جدول مسابقات هفته 29 فصل پاییز گنبد کاووس 1395/12/19

چاپ جدول
1
گنبد کاووس نژاد ترکمن (8تا14 امتیاز) (2 سال) جایزه اول: 66,000,000 ریال جایزه دوم: 33,000,000 ریال جایزه سوم: 16,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1600 متر 12.45 پنج شنبه 1395/12/19
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 0.0 -
49 روز قبل 1-7
0-0-2 /2
عیدمحمدوآشوربای ایگدری میلاد پایدار رامین قهرمان
01:54.960
2
2 0.0 -
27 روز قبل 9-2-5-4-3
2-2-1 /8
کاکاشی و عیسی جرجانی حمید فرود پیمان قلرعطا
01:56.850
3
2 0.0 -
41 روز قبل 1-8-2-3
2-1-2 /4
01:56.950
4
2 0.0 -
27 روز قبل 6-1-?
0-0-1 /3
01:59.540
5
2 0.0 -
62 روز قبل ?-10-1-4
0-0-1 /4
عیدمحمدوعاشوربای ایگدری خان محمد چپرلی احمد پقه
02:11.290
2 0.0 -
56 روز قبل 6-1-4
0-0-1 /3
2 0.0 -
14 روز قبل 7-1
0-0-1 /2
2 0.0 -
5 روز قبل 2-2
1-2-0 /2
مهندس میرحیدری رضا کریمی بی نام
2 0.0 -
84 روز قبل 1
1-1-1 /1
مهندس اصغر امینی علی گوگ نژاد بی نام
2 0.0 -
27 روز قبل 7-3-4-3-1
2-0-1 /7
2 0.0 -
5 روز قبل 1-5-3-2-4
1-1-1 /5
حمیدرضا دانیالی رحیم بردی مهرانی بی نام
2 0.0 -
27 روز قبل 4-4-?
0-0-0 /3
خلیل شادی و شاهین آذر اسماعیل کوچکی بی نام
2
گنبد کاووس نژاد ترکمن (مبتدی و نبرده) (2 سال) جایزه اول: 60,000,000 ریال جایزه دوم: 30,000,000 ریال جایزه سوم: 15,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 13.15 پنج شنبه 1395/12/19
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 0.0 -
216 روز قبل 8
0-0-2 /1
01:11.980
01:13.220
01:15.040
4
2 0.0 -
35 روز قبل 5
0-0-0 /1
01:15.660
5
2 0.0 -
55 روز قبل ?-7-7-8
0-0-0 /4
01:15.740
6
2 0.0 -
21 روز قبل 4-11-10
0-0-0 /3
مصطفی خلیقی سید علی محمد خوجملی علی رجال
01:16.120
7
2 0.0 -
49 روز قبل 5-6-6-6
0-0-0 /4
موسی وماهان دهش یوسف دهش یوسف دهش
01:16.740
8
2 0.0 -
21 روز قبل 10-5
0-0-0 /2
01:18.030
9
2 0.0 -
21 روز قبل 11-10-8
0-0-0 /3
01:18.940
10
2 0.0 -
35 روز قبل 9
0-0-0 /1
منوچهر قنبرپور آرش ایری یاسر جرجانی
01:22.460
2 0.0 -
49 روز قبل 7-8-5-8
0-0-0 /4
بصیر وشهرام سعدی شیخ سعدی سعدشیخی بی نام
2 0.0 -
-
1-0-0 /0
مرحوم مصطفی ارازی همراه نعمتی بی نام
3
گنبد کاووس نژاد تروبرد (مبتدی و نبرده) (2 سال) جایزه اول: 60,000,000 ریال جایزه دوم: 30,000,000 ریال جایزه سوم: 15,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 14.3 پنج شنبه 1395/12/19
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
01:03.350
2
2 0.0 -
28 روز قبل 5-9-6
0-1-0 /3
باشگاه سوارکاری شهدای دومیرایی مجید صالح پور عبدالقادر(کمال)صالحپور
01:03.720
3
2 0.0 -
56 روز قبل 5
1-0-0 /1
01:03.960
4
2 0.0 -
48 روز قبل 6
1-0-0 /1
01:05.090
5
2 0.0 -
5 روز قبل 7-7
0-0-0 /2
محمدمهدی وکوثر سلیمانی رابد طاغن سیدی قربان محمد اودک
01:05.160
6
2 0.0 -
5 روز قبل 5-8
0-0-0 /2
جمال ابوالمعصومی رحیم بردی مهرانی مهران عطا
01:07.070
8
2 0.0 -
21 روز قبل 6
0-0-0 /1
حاجی نماز غراوی عاشور غراوی امین محمدی
01:09.350
4
گنبد کاووس نژاد دوخون (مبتدی و نبرده) (2 سال) جایزه اول: 60,000,000 ریال جایزه دوم: 30,000,000 ریال جایزه سوم: 15,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 15 پنج شنبه 1395/12/19
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 0.0 -
41 روز قبل 6
0-0-1 /1
01:05.140
2
2 0.0 -
54 روز قبل 7-8-10-7
0-1-0 /4
01:05.490
3
2 0.0 -
76 روز قبل 6-?-6
2-0-0 /3
حاج احمد آقا زاده امیری مهدی نوایی ابوطالب چاریزاده
01:05.770
4
2 0.0 -
70 روز قبل 6
1-0-1 /1
01:05.890
5
2 0.0 -
35 روز قبل 4
1-1-0 /1
حاج امید چیره نور عبدالعزیز مهرانی مهران عطا
01:06.870
6
2 0.0 -
13 روز قبل 9
0-0-0 /1
محمد کر و طواق بای قانقرمه میکائیل توماچ مهرداد خوجملی
01:07.710
7
2 0.0 -
35 روز قبل 11-5-?-?
