جدول مسابقات هفته 1 فصل پاییز گنبد کاووس 1395/08/28

چاپ جدول
1
گنبد کاووس نژاد ترکمن (مبتدی و نبرده ) (2 سال) جایزه اول: 44,000,000 ریال جایزه دوم: 22,000,000 ریال جایزه سوم: 11,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 12.45 جمعه 1395/08/28
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 52.0 -
126 روز پیش 5
3-1-2/1
کامبیز وکامران باستان عبدالناصر رجال ابوطالب چاریزاده
01:11.460
2
2 50.0 -
-
0-2-0/0
سلیم خرمالی و مسعود غراوی نوریقدی یلقی آرمین آق آتابای
01:12.350
3
2 50.0 -
105 روز پیش 4-7
1-0-0/2
01:16.130
4
2 52.0 -
126 روز پیش 11
0-1-0/1
01:16.460
6
2 52.0 -
183 روز پیش 6-6
0-0-0/2
موسی وماهان دهش یوسف دهش مهرداد خوجملی
01:16.480
7
2 50.0 -
-
0-0-2/0
عیدمحمدوآشوربای ایگدری میلاد پایدار پیمان قلرعطا
01:18.050
8
2 52.0 -
105 روز پیش 5-8
0-0-0/2
بصیر وشهرام سعدی شیخ سعدی سعدشیخی امان محمد قلرعطا
01:19.330
9
2 50.0 -
-
0-0-0/0
مرحوم قالجانق پهلوان عبدالعزیز گوگ نژاد طاهر گوگ نژاد
01:20.140
10
2 52.0 -
183 روز پیش 8
0-0-0/1
ایلیا بکر پوشیده بهروز کمی مسلم گوگ نژاد
01:20.190
01:23.080
12
2 52.0 -
-
0-0-0/0
مهیار و محمد رئوف زیبایی بهرام رجال علی رجال
01:32.050
2
گنبد کاووس نژاد دوخون (مبتدی ) (2 سال) جایزه اول: 44,000,000 ریال جایزه دوم: 22,000,000 ریال جایزه سوم: 11,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 14 جمعه 1395/08/28
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
01:02.760
2
2 0.0 -
-
0-2-0/0
مرحوم محمد دردی کر یوسف رجب نژاد جواد آچاک
01:04.040
01:04.110
01:05.190
01:06.050
6
2 0.0 -
-
0-0-0/0
میکائیل یارعلی و آرش قربانی تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده
01:06.850
01:11.750
10
2 0.0 -
-
0-0-0/0
حاج آقا علی اصغری محمد خوجملی مهرداد خوجملی
01:11.760
11
2 0.0 -
-
0-0-0/0
مجتبی شفیع کلاری علی محمد خوجملی علی رجال
01:12.530
2 0.0 -
-
1-0-1/0
مرحوم بهرام دردی قربانی خلیل خوجملی بی نام
3
گنبد کاووس نژاد تروبرد داخلی (مبتدی ) (2 سال) جایزه اول: 44,000,000 ریال جایزه دوم: 22,000,000 ریال جایزه سوم: 11,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 14.3 جمعه 1395/08/28
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
01:05.630
6
2 0.0 -
-
0-1-0/0
باشگاه سوارکاری شهدای دومیرایی مجید صالح پور محمد رضا پقه
01:06.330
2 0.0 -
-
0-0-0/0
حسین عبدالغنی رشید عطایی بی نام
2 0.0 -
-
0-1-1/0
تولید و پرورش اسب مشرقی عبدالرحمن کلته بی نام
2 0.0 -
-
0-0-0/0
صالح وفرزاد خداوردیان امان بردی گوگ بی نام
4
گنبد کاووس نژاد تروبرد داخلی (از 16 تا 48 ) (از 3 تا 4) جایزه اول: 54,000,000 ریال جایزه دوم: 27,000,000 ریال جایزه سوم: 13,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 15 جمعه 1395/08/28
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 0.0 -
126 روز پیش 6-2-5-1-2
0-2-5/6
01:01.740
2
3 0.0 -
176 روز پیش 10-3-3-3-9
5-3-3/10
01:01.760
3
3 0.0 -
126 روز پیش 3-?-7-1-2
3-1-2/7
01:03.040
4
4 0.0 -
77 روز پیش 4-5-9-3-3
4-1-3/15
سایا رضوانی مجید ایری جواد آچاک
01:03.080
5
3 0.0 -
112 روز پیش 6-8-10-6-4
2-1-2/15
01:03.420
6
3 0.0 -
70 روز پیش 1-4-5-1-?
