جدول مسابقات هفته 7 فصل تابستان تهران 1396/05/06

چاپ جدول
1
تهران نژاد عرب (مبتدی و نبرده) (از 3 تا 4) جایزه اول: 60,000,000 ریال جایزه دوم: 30,000,000 ریال جایزه سوم: 15,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر جمعه 1396/05/06
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
2
3 0.0 -
-
0-0-0 /0
حمزه ایلخانی زاده عبدالرحمن کلته امین محمدی
01:10.920
3
4 0.0 -
14 روز قبل 5
0-0-0 /1
01:12.560
01:14.600
5
3 0.0 -
-
0-0-0 /0
دکترافشین مسیح پور علی غمخوار کمال دالی جه عطا
01:14.650
6
3 0.0 -
14 روز قبل 4-5
0-0-0 /2
01:15.190
7
4 0.0 -
14 روز قبل 8
0-0-0 /1
01:16.690
01:16.790
2
تهران نژاد دوخون (از 0 تا 12) (از 3 تا 4) جایزه اول: 60,000,000 ریال جایزه دوم: 30,000,000 ریال جایزه سوم: 15,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر جمعه 1396/05/06
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 0.0 -
35 روز قبل 4-9-2-4-5
0-1-0 /5
حاج فریدون قره دولاق آشجان قزل بنیامین جرجانی
01:03.310
2
3 0.0 -
35 روز قبل 3-4-7-7-4
0-1-0 /6
حسام جمالی ومحمد قرنجیک رشید روشنی کمال دالی جه عطا
01:03.530
3
3 0.0 -
21 روز قبل 3-4-7-2-8
0-1-0 /7
01:04.260
4
3 0.0 -
63 روز قبل 6
0-0-0 /1
01:04.660
5
5 0.0 -
21 روز قبل 6
0-0-0 /1
01:04.900
6
3 0.0 -
64 روز قبل 9-?-2-4-5
0-1-0 /8
اسدالله رجال و منصور توغدری فیض الله رجال عبدالخالق چپرلی
01:06.690
3
تهران نژاد تروبرد (از 0 تا 14) (از 3 تا 5) جایزه اول: 60,000,000 ریال جایزه دوم: 30,000,000 ریال جایزه سوم: 15,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر جمعه 1396/05/06
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 0.0 -
7 روز قبل 5-3-4-2
0-1-0 /4
امیررضاهداوند و آیسان شیرازی فرهاد کریمی نادر صالح پور
01:02.880
2
3 0.0 -
14 روز قبل 4
0-0-0 /1
01:04.080
3
3 0.0 -
64 روز قبل 7-5-3-4-6
1-0-0 /5
01:04.110
4
5 0.0 -
14 روز قبل 5-2-3-4-7
1-1-0 /6
وانیا وآراد مهرپرور محمداسلم محمدی محمد خوجملی
01:04.120
5
4 0.0 -
14 روز قبل 8-6-?-3-3
2-0-0 /6
01:05.320
6
13 0.0 -
3689 روز قبل 1-1-10-8-1
0-0-3 /7
01:09.570
3 0.0 -
-
0-0-0 /0
محمدخان عشقان ملک طاهر صالح پور
3 0.0 -
-
0-0-0 /0
گلستانپور مجید صالح پور
4
تهران نژاد تروبرد (از 16 تا 30) (از 3 تا 4) جایزه اول: 69,000,000 ریال جایزه دوم: 34,500,000 ریال جایزه سوم: 17,250,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر جمعه 1396/05/06
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 0.0 -
35 روز قبل 1-7-2-1-3
1-1-1 /5
01:00.920
2
3 0.0 -
7 روز قبل 4-1-3-1
0-0-1 /4
01:01.730
3
3 0.0 -
14 روز قبل 1-3-2-6-2
1-2-0 /7
تولیدو پرورش اسب رادان امیر جعفرپور متین جرجانی
01:02.570
4
3 0.0 -
99 روز قبل 3-5-1-3-4
2-1-1 /6
ایلیاد و بهزاد اوده عبدالخالق ایری عبدالحلیم قبادی
01:02.790
5
3 0.0 -
85 روز قبل 1-6-4-2-1
1-1-2 /6
01:02.910
6
3 0.0 -
99 روز قبل 1-3-4-8
1-0-1 /4
مهندس دانیال جباری مجید صالح پور نادر صالح پور
01:03.010
4 0.0 -
28 روز قبل 3-6-2-1
1-1-1 /4
حسین دیزجی رشید روشنی
5
تهران نژاد تروبرد (از 16 تا 30) (از 3 تا 4) جایزه اول: 69,000,000 ریال جایزه دوم: 34,500,000 ریال جایزه سوم: 17,250,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر جمعه 1396/05/06
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
4 52.0 -
7 روز قبل 3-?
