جدول مسابقات هفته 1 فصل تابستان تهران 1396/03/19

چاپ جدول
1
تهران نژاد عرب (8تا10امتیاز) (4 سال) جایزه اول: 50,000,000 ریال جایزه دوم: 25,000,000 ریال جایزه سوم: 12,500,000 ریال
1000 متر 16.3 جمعه 1396/03/19
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
4 0.0 -
244 روز قبل 4-1
0-0-1 /2
01:13.500
2
4 0.0 -
35 روز قبل 1
0-0-1 /1
مرحوم مبین روستایی آق اویلی خوجملی ستار مهرانی
01:15.100
3
4 0.0 -
132 روز قبل ?-4-3-7-4
1-0-0 /5
01:16.100
4
4 0.0 -
56 روز قبل ?
0-0-1 /1
01:16.100
6
4 0.0 -
125 روز قبل ?-?-1
0-0-1 /3
حاج رحمت آلبوقبیش علی دورقی بی نام
01:19.100
7
4 0.0 -
56 روز قبل 4-3-?
3-0-0 /3
01:19.200
8
4 0.0 -
49 روز قبل ?-2
2-1-0 /2
01:19.200
9
4 0.0 -
132 روز قبل ?
0-0-0 /1
محمد پورمحمدضیا علیرضا سپهوند بی نام
01:20.000
10
4 0.0 -
132 روز قبل 3-2
1-1-0 /2
01:20.000
2
تهران نژاد دوخون (مبتدی و نبرده) (2 سال) جایزه اول: 60,000,000 ریال جایزه دوم: 30,000,000 ریال جایزه سوم: 15,000,000 ریال
1000 متر 17.3 جمعه 1396/03/19
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 0.0 -
-
1-2-1 /0
سردارآزمون و ایلیا چرکزی یاسر جرجانی یاسر جرجانی
01:06.480
2
2 0.0 -
15 روز قبل 9
0-2-0 /1
01:08.670
3
2 0.0 -
15 روز قبل 6
1-0-0 /1
01:09.640
4
2 0.0 -
-
0-0-0 /0
علیرضا تشکری عمر مهرانی بی نام
01:11.460
5
2 0.0 -
43 روز قبل 12
0-0-0 /1
عثمان مهرانی عمر مهرانی بی نام
01:14.480
2 0.0 -
43 روز قبل 6
0-2-1 /1
مصطفی امانپور مهدی نوایی بی نام
3
تهران نژاد تروبرد (مبتدی و نبرده) (2 سال) جایزه اول: 60,000,000 ریال جایزه دوم: 30,000,000 ریال جایزه سوم: 15,000,000 ریال
1000 متر 18 جمعه 1396/03/19
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
01:08.410
01:11.500
01:12.210
4
2 0.0 -
43 روز قبل 5
0-0-0 /1
01:12.220
2 0.0 -
-
0-0-0 /0
2 0.0 -
-
0-0-0 /0
2 0.0 -
-
0-0-0 /0
سارینا رحیم خراسانی نورمحمد کوچک نژاد بی نام
4
تهران نژاد دوخون (12تا16امتیاز) (از 3 تا 5) جایزه اول: 66,000,000 ریال جایزه دوم: 33,000,000 ریال جایزه سوم: 16,500,000 ریال
1000 متر 18.3 جمعه 1396/03/19
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 0.0 -
36 روز قبل 1-6-5-2-2
0-2-1 /5
محمدتقی بابالویی قیوم عطایی آرمین آق آتابای
01:05.030
2
3 0.0 -
90 روز قبل 7-6-2-1-2
0-2-1 /5
سیدامیررضا وسیدآرمین گلزاری سید جمال میردهقان ابوالفضل دهقان
01:05.170
3
4 0.0 -
237 روز قبل 2-3-2-1
0-2-1 /4
01:05.290
4
5 0.0 -