1-0-0 /4
01:07.770
8
2 0.0 -
-
0-0-0 /0
رامین و آرمین عرازنژاد و امیرحسین نوایی مهدی نوایی نورمحمد بهادر
01:10.260
2 0.0 -
-
0-0-1 /0
عرفان هادی پویا عمران پارسا قریشی یعقوب زارعی کسلخه بی نام
2 0.0 -
54 روز قبل 10-10-?
0-0-0 /3
محمدامین ومتین جرجانی ارازگلدی سلامت بی نام
2 0.0 -
70 روز قبل 6-7-?
0-2-0 /3
کاکاجان سن سبلی امانقلی خوجملی بی نام
2 0.0 -
244 روز قبل ?
0-0-1 /1
حاج قوجق میرابی وقلیچ تقان ارازگلدی زاده ارازگلدی اونق بی نام
5
گنبد کاووس نژاد تروبرد (38تا54 امتیاز) (از 3 تا 4) جایزه اول: 100,000,000 ریال جایزه دوم: 50,000,000 ریال جایزه سوم: 25,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1200 متر 15.3 پنج شنبه 1395/12/19
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 0.0 -
13 روز قبل 5-2-1-1-2
2-4-3 /10
01:10.860
2
3 0.0 -
27 روز قبل 3-7-3-2-1
3-4-2 /9
01:11.140
3
4 0.0 -
20 روز قبل 3-1-3-4-6
5-2-4 /14
01:11.160
4
4 0.0 -
83 روز قبل 6-4-5-3-1
4-1-5 /14
01:11.600
5
4 0.0 -
27 روز قبل 5-4-4-6-4
3-5-3 /29
یونس آق و طاهر حاجی راد قربان محمد قولرعطا عید محمد غراوی
01:11.850
6
3 0.0 -
28 روز قبل 2-3-1-2
1-2-2 /4
تولیدو پرورش اسب رادان امیر جعفرپور متین جرجانی
01:11.900
7
3 0.0 -
21 روز قبل 1-3-5-1-2
1-3-2 /8
01:12.490
8
3 0.0 -
21 روز قبل 2-6-2-4-4
3-3-2 /15
01:12.780
9
4 0.0 -
27 روز قبل 6-6-2-7-7
0-2-0 /5
رادین صفایی و امادجان طعنه اراز زارعی کسلخه مهرداد خوجملی
01:12.970
4 0.0 -
41 روز قبل 8-1-3-2-1
1-2-3 /7
امیرمهدی هاشمی وعلیرضا شیرازی غفور خوجملی بی نام
4 0.0 -
41 روز قبل 6-5-5-8-8
5-5-1 /22
6
گنبد کاووس نژاد دوخون (36تا46 امتیاز) (از 3 تا 4) جایزه اول: 90,000,000 ریال جایزه دوم: 45,000,000 ریال جایزه سوم: 22,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 16.15 پنج شنبه 1395/12/19
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 0.0 -
5 روز قبل 1-4-2-8-2
1-4-4 /16
صلاح الدین ومرجان سارلی مجید صالح پور نادر صالح پور
01:01.320
2
3 0.0 -
5 روز قبل 3-5-4-2-10
2-4-3 /14
01:01.390
3
4 0.0 -
20 روز قبل 3-3-5-4-1
7-4-2 /20
01:01.790
4
3 0.0 -
20 روز قبل 6-7-6-2-5
1-3-3 /19
01:01.910
5
3 0.0 -
20 روز قبل 7-1-5-1-8
0-2-5 /12
01:01.940
6
3 0.0 -
28 روز قبل 5-2-3-9-1
2-3-2 /11
01:02.180
7
3 0.0 -
20 روز قبل 5-3-3-1-2
3-3-3 /17
01:02.410
8
4 0.0 -
20 روز قبل 4-5-2-3-10
2-2-3 /19
حاج غفور اسماعیلی علی خوجملی ابوطالب چاریزاده
01:03.240
9
