جدول مسابقات هفته 18 فصل پاییز گنبد کاووس 1395/11/07

چاپ جدول
1
گنبد کاووس نژاد ترکمن (از 0 تا 8) (3 سال) جایزه اول: 50,000,000 ریال جایزه دوم: 25,000,000 ریال جایزه سوم: 12,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1200 متر 12.3 پنج شنبه 1395/11/07
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 52.0 -
-
0-0-1 /0
01:26.230
2
3 50.0 -
20 روز قبل 4
1-1-0 /1
مرصاد و یسنا حبیب لی بهرام رجال علی رجال
01:27.620
01:27.880
4
3 52.0 -
20 روز قبل ?
0-0-0 /1
صفر دردی و علیرضا پژواک یوسف گوگ نژاد مسلم گوگ نژاد
01:28.810
01:29.980
6
3 52.0 -
49 روز قبل 6
0-0-0 /1
گون دوغدی و عاشوری فر آتا نفس انفاس رامین قهرمان
01:30.610
7
3 52.0 -
20 روز قبل 6
0-0-0 /1
بهرام تابشان اصفهانی حمید تیرغم مهرداد خوجملی
01:33.600
8
3 50.0 -
20 روز قبل 7
0-0-0 /1
عبدالغفار قابل یوسف چپرلی محمد خوجملی
01:33.830
9
3 50.0 -
21 روز قبل 8-4
0-0-0 /2
01:34.280
01:40.080
2
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 0 تا 8) (2 سال) جایزه اول: 50,000,000 ریال جایزه دوم: 25,000,000 ریال جایزه سوم: 12,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 13.45 پنج شنبه 1395/11/07
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 50.0 -
42 روز قبل 6-8
0-0-1 /2
01:04.380
2
2 50.0 -
41 روز قبل 10
0-1-0 /1
مهدی سقر و محمدپارسا پقه اراز زارعی کسلخه امان محمد قلرعطا
01:04.750
3
2 52.0 -
34 روز قبل 8-?-7
1-0-0 /3
01:05.180
4
2 52.0 -
42 روز قبل 5
0-0-0 /1
01:05.240
5
2 52.0 -
36 روز قبل 6
1-0-0 /1
01:05.420
6
2 50.0 -
21 روز قبل 4-4-5
0-0-0 /3
حالی حاجی و امان حاجی علاقی محمد شریف تاتاری بنیامین جرجانی
01:05.610
7
2 52.0 -
28 روز قبل 7-5-7-8
0-0-0 /4
حاج عبدالخلیل بابایی حاجی محمد نوایی نورمحمد بهادر
01:05.640
8
2 50.0 -
28 روز قبل 7
0-0-0 /1
01:05.650
9
2 52.0 -
48 روز قبل ?
0-1-0 /1
عبدالقادر رجال عبیداله رجال حسین رجال
01:05.810
10
2 52.0 -
21 روز قبل 8-10
0-0-0 /2
01:07.330
2 50.0 -
174 روز قبل 8-8-9
0-1-0 /3
فخرالدین خوشکام منصور بای پور بی نام
2 50.0 -
56 روز قبل 11-10-6
0-0-0 /3
علی وعظیم هیوه چی نادر علایی قوجق بی نام
3
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 2 تا 32) (2 سال) جایزه اول: 50,000,000 ریال جایزه دوم: 25,000,000 ریال جایزه سوم: 12,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 14.15 پنج شنبه 1395/11/07
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 54.0 -
36 روز قبل 5-3-2-5
1-1-2 /4
مرحوم سروان یوسف دیه جی عبدالرحیم چپرلی بنیامین جرجانی
01:02.160
2
2 52.0 -
21 روز قبل 3-4-4-?-?
2-1-3 /5
01:02.530
3
2 51.0 -
14 روز قبل 8-2
1-1-1 /2
01:02.740
4
2 52.0 -
20 روز قبل 2-3-5-7
2-2-0 /4
اراز محمد سخندان توماج مجید ایری نورمحمد بهادر
01:02.770
5
2 53.0 -
14 روز قبل 7-2-7
1-1-1 /3
01:04.240
6
2 50.0 -
14 روز قبل 10-3-4
1-0-1 /3
مرحوم بهرام دردی قربانی خلیل خوجملی قربان محمد اودک
01:03.280
7
2 52.0 -
12 روز قبل 3-5-7-7-4
2-0-0 /5
حاج گلدی آخوند تراج علی خوجملی کمال دالی جه عطا
01:03.430
8
2 51.0 -
36 روز قبل 4-2
2-1-0 /2
01:04.150
9
2 50.0 -
154 روز قبل 6-9-3
2-2-0 /3
01:04.560
10
2 52.0 -
14 روز قبل 5-10-5-3-2
1-1-0 /6
محیصا و سلوا عطاگزلی حمید قندهاری مهرداد خوجملی
01:04.725
11
2 50.0 -
6 روز قبل 9-3
2-0-1 /2
01:04.720
12
2 52.0 -
49 روز قبل 11-11-3
1-0-0 /3
حاج عبدی و حاج کاکا پرویز عبدالرحمان پرویز محمد خوجملی
01:05.410
4
گنبد کاووس نژاد تروبرد (از 10 تا 30) (2 سال) جایزه اول: 55,000,000 ریال جایزه دوم: 27,500,000 ریال جایزه سوم: 13,750,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 14.45 پنج شنبه 1395/11/07
