جدول مسابقات هفته 5 فصل بهار گنبد کاووس 1396/02/14

چاپ جدول
1
گنبد کاووس نژاد ترکمن (صفرتا6امتیاز ) (از 3 تا 4) جایزه اول: 50,000,000 ریال جایزه دوم: 25,000,000 ریال جایزه سوم: 12,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 14.3 پنج شنبه 1396/02/14
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
4 53.0 -
69 روز پیش 3-5
1-0-1/2
بهزاد شاه پسندی یعقوب رحیمی پیمان قلرعطا
01:12.700
2
3 52.0 -
118 روز پیش 8-2
0-2-0/2
سلیم خرمالی و مسعود غراوی نوریقدی یلقی آرمین آق آتابای
01:13.390
3
3 52.0 -
68 روز پیش 4
1-0-0/1
سعید و صبا احمدی غفور سیدی عبدالله قلرعطا
01:14.220
4
4 50.0 -
69 روز پیش 4-6-6
0-0-0/3
گون دوغدی و عاشوری فر آتا نفس انفاس یعقوب انفاس
01:14.410
5
3 54.0 -
76 روز پیش 2-5-4-11
0-1-0/4
01:14.880
6
4 54.0 -
61 روز پیش 8-10-?-2
0-1-0/4
01:14.890
7
4 53.0 -
61 روز پیش 3-2-4
1-1-0/3
مرصاد و یسنا حبیب لی بهرام رجال علی رجال
01:15.120
8
4 52.0 -
97 روز پیش 10
0-0-0/1
01:16.130
9
3 0.0 -
-
0-0-0/0
عبدالحکیم توماچ امانگلدی توماچ بی نام
01:16.600
3 0.0 -
61 روز پیش ?-?-5-2-6
0-1-0/6
عبدالواحد دهش ابراهیم خوجملی بی نام
3 0.0 -
55 روز پیش 7-5-6-6-6
0-0-0/5
موسی وماهان دهش یوسف دهش بی نام
4 0.0 -
446 روز پیش 9
0-0-0/1
حاج نورمحمد سیدی قوجق غفور سیدی بی نام
2
گنبد کاووس نژاد ترکمن (هندیکاپ ) (از 3 تا 7) جایزه اول: 72,000,000 ریال جایزه دوم: 36,000,000 ریال جایزه سوم: 18,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 15 پنج شنبه 1396/02/14
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 54.0 -
21 روز پیش 1-1-1-6-2
0-2-4/6
01:06.760
2
4 56.0 -
54 روز پیش 2-2-4-2-1
0-4-5/10
مائده وماهان باستان عثمان ایری بنیامین جرجانی
01:07.260
3
3 52.0 -
69 روز پیش 3-1-2-3-1
3-1-2/6
کامبیز وکامران باستان عبدالناصر رجال آرمین آق آتابای
01:07.840
4
4 53.0 -
54 روز پیش 6-1-2-7-1
0-3-3/10
حاج خدای بردی جاهد خان محمد چپرلی رامین قهرمان
01:07.980
5
4 54.0 -
21 روز پیش 2-5-4-7-8
1-3-3/13
سید مهدی حقگو احمد ایری ستار مهرانی
01:09.080
6
7 56.0 -
83 روز پیش 6-?-?-7-5
3-2-4/21
مرصادومحمدصالح قلرعطا عبدالناصر رجال کمال صالح پور
01:11.200
7
7 56.0 -
523 روز پیش 7-6-5-2-2
2-8-1/14
01:11.480
8
4 53.0 -
21 روز پیش 6-1-5-10-2
4-1-2/18
01:11.810
6 0.0 -
21 روز پیش 4-2-7-9-6
0-2-3/10
3
گنبد کاووس نژاد تروبرد داخلی (صفرتا6امتیاز ) (از 3 تا 5) جایزه اول: 60,000,000 ریال جایزه دوم: 30,000,000 ریال جایزه سوم: 15,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 16.15 پنج شنبه 1396/02/14
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
2
3 52.0 -
6 روز پیش 2-5-5-7-6
0-2-0/6
01:02.300
3
3 51.0 -
6 روز پیش 5-4-4-4-3
2-0-0/5
باشگاه سوارکاری عقیق محمداسلم محمدی عبدالاسحاق کم
01:03.280
4
3 54.0 -
76 روز پیش 2
0-1-0/1
01:03.290
5
3 53.0 -
6 روز پیش 3-4-6
1-0-0/3
01:03.920
6
3 52.0 -
28 روز پیش 4
0-1-0/1
01:04.520
7
3 50.0 -
6 روز پیش 7
0-0-0/1
01:05.210
8
3 50.0 -
55 روز پیش 7
1-0-0/1
01:05.450
9
5 52.0 -
