جدول مسابقات هفته 6 فصل پاییز گنبد کاووس 1395/09/25

چاپ جدول
1
گنبد کاووس نژاد ترکمن (مبتدی) (از 2 تا 3) جایزه اول: 44,000,000 ریال جایزه دوم: 22,000,000 ریال جایزه سوم: 11,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 12.3 پنج شنبه 1395/09/25
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 52.0 -
-
1-1-1 /0
01:14.160
2
2 52.0 -
-
1-2-0 /0
مهندس میرحیدری رضا کریمی طاهر گوگ نژاد
01:14.180
4
2 50.0 -
-
0-0-0 /0
01:16.880
5
2 50.0 -
-
0-0-0 /0
01:18.590
01:21.310
9
2 52.0 -
-
0-0-0 /0
مهردادو ابراهیم یلقی بهزاد پرویز مسعود ارمشی
01:23.040
01:23.520
11
2 50.0 -
-
0-0-0 /0
عبدالکریم کشمیری بهزاد پرویز مسلم گوگ نژاد
01:24.640
2
گنبد کاووس نژاد دوخون (مبتدی) (2 سال) جایزه اول: 44,000,000 ریال جایزه دوم: 22,000,000 ریال جایزه سوم: 11,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 13.45 پنج شنبه 1395/09/25
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
01:04.610
4
2 50.0 -
-
1-0-1 /0
مرحوم بهرام دردی قربانی خلیل خوجملی نادر صالح پور
01:06.780
01:11.130
7
2 52.0 -
-
0-0-0 /0
محمد فائز و زلفا کوچکی قربان محمد قولرعطا مهران عطا
01:11.950
2 52.0 -
-
0-0-0 /0
سردار آزمون و مریم شیرمحمدلی ابراهیم بدویزاده پیمان قلرعطا
2 0.0 -
-
1-1-0 /0
حاج طاغن دردی کر آنه گلدی اونق بی نام
3
گنبد کاووس نژاد تروبرد (از 4 تا 22) (2 سال) جایزه اول: 44,000,000 ریال جایزه دوم: 22,000,000 ریال جایزه سوم: 11,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 14.15 پنج شنبه 1395/09/25
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
01:01.310
2
2 53.0 -
83 روز قبل 4-2
0-2-0 /2
بهنام وحامد چاوش مجید صالح پور نادر صالح پور
01:02.070
3
2 51.0 -
27 روز قبل 2
1-1-0 /1
01:03.430
4
2 50.0 -
62 روز قبل 4-3
2-0-0 /2
باشگاه سوارکاری عقیق محمداسلم محمدی امین محمدی
01:03.960
5
2 54.0 -
62 روز قبل 2-4-3
1-3-0 /3
01:04.450
6
2 52.0 -
62 روز قبل 3-7-2-4
1-1-0 /4
01:04.460
7
2 53.0 -
97 روز قبل 5-2
2-1-0 /2
01:08.400
4
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 2 تا 38) (2 سال) جایزه اول: 44,000,000 ریال جایزه دوم: 22,000,000 ریال جایزه سوم: 11,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 14.45 پنج شنبه 1395/09/25
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 53.0 -
14 روز قبل 3-8-3
3-2-3 /3
رحیم ورسول قوجق نژاد رشید روشنی آرمین آق آتابای
01:13.670
2
2 51.0 -
14 روز قبل 4-4-2
2-4-0 /3
مهرشاد و مهرداد توماج مجید ایری جواد آچاک
01:13.720
3
2 53.0 -
13 روز قبل 2-5
1-1-2 /2
مرحوم سروان یوسف دیه جی عبدالرحیم چپرلی بنیامین جرجانی
01:15.410
4
2 52.0 -
14 روز قبل 7-2-5-3
1-2-0 /4
حمیدرضا و محمدحنیف پقه عبدالخالق ایری عید محمد غراوی
01:15.870
5
2 50.0 -
14 روز قبل 3-4-4
2-0-1 /3
01:16.510
6
2 53.0 -
14 روز قبل 2-9-8-4
0-1-0 /4
01:16.720
7
2 52.0 -
14 روز قبل 8-3-6
1-0-1 /3
محمدحسام و اویس مارامایی تاج محمد گوگ نژاد مهرداد خوجملی
01:16.730
8
2 52.0 -
76 روز قبل 5-3-2-5
2-1-1 /4
عرفان و میکائیل پقه مجید ایری محمد خوجملی
01:16.740
9
2 51.0 -
111 روز قبل 2-4
1-3-0 /2
01:17.510
10
2 50.0 -
112 روز قبل 7-3-4
1-0-0 /3
حاج آنه قربان زاوودی عبدالرحمان مختومی نادر صالح پور
01:18.110
2 0.0 -
27 روز قبل 2
0-2-0 /1
مرحوم محمد دردی کر یوسف رجب نژاد بی نام
2 0.0 -
160 روز قبل 2
1-1-1 /1
آرتین غلامیان آق اویلی بشگرد بی نام
5
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 8 تا 40) (از 3 تا 4) جایزه اول: 50,000,000 ریال جایزه دوم: 25,000,000 ریال جایزه سوم: 12,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 15.3 پنج شنبه 1395/09/25
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 52.0 -
13 روز قبل 1-4-6-2-9
0-2-2 /5
فرشید وطن خواه رمضان آچاک جواد آچاک
01:15.100
2
3 55.0 -
14 روز قبل 4-3-2-1
2-3-3 /4
رضا و محمدامین قره ئی احمد قلی قربانی بنیامین جرجانی
01:15.880
3
4 52.0 -
7 روز قبل 7-6-3-4-8
6-1-0 /17
01:16.100
4
3 53.0 -
7 روز قبل 8-7-1-7-8
1-0-1 /10
01:16.760
5
3 50.0 -
90 روز قبل 3-3-2-?
