جدول مسابقات هفته 14 فصل تابستان تهران 1396/06/31

چاپ جدول
1
تهران نژاد عرب (مبتدی و نبرده) (از 3 تا 6 سال) جایزه اول: 60,000,000 ریال جایزه دوم: 30,000,000 ریال جایزه سوم: 15,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 14:00 جمعه 1396/06/31
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 0.0 -
-
0-0-0 /0
غلامحسین بامیان عباس بامیان
01:11.490
2
3 0.0 -
-
0-0-0 /0
عسل و غزل خیراندیش حمید قندهاری
01:11.870
3
4 0.0 -
42 روز قبل 6-4-?
0-0-0 /3
01:12.280
4
5 0.0 -
-
0-0-0 /0
حمید میر حسینی سیدجمال میردهقان
01:12.380
5
3 0.0 -
56 روز قبل 5
0-0-0 /1
دکترافشین مسیح پور علی غمخوار
01:14.060
6
3 0.0 -
28 روز قبل 9
0-0-0 /1
تولیدو پرورش اسب امینی محمود رجال
01:14.330
7
3 0.0 -
-
0-0-0 /0
حسینعلی مروتی سید اسماعیل حسینی
01:14.490
8
3 0.0 -
28 روز قبل 7
0-0-0 /1
مهندس مسعود قهرمانی هادی حسنوند
01:14.790
9
4 0.0 -
-
0-0-0 /0
تاجیک و کوثری عیدنفس قلرعطا
01:15.290
10
3 0.0 -
35 روز قبل 6-7
0-0-0 /2
میثم اسماعیلی ایوب ایگدری
01:16.170
3 0.0 -
28 روز قبل 4
0-0-0 /1
باشگاه بابک بیرانوند مصطفی عطایی
6 0.0 -
42 روز قبل 4-5
0-0-0 /2
کیانا فتاحی عبدالخالق ایری
2
تهران نژاد دوخون (مبتدی و نبرده) (2 سال) جایزه اول: 60,000,000 ریال جایزه دوم: 30,000,000 ریال جایزه سوم: 15,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 15:00 جمعه 1396/06/31
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 0.0 -
-
0-0-0 /0
مرحوم غلامرضا تیموری کریم گوگ نژاد
01:03.140
2
2 0.0 -
-
0-0-0 /0
محمد جرجانی امانگلدی خوجملی
01:03.260
3
2 0.0 -
35 روز قبل 5
0-0-0 /1
مرحوم حاج مشهد قلی سلاق تویلی قربانی
01:04.810
4
2 0.0 -
-
0-0-0 /0
ملک محمد قوجق نژاد عبدالرحمان مختومی
01:06.340
5
2 0.0 -
35 روز قبل 7
0-0-0 /1
فاطمه و زهرا پورمانیان مسعود پورمانیان
01:07.790
6
2 0.0 -
-
0-0-0 /0
مهدی قوری چایی نوری قورچایی
01:08.240
2 0.0 -
-
0-0-0 /0
شهرام شهبازی محمداسلم محمدی
3
تهران نژاد دوخون (از 16 تا 28 امتیاز) (از 3 تا 4 سال) جایزه اول: 69,000,000 ریال جایزه دوم: 34,500,000 ریال جایزه سوم: 17,250,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 15:30 جمعه 1396/06/31
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 0.0 -
63 روز قبل 1-2-2-8-2
0-0-0 /6
محمدسالاری رشید روشنی
01:02.120
2
3 0.0 -
28 روز قبل 2-2-6-4-2
0-0-0 /10
محمد مختومی رشید روشنی
01:02.830
3
3 0.0 -
28 روز قبل 3-2-2-5-5
0-0-0 /12
حاجی رجب سرداری عبدالخالق ایری
01:02.870
4
3 0.0 -
6 روز قبل 1-3-5-4-3
0-0-0 /9
فرید عموزاده عبدالکریم گوگ نژاد
01:02.990
5
3 0.0 -
28 روز قبل 4-1-4-2-4
0-0-0 /8
داود و جمشید کر عبدالخالق ایری
01:03.060
6
4 0.0 -
28 روز قبل 6-3-3-6-5
0-0-0 /14
محمد پورمانیان مسعود پورمانیان
01:03.350
7
3 0.0 -
28 روز قبل 1-9-10-1-?