2-0-2/14
01:03.440
6
3 0.0 -
35 روز پیش 1-2-3-3-3
3-0-2/10
عطا بنمین و امین عابدی کر قلیچ قزل مهدی صداقت
01:04.720
7
3 0.0 -
77 روز پیش 5-1-4-4-1
0-1-2/7
01:03.550
8
3 0.0 -
190 روز پیش 2-6-1-5-6
0-2-1/9
01:03.150
9
4 0.0 -
77 روز پیش 6-11-9-5-7
2-1-1/13
حاج تاج محمد زاودی رسول صداقت مبین آسایش
01:04.660
11
3 0.0 -
126 روز پیش 2-7-11-6-4
1-4-1/10
01:05.290
4 0.0 -
133 روز پیش ?-8-7-4-1
1-1-2/10
ایوب محمدآلق عبیداله رجال بی نام
5
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 36 تا 82 ) (از 3 تا 4) جایزه اول: 67,000,000 ریال جایزه دوم: 33,500,000 ریال جایزه سوم: 16,750,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 14.4 جمعه 1395/08/28
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 0.0 -
42 روز پیش 4-3-1-1-2
1-1-6/9
01:01.430
2
3 0.0 -
175 روز پیش 1-1-2-5-2
1-4-8/9
حاج نوروز و سینا میرزاعلی قارمحمد گری محمد خوجملی
01:01.910
3
3 0.0 -
182 روز پیش 6-1-4-4-2
1-5-2/7
01:02.420
4
4 0.0 -
175 روز پیش 4-5-3-6-3
4-4-2/25
نورمحمدکورت ومحمدعزیز پاریخی یوسف کلته قربان محمد اودک
01:03.410
5
4 0.0 -
175 روز پیش 7-?-3-7-7
5-3-2/16
آرتین غلامیان وآرسین بابایی نورمحمد اونق آق اویلی بشگرد
01:03.420
6
4 0.0 -
63 روز پیش 1-1-6-3-9
2-0-4/14
محمدصفا و بنیامین دلدل آنه محمد خوجملی ستار مهرانی
01:03.740
3 0.0 -
56 روز پیش 3-2-3-2-2
3-4-3/13
حاج یوسف و حاجی بایرام محمد سوقی ابراهیم بدویزاده بی نام
4 0.0 -
84 روز پیش 3-4-6-3-1
2-1-5/13
یوسف پهم پور رحمان اورگلی بی نام
4 0.0 -
378 روز پیش 7-1-2-8-6
0-3-4/12
6
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 8 تا 32 ) (از 3 تا 4) جایزه اول: 50,000,000 ریال جایزه دوم: 25,000,000 ریال جایزه سوم: 12,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 16 جمعه 1395/08/28
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 0.0 -
183 روز پیش 1
2-0-3/1
01:03.170
2
3 0.0 -
126 روز پیش 6-?-7-8-1
2-0-2/7
پیمان و لقمان پقه سبحان پقه جواد آچاک
01:03.380
3
3 0.0 -
126 روز پیش 4-2-2-8
2-3-2/4
01:03.420
4
3 0.0 -
176 روز پیش 8-4-6-1-5
0-0-1/6
ابوطالب و مصطفی کسلخه عبدالرحمان مختومی آق اویلی بشگرد
01:04.380
01:05.500
6
4 0.0 -
105 روز پیش 3-4-8-3-3
6-1-0/15
01:05.540
7
3 0.0 -
119 روز پیش 5-10-2-9-11
0-2-0/12
سید حافظ حافظی و آیریک پیشقدم مهدی خوجملی مهرداد خوجملی
01:04.640
8
4 0.0 -
190 روز پیش 8-10-5-2-2
0-2-1/9
01:06.760
9
3 0.0 -
210 روز پیش 10-11-6-1
1-0-1/4
01:06.860
3 0.0 -
85 روز پیش 6-11-10-9-1
1-0-1/7
غفور چوری مجید ایری بی نام
3 0.0 -
183 روز پیش 7-9-2-4-7
0-4-0/7
دکتر عطا غفاری ابراهیم بدویزاده بی نام
3 0.0 -
133 روز پیش ?-9-9-5-1
0-0-1/5
حاجی قربان حاجی کسلخه بهروز ایری بی نام
7
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 24 تا 68 ) (از 3 تا 6) جایزه اول: 60,000,000 ریال جایزه دوم: 30,000,000 ریال جایزه سوم: 15,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 16.3 جمعه 1395/08/28
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 0.0 -
126 روز پیش 1-3-2-1-8
1-2-4/6
مهندس پیمان و پژمان اسماعیلی ابراهیم بدویزاده پیمان قلرعطا
01:02.520
2
3 0.0 -
119 روز پیش 10-?-9-1-5
2-4-3/10
01:02.910
3
3 0.0 -
133 روز پیش 1-5-1-1-2
2-2-7/5
01:03.160
4
3 0.0 -
182 روز پیش 4-3-4-6-2
3-3-3/11
01:03.520
5
3 0.0 -
63 روز پیش 2-10-4-?-1
1-3-3/14
01:03.530
6
3 0.0 -
105 روز پیش 1-1-4-1-6
1-1-6/11
01:03.670
7
4 0.0 -
105 روز پیش 9-4-6-1-5
2-1-2/27
01:03.860
8
3 0.0 -
119 روز پیش 5-3-3-2-1
4-3-1/11
01:03.960
9
3 0.0 -
105 روز پیش 4-2-2-8-1
2-2-2/11
01:04.230
10
4 0.0 -
189 روز پیش 5-5-7-1-4
2-2-3/14
حاج غفور اسماعیلی علی خوجملی مهرداد خوجملی
01:04.330
11
3 0.0 -
203 روز پیش 6-1-1-1-3
1-1-5/5
01:04.490
12
6 0.0 -
105 روز پیش 11-7-12-?-5
1-2-2/26
عدنان وجدانی و مهرداد بهزاد رحمان اورگلی رضا ایمری
01:07.670