جدول مسابقات هفته 1 فصل بهار بندرترکمن 1386/03/25

چاپ جدول
1
بندرترکمن نژاد تروبرد (از 0 تا 54) (2 سال) جایزه اول: 8,000,000 ریال جایزه دوم: 3,250,000 ریال جایزه سوم: 1,950,000 ریال
1000 متر 15 جمعه 1386/03/25
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 0.0 -
28 روز قبل 4-8
4-0-4 /2
مرحوم ملا رحیم گرکز یعقوب کارساز احمد پقه
2
2 0.0 -
14 روز قبل ?-4-5
0-1-0 /3
3
2 0.0 -
21 روز قبل 5-9
2-1-1 /2
بردی محمد قربانپور بهمن اونق بهزاد قلیخانی
2 0.0 -
43 روز قبل ?
0-0-1 /1
عبدالجلیل منصوری یعقوب ایری آرش ایری
2 0.0 -
-
0-0-0 /0
مرحوم حاج مختوم اسماعیلی یعقوب زارعی کسلخه لطیف تمری
2 0.0 -
21 روز قبل 7
6-5-2 /1
2 0.0 -
43 روز قبل ?
0-0-2 /1
2 0.0 -
21 روز قبل 11
0-0-0 /1
مرحوم نجیب قلی زاده جلال ایری آق اویلی بشگرد
2 0.0 -
-
0-0-0 /0
شاه عبدالظیم تاتاری عبدالخالق ایری بی نام
2 0.0 -
-
3-4-4 /0
مجید چیت گر رحیمی اراز قربان اونق بی نام
2
بندرترکمن نژاد تروبرد (از 0 تا 34) (2 سال) جایزه اول: 8,000,000 ریال جایزه دوم: 3,250,000 ریال جایزه سوم: 1,950,000 ریال
1000 متر 16.15 جمعه 1386/03/25
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 0.0 -
21 روز قبل 4
0-0-4 /1
01:01.990
2
2 0.0 -
35 روز قبل 6
1-1-0 /1
01:02.260
3
2 0.0 -
28 روز قبل 6-9
1-0-0 /2
حاجی تاج محمد آخوند مهرانی ابراهیم مهرانی اسماعیل مهرانی
01:02.570
4
2 0.0 -
63 روز قبل 4
1-2-1 /1
01:02.860
5
2 0.0 -
49 روز قبل 5
1-2-3 /1
01:02.980
7
2 0.0 -
49 روز قبل 6
0-1-0 /1
01:05.580
01:05.580
9
2 0.0 -
21 روز قبل 6
1-0-1 /1
عبدالرسول وامان محمد پقه بای مراد ایری عبدالخالق چپرلی
01:05.590
10
2 0.0 -
28 روز قبل 11
2-2-0 /1
نازمحمد وبهمن صادقی سید قربان دردی تیرغم آرش ایری
01:05.950
2 0.0 -
-
0-0-0 /0
مرحوم کوشن حاجی اکرم قربان دردی تیرغم لطیف تمری
2 0.0 -
-
0-0-0 /0
مرحوم بهروز و حاج مشهد خرمالی علی خوجملی بی نام
3
بندرترکمن نژاد تروبرد (از 0 تا 12) (از 3 تا 4) جایزه اول: 8,000,000 ریال جایزه دوم: 3,250,000 ریال جایزه سوم: 1,950,000 ریال
1000 متر 16.45 جمعه 1386/03/25
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 0.0 -
21 روز قبل 7-8-10-?-9
0-0-1 /5
صمدوعبدالحی عطایی آق اویلی علایی قوجق احمد پقه
01:01.250
3
3 0.0 -
14 روز قبل ?-9-8-9-6
1-0-0 /5
محمد یاسین ایگدری رجب قلیچ گوگ نژاد رضا کریمی
01:03.570
4
3 0.0 -
-
0-0-0 /0
عبدالوهاب قانقرمه خسرو برزین اسماعیل مهرانی
01:04.370
5
3 0.0 -
84 روز قبل 10
2-0-0 /1
01:04.450
6
3 0.0 -
154 روز قبل ?-?
0-0-0 /2
01:04.570
01:04.670
8
3 0.0 -
-
0-0-0 /0
01:05.260
9
3 0.0 -
14 روز قبل ?-8-9-9-?
0-1-0 /6
01:07.560
4 0.0 -
-
2-0-1 /0
محمد سلیمانی یعقوب چپرلی بی نام
3 0.0 -
49 روز قبل 10
2-0-0 /1
حاجی گلدی ملا ایگدری طاغن ایگدری بی نام
3 0.0 -
266 روز قبل 12
0-0-0 /1
ارازبردی مهرانی رحیم بردی مهرانی بی نام
4
بندرترکمن نژاد تروبرد (از 0 تا 44) (از 3 تا 4) جایزه اول: 8,000,000 ریال جایزه دوم: 3,250,000 ریال جایزه سوم: 1,950,000 ریال
1000 متر 17.3 جمعه 1386/03/25
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
4 0.0 -
14 روز قبل 2-7-11
2-2-2 /3
محسن احمدزاده رضا کریمی رضا کریمی
01:00.870
2
3 0.0 -
43 روز قبل 2-?-?-9-?
