جدول مسابقات هفته 1 فصل بهار گنبد کاووس 1393/01/15

چاپ جدول
1
گنبد کاووس نژاد ترکمن (از 30 تا 84) (از 3 تا 6) جایزه اول: 44,000,000 ریال جایزه دوم: 22,000,000 ریال جایزه سوم: 11,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 14 جمعه 1393/01/15
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 50.0 -
119 روز قبل 1-1
4-7-6 /2
01:08.740
2
3 50.0 -
98 روز قبل 1-6-1
3-2-4 /3
01:09.480
3
4 52.0 -
358 روز قبل 7-1-1-1
2-1-5 /4
مرحوم حاج رضا ایشان خلیقی سیدی یوسف چپرلی قربان محمد اودک
01:10.120
4
5 52.0 -
288 روز قبل 1-1-1-2
1-1-3 /4
01:10.420
5
4 53.0 -
83 روز قبل 4-3-2-6-1
3-1-3 /8
01:12.450
6 52.0 -
48 روز قبل 1-3-1-1-4
2-0-4 /7
جبار نظرنژاد یعقوب کم بی نام
2
گنبد کاووس نژاد دوخون (مبتدی) (2 سال) جایزه اول: 32,000,000 ریال جایزه دوم: 16,000,000 ریال جایزه سوم: 8,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 14.3 جمعه 1393/01/15
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
01:04.100
01:04.750
4
2 52.0 -
-
1-0-1 /0
01:06.030
5
2 52.0 -
-
4-4-0 /0
عیدجان سوقی و امید ایگدری قارمحمد گری جواد آچاک
01:06.630
6
2 50.0 -
-
0-0-1 /0
ایل محمد آقا جرجانی مجید ایری احمد پقه
01:06.860
7
2 50.0 -
-
2-3-2 /0
حاج محمدرضا اختراعی موسی آق ارکاکلی یاسر جرجانی
01:07.050
8
2 50.0 -
-
1-2-1 /0
حاج ارازقلی ایگدری نوری قورچایی مهدی قورچای
01:07.710
9
2 52.0 -
-
0-1-1 /0
مجان حاجی وفرهادآتابای یوسف کلته امیر مختومی
01:08.620
2 50.0 -
-
0-0-0 /0
عبدالرحیم پورقاز بهمن اونق اسحاق قاضلی کر
2 50.0 -
-
2-2-1 /0
مرحومان محمددردی وحاج نورمحمد کر رحیم بردی مهرانی بی نام
2 50.0 -
-
0-0-0 /0
عرفان مختومی و عاصف مهرانی عبدالخلیل مهرانی بی نام
3
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 2 تا 52) (از 3 تا 4) جایزه اول: 32,000,000 ریال جایزه دوم: 16,000,000 ریال جایزه سوم: 8,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 15.45 جمعه 1393/01/15
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 53.0 -
105 روز قبل 2-7-6
1-2-1 /3
01:03.640
2
3 51.0 -
132 روز قبل 11-7-2-5
0-2-0 /4
01:04.160
3
3 50.0 -
84 روز قبل 3-5-8
2-0-1 /3
حاجی تبریز صداقت آق اویلی صداقت امین محمدی
01:04.660
4
3 53.0 -
90 روز قبل 5-2
0-2-0 /2
متین وآرمان نازطواقی مجید خوجملی کمال دالی جه عطا
01:04.820
5
4 52.0 -
90 روز قبل 3-5-4
2-0-1 /3
01:04.860
6
3 52.0 -
133 روز قبل ?-7-3-5
2-0-0 /4
01:05.270
7
4 52.0 -
55 روز قبل 7-8-5-4-7
3-0-0 /10
عبدالجبارامانزاده امانگلدی توماچ رضا فهیمی
01:05.730
8
3 51.0 -
49 روز قبل 4-2-5-9-10
1-2-1 /6
مرحوم اتک دولتخواه خان محمد چپرلی بنیامین جرجانی