1077 روز پیش 8
0-0-0/1
01:05.490
10
3 50.0 -
103 روز پیش 4-6
0-0-0/2
صالح وفرزاد خداوردیان امان بردی گوگ ابوطالب چاریزاده
01:06.440
11
4 52.0 -
286 روز پیش 5-8-4
0-0-0/3
01:06.880
3 0.0 -
75 روز پیش 5-3
1-0-0/2
مهندس سید امیررضا تقوی غفار مهرانی بی نام
4
گنبد کاووس نژاد دوخون (2تا4 امتیاز ) (از 3 تا 4) جایزه اول: 60,000,000 ریال جایزه دوم: 30,000,000 ریال جایزه سوم: 15,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 16.45 پنج شنبه 1396/02/14
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 53.0 -
21 روز پیش 2-8
0-1-1/2
2
3 52.0 -
27 روز پیش 6-3
1-1-0/2
مهدی عطایی و سعید خانی وحید قره قوزی نورمحمد بهادر
3
3 53.0 -
97 روز پیش 5-7-2-7
1-1-1/4
4
3 50.0 -
55 روز پیش 3-6-?-6
2-0-0/4
حاج احمد آقا زاده امیری مهدی نوایی محمد خوجملی
3 51.0 -
6 روز پیش 4-4-2-4
0-2-0/4
امانقلی و امید یلمه امانقلی خوجملی کمال دالی جه عطا
3 53.0 -
27 روز پیش 8-2-8-7-7
0-1-0/5
جلال الدین خوشکام منصور بای پور پیمان قلرعطا
3 53.0 -
6 روز پیش 2-4-5-6-9
0-1-0/6
3 50.0 -
117 روز پیش 9-10-3-?
1-0-0/4
3 52.0 -
12 روز پیش 9-11-7-3-8
1-0-0/7
4 52.0 -
6 روز پیش 8-8-4-8-3
1-0-0/9
دایان و ایلای ایگدری امید ایگدری عبدالرحیم آرامیده
3 0.0 -
89 روز پیش 8-3
1-0-0/2
حالت قلی ناظری طاهر صالح پور بی نام
3 0.0 -
54 روز پیش 9-6-10-8-4
0-1-0/11
میرعلی مهرانی میرعلی مهرانی بی نام
5
گنبد کاووس نژاد دوخون (8تا14امتیاز ) (از 3 تا 4) جایزه اول: 66,000,000 ریال جایزه دوم: 33,000,000 ریال جایزه سوم: 16,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 17.15 پنج شنبه 1396/02/14
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 52.0 -
69 روز پیش 6-5-2-2
0-2-1/4
محمدتقی بابالویی مصطفی عطایی آرمین آق آتابای
01:01.970
2
3 50.0 -
89 روز پیش 7-10-1-12-6
0-1-1/6
حاج ارازقلی صداقت رسول صداقت پیمان قلرعطا
01:02.120
3
3 52.0 -
12 روز پیش 7-5-1-7-5
2-0-1/7
مهندس حکیم آق ارکاکلی عبدالرحمن قربانی محمد خوجملی
01:02.600
4
4 50.0 -
6 روز پیش 7-7-4-1-5
0-0-1/5
01:02.620
5
3 50.0 -
12 روز پیش 8-4-7-12-8
0-0-1/7
مهندس عبدالحکیم سلاق نوری قورچایی ستار مهرانی
01:03.360
6
3 50.0 -
6 روز پیش 2-9-8-2
0-2-0/4
01:03.680
7
3 50.0 -
21 روز پیش 6-4-1-4
0-0-1/4
حاج عبدالمجید گرکز قارمحمد گری جواد آچاک
01:04.030
8
3 50.0 -
12 روز پیش 10-1-7
0-0-1/3
کاپری کالوین وکاسپین آرخی ایل محمد غراوی علی محمد غراوی
01:05.800
9
4 50.0 -
104 روز پیش 7-1-8-7
0-0-1/4
حاج جلیل بابایی حمید روشنی امین محمدی
01:06.430
3 0.0 -
28 روز پیش 1-5
0-0-1/2
حاج نفس مهرانی ابراهیم بدویزاده بی نام
3 0.0 -
21 روز پیش 7-5-1-9-7
0-0-1/5
حاج علی حسن زاده عید قلی قربانی بی نام
3 0.0 -
342 روز پیش 2-2
0-2-0/2
اسماعیل سودی ومردمحمد علیزاده عبدالرحمان مختومی بی نام
6
گنبد کاووس نژاد دوخون (10تا14امتیاز ) (از 3 تا 5) جایزه اول: 66,000,000 ریال جایزه دوم: 33,000,000 ریال جایزه سوم: 16,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 18 پنج شنبه 1396/02/14
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
