جدول مسابقات هفته 2 فصل پاییز گنبد کاووس 1386/08/11

چاپ جدول
1
گنبد کاووس نژاد تروبرد وارداتی (از 0 تا 74 ) (2 سال) جایزه اول: 8,000,000 ریال جایزه دوم: 3,250,000 ریال جایزه سوم: 1,950,000 ریال
1000 متر 13 جمعه 1386/08/11
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 0.0 -
56 روز پیش 6
0-0-1/1
حاج زیا متعارفی یعقوب ایری آرش ایری
01:03.150
2
2 0.0 -
-
3-3-7/0
ابراهیم باستان و عبدا..یلقی عبدالخالق ایری عید محمد غراوی
01:03.500
3
2 0.0 -
98 روز پیش ?-6-4
1-1-0/3
01:03.610
4
2 0.0 -
35 روز پیش 9-7-8
1-0-0/3
01:05.240
5
2 0.0 -
112 روز پیش 5-9-6
1-0-1/3
عبدالرسول وامان محمد پقه جبار قلرعطا فیض الله رجال
01:05.400
6
2 0.0 -
98 روز پیش ?-8-7-6
0-1-0/4
01:06.370
7
2 0.0 -
126 روز پیش 8
0-0-1/1
01:06.390
8
2 0.0 -
133 روز پیش 10
2-1-1/1
01:07.370
9
2 0.0 -
97 روز پیش ?-8
1-0-0/2
حاج عبدی ملا بابایی حمید روشنی آق اویلی بشگرد
01:07.830
10
2 0.0 -
-
0-0-0/0
شاه عبدالظیم تاتاری ارازقلی ایری لطیف تمری
01:07.870
2 0.0 -
97 روز پیش ?
3-1-2/1
مرحوم حاج عبدی تمنی بهمن اونق بهزاد قلیخانی
2 0.0 -
161 روز پیش 8
0-1-1/1
عبدالجبار درخشنده توماچ آق اویلی کارساز عنایت اله قولرعطا
2
گنبد کاووس نژاد تروبرد وارداتی (از 0 تا 36 ) (2 سال) جایزه اول: 8,000,000 ریال جایزه دوم: 3,250,000 ریال جایزه سوم: 1,950,000 ریال
1000 متر 13.3 جمعه 1386/08/11
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 0.0 -
105 روز پیش 4-2-4-4
1-2-1/4
گلدی حاجی سالاری عبیدالله سخاوت محمد خوجملی
01:03.300
2
2 0.0 -
97 روز پیش 10-8-4-12-3
2-1-3/5
حاجی یول گلدی بابایی عبدالحی مهرانی ستار مهرانی
01:03.900
3
2 0.0 -
21 روز پیش 9-?-2-6-3
2-1-0/7
01:04.020
4
2 0.0 -
7 روز پیش 3-5-3
2-1-0/3
01:04.110
5
2 0.0 -
7 روز پیش 7-9-7-?-2
2-4-2/5
01:04.250
6
2 0.0 -
49 روز پیش 6-?
0-0-0/2
01:04.260
7
2 0.0 -
7 روز پیش 3-?-5
2-2-3/3
01:04.750
8
2 0.0 -
21 روز پیش 4-4-?-3
1-0-1/4
01:04.940
9
2 0.0 -
7 روز پیش 2-10-9
0-1-0/3
عبدالرحیم پورقاز بهمن اونق آرش ایری
01:05.280
10
2 0.0 -
105 روز پیش 7-9-3-5-9
2-1-1/5
بردی محمد قربانپور آنه گلدی اونق عبداله قولرعطا
01:05.920
2 0.0 -
133 روز پیش 9-3
1-0-0/2
2 0.0 -
7 روز پیش 5-10-4-2
0-1-1/4
نازمحمد محمی زاده عبدالغفور گلی بی نام
3
گنبد کاووس نژاد تروبرد وارداتی (از 0 تا 82 ) (2 سال) جایزه اول: 8,000,000 ریال جایزه دوم: 3,250,000 ریال جایزه سوم: 1,950,000 ریال
1000 متر 14.3 جمعه 1386/08/11
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 0.0 -
7 روز پیش 6-?-4-1
2-2-6/4
01:02.030
2
2 0.0 -
49 روز پیش 1-?
3-3-8/2
01:02.240
3
2 0.0 -
35 روز پیش 4-?
2-0-7/2
01:02.670
4
2 0.0 -
105 روز پیش 2-5-3-5-4
2-8-2/6
01:03.080
5
2 0.0 -
21 روز پیش 2-?-6-2-5
3-3-2/6
01:03.120
6
2 0.0 -
91 روز پیش 4-3-2-5-3
3-2-1/5
01:03.300
7
2 0.0 -
7 روز پیش 7-?-7-1-4
2-0-2/5
01:03.980
8
2 0.0 -
112 روز پیش 1-4-6
0-0-1/3
مهندس جاویدان احمد ایری محمد خوجملی
01:04.260
9
2 0.0 -
105 روز پیش 10-4-1-4
0-0-4/4
01:04.700
10
2 0.0 -
154 روز پیش ?-1
0-0-2/2
حاج عبدالخلیل بابایی حکیم بردی اندروا عید محمد غراوی
01:05.390
2 0.0 -
-
0-0-0/0
2 0.0 -
-
0-1-0/0
ثریا فرهمند کاکا سارلی بی نام
4
گنبد کاووس نژاد تروبرد وارداتی (از 12 تا 84 ) (2 سال) جایزه اول: 9,000,000 ریال جایزه دوم: 3,750,000 ریال جایزه سوم: 2,250,000 ریال
1000 متر 15 جمعه 1386/08/11
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 0.0 -
-
4-2-4/0
01:02.500
01:03.350
3
2 0.0 -
14 روز پیش 3-6-3-3-3
5-0-1/8
01:03.490
4
2 0.0 -
28 روز پیش 9
3-4-1/1
01:03.620
5
2 0.0 -
42 روز پیش 5-?