01:06.130
9
3 52.0 -
56 روز قبل 3-6-5
2-2-1 /3
01:06.260
10
3 50.0 -
70 روز قبل 3-4-4-6-9
1-0-0 /6
01:06.300
3 51.0 -
69 روز قبل 7-2-5
0-7-3 /3
شهید علی پاکزاد رشید عطایی بی نام
3 52.0 -
371 روز قبل 3
1-0-0 /1
4
گنبد کاووس نژاد تروبرد (از 10 تا 70) (از 3 تا 5) جایزه اول: 38,000,000 ریال جایزه دوم: 19,000,000 ریال جایزه سوم: 9,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 16.15 جمعه 1393/01/15
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 54.0 -
189 روز قبل 1-2
5-3-6 /2
01:01.980
2
4 55.0 -
119 روز قبل 1-3-2-5
1-2-1 /4
پرورش اسب سهند قاینات رسول ایمری بنیامین ملایی
01:02.150
3
3 50.0 -
111 روز قبل 5-2-5-3-3
4-2-0 /5
01:02.720
4
5 50.0 -
686 روز قبل 7-2-2
0-2-2 /3
مرحوم ایل محمد جرجانی جمشید جرجانی یاسر جرجانی
01:02.890
5
3 51.0 -
132 روز قبل 4-6-1-8-3
3-1-2 /5
01:03.170
6
4 54.0 -
49 روز قبل 5-1
0-1-1 /2
مبین ومهران سردست فیض الله رجال فیض الله رجال
01:04.200
7
3 50.0 -
111 روز قبل 10-6-1
1-0-1 /3
01:05.280
5
گنبد کاووس نژاد تروبرد (از 16 تا 160) (از 3 تا 4) جایزه اول: 42,000,000 ریال جایزه دوم: 21,000,000 ریال جایزه سوم: 10,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 16.45 جمعه 1393/01/15
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 55.0 -
111 روز قبل 1-3-2-4-1
4-2-6 /6
01:00.520
2
3 52.0 -
210 روز قبل 1-1
4-10-14 /2
01:01.360
3
3 51.0 -
55 روز قبل 3-3-1-3-6
7-0-1 /8
تولیدو پرورش اسب رادان عثمان ایری آرش ایری
01:01.680
4
3 54.0 -
56 روز قبل 1-2-4-4-2
2-3-1 /7
01:02.880
5
3 52.0 -
49 روز قبل 2-2-2-3-3
4-3-0 /7
01:03.260
6
4 51.0 -
70 روز قبل 6-7-3-1-5
5-0-1 /10
01:03.390
7
4 52.0 -
133 روز قبل 6-?-6-2-7
0-2-1 /9
01:03.600
8
4 52.0 -
288 روز قبل 5-4-6-1-2
0-2-1 /8
مهدی خدادادی نژاد مجید صالح پور نادر صالح پور
01:04.350
6
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 16 تا 70) (از 3 تا 4) جایزه اول: 40,000,000 ریال جایزه دوم: 20,000,000 ریال جایزه سوم: 10,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 17.3 جمعه 1393/01/15
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 51.0 -
55 روز قبل 7-2-2-5-1
3-5-5 /7
شادروان عاشورمحمد غراوی نصرت ا... خوجملی کمال دالی جه عطا
01:01.870
2
3 55.0 -
48 روز قبل 6-6-1-5-2
5-3-3 /11
01:01.980
3
3 52.0 -
111 روز قبل 9-7-1-1-6
3-0-3 /6
01:02.970
4
4 55.0 -
139 روز قبل 9-4-4-5-1
1-3-3 /8
سیروس و سپهر رحیمی تاج محمد گوگ نژاد امین محمدی
01:03.080
5
4 55.0 -
56 روز قبل 11-7-5-2-7
1-5-0 /18
حاج ابوالفضل و امیررضاسعادتمندکیا عبدالناصر قربانی امان محمد قلرعطا
01:03.290
