جدول مسابقات هفته 9 فصل تابستان تهران 1396/05/20

چاپ جدول
1
تهران نژاد عرب (مبتدی و نبرده ) (از 3 تا 6 سال) جایزه اول: 60,000,000 ریال جایزه دوم: 30,000,000 ریال جایزه سوم: 15,000,000 ریال
1000 متر 16:30 جمعه 1396/05/20
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
4 0.0 -
105 روز پیش ?-4-?
0-0-0/3
01:10.670
2
4 0.0 -
119 روز پیش ?
0-0-0/1
علی اکبر حسین آبادی جلال غفوریان
01:10.190
01:12.930
4
6 0.0 -
7 روز پیش 5
0-0-0/1
کیانا فتاحی عبدالخالق ایری
01:13.190
5
3 0.0 -
7 روز پیش 9
0-0-0/1
فرضان فیض عسگری رشید روشنی
01:13.940
6
4 0.0 -
7 روز پیش 4-?
0-0-0/2
01:14.880
7
3 0.0 -
-
0-0-0/0
حسام قطب زاده اردکانی سید اسماعیل حسینی
01:17.920
2
تهران نژاد تروبرد داخلی (از 0 تا 14 امتیاز ) (3 سال) جایزه اول: 60,000,000 ریال جایزه دوم: 30,000,000 ریال جایزه سوم: 15,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 17:30 جمعه 1396/05/20
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 0.0 -
7 روز پیش 2-4-5-3
1-0-0/4
مهندس سید امیررضا تقوی احمد قلی قربانی ابوالفضل دهقان
01:01.730
2
3 0.0 -
7 روز پیش 3-2-4
0-1-0/3
01:02.190
3
3 0.0 -
7 روز پیش 4-3-7-5-3
2-0-0/7
01:02.920
4
3 0.0 -
63 روز پیش 4-2-4
0-1-0/3
محمدتقی بابالویی مصطفی عطایی
01:04.090
5
3 0.0 -
-
0-0-0/0
هیراد مظفری محمداسلم محمدی
01:04.100
6
3 0.0 -
155 روز پیش 3-5
1-0-0/2
عارف وعرفان نیازی امانگلدی خوجملی
01:04.590
7
3 0.0 -
28 روز پیش 7-5-7-2-5
0-1-0/6
علیرضا امینی وعلی اصغر باقری ابوالفضل یوسفی
01:05.820
3 0.0 -
-
0-0-0/0
محمدخان عشقان ملک طاهر صالح پور
3 0.0 -
28 روز پیش 6-2-6-4
0-1-0/4
یارا محمدزاده محمداسلم محمدی
3
تهران نژاد تروبرد داخلی (از 8تا 20امتیاز ) (3 سال) جایزه اول: 66,000,000 ریال جایزه دوم: 33,000,000 ریال جایزه سوم: 16,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 18:00 جمعه 1396/05/20
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 0.0 -
7 روز پیش 1-3-5-4-4
2-0-0/7
01:01.830
2
3 0.0 -
14 روز پیش 1-5-3-4-2
1-1-1/5
امیررضاهداوند و آیسان شیرازی فرهاد کریمی نادر صالح پور
01:01.850
3
3 0.0 -
160 روز پیش 6-3-1-2
1-1-1/4
تولید و پرورش اسب مشرقی عبدالرحمن کلته بنیامین جرجانی
01:01.900
4
3 0.0 -
7 روز پیش 3-2-5-3-2
1-2-0/5
فرهاد پاکزاد عبدالرحمان مختومی
01:03.370
5
3 0.0 -
7 روز پیش 4-6-5-1
0-0-1/4
تولیدو پرورش اسب رادان امیر جعفرپور
01:04.130
3 0.0 -
105 روز پیش 1-3-6-3-3
3-0-1/6
باشگاه کاسپین یزد مجید صالح پور
3 0.0 -
35 روز پیش 6-5-1
0-0-1/3
باشگاه سوارکاری عقیق فرهاد خانقلی زاده قزل
4
تهران نژاد دوخون (از 16تا 24امتیاز ) (از 3 تا 4 سال) جایزه اول: 69,000,000 ریال جایزه دوم: 34,500,000 ریال جایزه سوم: 17,250,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 18:30 جمعه 1396/05/20
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 0.0 -
42 روز پیش 1-1
0-0-1/2
01:01.830
2
3 0.0 -
105 روز پیش 2-4-3-8-1
2-2-1/8
جلیل آق آتابای و عبدی جرجانی عبدالرحمان مختومی ابوطالب چاریزاده
01:02.830
3
4 0.0 -
