1-2
2-7-8 /4
01:02.940
2 53.0 -
42 روز قبل 1-1-3-1-4
1-0-3 /5
شهروز پقه امید ایری بی نام
2 53.0 -
56 روز قبل 1-3-1-2-5
2-1-3 /6
سرکارخانم فاطمه کوثر کاظمی پرورش اسب پایدار بی نام
3
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 36 تا 46) (از 3 تا 4) جایزه اول: 40,000,000 ریال جایزه دوم: 20,000,000 ریال جایزه سوم: 10,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1550 متر 14.45 جمعه 1392/11/04
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
4 50.0 -
49 روز قبل 6-2-2-2-2
2-6-2 /14
01:42.710
2
3 51.0 -
29 روز قبل 1-2-3-5-4
3-4-3 /14
01:43.050
3
3 52.0 -
8 روز قبل 5-4-4-3-1
6-1-3 /18
حاجی قادیر گری و حاجی صفر نظری احمد قلی قربانی قربان محمد اودک
01:43.150
4
4 53.0 -
8 روز قبل 6-4-4-4-5
1-2-4 /19
مرحوم بایرام بردی قورچای نوری قورچایی ستار مهرانی
01:46.710
5
4 53.0 -
8 روز قبل 7-9-3-6-1
5-2-3 /24
01:47.370
4 50.0 -
56 روز قبل 1-3-3-6-4
2-2-3 /17
عبدالجمیل حسن قاسمی تویلی قربانی بی نام
4
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 8 تا 26) (از 3 تا 4) جایزه اول: 29,000,000 ریال جایزه دوم: 14,500,000 ریال جایزه سوم: 7,250,000 ریال
نمایش ویدیو 1550 متر 15.15 جمعه 1392/11/04
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 50.0 -
8 روز قبل 4-5-5-4-2
2-1-1 /14
جواد آچاک و محمدپقه رمضان آچاک جواد آچاک
01:44.800
2
3 55.0 -
43 روز قبل 2-9-7-?-8
1-2-2 /12
01:44.860
3
3 54.0 -
8 روز قبل 2-8-8-1-4
1-1-1 /7
دایان وایل آی ایگدری عبدالخالق ایری امین محمدی
01:45.090
4
3 52.0 -
15 روز قبل 6-7-2-4-2
0-2-0 /6
01:46.280
5
3 50.0 -
8 روز قبل 7-10-7-11-9
0-0-1 /13
مرحوم حاج کاکا کم ملا احمد تراج احمد پقه
01:46.730
6
3 53.0 -
15 روز قبل 5-6-11-6-7
1-1-1 /14
01:47.300
7
4 54.0 -
15 روز قبل 7-4-6-1-7
0-1-1 /15
محمد عدنان چپرلی غفور خوجملی محمد خوجملی
01:48.060
8
3 54.0 -
43 روز قبل 1-4-10-6-9
0-1-2 /10
01:49.020
5
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 2 تا 70) (2 سال) جایزه اول: 26,000,000 ریال جایزه دوم: 13,000,000 ریال جایزه سوم: 6,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1550 متر 15.45 جمعه 1392/11/04
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 51.0 -
15 روز قبل 2-4
7-4-5 /2
محمدصفا وعرفان سلاق فیض الله رجال فیض الله رجال
01:43.770
2
2 53.0 -
7 روز قبل 3-4-6-4-3
4-4-2 /5
اسماعیل باستان وجواد ملک پور نصرت ا... خوجملی محمد خوجملی
01:44.290
3
2 52.0 -
21 روز قبل 4-4-3-2-9
2-2-0 /5
مهندس پیمان وپژمان اسماعیلی اراز قربان اونق ستار مهرانی
01:46.040
4
2 52.0 -
7 روز قبل 4-6-8-3-4
2-3-1 /8
01:46.500
5
2 51.0 -
7 روز قبل 8-3-3-8-9
4-2-1 /5
طاهر آرخی و کعبه میرابی عبدالقیوم اونق عبدالناصر قزل
01:46.730
6
2 51.0 -
7 روز قبل 7-3-?-10-3
4-2-0 /8
حاجی یعقوب آق فیض الله رجال علی رجال
01:47.710
7
2 51.0 -
21 روز قبل 2-5
0-7-3 /2
01:47.810
8
2 50.0 -
21 روز قبل 9-5-10-4-3
1-0-2 /8
01:49.710
9
2 53.0 -
14 روز قبل 8-2-6-6-8
0-1-0 /9
01:49.800
10
2 52.0 -
28 روز قبل 5-3-5-10-10
1-0-0 /5
01:50.100
6
گنبد کاووس نژاد دوخون (هندیکاپ) (از 3 تا 7) جایزه اول: 46,000,000 ریال جایزه دوم: 23,000,000 ریال جایزه سوم: 11,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1550 متر 16.15 جمعه 1392/11/04
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 54.0 -
21 روز قبل 1-5-2-2-6
9-15-24 /17
01:38.370
2
5 53.0 -
28 روز قبل 2-4-5-4-2
15-15-8 /45
شرکت طرح توسعه بندر خواجه نفس علی خوجملی محمد خوجملی
01:39.330
3
6 59.0 -
28 روز قبل 1-3-1-3-3
14-7-24 /55
محمدطاها ومائده قربانپور بهرام حاجی زاده یاسر جرجانی
01:39.500
4
6 53.0 -
21 روز قبل 7-4-4-6-6
8-11-10 /51
عارف و ملیسا جنگی مصطفی عطایی قربان محمد اودک
01:42.570
5
7 52.0 -
35 روز قبل 5-5-7-4-6
3-6-6 /45
01:44.620
5 55.0 -
21 روز قبل 8-1-6-3-1
5-4-13 /30
7
گنبد کاووس نژاد تروبرد (از 32 تا 44) (از 3 تا 4) جایزه اول: 38,000,000 ریال جایزه دوم: 19,000,000 ریال جایزه سوم: 9,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1550 متر 16.45 جمعه 1392/11/04
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 54.0 -
14 روز قبل 2-3-4-3-2
3-2-3 /11
01:42.540
2
3 57.0 -
49 روز قبل 6-3-1-2-3
4-3-3 /12
باشگاه سوارکاری عقیق امانقلی خوجملی ستار مهرانی
01:42.580
3
4 52.0 -
14 روز قبل 3-4-1-?-5
6-1-2 /12
عباس ادریس و سیناغفوری بهرام محمد تاتار ارازمحمد غفوری
01:43.060
4
3 56.0 -
36 روز قبل 1-1-4-3-?
3-1-3 /12
01:43.620
5
3 52.0 -
36 روز قبل 2-2-5-2-6
1-3-3 /12
01:44.390
6
4 55.0 -
106 روز قبل 3-1-2-6-5
2-4-2 /13
حاج علی مرادی و حاج وحید نعمتی محمداسلم محمدی امین محمدی
01:45.840