0-0-0 /2
2
7 56.0 -
266 روز قبل ?-?-?-1-?
0-2-3 /10
3
4 52.0 -
7 روز قبل 1-1-3-?-4
2-0-0 /8
4 56.0 -
49 روز قبل 5-?-?
0-0-0 /3
4 52.0 -
175 روز قبل 2-?
0-1-0 /2
یزدان عالیخانی امین سگوند امین محمدی
5 53.0 -
21 روز قبل 4-?-1-?-?
1-1-1 /7
6 54.0 -
175 روز قبل 1-?-?-9-5
0-0-1 /5
5 56.0 -
98 روز قبل 4-?-2-5-1
0-2-1 /6
7 56.0 -
175 روز قبل ?-3-2-?-1
1-1-1 /5
10 56.0 -
1869 روز قبل 9-9-9-9-7
1-2-2 /20
6
تهران نژاد تروبرد (کورس ویژه یادبود حاج عباس مینوکده) (از 3 تا 4) جایزه اول: 190,000,000 ریال جایزه دوم: 95,000,000 ریال جایزه سوم: 47,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1400 متر جمعه 1396/05/06
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
4 56.0 -
35 روز قبل 1-1-1-4-3
1-0-4 /7
تولیدو پرورش اسب رادان امیر جعفرپور علیمحمد غراوی
01:31.810
2
4 52.0 -
21 روز قبل 2-3-1-2-1
1-1-3 /8
01:32.300
01:32.310
4
4 53.0 -
141 روز قبل 7-1-3-5-1
1-3-2 /9
01:32.330
5
4 52.0 -
21 روز قبل 5-7-3-2-6
2-1-2 /11
مهندس علیرضا صیرفی مسعود حصیریان بنیامین جرجانی
01:32.470
6
3 50.0 -
308 روز قبل 5-1
0-0-1 /2
تولیدو پرورش اسب رادان امیر جعفرپور متین جرجانی
01:41.360
7
تهران نژاد دوخون (از 8 تا 20) (از 3 تا 5) جایزه اول: 66,000,000 ریال جایزه دوم: 33,000,000 ریال جایزه سوم: 16,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1400 متر جمعه 1396/05/06
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 0.0 -
21 روز قبل 1-6-5-7-11
0-1-0 /8
مرحوم حاجی اردی مرجانی بهرام حاجی زاده مهرداد خوجملی
01:34.930
2
3 0.0 -
7 روز قبل 2-5-5-4-6
0-0-1 /10
01:35.540
3
3 0.0 -
7 روز قبل 4-5-4-2-3
2-1-0 /14
01:36.540
4
4 0.0 -
28 روز قبل 3-2-8-4-7
1-0-1 /9
01:36.790
5
5 0.0 -
14 روز قبل 4-5-10-2-2
0-3-0 /6
01:36.800
6
3 0.0 -
7 روز قبل 6-2-5-9-6
0-1-0 /14
01:39.350
8
تهران نژاد () () جایزه اول: 0 ریال جایزه دوم: 0 ریال جایزه سوم: 0 ریال
0 متر جمعه 1396/05/06
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار