جدول مسابقات هفته 4 فصل بهار آق قلا 1396/02/08

چاپ جدول
1
آق قلا نژاد دوخون (16تا22امتیاز) (3 سال) جایزه اول: 57,500,000 ریال جایزه دوم: 28,750,000 ریال جایزه سوم: 14,375,000 ریال
نمایش ویدیو 1550 متر 14.3 جمعه 1396/02/08
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 51.0 -
8 روز قبل 3-4-1-5-1
1-0-3 /5
عبدالجلیل غراوی وحاج امانگلدی کر ایل محمد غراوی آرمین آق آتابای
01:42.680
2
3 52.0 -
8 روز قبل 4-3-8-1-6
2-2-1 /7
جلیل آق آتابای و عبدی جرجانی عبدالرحمان مختومی ابوطالب چاریزاده
01:42.690
3
3 55.0 -
8 روز قبل 1-5-7-1-4
2-1-3 /11
01:43.200
4
3 52.0 -
14 روز قبل 2-5-2-4-9
0-2-1 /9
جلیل اتابای و امان طاهری ابراهیم بدویزاده آق اویلی بشگرد
01:43.600
5
3 52.0 -
8 روز قبل 2-3-3-2-7
2-4-0 /11
مهرشاد و مهرداد توماج مجید ایری جواد آچاک
01:44.400
6
3 50.0 -
6 روز قبل 1-6-4-5-6
2-1-1 /10
01:50.800
3 0.0 -
69 روز قبل 10-5-7-1-1
0-0-2 /6
2
آق قلا نژاد دوخون (10تا14امتیاز) (از 3 تا 4) جایزه اول: 55,000,000 ریال جایزه دوم: 27,500,000 ریال جایزه سوم: 13,750,000 ریال
نمایش ویدیو 1550 متر 16 جمعه 1396/02/08
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 50.0 -
132 روز قبل 7-?-1-3
1-1-2 /4
امان مراد آنه مرادی عبدالرحمان مختومی جواد آچاک
01:42.280
2
4 0.0 -
8 روز قبل 4-8-1-?-9
1-2-4 /6
01:42.810
3
3 53.0 -
6 روز قبل 2-1
1-1-2 /2
01:43.710
4
3 52.0 -
15 روز قبل 2-2-3-9-2
1-6-0 /6
رئوف وثنا مختومی رشید روشنی کمال دالی جه عطا
01:43.760
5
3 52.0 -
14 روز قبل 8-1-7-8-8
2-1-1 /9
عرفان و میکائیل پقه مجید ایری
01:43.780
6
3 50.0 -
6 روز قبل 1-3-4-6
2-0-1 /4
01:46.220
7
3 52.0 -
8 روز قبل 7-3-2-2-5
2-5-1 /5
01:47.110
8
3 53.0 -
97 روز قبل 1-6-2
0-1-1 /3
01:47.120
3
آق قلا نژاد دوخون (8تا10امتیاز) (از 3 تا 4) جایزه اول: 55,000,000 ریال جایزه دوم: 27,500,000 ریال جایزه سوم: 13,750,000 ریال
نمایش ویدیو 1550 متر 16.3 جمعه 1396/02/08
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 50.0 -
48 روز قبل 3-2-6-3
2-1-1 /4
01:43.760
2
3 52.0 -
15 روز قبل 1-4-4
0-1-2 /3
داوود سیدی و جبار شیخی عبدالخالق ایری پیمان قلرعطا
01:43.800
3
3 51.0 -
21 روز قبل 2-4-2-9-6
2-2-0 /7
01:43.840
4
3 52.0 -
8 روز قبل 2-2-8
0-2-0 /3
حاج بایرام قربان سلاق فیض الله رجال جواد آچاک
01:44.450
5
4 53.0 -
15 روز قبل 3-1-6-4
1-0-1 /4
01:45.240
6
4 50.0 -
8 روز قبل 10-6-2-3-3
3-1-0 /15
زهرا و رابعه مهرانی عبدالحکیم مهرانی علی رجال
01:45.250
7
4 50.0 -
49 روز قبل 7-4-1-5
0-0-1 /4
01:45.360
8
3 53.0 -
8 روز قبل 6-9-2-3-3
3-2-0 /8
میثم و بنیامین طعنه مجید ایری نورمحمد بهادر
01:46.220
9
4 53.0 -
49 روز قبل 4-6-5-2-7
1-2-0 /12
01:46.330
3 0.0 -
48 روز قبل 7-8-1-7
0-0-1 /4
ماتجان حاجی آتابای یعقوب ایری بی نام
4
آق قلا نژاد دوخون (نبرده) (از 3 تا 4) جایزه اول: 50,000,000 ریال جایزه دوم: 25,000,000 ریال جایزه سوم: 12,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1550 متر 17.3 جمعه 1396/02/08
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 50.0 -
6 روز قبل 4-4-10-8
0-0-1 /4
01:45.970
2
3 52.0 -
15 روز قبل 4-5-6-9-?
0-1-0 /5
01:46.650
3
3 50.0 -
15 روز قبل 6-9-9
1-0-0 /3
حاج عبدالله توماچ بهمن صداقت جواد آچاک
01:47.260
4
3 52.0 -
21 روز قبل 7-7-4-6-10
0-0-0 /5
01:48.420
5
4 52.0 -
14 روز قبل 9-4-8
0-1-0 /3
شیرمحمد سلیمانی امانگلدی توماچ حسین رجال
01:48.520
6
3 50.0 -
14 روز قبل 7-8
0-0-0 /2
مرحوم خوجه اقلی یکدست بهمن صداقت مهدی صداقت
01:49.050
7
3 52.0 -
6 روز قبل 5-8-7-7-5
0-0-0 /7
حاجی قربان و محمدیاسین کلته مجید خوجملی ابوطالب چاریزاده
01:53.010
8
3 50.0 -
21 روز قبل 8-11
0-0-0 /2
حاج عبدالرحمن یلمه نوربردی اندروا مهرداد خوجملی
01:56.010
9
3 52.0 -
14 روز قبل 10-8-?
0-0-0 /3
02:00.040
3 50.0 -
14 روز قبل 8-6-9-7-8
0-0-0 /7
حاج آقا علی اصغری محمد خوجملی بنیامین جرجانی
5
آق قلا نژاد تروبرد (0تا6امتیاز) (از 3 تا 4) جایزه اول: 50,000,000 ریال جایزه دوم: 25,000,000 ریال جایزه سوم: 12,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 18 جمعه 1396/02/08
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 50.0 -
15 روز قبل 3-6-3-3-4
3-0-1 /5
باشگاه کاسپین یزد مجید صالح پور نادر صالح پور
01:03.290
2
3 50.0 -
15 روز قبل 5-5-7-6-5
0-2-0 /5
01:03.290
3
3 52.0 -
49 روز قبل 4-6
1-0-0 /2
01:04.010
4
3 50.0 -
15 روز قبل 4-3-3
2-0-0 /3
حاجی کاکا رهبر مجید ایری نورمحمد بهادر
01:04.520
5
3 50.0 -
83 روز قبل 4-4-4-3
2-0-0 /4
باشگاه سوارکاری عقیق محمداسلم محمدی بی نام
01:04.770
6
4 52.0 -
105 روز قبل 6-7-9-7
0-0-0 /4
01:05.080
01:06.960
8
3 50.0 -
63 روز قبل 9-9
0-0-0 /2
01:07.280
9
3 52.0 -
49 روز قبل 5-7-7
0-0-0 /3
محمدمهدی وکوثر سلیمانی رابد طاغن سیدی نادر صالح پور
01:09.840
3 0.0 -
83 روز قبل 5-6-3
1-0-0 /3
طاهر و محمدرحیم سلیمان پور ارازقلی ایری بی نام
6
آق قلا نژاد دوخون (2تا4امتیاز) (از 3 تا 4) جایزه اول: 50,000,000 ریال جایزه دوم: 25,000,000 ریال جایزه سوم: 12,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 18.3 جمعه 1396/02/08
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 50.0 -
69 روز قبل 3
1-0-1 /1
01:04.820
2
3 51.0 -
48 روز قبل 9-8-2
0-2-0 /3
01:05.120
3
3 51.0 -
63 روز قبل 11-8-4-2
2-1-0 /4
01:05.150
4
3 4.0 -
105 روز قبل 4-2-4
0-2-0 /3
امانقلی و امید یلمه امانقلی خوجملی کمال دالی جه عطا
01:05.480
5
3 53.0 -
21 روز قبل 7-2-7-8-10
0-1-0 /6
01:05.880
6
3 52.0 -
70 روز قبل 9-3-9-4
1-0-0 /4
01:07.080
7
4 53.0 -
97 روز قبل ?-2-7-?-4
0-1-0 /7
01:07.870
8
4 52.0 -
62 روز قبل 8-4-8-3-8
1-0-0 /8
دایان و ایلای ایگدری امید ایگدری عبدالحمید قبادی
01:08.840