2-1-0 /4
01:17.600
6
3 50.0 -
27 روز قبل 7-5-10-2-9
0-2-0 /13
سید حافظ حافظی و آیریک پیشقدم مهدی خوجملی محمد خوجملی
01:17.870
7
3 50.0 -
7 روز قبل 10-9-10-11-6
1-0-1 /6
01:17.960
8
4 52.0 -
343 روز قبل 9-10-9-2-9
2-2-0 /19
01:20.970
9
3 50.0 -
210 روز قبل 10-7-4-11-10
0-0-1 /12
01:21.190
10
3 50.0 -
7 روز قبل 6-11-1
0-0-1 /3
01:21.640
11
3 51.0 -
14 روز قبل 6-6-7-9-1
3-0-3 /10
3 0.0 -
7 روز قبل 12-1-7-5
0-0-1 /4
حاج شاهین تراج خدای بردی ایری بی نام
6
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 24 تا 54) (از 3 تا 6) جایزه اول: 60,000,000 ریال جایزه دوم: 30,000,000 ریال جایزه سوم: 15,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 15.55 پنج شنبه 1395/09/25
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 53.0 -
90 روز قبل 3-1-4-8-2
1-4-2 /9
باشگاه سوارکاری عقیق فرهاد قزل امین محمدی
01:13.560
2
3 55.0 -
27 روز قبل 5-2-10-4-?
1-3-3 /15
01:13.170
3
4 53.0 -
27 روز قبل 10-5-5-7-1
2-2-3 /15
حاج غفور اسماعیلی علی خوجملی جواد آچاک
01:14.120
4
3 55.0 -
27 روز قبل 6-1-1-4-1
1-1-6 /12
01:14.200
5
3 55.0 -
7 روز قبل 4-2-10-?-9
2-4-3 /12
بهروز مفاخری عبدالخالق ایری بی نام
01:14.410
6
3 52.0 -
27 روز قبل 9-4-2-2-8
2-2-2 /12
01:14.520
7
3 52.0 -
7 روز قبل 10-5-7-7-1
2-2-2 /11
01:14.640
8
4 52.0 -
27 روز قبل 7-9-4-6-1
2-1-2 /28
عبدالحکیم رحمتی امان بردی گوگ بی نام
01:15.350
9
3 52.0 -
160 روز قبل ?-8-3-2-1
2-3-2 /12
01:15.530
10
3 50.0 -
7 روز قبل 6-5-?-9-9
2-1-2 /11
عبدالرحیم پورقاز بهمن اونق بی نام
01:16.070
11
6 53.0 -
6 روز قبل 8-12-11-7-12
1-2-2 /28
عدنان وجدانی و مهرداد بهزاد رحمان اورگلی بی نام
01:21.240
3 0.0 -
27 روز قبل 3-3-?-7-1
3-1-2 /8
7
گنبد کاووس نژاد دوخون (نبرده) (2 سال) جایزه اول: 44,000,000 ریال جایزه دوم: 22,000,000 ریال جایزه سوم: 11,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 16.2 پنج شنبه 1395/09/25
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 52.0 -
160 روز قبل ?
1-0-2 /1
عادل وکاکاجان تاتاری میلاد پایدار کمال دالی جه عطا
01:15.960
2
2 50.0 -
13 روز قبل ?-10-10
0-1-1 /3
عبدالوحید پوری مجید ایری بنیامین جرجانی
01:17.000
3
2 52.0 -
14 روز قبل 4-5-5
1-0-1 /3
مرحوم حاجی یارجان جعفربای مجید خوجملی آرمین آق آتابای
01:17.030
4
2 52.0 -
13 روز قبل ?-?
2-1-3 /2
01:17.250
5
2 50.0 -
153 روز قبل 7-8
0-0-0 /2
حاج عبدالخلیل بابایی حاجی محمد نوایی مهرداد خوجملی
01:18.370
6
2 50.0 -
97 روز قبل 8
0-0-1 /1
01:18.430
7
2 52.0 -
83 روز قبل 8
0-0-0 /1
زینب و علیرضا و قاسم خوجملی محمد خوجملی محمد خوجملی
01:18.890
8
2 52.0 -
14 روز قبل 7-7
0-1-0 /2
جلال الدین خوشکام منصور بای پور نادر صالح پور
01:19.770
01:20.010
10
2 50.0 -
13 روز قبل ?-6
0-1-0 /2
حاجی قربان محمد سلیمه ی بهرام حاجی زاده پیمان قلرعطا
01:21.650
11
2 52.0 -
203 روز قبل 8
0-0-0 /1
حاجی قربان و محمدیاسین کلته مجید خوجملی مهران عطا
01:22.520
12
2 50.0 -
83 روز قبل 6-8
0-1-1 /2
حاج ارازقلی صداقت رسول صداقت مهدی صداقت
01:22.710