جدول مسابقات هفته 1 فصل بهار بندرترکمن 1386/03/25

چاپ جدول
1
بندرترکمن نژاد تروبرد وارداتی (از 0 تا 54 ) (2 سال) جایزه اول: 8,000,000 ریال جایزه دوم: 3,250,000 ریال جایزه سوم: 1,950,000 ریال
1000 متر 15 جمعه 1386/03/25
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 0.0 -
28 روز پیش 4-8
4-0-4/2
مرحوم ملا رحیم گرکز یعقوب کارساز احمد پقه
2
2 0.0 -
14 روز پیش ?-4-5
0-1-0/3
3
2 0.0 -
21 روز پیش 5-9
2-1-1/2
بردی محمد قربانپور بهمن اونق بهزاد قلیخانی
2 0.0 -
43 روز پیش ?
0-0-1/1
عبدالجلیل منصوری یعقوب ایری آرش ایری
2 0.0 -
-
0-0-0/0
مرحوم حاج مختوم اسماعیلی یعقوب زارعی کسلخه لطیف تمری
2 0.0 -
21 روز پیش 7
6-5-2/1
2 0.0 -
43 روز پیش ?
0-0-2/1
2 0.0 -
21 روز پیش 11
0-0-0/1
مرحوم نجیب قلی زاده جلال ایری آق اویلی بشگرد
2 0.0 -
-
0-0-0/0
شاه عبدالظیم تاتاری عبدالخالق ایری بی نام
2 0.0 -
-
3-4-4/0
مجید چیت گر رحیمی اراز قربان اونق بی نام
2
بندرترکمن نژاد تروبرد وارداتی (از 0 تا 34 ) (2 سال) جایزه اول: 8,000,000 ریال جایزه دوم: 3,250,000 ریال جایزه سوم: 1,950,000 ریال
1000 متر 16.15 جمعه 1386/03/25
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 0.0 -
21 روز پیش 4
0-0-4/1
01:01.990
2
2 0.0 -
35 روز پیش 6
1-1-0/1
01:02.260
3
2 0.0 -
28 روز پیش 6-9
1-0-0/2
حاجی تاج محمد آخوند مهرانی ابراهیم مهرانی اسماعیل مهرانی
01:02.570
4
2 0.0 -
63 روز پیش 4
1-2-1/1
01:02.860
5
2 0.0 -
49 روز پیش 5
1-2-3/1
01:02.980
7
2 0.0 -
49 روز پیش 6
0-1-0/1
01:05.580
9
2 0.0 -
21 روز پیش 6
1-0-1/1
عبدالرسول وامان محمد پقه بای مراد ایری عبدالخالق چپرلی
01:05.590
10
2 0.0 -
28 روز پیش 11
2-2-0/1
نازمحمد وبهمن صادقی سید قربان دردی تیرغم آرش ایری
01:05.950
2 0.0 -
-
0-0-0/0
مرحوم کوشن حاجی اکرم قربان دردی تیرغم لطیف تمری
2 0.0 -
-
0-0-0/0
مرحوم بهروز و حاج مشهد خرمالی علی خوجملی بی نام
3
بندرترکمن نژاد تروبرد وارداتی (از 0 تا 12 ) (از 3 تا 4) جایزه اول: 8,000,000 ریال جایزه دوم: 3,250,000 ریال جایزه سوم: 1,950,000 ریال
1000 متر 16.45 جمعه 1386/03/25
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 0.0 -
21 روز پیش 7-8-10-?-9
0-0-1/5
صمدوعبدالحی عطایی آق اویلی علایی قوجق احمد پقه
01:01.250
3
3 0.0 -
14 روز پیش ?-9-8-9-6
1-0-0/5
محمد یاسین ایگدری رجب قلیچ گوگ نژاد رضا کریمی
01:03.570
4
3 0.0 -
-
0-0-0/0
عبدالوهاب قانقرمه خسرو برزین اسماعیل مهرانی
01:04.370
5
3 0.0 -
84 روز پیش 10
2-0-0/1
01:04.450
6
3 0.0 -
154 روز پیش ?-?
0-0-0/2
01:04.570
01:04.670
8
3 0.0 -
-
0-0-0/0
01:05.260
9
3 0.0 -
14 روز پیش ?-8-9-9-?
0-1-0/6
01:07.560
4 0.0 -
-
2-0-1/0
محمد سلیمانی یعقوب چپرلی بی نام
3 0.0 -
49 روز پیش 10
2-0-0/1
حاجی گلدی ملا ایگدری طاغن ایگدری بی نام
3 0.0 -
266 روز پیش 12
0-0-0/1
ارازبردی مهرانی رحیم بردی مهرانی بی نام
4
بندرترکمن نژاد تروبرد وارداتی (از 0 تا 44 ) (از 3 تا 4) جایزه اول: 8,000,000 ریال جایزه دوم: 3,250,000 ریال جایزه سوم: 1,950,000 ریال
1000 متر 17.3 جمعه 1386/03/25
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
4 0.0 -
14 روز پیش 2-7-11
2-2-2/3
محسن احمدزاده رضا کریمی رضا کریمی
01:00.870
2
3 0.0 -
43 روز پیش 2-?-?-9-?
