جدول مسابقات هفته 1 فصل پاییز گنبد کاووس 1395/08/28

چاپ جدول
1
گنبد کاووس نژاد ترکمن (مبتدی و نبرده) (2 سال) جایزه اول: 44,000,000 ریال جایزه دوم: 22,000,000 ریال جایزه سوم: 11,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 12.45 جمعه 1395/08/28
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 52.0 -
126 روز قبل 5
3-1-2 /1
کامبیز وکامران باستان عبدالناصر رجال ابوطالب چاریزاده
01:11.460
2
2 50.0 -
-
0-2-0 /0
سلیم خرمالی و مسعود غراوی نوریقدی یلقی آرمین آق آتابای
01:12.350
3
2 50.0 -
105 روز قبل 4-7
1-0-0 /2
01:16.130
4
2 52.0 -
126 روز قبل 11
0-1-0 /1
01:16.460
6
2 52.0 -
183 روز قبل 6-6
0-0-0 /2
موسی وماهان دهش یوسف دهش مهرداد خوجملی
01:16.480
7
2 50.0 -
-
0-0-2 /0
عیدمحمدوآشوربای ایگدری میلاد پایدار پیمان قلرعطا
01:18.050
8
2 52.0 -
105 روز قبل 5-8
0-0-0 /2
بصیر وشهرام سعدی شیخ سعدی سعدشیخی امان محمد قلرعطا
01:19.330
9
2 50.0 -
-
0-0-0 /0
مرحوم قالجانق پهلوان عبدالعزیز گوگ نژاد طاهر گوگ نژاد
01:20.140
10
2 52.0 -
183 روز قبل 8
0-0-0 /1
ایلیا بکر پوشیده بهروز کمی مسلم گوگ نژاد
01:20.190
01:23.080
12
2 52.0 -
-
0-0-0 /0
مهیار و محمد رئوف زیبایی بهرام رجال علی رجال
01:32.050
2
گنبد کاووس نژاد دوخون (مبتدی) (2 سال) جایزه اول: 44,000,000 ریال جایزه دوم: 22,000,000 ریال جایزه سوم: 11,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 14 جمعه 1395/08/28
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 0.0 -
-
2-0-2 /0
ایلحان و سینان نیازی رحیم بردی مهرانی بنیامین جرجانی
01:02.760
2
2 0.0 -
-
0-2-0 /0
مرحوم محمد دردی کر یوسف رجب نژاد جواد آچاک
01:04.040
01:04.110
01:05.190
01:06.050
6
2 0.0 -
-
0-0-0 /0
میکائیل یارعلی و آرش قربانی تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده
01:06.850
01:11.750
10
2 0.0 -
-
0-0-0 /0
حاج آقا علی اصغری محمد خوجملی مهرداد خوجملی
01:11.760
11
2 0.0 -
-
0-0-0 /0
مجتبی شفیع کلاری علی محمد خوجملی علی رجال
01:12.530
2 0.0 -
-
1-0-1 /0
مرحوم بهرام دردی قربانی خلیل خوجملی بی نام
3
گنبد کاووس نژاد تروبرد (مبتدی) (2 سال) جایزه اول: 44,000,000 ریال جایزه دوم: 22,000,000 ریال جایزه سوم: 11,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 14.3 جمعه 1395/08/28
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
01:05.630
6
2 0.0 -
-
0-1-0 /0
باشگاه سوارکاری شهدای دومیرایی مجید صالح پور محمد رضا پقه
01:06.330
2 0.0 -
-
0-0-0 /0
حسین عبدالغنی رشید عطایی بی نام
2 0.0 -
-
0-1-1 /0
تولید و پرورش اسب مشرقی عبدالرحمن کلته بی نام
2 0.0 -
-
0-0-0 /0
صالح وفرزاد خداوردیان امان بردی گوگ بی نام
4
گنبد کاووس نژاد تروبرد (از 16 تا 48) (از 3 تا 4) جایزه اول: 54,000,000 ریال جایزه دوم: 27,000,000 ریال جایزه سوم: 13,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 15 جمعه 1395/08/28
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 0.0 -
126 روز قبل 6-2-5-1-2
0-2-5 /6
01:01.740
2
3 0.0 -
176 روز قبل 10-3-3-3-9
5-3-3 /10
01:01.760
3
3 0.0 -
126 روز قبل 3-?-7-1-2
3-1-2 /7
01:03.040
4
4 0.0 -
77 روز قبل 4-5-9-3-3
4-1-3 /15
سایا رضوانی مجید ایری جواد آچاک
01:03.080
5
3 0.0 -
112 روز قبل 6-8-10-6-4
2-1-2 /15
01:03.420
6
3 0.0 -
70 روز قبل 1-4-5-1-?