336 روز قبل ?-4-6-10-4
3-0-1 /15
01:07.250
5
4 0.0 -
273 روز قبل 5-2-?-1-4
1-1-1 /9
01:07.460
6
3 0.0 -
14 روز قبل 6-8-8-1-6
0-1-1 /6
عوض خوجملی عوض خوجملی بی نام
01:08.410
4 0.0 -
244 روز قبل 1-2
0-1-1 /2
5
تهران نژاد تروبرد (از 0 تا 6) (از 3 تا 4) جایزه اول: 60,000,000 ریال جایزه دوم: 30,000,000 ریال جایزه سوم: 15,000,000 ریال
1000 متر 19 جمعه 1396/03/19
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
01:04.970
2
3 0.0 -
36 روز قبل 5-2
0-1-0 /2
امیررضا و الیسا هداوند فرهاد کریمی نادر صالح پور
01:05.060
3
3 0.0 -
112 روز قبل 3
1-0-0 /1
01:08.610
4
3 0.0 -
97 روز قبل 2-4
0-1-0 /2
محمدتقی بابالویی قیوم عطایی آرمین آق آتابای
01:11.770
3 0.0 -
97 روز قبل 4
0-0-0 /1
محمدرضا خلاقی زاده امیر جعفرپور بی نام
3 0.0 -
15 روز قبل 3-8-7
1-0-0 /3
4 0.0 -
251 روز قبل 2-3
1-1-0 /2
6
تهران نژاد تروبرد (24تا30امتیاز) (از 3 تا 6) جایزه اول: 78,000,000 ریال جایزه دوم: 39,000,000 ریال جایزه سوم: 19,500,000 ریال
1000 متر 19.3 جمعه 1396/03/19
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
4 0.0 -
97 روز قبل 1-4-3-1-1
1-0-3 /5
تولیدو پرورش اسب رادان امیر جعفرپور متین جرجانی
01:02.810
2
3 0.0 -
50 روز قبل 2-1-1
0-1-2 /3
01:03.870
3
4 0.0 -
91 روز قبل 6-2-3-1-2
1-2-2 /5
تولیدو پرورش اسب رادان امیر جعفرپور علیمحمد غراوی
01:04.170
4
3 0.0 -
97 روز قبل 1-1-3-1
1-0-3 /4
حاج قیوم بردی ومحمد صفا جباری عبدالخالق ایری نورمحمد بهادر
01:05.030
4 0.0 -
125 روز قبل 2-4-7-3-1
2-1-2 /8
6 0.0 -
237 روز قبل 3-4-9-2-3
4-4-1 /22
مسعود پورمانیان مسعود پورمانیان بی نام
7
تهران نژاد عرب (از 16 تا 28) (از 4 تا 6) جایزه اول: 60,000,000 ریال جایزه دوم: 30,000,000 ریال جایزه سوم: 15,000,000 ریال
1000 متر 20 جمعه 1396/03/19
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
4 0.0 -
49 روز قبل 2-1-1
0-1-3 /3
01:09.170
2
4 0.0 -
49 روز قبل 2-1
0-2-2 /2
01:10.040
3
4 0.0 -
49 روز قبل 1-2-2-2
0-2-1 /4
01:10.670
4
4 0.0 -
49 روز قبل 4-2-1-4-2
1-2-1 /5
01:11.290
5
4 0.0 -
188 روز قبل ?-?
0-2-0 /2
گلناز مرادی فرد منصور دهقانپور بی نام
01:15.470
6
4 0.0 -
125 روز قبل 2-1-2
0-2-1 /3
پهلوان حسن قانعی زاده پهلوان حسن قانعی زاده بی نام
01:16.240
7
6 0.0 -
56 روز قبل ?-?-10-?-?
0-2-1 /11
علی و امیدمحمد دهقانپور حمید قندهاری بی نام
01:18.530
8
5 0.0 -
125 روز قبل 1-2-1
0-1-2 /3
منصور دهقانپور منصور دهقانپور بی نام
01:19.370