0-2-0/5
عبدالحکیم سقر سبحان پقه لطیف تمری
01:01.260
3
3 0.0 -
28 روز پیش 7-4-7-3-?
4-0-0/14
بایرام بردی مهرانی نوریقدی یلقی بهزاد قلیخانی
01:01.290
4
3 0.0 -
14 روز پیش 3-5-6-3-?
3-1-0/9
01:01.420
5
3 0.0 -
14 روز پیش ?-8-3-8
1-0-0/4
عیدمحمد سیدنیازی نورقلیچ قربانی محمد خوجملی
01:01.870
6
3 0.0 -
175 روز پیش 10-6-9-5-9
0-1-0/11
01:02.350
7
3 0.0 -
21 روز پیش 5-6-7-?-8
4-5-2/6
01:02.890
8
4 0.0 -
28 روز پیش 5-4-7-3-?
2-0-2/7
عباس ادریس و سیناغفوری غیاث غفوری ارازمحمد غفوری
01:03.080
9
4 0.0 -
161 روز پیش ?-?-?-5-11
1-0-0/8
مرحوم حکیم عاشورمحمدی عبدالغفور جرجانی عنایت اله قولرعطا
01:03.230
10
3 0.0 -
49 روز پیش 2-4-?
0-1-1/3
مجان حاجی وفرهادآتابای تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده
01:06.010
11
3 0.0 -
21 روز پیش 3-12-4-2-5
1-1-0/6
3 0.0 -
-
0-0-0/0
حاج ارازقلی صداقت عبدالمجید کم بی نام
5
بندرترکمن نژاد تروبرد وارداتی (از 0 تا 32 ) (از 3 تا 4) جایزه اول: 8,500,000 ریال جایزه دوم: 3,500,000 ریال جایزه سوم: 2,100,000 ریال
1000 متر 18 جمعه 1386/03/25
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 0.0 -
35 روز پیش 6-?-5-12-11
2-0-2/8
00:59.930
2
3 0.0 -
70 روز پیش 10-1-12-8
1-1-3/4
01:00.370
3
4 0.0 -
43 روز پیش ?-2-2-?-7
1-2-0/8
خدای بردی سلاق سبحان پقه لطیف تمری
01:00.680
4
3 0.0 -
42 روز پیش 6-3-?-6-7
3-1-0/10
کمال قربانی احمد ایری آرش ایری
01:01.140
5
3 0.0 -
42 روز پیش 2
2-4-1/1
01:01.260
6
3 0.0 -
56 روز پیش ?-3-8-9-1
2-1-3/6
01:01.390
7
4 0.0 -
21 روز پیش 6-2-3-9
2-1-0/4
01:01.590
8
3 0.0 -
21 روز پیش 2-2-6-9-10
4-2-1/8
حاج عاشورمحمد سیدی احمد شیخ دوجی محمود قولرعطا
01:01.730
9
3 0.0 -
161 روز پیش 1-?-3-9
1-1-1/4
01:02.390
10
3 0.0 -
91 روز پیش 1-?-?-12-7
1-0-1/9
ساعده ومائده قلرعطا عبدالحمید قلرعطا رضا کریمی
01:04.070
3 0.0 -
43 روز پیش ?-11-?-1-4
0-0-2/8
حاجی محمد کبیری حمید روشنی مجید صالح پور
4 0.0 -
-
0-0-0/0
سیناوصابر غفوری بهروز غفوری بی نام
6
بندرترکمن نژاد تروبرد وارداتی (از 12 تا 48 ) (از 3 تا 4) جایزه اول: 8,500,000 ریال جایزه دوم: 3,500,000 ریال جایزه سوم: 2,100,000 ریال
1000 متر 18.3 جمعه 1386/03/25
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 0.0 -
42 روز پیش 2-3-8-9
4-3-2/4
00:59.340
2
3 0.0 -
35 روز پیش 11-8-9-9-8
3-2-1/13
محمد قرآن نویس علی خوجملی محمد خوجملی
00:59.940
3
3 0.0 -
21 روز پیش 1-3-5-3-?
3-0-1/5
01:00.380
4
3 0.0 -
56 روز پیش 6-6-6-8-1
3-1-3/5
حاج یوسف آخوند پورقاز اراز زارعی کسلخه لطیف تمری
01:00.500
5
4 0.0 -
43 روز پیش 3-10-7-1-11
2-2-1/11
01:00.700
6
3 0.0 -
42 روز پیش 3-9-?-3-5
2-0-1/6
مرحوم حاج مختوم اسماعیلی مجید ایری آق اویلی بشگرد
01:01.090
7
3 0.0 -
70 روز پیش 6-?-?-2-1
0-2-3/7
01:01.170
8
3 0.0 -
21 روز پیش ?-2-10-1
2-3-4/4
مرحوم ارازقلی شیرمحمدلی نورمحمد کوچک نژاد خدر زارعی کسلخه
01:01.620
9
3 0.0 -
21 روز پیش 9-?-?-2-2
3-2-1/10
01:02.100
4 0.0 -
43 روز پیش ?-4-10-?-?
1-1-1/7
اسماعیل وابراهیم قره داشلی سبحان پقه بی نام
3 0.0 -
43 روز پیش ?-9-4-?-1
2-1-2/7
محمد قرآن نویس علی خوجملی بی نام