جدول مسابقات هفته 1 فصل تابستان بندرترکمن 1396/04/09

چاپ جدول
1
بندرترکمن نژاد ترکمن (از ۰ تا ۶ امتیاز) (3 سال) جایزه اول: 60,000,000 ریال جایزه دوم: 30,000,000 ریال جایزه سوم: 15,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 14:30 جمعه 1396/04/09
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 55.0 -
36 روز قبل 2-?-3
1-1-1 /3
01:10.950
2
3 53.0 -
35 روز قبل 3
1-2-1 /1
مرحوم مصطفی ارازی بهنام تاجی زاده رامین قهرمان
01:11.430
3
3 50.0 -
35 روز قبل 5-4
2-3-0 /2
01:11.520
4
5 52.0 -
36 روز قبل 9-5
0-0-2 /2
01:11.870
5
3 51.0 -
36 روز قبل 7-6-6-?-?
1-1-1 /7
01:15.360
6
3 52.0 -
-
0-2-1 /0
سرکار خانم نیره نسیمی مراد تاجی زاده آق اویلی بشگرد
01:15.770
5 54.0 -
35 روز قبل 2-5
2-1-2 /2
2
بندرترکمن نژاد دوخون (مبتدی) (۲ ساله) جایزه اول: 60,000,000 ریال جایزه دوم: 30,000,000 ریال جایزه سوم: 15,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 15:00 جمعه 1396/04/09
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 52.0 -
-
0-0-0 /0
مرحوم حالی پاکزاد نورمحمد بشگرد نورمحمد بهادر
01:02.310
01:03.170
3
2 50.0 -
-
0-0-0 /0
تویلی حاجی گلستانی نورمحمد اونق آق اویلی بشگرد
01:05.580
4
2 52.0 -
-
0-0-0 /0
کاکاجان و یاسین و آرمین ایری رحیم بردی مهرانی آرمین آق آتابای
01:06.180
01:06.260
6
2 52.0 -
-
0-0-0 /0
نارمحمد آتابای و سید دانشمند عبدالرحیم چپرلی یعقوب توسلی
01:06.540
01:15.020
2 50.0 -
-
0-0-0 /0
مهدی عسگری یوسف چپرلی
2 50.0 -
-
0-0-0 /0
نوروزقلی و سینا میرزاعلی قارمحمد گری
2 50.0 -
-
0-0-0 /0
ارازقربان سقر اسماعیل کوچکی
3
بندرترکمن نژاد دوخون (نبرده) (۲ ساله) جایزه اول: 60,000,000 ریال جایزه دوم: 30,000,000 ریال جایزه سوم: 15,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 16:30 جمعه 1396/04/09
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 50.0 -
85 روز قبل 4
0-0-0 /1
حمزه و ساناز اینچه برون صالح بردی گوگ آق اویلی بشگرد
01:05.040
2
2 52.0 -
36 روز قبل 4
0-0-0 /1
01:06.150
3
2 50.0 -
64 روز قبل 9
0-0-0 /1
دکتر محمد آقازاده امیری تقان قلیچ فداکار علی رضا شامیر
01:06.180
4
2 50.0 -
35 روز قبل 5
0-0-0 /1
پرویز و فرحان حسن قاسمی قارمحمد گری پیمان قلرعطا
01:06.680
5
2 52.0 -
64 روز قبل 5
0-0-0 /1
01:06.700
6
2 50.0 -
35 روز قبل 4
0-0-0 /1
01:06.830
01:07.950
8
2 52.0 -
64 روز قبل 8
0-0-0 /1
01:08.080
9
2 50.0 -
64 روز قبل 4
0-0-0 /1
عرفان و غفار شکیبا غفور خوجملی عید محمد غراوی
01:08.740
10
2 50.0 -
36 روز قبل 10
0-0-0 /1
01:09.590
11
2 52.0 -
35 روز قبل 10
0-0-0 /1
01:10.240
2 50.0 -
35 روز قبل 9
0-0-0 /1
حاج علی یمودی دوردی حاجی عطایی
4
بندرترکمن نژاد دوخون (از ۲ تا ۶) (از ۳ تا ۴) جایزه اول: 60,000,000 ریال جایزه دوم: 30,000,000 ریال جایزه سوم: 15,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 17:00 جمعه 1396/04/09
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 51.0 -
84 روز قبل 6-2-10
0-1-0 /3
کاکا و حاجی قربان پقه رحیم بردی مهرانی آرمین آق آتابای
01:03.010
2
3 50.0 -
84 روز قبل 7-3
1-0-0 /2
مرحوم خوجه بردی حاجی کر خلیل اونق آق اویلی بشگرد
01:03.300
3
3 54.0 -
36 روز قبل 4-2-6-3
1-1-0 /4
01:03.910
4
3 51.0 -
35 روز قبل 3-4-3-6-?
