جدول مسابقات هفته 11 فصل تابستان تهران 1396/06/03

چاپ جدول
1
تهران نژاد ترکمن (از 0 تا 10 امتیاز) (از 3 تا 5 سال) جایزه اول: 60,000,000 ریال جایزه دوم: 30,000,000 ریال جایزه سوم: 15,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 15:30 جمعه 1396/06/03
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 0.0 -
125 روز قبل 3
1-0-0 /1
01:13.350
2
3 0.0 -
55 روز قبل 2-3
1-1-0 /2
01:13.420
3
3 0.0 -
-
0-0-0 /0
اصغر قاید امینی کریم گوگ نژاد امین محمدی
01:13.550
4
5 0.0 -
20 روز قبل 2-4-9-5
0-1-0 /4
01:14.080
5
3 0.0 -
-
0-0-0 /0
عبدالحامد شکیبا رجب قلیچ گوگ نژاد
01:17.160
6
3 0.0 -
20 روز قبل 3-6
1-0-0 /2
01:17.300
3 0.0 -
55 روز قبل 3-5-4
1-0-0 /3
علی و آریا حسنی ادریس قلیچی
4 0.0 -
92 روز قبل 6-4-6-11-2
0-1-0 /8
متین نقی زاده علمداری یوسف خوجملی
2
تهران نژاد ترکمن (از 10تا 20امتیاز) (3 سال) جایزه اول: 66,000,000 ریال جایزه دوم: 33,000,000 ریال جایزه سوم: 16,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 16:00 جمعه 1396/06/03
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 0.0 -
196 روز قبل 8-1-2-5
0-1-1 /4
01:12.470
2
3 0.0 -
91 روز قبل 1
0-0-1 /1
01:13.420
3
3 0.0 -
112 روز قبل 4-3-2-1
1-1-1 /4
اصغر قاید امینی علی گوگ نژاد امین محمدی
01:13.770
4
3 0.0 -
125 روز قبل 1-3-4
1-0-1 /3
01:13.930
5
3 0.0 -
133 روز قبل 5-3-2-2
1-1-0 /4
مهندس میرحیدری عبدالعزیز گوگ نژاد
01:14.090
3 0.0 -
133 روز قبل 8-1-?-3
1-0-1 /4
هاشم رهسپار نورمحمد ارمشی
3
تهران نژاد تروبرد (از 0 تا 8 امتیاز) (3 سال) جایزه اول: 60,000,000 ریال جایزه دوم: 30,000,000 ریال جایزه سوم: 15,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 17:00 جمعه 1396/06/03
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 0.0 -
174 روز قبل 4
0-0-0 /1
محمدرضا خلاقی زاده امیر جعفرپور کمال دالی جه عطا
01:02.570
2
3 0.0 -
13 روز قبل 5
0-0-0 /1
01:02.670
3
3 0.0 -
41 روز قبل 6-2-6-4
0-1-0 /4
یارا محمدزاده محمداسلم محمدی
01:03.180
4
3 0.0 -
63 روز قبل 6-2-5-9-6
0-1-0 /5
باشگاه سوارکاری شهدای دومیرایی مجید صالح پور ابوالفضل دهقان
01:03.420
5
3 0.0 -
13 روز قبل 4-4-2-4
0-1-0 /4
محمدرضا خلاقی زاده مصطفی عطایی
01:04.160
6
3 0.0 -
20 روز قبل 5
0-0-0 /1
01:04.320
7
3 0.0 -
-
0-0-0 /0
مایا مختومی کمال قولرعطا
01:05.950
8
3 0.0 -
-
0-0-0 /0
سارینا رحیم خراسانی نورمحمد کوچک نژاد
01:06.970
4
تهران نژاد دوخون (از 8تا 16امتیاز) (از 3 تا 5 سال) جایزه اول: 66,000,000 ریال جایزه دوم: 33,000,000 ریال جایزه سوم: 16,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 17:30 جمعه 1396/06/03
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 0.0 -
13 روز قبل 9-10-1-?
0-0-1 /4
01:01.640
2
3 0.0 -
27 روز قبل 2-3-4-7-7
0-2-0 /7
حمید سلیمانی و ایمان محمدزاده رشید روشنی کمال دالی جه عطا
01:01.940
3
3 0.0 -
13 روز قبل 5-4-3-6-9
1-0-1 /7
فرید عموزاده خلیلی عبدالکریم گوگ نژاد امین محمدی
01:02.490
4
3 0.0 -
13 روز قبل 3-1-4-9-2
1-1-1 /7
حاج فریدون قره دولاق آشجان قزل ابوطالب چاریزاده
01:02.730
5
3 0.0 -
92 روز قبل 10-7-6-4-1
0-0-1 /6
حاج عبدالمجید گرکز ناصر حاجی زاده
01:03.090
3 0.0 -
13 روز قبل 10-?-9-?-1
0-0-1 /6
3 0.0 -
13 روز قبل 4-7-10-1
0-0-1 /4
محمدحسین صیرفی مسعود حصیریان
5 0.0 -
13 روز قبل 7-5-4-5-10
0-3-0 /8
محمد پورمانیان مسعود پورمانیان
5
تهران نژاد دوخون (از 16تا 30امتیاز) (از 3 تا 4 سال) جایزه اول: 69,000,000 ریال جایزه دوم: 34,500,000 ریال جایزه سوم: 17,250,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 18:00 جمعه 1396/06/03
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 0.0 -
168 روز قبل 5-2-1-5-3
1-1-2 /6
عارف وعرفان نیازی امانگلدی خوجملی
01:00.430
2
3 0.0 -
13 روز قبل 2-6-4-2-2
1-4-0 /9
محمد مختومی رشید روشنی
01:00.890
3
3 0.0 -
27 روز قبل 2-2-5-5-4
0-2-1 /11
حاجی رجب سرداری عبدالخالق ایری
01:01.110
4
3 0.0 -
13 روز قبل 1-4-2-4-4
0-2-1 /7
داود و جمشید کر عبدالخالق ایری
01:01.440
5
4 0.0 -
20 روز قبل 3-3-3-2-3
3-2-1 /7
ایران توسعه سید احمد موسوی
01:01.870
6
4 0.0 -
7 روز قبل 3-3-6-5-7
4-1-2 /13
محمد پورمانیان مسعود پورمانیان
01:02.810
3 0.0 -
34 روز قبل 1-2-2-8-2
0-2-1 /6
محمدسالاری رشید روشنی
4 0.0 -
34 روز قبل 3-5-5-2-?