4 0.0 -
20 روز پیش 4-6-4-5-1
3-0-2/9
عبدالباسط پقه یعقوب کارساز جواد آچاک
01:01.520
2
3 0.0 -
110 روز پیش 2-1-5-5-3
1-2-1/5
آرجان حاجی پاریاب امانقلی خوجملی ستار مهرانی
01:02.490
3
3 0.0 -
27 روز پیش 1-4-2
1-1-1/3
مرحوم تاغی حاجی کر رشید عطایی آرمین آق آتابای
01:03.040
4
5 0.0 -
272 روز پیش 9-3-6-3-7
3-2-0/10
01:03.050
5
3 0.0 -
54 روز پیش 2-3-4-2-3
2-2-0/7
اراز محمد سخندان توماج مجید ایری بی نام
01:03.250
6
3 0.0 -
6 روز پیش 4-2-2-3-9
1-3-0/7
رئوف وثنا مختومی رشید روشنی بی نام
01:03.340
7
3 0.0 -
6 روز پیش 5-8-1-7-8
2-1-1/10
عرفان و میکائیل پقه مجید ایری بی نام
01:03.540
8
3 0.0 -
6 روز پیش 8-1-6-2
0-1-1/4
علیرضا گری سلیم خوجملی بی نام
01:03.640
9
3 0.0 -
6 روز پیش 1-3
1-0-1/2
السا و الینا آرخی ابراهیم بدویزاده بی نام
01:03.810
10
3 0.0 -
20 روز پیش 10-2-10-5-1
0-1-1/7
حاج نوروزقلی و سینا میرزاعلی قارمحمد گری بی نام
01:04.100
11
4 0.0 -
453 روز پیش 3-3-2-2-7
3-2-0/9
سلما و نساء زاودی خسرو برزین بی نام
01:04.240
3 0.0 -
6 روز پیش 3-2-1
1-1-1/3
7
گنبد کاووس نژاد دوخون (نبرده ) (از 3 تا 5) جایزه اول: 60,000,000 ریال جایزه دوم: 30,000,000 ریال جایزه سوم: 15,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 18.3 پنج شنبه 1396/02/14
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 50.0 -
27 روز پیش 5-?
0-0-1/2
حاج قوجق میرابی وقلیچ تقان ارازگلدی زاده ارازگلدی اونق عید محمد غراوی
01:03.840
2
3 52.0 -
7 روز پیش 5-10-?
0-1-0/3
حنیفه شیرمحمدلی سبحان پقه احمد پقه
01:04.880
3
5 52.0 -
12 روز پیش 6-11-7-7-12
1-0-0/7
01:05.980
4
3 50.0 -
97 روز پیش 7-7-5-7-8
0-0-0/5
حاج عبدالخلیل بابایی حاجی محمد نوایی نادر صالح پور
01:06.040
5
3 50.0 -
7 روز پیش 7
0-0-0/1
مرحوم امان محمد دمبان اراز زارعی کسلخه آق اویلی بشگرد
01:06.480
6
3 50.0 -
6 روز پیش 6-7-8
0-0-0/3
مرحوم خوجه اقلی یکدست بهمن صداقت بنیامین جرجانی
01:07.040
7
3 50.0 -
27 روز پیش 10
0-0-0/1
01:07.160
8
3 50.0 -
7 روز پیش 6
0-0-0/1
01:08.960
9
3 50.0 -
90 روز پیش 10-7
0-0-0/2
01:08.970
10
3 50.0 -
-
0-0-0/0
فرشید تاجی پور و محمدباقر قره جه اسکندر خوجملی مهدی صداقت
01:09.070
11
3 52.0 -
-
0-0-0/0
عبدالسمیع توسلی احمد قلی قربانی جواد آچاک
01:13.280
3 0.0 -
20 روز پیش 6
0-0-0/1
عطا بنمین خلیل اونق بی نام
8
گنبد کاووس نژاد تروبرد داخلی (8تا14امتیاز ) (از 3 تا 4) جایزه اول: 66,000,000 ریال جایزه دوم: 33,000,000 ریال جایزه سوم: 16,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 19 پنج شنبه 1396/02/14
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 55.0 -
20 روز پیش 6-4-2-1-3
1-1-2/5
01:01.960
2
3 53.0 -
14 روز پیش 4-2-1-3-4
1-2-1/7
باشگاه سوارکاری زرین مجید ایری نورمحمد بهادر
01:02.680
3
3 50.0 -
97 روز پیش 5-7
1-0-0/2
حمید سلیم خانیان حمید روشنی کمال دالی جه عطا
01:03.080
4
3 50.0 -
21 روز پیش 1
0-0-1/1
01:03.140
5
3 52.0 -
208 روز پیش 2
0-1-0/1
شرکت سرخدشت قربان رنجبر بی نام
01:03.310
6
4 51.0 -
20 روز پیش 7-5-4-5-4
2-0-1/11
01:03.880