0-2-0 /5
عبدالحکیم سقر سبحان پقه لطیف تمری
01:01.260
3
3 0.0 -
28 روز قبل 7-4-7-3-?
4-0-0 /14
بایرام بردی مهرانی نوریقدی یلقی بهزاد قلیخانی
01:01.290
4
3 0.0 -
14 روز قبل 3-5-6-3-?
3-1-0 /9
01:01.420
5
3 0.0 -
14 روز قبل ?-8-3-8
1-0-0 /4
عیدمحمد سیدنیازی نورقلیچ قربانی محمد خوجملی
01:01.870
6
3 0.0 -
175 روز قبل 10-6-9-5-9
0-1-0 /11
01:02.350
7
3 0.0 -
21 روز قبل 5-6-7-?-8
4-5-2 /6
01:02.890
8
4 0.0 -
28 روز قبل 5-4-7-3-?
2-0-2 /7
عباس ادریس و سیناغفوری غیاث غفوری ارازمحمد غفوری
01:03.080
9
4 0.0 -
161 روز قبل ?-?-?-5-11
1-0-0 /8
مرحوم حکیم عاشورمحمدی عبدالغفور جرجانی عنایت اله قولرعطا
01:03.230
10
3 0.0 -
49 روز قبل 2-4-?
0-1-1 /3
مجان حاجی وفرهادآتابای تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده
01:06.010
11
3 0.0 -
21 روز قبل 3-12-4-2-5
1-1-0 /6
3 0.0 -
-
0-0-0 /0
حاج ارازقلی صداقت عبدالمجید کم بی نام
5
بندرترکمن نژاد تروبرد (از 0 تا 32) (از 3 تا 4) جایزه اول: 8,500,000 ریال جایزه دوم: 3,500,000 ریال جایزه سوم: 2,100,000 ریال
1000 متر 18 جمعه 1386/03/25
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 0.0 -
35 روز قبل 6-?-5-12-11
2-0-2 /8
00:59.930
2
3 0.0 -
70 روز قبل 10-1-12-8
1-1-3 /4
01:00.370
3
4 0.0 -
43 روز قبل ?-2-2-?-7
1-2-0 /8
خدای بردی سلاق سبحان پقه لطیف تمری
01:00.680
4
3 0.0 -
42 روز قبل 6-3-?-6-7
3-1-0 /10
کمال قربانی احمد ایری آرش ایری
01:01.140
5
3 0.0 -
42 روز قبل 2
2-4-1 /1
01:01.260
6
3 0.0 -
56 روز قبل ?-3-8-9-1
2-1-3 /6
01:01.390
7
4 0.0 -
21 روز قبل 6-2-3-9
2-1-0 /4
01:01.590
8
3 0.0 -
21 روز قبل 2-2-6-9-10
4-2-1 /8
حاج عاشورمحمد سیدی احمد شیخ دوجی محمود قولرعطا
01:01.730
9
3 0.0 -
161 روز قبل 1-?-3-9
1-1-1 /4
01:02.390
10
3 0.0 -
91 روز قبل 1-?-?-12-7
1-0-1 /9
ساعده ومائده قلرعطا عبدالحمید قلرعطا رضا کریمی
01:04.070
3 0.0 -
43 روز قبل ?-11-?-1-4
0-0-2 /8
حاجی محمد کبیری حمید روشنی مجید صالح پور
4 0.0 -
-
0-0-0 /0
سیناوصابر غفوری بهروز غفوری بی نام
6
بندرترکمن نژاد تروبرد (از 12 تا 48) (از 3 تا 4) جایزه اول: 8,500,000 ریال جایزه دوم: 3,500,000 ریال جایزه سوم: 2,100,000 ریال
1000 متر 18.3 جمعه 1386/03/25
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 0.0 -
42 روز قبل 2-3-8-9
4-3-2 /4
00:59.340
2
3 0.0 -
35 روز قبل 11-8-9-9-8
3-2-1 /13
محمد قرآن نویس علی خوجملی محمد خوجملی
00:59.940
3
3 0.0 -
21 روز قبل 1-3-5-3-?
3-0-1 /5
01:00.380
4
3 0.0 -
56 روز قبل 6-6-6-8-1
3-1-3 /5
حاج یوسف آخوند پورقاز اراز زارعی کسلخه لطیف تمری
01:00.500
5
4 0.0 -
43 روز قبل 3-10-7-1-11
2-2-1 /11
01:00.700
6
3 0.0 -
42 روز قبل 3-9-?-3-5
2-0-1 /6
مرحوم حاج مختوم اسماعیلی مجید ایری آق اویلی بشگرد
01:01.090
7
3 0.0 -
70 روز قبل 6-?-?-2-1
0-2-3 /7
01:01.170
8
3 0.0 -
21 روز قبل ?-2-10-1
2-3-4 /4
مرحوم ارازقلی شیرمحمدلی نورمحمد کوچک نژاد خدر زارعی کسلخه
01:01.620
9
3 0.0 -
21 روز قبل 9-?-?-2-2
3-2-1 /10
01:02.100
4 0.0 -
43 روز قبل ?-4-10-?-?
1-1-1 /7
اسماعیل وابراهیم قره داشلی سبحان پقه بی نام
3 0.0 -
43 روز قبل ?-9-4-?-1
2-1-2 /7
محمد قرآن نویس علی خوجملی بی نام