2-0-0 /6
حاج ناصر نوروزی بهمن حاجی زاده
01:03.930
5
3 50.0 -
35 روز قبل 6-3-7
1-0-0 /3
المیرا قلندرمحله احمد خوجملی
01:04.330
6
3 50.0 -
69 روز قبل 4-3
1-0-0 /2
01:05.080
7
3 52.0 -
63 روز قبل 6-9-3-9-4
1-0-0 /5
بنیامین و مبین موحد اسماعیل خوجملی
01:05.580
8
4 51.0 -
63 روز قبل 7-?-2-7-?
0-1-0 /8
01:07.910
9
3 53.0 -
57 روز قبل 2-5-10-?
0-1-0 /4
حمید رزمگا سبحان پقه
01:10.320
3 50.0 -
35 روز قبل 4-6-3-6-9
1-0-0 /6
حاج عبدالله توماج رمضان آچاک
4 53.0 -
35 روز قبل 2-5-9-4-8
0-1-0 /5
شیرمحمد سلیمانی امانگلدی توماچ
3 53.0 -
36 روز قبل 2-4-12-8
0-1-0 /4
نورمحمد بهادر و یاسین نفس پور مجید ایری
5
بندرترکمن نژاد دوخون (از ۱۶ تا ۲۲) (از ۳ تا ۴) جایزه اول: 72,000,000 ریال جایزه دوم: 36,000,000 ریال جایزه سوم: 18,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 17:30 جمعه 1396/04/09
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 50.0 -
85 روز قبل 5-8-3-3-1
2-1-1 /6
01:01.570
2
3 54.0 -
36 روز قبل 1-2-1
0-1-2 /3
01:02.010
3
3 54.0 -
35 روز قبل 6-2-4-5-2
0-3-1 /9
یارجان و امید میرابی محمد شریف تاتاری پیمان قلرعطا
01:03.060
4
3 55.0 -
112 روز قبل 6-1-4-1-5
1-1-2 /8
01:03.240
5
3 52.0 -
78 روز قبل 1-9-5-2-2
0-2-1 /5
01:03.450
6
4 53.0 -
35 روز قبل 8-1-7-3-7
1-0-2 /10
ایل گلدی و شراره قارلی کر ساری اونق ناصر قزل
01:03.730
7
3 53.0 -
35 روز قبل 7-5-1-3-5
1-0-2 /7
عادل و کاکان جان طاطاری احمد ایری عید محمد غراوی
01:04.000
8
3 52.0 -
63 روز قبل 5-2-3-3-2
2-4-0 /12
حلیم حاجی توماج مجید ایری نورمحمد بهادر
01:04.310
3 50.0 -
56 روز قبل 6-6-1-6-4
2-1-1 /12
منوچهر قزل منوچهر قزل
6
بندرترکمن نژاد دوخون (مبتدی) (2 سال) جایزه اول: 60,000,000 ریال جایزه دوم: 30,000,000 ریال جایزه سوم: 15,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 18:30 جمعه 1396/04/09
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
01:04.460
2
2 52.0 -
-
0-0-0 /0
عثمان حاجی بایرام قلی و نورقلی مهرانی تاج محمد گوگ نژاد محمد خوجملی
01:08.170
3
2 50.0 -
-
0-0-0 /0
حسین حاجی یکدست و آق اویلی صداقت رحیم بردی مهرانی آرمین آق آتابای
01:08.880
4
2 52.0 -
-
0-0-0 /0
01:11.030
5
2 50.0 -
-
0-0-0 /0
01:11.400
2 52.0 -
-
0-0-0 /0
الهام گرکز اراز زارعی کسلخه
2 50.0 -
-
