جدول مسابقات هفته 13 فصل تابستان تهران 1396/06/24

چاپ جدول
1
تهران نژاد عرب (از 0تا 16امتیاز ) (از 3 تا 6 سال) جایزه اول: 66,000,000 ریال جایزه دوم: 33,000,000 ریال جایزه سوم: 16,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 15:00 جمعه 1396/06/24
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 0.0 -
42 روز پیش 1
0-0-0/1
2
3 0.0 -
7 روز پیش 1
0-0-0/1
ابوالفضل وکیلی علی غمخوار نادر صالح پور
3
4 0.0 -
28 روز پیش 2-4-?
0-1-0/3
4
4 0.0 -
42 روز پیش 3-1
0-0-1/2
3 0.0 -
7 روز پیش 6
0-0-0/1
ناصر دانیالی و علیرضا کوثری عیدنفس قلرعطا علیرضا سپهوند
4 0.0 -
63 روز پیش 1
0-0-1/1
4 0.0 -
28 روز پیش 6-1-?-4-?
0-0-1/5
4 0.0 -
28 روز پیش 5-6-10
0-0-0/3
4 0.0 -
49 روز پیش ?-2-?
0-1-0/3
یزدان عالیخانی امین سگوند امین محمدی
4 0.0 -
28 روز پیش 3-5-5-?-1
1-0-1/5
6 0.0 -
42 روز پیش 2
0-0-0/1
2
تهران نژاد تروبرد داخلی (کورس ویژه ) (2 سال) جایزه اول: 220,000,000 ریال جایزه دوم: 110,000,000 ریال جایزه سوم: 55,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 16:00 جمعه 1396/06/24
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 52.0 -
-
0-0-0/0
حمیدسلیمانی و ایمان محمدزاده رشید روشنی امین محمدی
3
2 50.0 -
-
0-0-0/0
هلدینگ حاجی آقازاده تویلی قربانی ابوطالب چاریزاده
4
2 50.0 -
70 روز پیش 5
0-0-0/1
محمود آق و پرویز ایگدری عبدالخالق ایری محمود رجال
2 52.0 -
-
0-0-0/0
2 52.0 -
56 روز پیش 4-8
0-0-0/2
3
تهران نژاد دوخون (از 8تا 20امتیاز ) (از 3 تا 5 سال) جایزه اول: 66,000,000 ریال جایزه دوم: 33,000,000 ریال جایزه سوم: 16,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 16:30 جمعه 1396/06/24
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 0.0 -
21 روز پیش 3-5-4-3-6
2-0-1/8
فرید عموزاده خلیلی عبدالکریم گوگ نژاد محمود رجال
2
3 0.0 -
21 روز پیش 2-2-3-4-7
0-3-0/8
حمید سلیمانی و ایمان محمدزاده رشید روشنی عبدالخالق چپرلی
3
3 0.0 -
49 روز پیش 3-3-4-7-2
2-1-0/8
4
5 0.0 -
35 روز پیش 7-5-4-5-10
0-3-0/8
4 0.0 -
7 روز پیش 1
0-0-0/1
3 0.0 -
189 روز پیش 8-1-5-6-10
1-0-1/7
حسام الدین و بهرام گلدی قربانی عبدالرحمان مختومی بنیامین جرجانی
4
تهران نژاد دوخون (کورس ویژه ) (2 سال) جایزه اول: 140,000,000 ریال جایزه دوم: 70,000,000 ریال جایزه سوم: 35,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 17:00 جمعه 1396/06/24
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 53.0 -
7 روز پیش 1-3
1-0-0/2
2
2 52.0 -
28 روز پیش 2
0-1-0/1
3
2 54.0 -
28 روز پیش 1
0-0-1/1
4
2 54.0 -
42 روز پیش 1
0-0-0/1
ثنا اسکندری و نیهاد کوچکی محمد آق ارکاکلی امین محمدی
2 52.0 -
7 روز پیش 6
0-0-0/1
5
تهران نژاد تروبرد داخلی (از 0تا 12امتیاز ) (از 3 تا 4 سال) جایزه اول: 60,000,000 ریال جایزه دوم: 30,000,000 ریال جایزه سوم: 15,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 17:30 جمعه 1396/06/24
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 0.0 -
7 روز پیش 6-4-6-2-5
0-1-0/7
باشگاه سوارکاری شهدای دومیرایی ابوالفضل یوسفی نادر صالح پور
2
3 0.0 -
21 روز پیش 2-5
0-1-0/2
3
3 0.0 -
35 روز پیش 3-4-3-7-5
3-0-0/8
4
3 0.0 -
35 روز پیش 6-3-5
1-0-0/3
3 0.0 -
21 روز پیش 6-5
0-0-0/2
3 0.0 -
113 روز پیش 7
0-0-0/1
متین و لطیف اندورا نوربردی اندروا امین محمدی
3 0.0 -
7 روز پیش 6-3-6-2-6
1-1-0/6
4 0.0 -
49 روز پیش 3-4-6-6
1-0-0/4
رادین صفایی وامادجان طعنه امانقلی خوجملی علیرضا سپهوند
6
تهران نژاد تروبرد داخلی (کورس ویژه ) (از 3 تا 6 سال) جایزه اول: 320,000,000 ریال جایزه دوم: 160,000,000 ریال جایزه سوم: 80,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 18:00 جمعه 1396/06/24
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 50.0 -
21 روز پیش 5-3-6-2-2
1-2-2/7
2
4 51.0 -
49 روز پیش 2-2-3-1-2
1-3-3/9
3
3 50.0 -
7 روز پیش 1-1-2-4-5
1-0-1/6
مهندس سید امیررضا تقوی احمد قلی قربانی بنیامین جرجانی
4
5 55.0 -
56 روز پیش 4-1-7-4-2
0-3-5/15
فرهاد قائمی و میثم گودرزی امیر جعفرپور علیمحمد غراوی
4 53.0 -
56 روز پیش 6-2-1-8-2
3-3-2/19
6 58.0 -
56 روز پیش 2-4-6-4-2
9-11-7/42
3 53.0 -
56 روز پیش 5-2
0-0-0/2
عرفان عموزاده خلیلی کریم گوگ نژاد علیرضا سپهوند
7
تهران نژاد عرب (از 16تا 32 امتیاز ) (از 4 تا 7 سال) جایزه اول: 69,000,000 ریال جایزه دوم: 34,500,000 ریال جایزه سوم: 17,250,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 18:30 جمعه 1396/06/24
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
4 0.0 -
56 روز پیش 4-1-1-4-1
0-0-3/5
2
4 0.0 -
7 روز پیش 4-4-1-3-4
1-2-2/10
3
7 0.0 -
49 روز پیش ?-?-3-2-?
1-1-1/6
4
4 0.0 -
7 روز پیش 5-3-1-1-3
3-0-2/10
4 0.0 -
231 روز پیش 1-1
0-0-2/2
5 0.0 -
49 روز پیش ?-4-?-1-?
1-1-1/8
مهندس رضا حلوایی سیدجمال میردهقان
7 0.0 -
343 روز پیش 4-2-2-?-1
1-2-1/7
7 0.0 -
35 روز پیش 6-5-2-3-?
1-1-1/8
ریحانه شاه محمدی محمود رجال عبدالخالق چپرلی
7 0.0 -
343 روز پیش 9-3-?-?-1
1-0-1/5