35 روز پیش 6-5-7-11-3
2-1-2/11
01:03.130
4
4 0.0 -
21 روز پیش 5-5-6-7-4
3-3-0/21
ایشان بردی صحنه عبدالخالق ایری
01:03.140
5
3 0.0 -
175 روز پیش 10-5-7-1-1
0-0-2/6
طاهر کر فرهاد قزل
01:03.330
6
4 0.0 -
49 روز پیش 4-4-7-7-5
0-1-2/11
طاهر جرجانی امانگلدی خوجملی
01:04.260
5
تهران نژاد دوخون (از 8تا 22امتیاز ) (از 3 تا 5 سال) جایزه اول: 66,000,000 ریال جایزه دوم: 33,000,000 ریال جایزه سوم: 16,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 19:00 جمعه 1396/05/20
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 0.0 -
111 روز پیش 4-2-4-4-5
0-2-0/6
سلیمان کر و یوسف جباری عبدالخالق ایری عبدالحلیم قبادی
01:02.270
2
3 0.0 -
99 روز پیش 6-4-2-2-3
1-3-0/8
رئوف وثنا مختومی رشید روشنی کمال دالی جه عطا
01:02.390
3
3 0.0 -
14 روز پیش 1-4-9-2-4
0-1-1/6
حاج فریدون قره دولاق آشجان قزل ابوطالب چاریزاده
01:02.550
4
3 0.0 -
49 روز پیش 7-10-1
0-0-1/3
محمدحسین صیرفی مسعود حصیریان
01:02.810
5
3 0.0 -
98 روز پیش 4-3-6-9-7
1-0-1/6
فرید عموزاده خلیلی عبدالکریم گوگ نژاد
01:03.000
6
3 0.0 -
21 روز پیش 5-3-4-4-8
1-0-1/8
کاوه اختراعی محمد آق ارکاکلی
01:03.450
7
5 0.0 -
14 روز پیش 5-4-5-10-2
0-3-0/7
محمد پورمانیان مسعود پورمانیان
01:03.540
8
3 0.0 -
14 روز پیش 3-4-5-4-2
3-1-0/15
محمد صفا شکاری احمد قلی قربانی
01:03.610
9
3 0.0 -
196 روز پیش 10-1-?
0-0-1/3
عارف نیازی امانگلدی خوجملی
01:03.810
10
3 0.0 -
42 روز پیش ?-9-?-1-6
0-0-1/5
01:12.450
6
تهران نژاد تروبرد داخلی (از 24تا 48امتیاز ) (از 3 تا 4 سال) جایزه اول: 78,000,000 ریال جایزه دوم: 39,000,000 ریال جایزه سوم: 19,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 19:30 جمعه 1396/05/20
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 0.0 -
21 روز پیش 1-1-3-1-1
1-0-4/5
سردار و سولماز آزمون مجید صالح پور نادر صالح پور
00:58.880
2
3 0.0 -
14 روز پیش 1-1-7-2-1
1-1-2/6
00:59.950
3
4 0.0 -
35 روز پیش 6-2-4-7-3
2-1-2/9
00:59.990
4
3 0.0 -
14 روز پیش 3-1-3-2-6
2-2-1/8
تولیدو پرورش اسب رادان امیر جعفرپور
01:01.160
5
4 0.0 -
301 روز پیش 2-1-4-2-4
0-2-2/6
عرفان وفرهان محمدی عبدالخالق ایری
01:01.200
3 0.0 -
120 روز پیش 1-1-2-1-3
1-1-3/5
مرحوم سید حامد حافظی کمال قربانی
4 0.0 -
14 روز پیش 4-7-1-3-5
1-3-2/10
دنیل استاد مجید صالح پور
7
تهران نژاد عرب (از 26 تا 40 امتیاز ) (از 4 تا 7 سال) جایزه اول: 78,000,000 ریال جایزه دوم: 39,000,000 ریال جایزه سوم: 19,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1400 متر 20:00 جمعه 1396/05/20
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
4 0.0 -
35 روز پیش 2-2-2-1
0-2-1/4
01:42.520
2
4 0.0 -
21 روز پیش 2-2-3-1-2
1-5-1/7
01:42.690
3
4 0.0 -
14 روز پیش 1-3-?
1-0-1/3
01:45.200
4
4 0.0 -
21 روز پیش 1-3-4-4-2
1-2-2/8
بهار ابراهیم زاده سید جمال میر دهقان
01:45.580
5
5 0.0 -
14 روز پیش ?-4-?-2-5
0-2-1/7
حجت دقاق پور جلال غفوریان
01:49.930
6
7 0.0 -
21 روز پیش 5-2-3-?-?
1-1-1/7
ریحانه شاه محمدی محمود رجال
01:50.330