0-0-0 /5
عارف نیازی امانگلدی خوجملی
01:03.680
4
تهران نژاد تروبرد (از 26 تا 50 امتیاز) (از 4 تا 5 سال) جایزه اول: 78,000,000 ریال جایزه دوم: 39,000,000 ریال جایزه سوم: 19,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 16:00 جمعه 1396/06/31
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
4 0.0 -
28 روز قبل 1-1-3-6-2
0-0-0 /12
بهداد گلدوست نورمحمد کوچک نژاد
00:59.700
2
4 0.0 -
6 روز قبل 2-2-2-3-1
0-0-0 /10
حسین دیزجی رشید روشنی
01:00.590
3
4 0.0 -
6 روز قبل ?-6-2-1-8
0-0-0 /20
محمدخان شهرکردی مجید صالح پور
01:01.780
4
4 0.0 -
28 روز قبل 3-5-5-2-1
0-0-0 /9
عرفان وفرهان محمدی عبدالخالق ایری
01:01.810
5
4 0.0 -
148 روز قبل 5-6-2-1-1
0-0-0 /17
علیرضا تارک مجید صالح پور
01:02.120
6
5 0.0 -
217 روز قبل 7-5-5-2-3
0-0-0 /17
حاج محمد سلطانی احمد قلی قربانی
01:03.380
5
تهران نژاد تروبرد (از 16 تا 26 امتیاز) (از 3 تا 4 سال) جایزه اول: 69,000,000 ریال جایزه دوم: 34,500,000 ریال جایزه سوم: 17,250,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 16:30 جمعه 1396/06/31
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 0.0 -
28 روز قبل 5-2-1-5-3
0-0-0 /7
امیررضاهداوند و آیسان شیرازی فرهاد کریمی
2
3 0.0 -
14 روز قبل 5-5-4-1-1
0-0-0 /7
خانم شفا بخش امیر حسین اسلام کیش
3
4 0.0 -
77 روز قبل 3-4-3-1-3
0-0-0 /6
تولید و پرورش اسب مشرقی عبدالرحمن کلته
4
3 0.0 -
49 روز قبل 4-8-2-4-2
0-0-0 /7
پرورش اسب رایبد هورس فرهاد قزل
5
3 0.0 -
14 روز قبل 7-4-1-1-3
0-0-0 /10
باشگاه سوارکاری عقیق فرهاد خانقلی زاده قزل
6
4 0.0 -
14 روز قبل 3-5-2-4-3
0-0-0 /10
اراز قلیچ خان و آنه قلیچ خان ایگدری بهرام حاجی زاده
7
3 0.0 -
28 روز قبل 6-6-3-3-2
0-0-0 /7
علی آقایی و مرحوم ایوب جمالی عبدالوهاب قربانی
3 0.0 -
14 روز قبل 3-1-5-4-2
0-0-0 /7
ساناز چاوش مجید صالح پور
6
تهران نژاد تروبرد (از 2 تا 16 امتیاز) (از 3 تا 4 سال) جایزه اول: 66,000,000 ریال جایزه دوم: 33,000,000 ریال جایزه سوم: 16,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1400 متر 17:00 جمعه 1396/06/31
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 0.0 -
77 روز قبل 6-5-1
0-0-0 /3
باشگاه سوارکاری عقیق فرهاد خانقلی زاده قزل
01:34.200
2
3 0.0 -
6 روز قبل 3-3-4-3-7
0-0-0 /9
حسین آیت اللهی ابراهیم قلرعطا
01:34.440
3
3 0.0 -
14 روز قبل 5-3-3-5-7
0-0-0 /7
محمدمهدی طلایی کمال قربانی
01:34.950
4
3 0.0 -
6 روز قبل ?-6-3-6-2
0-0-0 /7
یارا محمدزاده محمداسلم محمدی
01:35.010
5
3 0.0 -
28 روز قبل 1-4
0-0-0 /2
محمدرضا خلاقی زاده امیر جعفرپور
01:35.180
6
3 0.0 -
14 روز قبل 8-1-6-5-8
0-0-0 /5
شینا و مینا و یونا پقه سبحان پقه
01:36.250
7
4 0.0 -
6 روز قبل ?-3-4-6-6
0-0-0 /5
رادین صفایی وامادجان طعنه امانقلی خوجملی
01:37.840
8
3 0.0 -
42 روز قبل 7-7-5-7-2
0-0-0 /7
علیرضا امینی وعلی اصغر باقری ابوالفضل یوسفی
01:40.620
9
3 0.0 -
63 روز قبل 9-2-2
0-0-0 /3
امین رادان سعید جعفر پور
01:55.640
7
تهران نژاد عرب (از 0 تا 12 امتیاز) (از 3 تا 5 سال) جایزه اول: 60,000,000 ریال جایزه دوم: 30,000,000 ریال جایزه سوم: 15,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 17:30 جمعه 1396/06/31
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 0.0 -
56 روز قبل 2
0-0-0 /1
حمزه ایلخانی زاده عبدالرحمن کلته
01:10.220
2
3 0.0 -
14 روز قبل 2
0-0-0 /1
مهندس موسوی کیوان سپهوند
01:10.750
3
3 0.0 -
14 روز قبل 8
0-0-0 /1
حاج حسن قربانی سینی سیدجمال میردهقان
01:10.990
4
3 0.0 -
14 روز قبل 5-4-2
0-0-0 /3
مروارید کیش داود جمشیدی
01:11.900
5
3 0.0 -
14 روز قبل 4-3-6
0-0-0 /3
حاج مرتضی حسینی سید جمال میر دهقان
01:13.720
6
3 0.0 -
14 روز قبل 3-7
0-0-0 /2
میثم میرشمسی علی اکبر میرشمسی
01:14.430
7
5 0.0 -
14 روز قبل 7-7-7-7-2
0-0-0 /8
سیدحسن غبیشاوی سیدعبدالله غبیشاوی
01:15.550
8
3 0.0 -
56 روز قبل 6-4-5
0-0-0 /3
جواد نعمتی حمید قندهاری
01:15.820
9
4 0.0 -
14 روز قبل 9-3-?-3
0-0-0 /4
محمدعلی کوچکی حسین دورقی
01:16.110
10
4 0.0 -
231 روز قبل ?-?
0-0-0 /2
ایرج رضائیان آیت خنجرزاده
01:16.480
4 0.0 -
70 روز قبل 8-3-?-?-?
0-0-0 /5
حاج علی مصدق اردکانی منصور دهقانپور