جدول مسابقات هفته 17 فصل پاییز گنبد کاووس 1395/11/01

چاپ جدول
1
گنبد کاووس نژاد ترکمن (هندیکاپ) (از 3 تا 8) جایزه اول: 72,000,000 ریال جایزه دوم: 36,000,000 ریال جایزه سوم: 18,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1600 متر 13 جمعه 1395/11/01
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
4 52.0 -
22 روز قبل 5-8-3-6-4
3-1-4 /15
01:59.210
1
4 56.0 -
14 روز قبل 1-4-6-4-3
4-2-7 /18
قربان دولت احمدی یوسف دهش یوسف دهش
01:54.580
2
5 56.0 -
239 روز قبل ?-?-8-3-1
2-4-5 /11
01:54.640
3
8 60.0 -
14 روز قبل 2-1-1-1-2
3-11-13 /29
محمدحسین علی اصغری شهرام خوجملی محمد خوجملی
01:55.210
4
3 52.0 -
21 روز قبل 1-?-1-2-1
1-1-4 /8
بایرامقلی و نورقلی مهرانی تاج محمد گوگ نژاد ابوطالب چاریزاده
01:55.310
5
4 55.0 -
22 روز قبل 1-2-3-4-2
3-5-4 /17
فرزاد کر و عبداله سقلی عوض خوجملی قربان محمد اودک
01:55.790
6
5 52.0 -
22 روز قبل 6-4-3-2-5
4-5-2 /17
01:58.260
8
4 58.0 -
22 روز قبل 3-3-5-3-7
7-4-2 /23
02:00.270
2
گنبد کاووس نژاد تروبرد (مبتدی و نبرده) (2 سال) جایزه اول: 50,000,000 ریال جایزه دوم: 25,000,000 ریال جایزه سوم: 12,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1200 متر 14.15 جمعه 1395/11/01
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
2
2 50.0 -
21 روز قبل 5-4
0-1-0 /2
01:15.660
3
2 0.0 -
-
1-0-0 /0
مهندس سید امیررضا تقوی غفار مهرانی نورمحمد بهادر
01:15.880
4
2 52.0 -
43 روز قبل 6
0-0-0 /1
صالح وفرزاد خداوردیان امان بردی گوگ امین محمدی
01:18.740
5
2 52.0 -
35 روز قبل 7-6-5
0-2-0 /3
01:19.460
6
2 52.0 -
-
1-0-0 /0
01:20.380
7
2 50.0 -
43 روز قبل ?
0-0-0 /1
01:26.440
2 0.0 -
43 روز قبل 7
0-0-0 /1
دکتر مهدی عباسی عبدالباسط مخدومی بی نام
2 0.0 -
-
0-0-0 /0
محمدمهدی وکوثر سلیمانی رابد طاغن سیدی بی نام
3
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 2 تا 16) (2 سال) جایزه اول: 50,000,000 ریال جایزه دوم: 25,000,000 ریال جایزه سوم: 12,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1200 متر 14.45 جمعه 1395/11/01
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 52.0 -
182 روز قبل 6-2
0-1-1 /2
01:15.440
2
2 52.0 -
30 روز قبل 2
0-2-1 /1
محمدتقی بابالویی مصطفی عطایی پیمان قلرعطا
01:15.524
3
2 52.0 -
8 روز قبل 3-6-6-3
3-2-0 /4
میثم و بنیامین طعنه مجید ایری نورمحمد بهادر
01:15.525
4
2 52.0 -
14 روز قبل 10-3-4-5-5
1-0-1 /5
مرحوم حاجی یارجان جعفربای مجید خوجملی نادر صالح پور
01:15.760
5
2 50.0 -
30 روز قبل 3-5-3-4-4
2-0-1 /5
01:15.880
6
2 52.0 -
8 روز قبل 12-8-7-3-6
2-1-0 /6
حاجی محمدمرادچله رحمان اورگلی عید محمد غراوی
01:16.070
7
2 50.0 -
42 روز قبل 2
0-1-1 /1
01:16.560
8
2 52.0 -
14 روز قبل 4-11-6-2-9
0-1-0 /7
01:16.640
9
2 50.0 -
42 روز قبل 3
2-0-1 /1
امانقلی هاشمن یوسف کلته یاسر جرجانی
01:17.240
