جدول مسابقات هفته 3 فصل تابستان تهران 1395/06/05

چاپ جدول
1
تهران نژاد عرب (از 20 تا 68) (از 4 تا 6) جایزه اول: 45,000,000 ریال جایزه دوم: 22,500,000 ریال جایزه سوم: 11,250,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 15 جمعه 1395/06/05
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
4 57.0 -
126 روز قبل 3-3-2-1-?
4-3-3 /8
01:10.730
2
4 57.0 -
112 روز قبل ?-1-1-1
1-2-5 /4
01:10.830
3
6 55.0 -
708 روز قبل 2-2
4-3-1 /2
01:11.620
4
4 52.0 -
112 روز قبل ?-?-1-1-3
3-3-5 /5
01:12.070
5
4 53.0 -
112 روز قبل 1-2
0-6-1 /2
01:12.530
6
4 53.0 -
112 روز قبل 2-?-?-?-1
0-2-2 /11
01:14.150
4 51.0 -
140 روز قبل ?-1-?-1-2
0-1-2 /5
2
تهران نژاد دوخون (مبتدی و نبرده) (2 سال) جایزه اول: 37,000,000 ریال جایزه دوم: 18,500,000 ریال جایزه سوم: 9,250,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 16.15 جمعه 1395/06/05
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 52.0 -
49 روز قبل ?
0-0-3 /1
01:03.070
2
2 50.0 -
91 روز قبل 4
1-3-0 /1
01:04.470
3
2 52.0 -
99 روز قبل 5-6
1-0-0 /2
سیدکمال و سیدشهاب حافظی منصور بای پور نادر صالح پور
01:06.740
4
2 52.0 -
42 روز قبل 5-9
0-0-0 /2
محمد امین قوجقی سلیم خوجملی احسان جرجانی
01:07.660
2 52.0 -
-
0-0-0 /0
مهندس محمدزاده محمداسلم محمدی بی نام
2 52.0 -
-
0-2-1 /0
سرکارخانم محمدجان محمداسلم محمدی بی نام
2 50.0 -
-
0-2-0 /0
آیسا یلمه ومیکائیل چپرلی امانقلی خوجملی آرمین آق آتابای
2 52.0 -
-
1-0-0 /0
علیرضا شیرازی غفور خوجملی بی نام
3
تهران نژاد دوخون (از 14 تا 58) (2 سال) جایزه اول: 42,000,000 ریال جایزه دوم: 21,000,000 ریال جایزه سوم: 10,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 16.45 جمعه 1395/06/05
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 50.0 -
119 روز قبل 1
1-1-2 /1
01:02.000
2
2 52.0 -
21 روز قبل 1
0-1-3 /1
01:02.310
3
2 54.0 -
28 روز قبل 2-1
1-4-5 /2
01:03.820
4
2 52.0 -
49 روز قبل 1
0-2-1 /1
01:04.660
5
2 50.0 -
91 روز قبل 1
3-0-1 /1
حمید و یحیی میرحسینی ابراهیم بدویزاده عید محمد غراوی
01:05.990
2 52.0 -
28 روز قبل 1
0-3-1 /1
تاج محمد ومجید هیوه چی مراد بدوی زاده بی نام
4
تهران نژاد دوخون (از 34 تا 72) (از 3 تا 4) جایزه اول: 60,000,000 ریال جایزه دوم: 30,000,000 ریال جایزه سوم: 15,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 17.15 جمعه 1395/06/05
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
4 54.0 -
99 روز قبل 3-4-7-7-5
6-8-3 /25
هادی روشنی و رادین صدیدی حمید روشنی نورمحمد بهادر
01:00.820
2
4 53.0 -
7 روز قبل 6-5-5-6-3
2-3-7 /19
مهران ورسول نظرخانی تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده
01:02.310
3