0-0-0 /0
سینا میرزعلی قارمحمد گری
2 50.0 -
-
0-0-0 /0
شادروان مهندس علیرضا پورحیدری رشید عطایی
2 52.0 -
-
0-0-0 /0
فخرالدین خوشکام صالح بردی گوگ
7
بندرترکمن نژاد دوخون (از ۱۰ تا ۱۴) (از ۳ تا ۴) جایزه اول: 66,000,000 ریال جایزه دوم: 33,000,000 ریال جایزه سوم: 16,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 19:00 جمعه 1396/04/09
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
4 52.0 -
36 روز قبل 7-5-3-1-6
1-0-1 /6
01:02.900
2
3 52.0 -
35 روز قبل 1-10-4-10-3
1-0-1 /8
مرحوم حاجی یارجان جعفربای مجید ایری آق اویلی بشگرد
01:03.720
3
3 54.0 -
36 روز قبل 1-3-5-7-2
1-1-1 /6
01:03.860
4
3 54.0 -
36 روز قبل 2-8-6-9-2
3-2-0 /10
مرحوم ایوب جمالی مجید ایری نورمحمد بهادر
01:04.050
5
3 54.0 -
63 روز قبل 3-2-1
1-1-1 /3
پیمان توماج و آرمان قزل و مهندس یوسف گلشاهی رحیم بردی مهرانی آرمین آق آتابای
01:05.080
6
3 51.0 -
77 روز قبل 1-5-7-2
0-1-1 /4
امید ایگدری و مهندس یوسف گلشاهی قارمحمد گری عبدالرحیم آرامیده
01:05.170
7
3 52.0 -
71 روز قبل 3-4-3-3-?
3-0-1 /7
01:08.600
3 50.0 -
57 روز قبل 9-1-3
1-0-1 /3
آلسا و الینا آرخی نصرت ا... خوجملی
3 52.0 -
112 روز قبل 5-1-3-8-2
1-1-1 /5
میکائیل قره پور نورمحمد اونق
3 50.0 -
84 روز قبل 10-2-4-4-4
1-2-0 /9
عبدالوهاب پقه اراز زارعی کسلخه
8
بندرترکمن نژاد دوخون (۸) (۳ ساله) جایزه اول: 66,000,000 ریال جایزه دوم: 33,000,000 ریال جایزه سوم: 16,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 19:30 جمعه 1396/04/09
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 50.0 -
85 روز قبل 9-1-6
0-0-1 /3
01:04.020
2
3 52.0 -
35 روز قبل 1-5
0-0-1 /2
01:05.930
3
3 52.0 -
36 روز قبل 6-4-2-2-8
0-2-0 /5
حاجی بایرام قربان سلاق رمضان آچاک پیمان قلرعطا
01:06.260
3 52.0 -
196 روز قبل 9-?-1-6
0-0-1 /4
3 52.0 -
57 روز قبل 5-8-4-7-12
0-0-1 /8
مهندس عبدالحکیم سلاق حمید روشنی محمد خوجملی
3 52.0 -
112 روز قبل 10-1
0-0-1 /2
مرحوم حاجی جبار چوگان اسماعیل کوچکی
3 50.0 -
36 روز قبل 9-8-9-6-?
0-0-1 /6
حاج اسماعیل پقه اراز زارعی کسلخه
3 50.0 -
63 روز قبل 1-4-4-10-8
0-0-1 /5
قره جه کسلخه اراز زارعی کسلخه
3 50.0 -
69 روز قبل 1-5
0-0-1 /2
ابراهیم کردی نورمحمد اونق
3 50.0 -
56 روز قبل 6-1-5
0-0-1 /3
مهندس نور محمد کر قارمحمد گری