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 50.0 -
132 روز قبل 1
0-1-2 /1
01:00.910
2
2 51.0 -
20 روز قبل 1-3
1-1-3 /2
حاج سید امیر حافظی کمال قربانی جواد آچاک
01:01.100
3
2 52.0 -
14 روز قبل 1-10-5
1-0-1 /3
01:02.220
4
2 50.0 -
125 روز قبل 8
1-0-1 /1
مهندس دانیال جباری مجید صالح پور نادر صالح پور
01:02.880
5
2 50.0 -
125 روز قبل 7
1-0-0 /1
حمید سلیم خانیان حمید روشنی کمال دالی جه عطا
01:03.170
2 55.0 -
12 روز قبل 4-2-1-3
1-1-2 /4
5
گنبد کاووس نژاد تروبرد (از 8 تا 26) (از 3 تا 4) جایزه اول: 55,000,000 ریال جایزه دوم: 27,500,000 ریال جایزه سوم: 13,750,000 ریال
نمایش ویدیو 1200 متر 15.3 پنج شنبه 1395/11/07
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 52.0 -
28 روز قبل 4-6-5-6-2
0-2-1 /6
بهنام کلته و کاکاشی جرجانی یعقوب کم بنیامین جرجانی
01:12.980
2
3 52.0 -
49 روز قبل 1
1-1-1 /1
01:13.900
3
3 51.0 -
118 روز قبل 6-3-5-1-4
2-1-1 /5
01:14.050
4
3 50.0 -
28 روز قبل 1-4-5
0-0-1 /3
01:14.640
5
3 52.0 -
28 روز قبل 7-5-3-5-3
2-1-0 /10
01:15.230
6
3 54.0 -
385 روز قبل 1-5-7-2-5
0-1-1 /5
محمد حسین صادق زاده فرهاد اورگلی جواد آچاک
01:16.710
7
4 53.0 -
12 روز قبل 7-6-5-2-7
1-2-0 /11
01:19.280
3 52.0 -
12 روز قبل 4-2-2-7-4
1-2-2 /5
سیدشهاب الدین شمس حجتی رشید روشنی بی نام
6
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 16 تا 50) (از 3 تا 4) جایزه اول: 60,000,000 ریال جایزه دوم: 30,000,000 ریال جایزه سوم: 15,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1200 متر 16 پنج شنبه 1395/11/07
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 53.0 -
42 روز قبل 2-4-3-2-1
2-3-3 /5
رضا و محمدامین قره ئی احمد قلی قربانی بنیامین جرجانی
01:12.860
2
3 55.0 -
36 روز قبل 9-9-2-1-5
1-4-4 /11
صلاح الدین ومرجان سارلی مجید صالح پور نادر صالح پور
01:14.020
3
3 53.0 -
181 روز قبل 5-1-6-4-1
2-1-2 /8
نورجان حاجی میرابی خدای بردی ایری نورمحمد بهادر
01:14.120
4
3 52.0 -
28 روز قبل 2-2-7-9-2
0-4-0 /9
01:14.460
5
3 53.0 -
14 روز قبل 2-4-4-5-3
5-2-0 /17
تاجی شیرمحمدلی سبحان پقه جواد آچاک
01:14.560
6
3 52.0 -
202 روز قبل ?-5-10-1-4
1-1-2 /7
01:14.670
7
3 53.0 -
56 روز قبل 6-3-5-2-3
3-3-0 /15
01:14.990
8
3 52.0 -
56 روز قبل 9-6-1-4-5
2-0-2 /16
01:15.550
9
3 52.0 -
41 روز قبل 11-2-10-2-10
0-2-1 /8
01:15.690
10
4 50.0 -
21 روز قبل 5-4-8-2-5
0-2-1 /17
قادیر وکاکاجان بینایی آنه گلدی اونق مهرداد خوجملی
01:15.730
7
گنبد کاووس نژاد ترکمن (از 0 تا 14) (3 سال) جایزه اول: 50,000,000 ریال جایزه دوم: 25,000,000 ریال جایزه سوم: 12,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1200 متر 15.25 پنج شنبه 1395/11/07
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 51.0 -
20 روز قبل 2
0-1-0 /1
01:23.930
2
3 51.0 -
41 روز قبل 7-2
0-2-0 /2
01:24.010
3
3 54.0 -
21 روز قبل 2-4-3
1-1-0 /3
01:24.470
4
3 54.0 -
21 روز قبل 4-6-5-8-?
1-2-0 /10
01:25.920
5
3 54.0 -
21 روز قبل 3-5-8-6-9
1-1-1 /7
گل محمد خلیقی سیدی امان یلقی یاسر جرجانی
01:26.920
6
3 52.0 -
20 روز قبل 3
1-0-0 /1
01:27.260
7
3 51.0 -
13 روز قبل ?-?-7-3
1-0-0 /4
حاج جبار صفری یانقاق عنایت اله قول لرعطا امین محمدی
01:31.210
8
3 51.0 -
13 روز قبل ?
0-0-0 /1
01:31.240
9
3 53.0 -
13 روز قبل 3-3-5
1-0-0 /3
01:31.510
10
3 53.0 -
13 روز قبل ?-2
0-1-0 /2
01:32.360
11
3 51.0 -
195 روز قبل 10-10-7-10-2
0-1-0 /7
حاج صادق بور بور جلال ایری امان محمد قلرعطا
01:32.480