4 52.0 -
7 روز قبل 4-6-3-1-1
2-1-5 /12
دانیال و حسنا قربان پور کمال قربانی ابوطالب چاریزاده
01:02.480
4
3 52.0 -
7 روز قبل 5-1-1-4-4
3-1-3 /14
01:02.650
3 50.0 -
7 روز قبل 1-1-1-5-1
3-1-5 /12
دده وحاج حبیب وحاج امید چیره نور رحیم بردی مهرانی بی نام
4 50.0 -
293 روز قبل 2-1-2-2-3
1-4-4 /9
5
تهران نژاد تروبرد (از 20 تا 34) (3 سال) جایزه اول: 45,000,000 ریال جایزه دوم: 22,500,000 ریال جایزه سوم: 11,250,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 18 جمعه 1395/06/05
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 52.0 -
119 روز قبل 2-2-1-2-5
1-4-2 /5
01:02.360
2
3 53.0 -
188 روز قبل 5-1-3-7-1
1-1-2 /5
تولیدو پرورش اسب رادان امیر جعفرپور ابوطالب روشن بخش
01:02.630
3
3 52.0 -
266 روز قبل 1-2
1-2-2 /2
تولیدو پرورش اسب رادان امیر جعفرپور یاسر جرجانی
01:02.670
4
3 53.0 -
92 روز قبل 1-3-4-5-1
2-1-2 /5
مهندس علیرضا صیرفی مسعود حصیریان متین جرجانی
01:02.690
5
3 52.0 -
92 روز قبل 3-2-1-2-6
2-2-1 /9
سرکارخانم محمدجان محمداسلم محمدی امین محمدی
01:02.820
6
3 52.0 -
7 روز قبل 1-4-1-4-5
0-0-3 /5
01:03.790
7
3 54.0 -
188 روز قبل 3-1-1-6-3
2-1-2 /5
01:03.830
6
تهران نژاد تروبرد (هندیکاپ) (از 3 تا 5) جایزه اول: 60,000,000 ریال جایزه دوم: 30,000,000 ریال جایزه سوم: 15,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 18.3 جمعه 1395/06/05
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
4 52.0 -
188 روز قبل 6-2-4-2-2
6-5-4 /13
01:01.670
2
4 56.0 -
91 روز قبل 2-2-1-1-1
0-3-5 /10
میثم گودرزی و سردار آزمون امیر جعفرپور بنیامین جرجانی
01:01.810
3
3 50.0 -
105 روز قبل 1-4-1-1-2
1-1-5 /6
باشگاه سوارکاری عقیق حمید روشنی نورمحمد بهادر
01:02.570
4 57.0 -
91 روز قبل 3-3-3-6-3
6-4-6 /12
دکتراوکتای یگان محمدی رحیم بردی مهرانی بی نام
4 51.0 -
195 روز قبل 10-2-3-4-2
5-5-1 /17
4 57.0 -
188 روز قبل 3-3-2-3-2
5-3-4 /16
5 51.0 -
244 روز قبل 6-6-7-2-4
3-4-2 /16
سعید قره حسنلو زین الدین جمشیدی بی نام
7
تهران نژاد تروبرد (از 0 تا 16) (از 3 تا 4) جایزه اول: 37,000,000 ریال جایزه دوم: 18,500,000 ریال جایزه سوم: 9,250,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 19 جمعه 1395/06/05
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 54.0 -
113 روز قبل 2-4-5
2-1-1 /3
01:03.570
2
4 53.0 -
133 روز قبل 2-3
1-2-0 /2
3
3 54.0 -
7 روز قبل 4-2-4-5-7
2-1-0 /5
4
3 52.0 -
7 روز قبل 5-4-4-8
0-0-0 /4
علی اکبر معروف خانی زین الدین جمشیدی جواد آچاک
5
4 50.0 -
463 روز قبل 5-6-?-7
0-0-1 /4
6
3 50.0 -
119 روز قبل 8
0-0-0 /1
سارینا رحیم خراسانی رحیم بردی مهرانی بنیامین جرجانی
3 50.0 -
7 روز قبل 8
1-0-0 /1
نیلوفر جاجرمی امانقلی خوجملی بی نام