6
4 50.0 -
49 روز قبل 6-5-7-3-7
2-1-1 /14
01:03.660
7
3 52.0 -
70 روز قبل 1-4-3-3-6
3-2-2 /6
01:04.470
8
4 50.0 -
49 روز قبل 4-5-1-4-5
2-1-1 /17
یونس وحبیب پقه سبحان پقه احمد پقه
01:04.790
3 53.0 -
48 روز قبل 3-1-1-2-4
7-4-5 /5
حاج بایرام قربان سلاق فیض الله رجال بی نام
3 52.0 -
105 روز قبل 4-6-1-8-1
0-0-2 /8
دانیال ورئوف طاهری تویلی قربانی بی نام
7
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 8 تا 44) (از 3 تا 6) جایزه اول: 36,000,000 ریال جایزه دوم: 18,000,000 ریال جایزه سوم: 9,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 18 جمعه 1393/01/15
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
4 52.0 -
337 روز قبل 7-8-11-9-1
2-1-2 /5
حاج عزت الله دیزج چراغی مجید ایری احمد پقه
01:02.450
2
6 52.0 -
48 روز قبل 5-2-2-10
4-4-0 /4
01:02.540
3
3 51.0 -
77 روز قبل 3-7-2-7-2
2-4-3 /5
01:02.920
4
3 53.0 -
49 روز قبل 8-8-4-1-6
2-2-3 /9
01:03.090
5
4 51.0 -
112 روز قبل 3-9-5-1-5
1-0-1 /5
01:03.250
6
3 51.0 -
49 روز قبل 11-2-3-6-7
4-2-0 /12
01:03.890
7
3 52.0 -
97 روز قبل 1-5
2-1-2 /2
01:03.990
8
3 53.0 -
90 روز قبل 6-6-1-3-7
1-0-1 /5
01:04.190
9
4 50.0 -
56 روز قبل 8-5-6-4-4
1-0-2 /11
مسعودومحمود صادقی سید تاج محمد گوگ نژاد عبداله قولرعطا
01:04.340
10
3 52.0 -
105 روز قبل 8-2-3-5-3
2-1-2 /5
01:06.850
3 52.0 -
77 روز قبل 9-1-5-6-4
0-0-1 /6
محسن آرامش هورس ایران بی نام
3 52.0 -
48 روز قبل 9-1-8-4-7
0-0-1 /5
8
گنبد کاووس نژاد دوخون (مبتدی و نبرده) (از 3 تا 5) جایزه اول: 32,000,000 ریال جایزه دوم: 16,000,000 ریال جایزه سوم: 8,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 18.3 جمعه 1393/01/15
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 52.0 -
-
4-3-5 /0
مهندس اشکان پیروزان رمضان آچاک جواد آچاک
01:01.950
2
3 50.0 -
119 روز قبل 7
0-1-3 /1
01:04.020
3
3 52.0 -
90 روز قبل 8-7
1-1-1 /2
حاج عبدالمجید مهرانی اسماعیل مهرانی ابوطالب چاریزاده
01:05.190
4
3 50.0 -
63 روز قبل 4-6-4-10-7
0-0-1 /5
عبدالرحیم پورقاز بهمن اونق اسحاق قاضلی کر
01:05.420
5
3 50.0 -
196 روز قبل 7
0-0-0 /1
01:07.670
6
3 52.0 -
63 روز قبل 8-10
1-2-0 /2
01:07.700
7
3 50.0 -
56 روز قبل 5-8-11
2-0-0 /3
01:08.100
8
5 50.0 -
902 روز قبل ?-?-7-4-8
0-0-0 /5
محمدصدرا واسحاق قلرعطا ابراهیم قلرعطا محمد خوجملی
01:08.890
9
3 50.0 -
-
1-0-0 /0
محمدمهدی وطاهر حاجی رادکوچک قربان محمد قولرعطا امین محمدی
01:09.020
01:09.760
3 50.0 -
56 روز قبل 4-5-10
1-0-2 /3
حاجی گوکی امانپور نازمحمد محمی زاده بی نام
3 52.0 -
104 روز قبل 6-9-6-6-8
0-0-0 /6
حاج مرد حسن قاسمی تاج محمد گوگ نژاد بی نام