10
2 52.0 -
15 روز قبل 2
0-1-0 /1
01:17.820
2 50.0 -
15 روز قبل 3-9-9
1-0-0 /3
حسام الدین تاجی زاده قربان محمد قولرعطا مهرداد خوجملی
2 50.0 -
22 روز قبل 3
2-1-1 /1
4
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 16 تا 38) (2 سال) جایزه اول: 60,000,000 ریال جایزه دوم: 30,000,000 ریال جایزه سوم: 15,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1200 متر 15.3 جمعه 1395/11/01
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 52.0 -
14 روز قبل 6-1-1-3
1-1-4 /4
01:12.240
2
2 53.0 -
21 روز قبل 1-1-3-8-3
3-2-3 /5
رحیم ورسول قوجق نژاد رشید روشنی کمال دالی جه عطا
01:12.470
3
2 52.0 -
14 روز قبل 3-1-1
2-0-2 /3
ایلحان و سینان نیازی رحیم بردی مهرانی جواد آچاک
01:13.250
4
2 52.0 -
14 روز قبل 4-2-1-2
1-4-1 /4
01:13.610
5
2 52.0 -
14 روز قبل 7-1-1-7
0-0-2 /4
01:14.560
2 51.0 -
14 روز قبل 2-1-1
1-1-2 /3
بایرام حاجی آق آتابای و عبدالله طاهری رحیم بردی مهرانی بی نام
5
گنبد کاووس نژاد تروبرد (هندیکاپ) (از 3 تا 5) جایزه اول: 95,000,000 ریال جایزه دوم: 47,500,000 ریال جایزه سوم: 23,750,000 ریال
نمایش ویدیو 1600 متر 15.55 جمعه 1395/11/01
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 54.0 -
6 روز قبل 1-1-3-5-1
1-5-7 /12
01:40.070
2
5 58.0 -
119 روز قبل 1-3-5-?-7
9-10-7 /37
مهندس محمدامین آرخی مجید صالح پور نادر صالح پور
01:42.630
3
5 54.0 -
6 روز قبل 2-1-1-5-1
2-4-6 /12
01:43.090
4
4 52.0 -
6 روز قبل 4-6-4-5-5
3-5-3 /27
یونس آق و طاهر حاجی راد قربان محمد قولرعطا مهرداد خوجملی
01:43.530
5 0.0 -
126 روز قبل 4-6-8-4-4
2-4-5 /22
امید ایگدری محمد هوشمند بی نام
5 0.0 -
6 روز قبل 5-4-4-5-5
2-5-5 /32
6
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 0 تا 22) (3 سال) جایزه اول: 50,000,000 ریال جایزه دوم: 25,000,000 ریال جایزه سوم: 12,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1600 متر 16.2 جمعه 1395/11/01
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 51.0 -
28 روز قبل ?-3-3-8
3-0-2 /4
01:48.659
2
3 51.0 -
14 روز قبل 4-8-?-2-8
0-2-0 /5
حاج ملا بهرام قلی توماج سلیمان توسلی توماچ ابوطالب چاریزاده
01:48.720
3
3 50.0 -
14 روز قبل 5-?-9-4-7
3-1-0 /10
زهرا و رابعه مهرانی عبدالحکیم مهرانی جواد آچاک
01:49.670
4
3 52.0 -
14 روز قبل 7-3-6-5-6
1-1-0 /5
حاج حکیم قلی آرخی سلیمان آرخی نورمحمد بهادر
01:49.680
5
3 50.0 -
42 روز قبل 3-8-5
1-0-0 /3
01:52.450
6
3 52.0 -
21 روز قبل 8-9-9
0-0-0 /3
01:54.330
7
3 50.0 -
260 روز قبل 8-6-8-8-3
2-0-0 /8
عبدالغفار ایری میکائیل توماچ امین محمدی
01:54.970
8
3 52.0 -
-
0-1-0 /0
شیرمحمد سلیمانی امانگلدی توماچ مبین آسایش
02:06.940
9
3 50.0 -
-
0-0-0 /0
02:09.820
3 52.0 -
21 روز قبل 2-7-?-4-10
0-1-0 /6
3 50.0 -
42 روز قبل 5-10-11
0-0-0 /3
مرحوم حاجی اردی مرجانی بهروز مرجانی بی نام