3 0.0 -
5 روز قبل 6-10-10-6-5
2-1-2 /14
عبدالرحیم پورقاز بهمن اونق یاسر جرجانی
01:04.680
3 0.0 -
5 روز قبل 2-6-1-1-2
2-3-3 /9
رضا و محمدامین قره ئی احمد قلی قربانی بی نام
3 0.0 -
202 روز قبل 2-1-2-4-1
1-2-4 /9
امیر مشرقی جمشید روشنی بی نام
3 0.0 -
34 روز قبل 4-7-2-2-1
1-2-4 /11
مهندس پیمان و پژمان اسماعیلی ابراهیم بدویزاده بی نام
7
گنبد کاووس نژاد دوخون (8تا12 امتیاز) (3 سال) جایزه اول: 66,000,000 ریال جایزه دوم: 33,000,000 ریال جایزه سوم: 16,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1600 متر 16.45 پنج شنبه 1395/12/19
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 0.0 -
14 روز قبل 7-3-5-6-10
2-1-1 /7
01:49.310
2
3 0.0 -
14 روز قبل 3-3-8-1-7
2-1-1 /7
01:49.320
3
3 0.0 -
35 روز قبل 7-7-6-7-1
2-0-1 /10
حاج قادیر میرابی اراز قربان اونق احمد پقه
01:49.620
4
3 0.0 -
41 روز قبل 6-5-2-7-2
1-2-0 /11
01:49.670
5
3 0.0 -
35 روز قبل 8-2-4-8-?
0-2-0 /7
حاج ملا بهرام قلی توماج سلیمان توسلی توماچ بنیامین جرجانی
01:50.040
6
3 0.0 -
13 روز قبل 2-3-3-5-?
3-1-0 /13
زهرا و رابعه مهرانی عبدالحکیم مهرانی علی رجال
01:50.340
7
3 0.0 -
14 روز قبل 4-1-5
0-0-1 /3
01:51.280
8
3 0.0 -
13 روز قبل 4-9-7-8-6
2-0-0 /11
01:54.810
9
3 0.0 -
13 روز قبل 3-5-4-?-10
1-0-0 /9
قربان بردی سوقی رسول صداقت علیمحمد غراوی
01:55.670
10
3 0.0 -
41 روز قبل 9-4-8-7-1
1-0-1 /12
01:56.960
3 0.0 -
35 روز قبل 2-2-10-4-4
0-2-0 /5
آرمان توماچ رسول خرمالی بی نام
3 0.0 -
35 روز قبل 10-10-?-8-8
0-2-0 /10
حاج آنه شاه ایری حکیم سوقی بی نام
8
گنبد کاووس نژاد تروبرد (10تا22 امتیاز) (از 3 تا 4) جایزه اول: 72,000,000 ریال جایزه دوم: 36,000,000 ریال جایزه سوم: 18,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1600 متر 17.15 پنج شنبه 1395/12/19
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 0.0 -
21 روز قبل 3-1-4-2-2
1-2-2 /7
سیدشهاب الدین شمس حجتی رشید روشنی آرمین آق آتابای
01:45.240
2
3 0.0 -
5 روز قبل 4-3-2-2-5
1-3-0 /7
01:45.370
3
3 0.0 -
5 روز قبل 8-4-3-4-1
3-0-2 /12
01:45.440
4
3 0.0 -
5 روز قبل 3-1-3-3
3-0-1 /4
تولید و پرورش اسب مشرقی عبدالرحمن کلته بنیامین جرجانی
01:46.230
01:46.480
6
3 0.0 -
28 روز قبل 6-5-7-5-3
2-1-0 /12
01:50.250
3 0.0 -
21 روز قبل 5-3-2-2-1
1-2-1 /5
3 0.0 -
21 روز قبل 6-4-2-5-1
1-1-2 /8
4 0.0 -
14 روز قبل 2-3-4-7-10
1-1-0 /5
وانیا وآراد مهرپرور محمداسلم محمدی بی نام