2-1-1 /11
نجمه زرجو کمال جمشیدی
6
تهران نژاد تروبرد (از 16تا 26امتیاز) (از 3 تا 4 سال) جایزه اول: 69,000,000 ریال جایزه دوم: 34,500,000 ریال جایزه سوم: 17,250,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 18:30 جمعه 1396/06/03
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 0.0 -
20 روز قبل 2-1-4-2
0-0-1 /4
01:00.080
2
3 0.0 -
27 روز قبل 2-4-1-3-1
0-1-2 /5
01:00.490
3
3 0.0 -
13 روز قبل 3-6-3-1-2
2-1-1 /5
تولید و پرورش اسب مشرقی عبدالرحمن کلته بنیامین جرجانی
01:00.840
4
3 0.0 -
13 روز قبل 1-1-3-5-4
2-0-1 /8
01:01.290
5
3 0.0 -
13 روز قبل 2-1-5-3-4
1-2-1 /6
امیررضاهداوند و آیسان شیرازی فرهاد کریمی
01:01.970
6
3 0.0 -
34 روز قبل 6-3-3-2-5
2-1-1 /6
علی آقایی و مرحوم ایوب جمالی تویلی قربانی
01:02.160
7
3 0.0 -
27 روز قبل 4-3-5-1-3
2-1-1 /7
ایلیاد و بهزاد اوده عبدالخالق ایری
01:02.460
8
4 0.0 -
20 روز قبل 5-4-6-4-2
1-1-2 /10
حاج غفور جرجانی رشید روشنی
01:03.710
3 0.0 -
127 روز قبل 5-4-1-1-3
2-0-2 /6
خانم شفا بخش مجید صالح پور
7
تهران نژاد تروبرد (از 24 تا 42 امتیاز) (از 3 تا 4 سال) جایزه اول: 78,000,000 ریال جایزه دوم: 39,000,000 ریال جایزه سوم: 19,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 19:00 جمعه 1396/06/03
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
4 0.0 -
7 روز قبل 1-3-6-2-4
3-1-3 /11
00:59.870
2
3 0.0 -
13 روز قبل 2-1-1-7-2
1-2-2 /7
01:00.660
3
4 0.0 -
7 روز قبل 5-5-2-1-4
0-2-2 /8
01:00.700
4
4 0.0 -
27 روز قبل 5-5-7-3-2
2-1-2 /12
مهندس علیرضا صیرفی مسعود حصیریان متین جرجانی
01:00.920
5
3 0.0 -
49 روز قبل 3-6-2-2-1
1-2-2 /6
نادر موحد احمد ایری
01:00.990
6
4 0.0 -
232 روز قبل 7-1-6-1-4
0-0-3 /8
پتروشیمی بانیارپلیمر گنبد جمشید روشنی
01:01.400
7
3 0.0 -
20 روز قبل 1-5-1-6-4
1-1-2 /8
ایمان و امیرعلی عرب ابراهیم قلرعطا
01:02.880
4 0.0 -
49 روز قبل 4-4-3-6-2
2-2-1 /8
تولیدو پرورش اسب رادان امیر جعفرپور
4 0.0 -
7 روز قبل 3-3-5-6-3
4-0-2 /17
8
تهران نژاد عرب (از 0 تا 8 امتیاز) (از 3 تا 4 سال) جایزه اول: 60,000,000 ریال جایزه دوم: 30,000,000 ریال جایزه سوم: 15,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 19:30 جمعه 1396/06/03
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
01:14.970
4
3 0.0 -
-
0-0-0 /0
باشگاه بابک بیرانوند مصطفی عطایی متین جرجانی
01:12.250
5
3 0.0 -
-
0-0-0 /0
سیدرضا یحیایی حسین امینی
01:12.250
6
3 0.0 -
-
0-0-0 /0
لبنیات حاجی بابا مالک سپهوند
01:14.430
7
3 0.0 -
-
0-0-0 /0
مهندس مسعود قهرمانی هادی حسنوند
01:14.970
8
3 0.0 -
-
0-0-0 /0
نوید سخن سنج بهرام پقه
01:15.270
9
3 0.0 -
-
0-0-0 /0
تولیدو پرورش اسب امینی محمود رجال
01:16.900
10
3 0.0 -
-
0-0-0 /0
ذبیح عالیخانی رسول صفر بیرانوند
01:18.900
11
3 0.0 -
-
0-0-0 /0
منصور دهقانپور منصور دهقانپور
01:19.310
12
3 0.0 -
-
0-0-0 /0
فرشاد سلطانی گل محمدی
01:20.660