2-0-2 /14
01:03.440
6
3 0.0 -
35 روز قبل 1-2-3-3-3
3-0-2 /10
عطا بنمین و امین عابدی کر قلیچ قزل مهدی صداقت
01:04.720
7
3 0.0 -
77 روز قبل 5-1-4-4-1
0-1-2 /7
01:03.550
8
3 0.0 -
190 روز قبل 2-6-1-5-6
0-2-1 /9
01:03.150
9
4 0.0 -
77 روز قبل 6-11-9-5-7
2-1-1 /13
حاج تاج محمد زاودی رسول صداقت مبین آسایش
01:04.660
11
3 0.0 -
126 روز قبل 2-7-11-6-4
1-4-1 /10
01:05.290
4 0.0 -
133 روز قبل ?-8-7-4-1
1-1-2 /10
ایوب محمدآلق عبیداله رجال بی نام
5
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 36 تا 82) (از 3 تا 4) جایزه اول: 67,000,000 ریال جایزه دوم: 33,500,000 ریال جایزه سوم: 16,750,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 14.4 جمعه 1395/08/28
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 0.0 -
42 روز قبل 4-3-1-1-2
1-1-6 /9
01:01.430
2
3 0.0 -
175 روز قبل 1-1-2-5-2
1-4-8 /9
حاج نوروز و سینا میرزاعلی قارمحمد گری محمد خوجملی
01:01.910
3
3 0.0 -
182 روز قبل 6-1-4-4-2
1-5-2 /7
01:02.420
4
4 0.0 -
175 روز قبل 4-5-3-6-3
4-4-2 /25
نورمحمدکورت ومحمدعزیز پاریخی یوسف کلته قربان محمد اودک
01:03.410
5
4 0.0 -
175 روز قبل 7-?-3-7-7
5-3-2 /16
آرتین غلامیان وآرسین بابایی نورمحمد اونق آق اویلی بشگرد
01:03.420
6
4 0.0 -
63 روز قبل 1-1-6-3-9
2-0-4 /14
محمدصفا و بنیامین دلدل آنه محمد خوجملی ستار مهرانی
01:03.740
3 0.0 -
56 روز قبل 3-2-3-2-2
3-4-3 /13
حاج یوسف و حاجی بایرام محمد سوقی ابراهیم بدویزاده بی نام
4 0.0 -
84 روز قبل 3-4-6-3-1
2-1-5 /13
یوسف پهم پور رحمان اورگلی بی نام
4 0.0 -
378 روز قبل 7-1-2-8-6
0-3-4 /12
6
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 8 تا 32) (از 3 تا 4) جایزه اول: 50,000,000 ریال جایزه دوم: 25,000,000 ریال جایزه سوم: 12,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 16 جمعه 1395/08/28
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 0.0 -
183 روز قبل 1
2-0-3 /1
01:03.170
2
3 0.0 -
126 روز قبل 6-?-7-8-1
2-0-2 /7
پیمان و لقمان پقه سبحان پقه جواد آچاک
01:03.380
3
3 0.0 -
126 روز قبل 4-2-2-8
2-3-2 /4
01:03.420
4
3 0.0 -
176 روز قبل 8-4-6-1-5
0-0-1 /6
ابوطالب و مصطفی کسلخه عبدالرحمان مختومی آق اویلی بشگرد
01:04.380
01:05.500
6
4 0.0 -
105 روز قبل 3-4-8-3-3
6-1-0 /15
01:05.540
7
3 0.0 -
119 روز قبل 5-10-2-9-11
0-2-0 /12
سید حافظ حافظی و آیریک پیشقدم مهدی خوجملی مهرداد خوجملی
01:04.640
8
4 0.0 -
190 روز قبل 8-10-5-2-2
0-2-1 /9
01:06.760
9
3 0.0 -
210 روز قبل 10-11-6-1
1-0-1 /4
01:06.860
3 0.0 -
85 روز قبل 6-11-10-9-1
1-0-1 /7
غفور چوری مجید ایری بی نام
3 0.0 -
183 روز قبل 7-9-2-4-7
0-4-0 /7
دکتر عطا غفاری ابراهیم بدویزاده بی نام
3 0.0 -
133 روز قبل ?-9-9-5-1
0-0-1 /5
حاجی قربان حاجی کسلخه بهروز ایری بی نام
7
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 24 تا 68) (از 3 تا 6) جایزه اول: 60,000,000 ریال جایزه دوم: 30,000,000 ریال جایزه سوم: 15,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 16.3 جمعه 1395/08/28
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 0.0 -
126 روز قبل 1-3-2-1-8
1-2-4 /6
مهندس پیمان و پژمان اسماعیلی ابراهیم بدویزاده پیمان قلرعطا
01:02.520
2
3 0.0 -
119 روز قبل 10-?-9-1-5
2-4-3 /10
01:02.910
3
3 0.0 -
133 روز قبل 1-5-1-1-2
2-2-7 /5
01:03.160
4
3 0.0 -
182 روز قبل 4-3-4-6-2
3-3-3 /11
01:03.520
5
3 0.0 -
63 روز قبل 2-10-4-?-1
1-3-3 /14
01:03.530
6
3 0.0 -
105 روز قبل 1-1-4-1-6
1-1-6 /11
01:03.670
7
4 0.0 -
105 روز قبل 9-4-6-1-5
2-1-2 /27
01:03.860
8
3 0.0 -
119 روز قبل 5-3-3-2-1
4-3-1 /11
01:03.960
9
3 0.0 -
105 روز قبل 4-2-2-8-1
2-2-2 /11
01:04.230
10
4 0.0 -
189 روز قبل 5-5-7-1-4
2-2-3 /14
حاج غفور اسماعیلی علی خوجملی مهرداد خوجملی
01:04.330
11
3 0.0 -
203 روز قبل 6-1-1-1-3
1-1-5 /5
01:04.490
12
6 0.0 -
105 روز قبل 11-7-12-?-5
1-2-2 /26
عدنان وجدانی و مهرداد بهزاد رحمان اورگلی رضا ایمری
01:07.670