2-8-3/2
01:03.680
6
2 0.0 -
28 روز پیش 8-3-1-1-4
2-0-4/7
01:03.830
2 0.0 -
91 روز پیش 6-1-1
1-1-4/3
عطاجان اعتمادی فر عطاجان اعتمادی فر بی نام
5
گنبد کاووس نژاد تروبرد وارداتی (از 12 تا 76 ) (2 سال) جایزه اول: 9,000,000 ریال جایزه دوم: 3,750,000 ریال جایزه سوم: 2,250,000 ریال
1000 متر 15.3 جمعه 1386/08/11
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 0.0 -
14 روز پیش 4-2-3-7-?
2-2-2/5
مرحوم حکیم عاشورمحمدی عبدالحکیم مهرانی محمود قولرعطا
01:02.070
2
2 0.0 -
7 روز پیش 4-4-?-2-1
2-6-6/6
01:02.310
3
2 0.0 -
7 روز پیش 3-2-2-?-7
4-2-0/5
01:02.870
4
2 0.0 -
7 روز پیش 5-4-1-3
3-2-3/4
حاج داود آنه قره جه آنه گلدی اونق عبدالعزیز اونق
01:02.880
5
2 0.0 -
7 روز پیش 2-6-3-2-?
6-5-2/6
01:03.210
6
2 0.0 -
14 روز پیش 6-1-2-3-?
3-4-3/5
01:03.360
7
2 0.0 -
35 روز پیش 3-3-3-1
3-0-1/4
01:03.390
8
2 0.0 -
91 روز پیش 1-5-5-2-6
1-4-2/5
01:04.050
9
2 0.0 -
98 روز پیش 3-2-6-2
3-5-1/4
01:04.140
2 0.0 -
154 روز پیش 2-1-8
0-1-1/3
مرحوم رضا ورشید مهرانی عبدالخلیل مهرانی آرش ایری
2 0.0 -
91 روز پیش 5-1-7-2-8
0-1-1/5
6
گنبد کاووس نژاد تروبرد وارداتی (هنديکاپ ) (از 3 تا 4) جایزه اول: 12,000,000 ریال جایزه دوم: 5,000,000 ریال جایزه سوم: 3,000,000 ریال
1000 متر 16 جمعه 1386/08/11
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 57.0 -
98 روز پیش 7-1-1-5-1
9-16-14/16
01:00.690
2
3 52.0 -
21 روز پیش 6-1
0-4-3/2
01:00.850
3
3 54.0 -
7 روز پیش 2-9-?-4-6
4-6-3/16
پورانجنار - ابوالمعصومی امانگلدی خوجملی ستار مهرانی
01:01.370
4
4 54.0 -
91 روز پیش 2-4-6-5-7
4-4-2/16
01:01.790
5
3 52.0 -
14 روز پیش 2-3-3-1-8
4-3-5/13
01:01.950
6
4 57.0 -
91 روز پیش 1-1-2-9-5
7-5-6/9
01:02.010
7
4 58.0 -
126 روز پیش 5-6-4-1-7
0-2-6/11
01:02.120
8
3 53.0 -
7 روز پیش 3-1-5-2-7
4-4-2/19
شادروان احسان عظیمی بهمن اونق عبدالعزیز اونق
01:02.540
9
3 54.0 -
97 روز پیش 2-1-1-1-4
1-1-4/10
01:03.050
10
4 55.0 -
434 روز پیش 10
1-3-4/1
دکتر علیرضا خلخالی عبدالعزیز گوگ نژاد رضا کریمی
01:05.360
4 56.0 -
112 روز پیش 8-10-3-5-7
7-3-2/19
3 53.0 -
105 روز پیش 4-2-2-8-9
6-6-1/20
عبدالرسول وامان محمد پقه جبار قلرعطا بی نام
7
گنبد کاووس نژاد تروبرد وارداتی (از 0 تا 58 ) (از 3 تا 4) جایزه اول: 10,000,000 ریال جایزه دوم: 4,250,000 ریال جایزه سوم: 2,550,000 ریال
1000 متر 16.3 جمعه 1386/08/11
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 0.0 -
97 روز پیش ?
1-6-4/1
سیدعمادوسیدعلی میرمحمدعلی رحیم بردی مهرانی ستار مهرانی
00:59.530
2
3 0.0 -
315 روز پیش 1-1-?
0-2-2/3
مهندس علیرضا صیرفی عبدالرحمن کلته عبدالاسحاق کم
01:00.690
3
3 0.0 -
168 روز پیش 1-1-1-3-4
4-1-5/7
01:01.360
4
3 0.0 -
7 روز پیش ?-1-7-11-10
4-1-4/20
01:01.570
5
3 0.0 -
14 روز پیش 5-2-4-2-9
5-7-2/12
01:01.720
01:02.080
7
3 0.0 -
91 روز پیش 9-2-8-3-5
5-2-3/15
01:02.120
8
3 0.0 -
105 روز پیش 1-1-1-8-6
1-1-3/9
تهمینه قربانی احمد ایری محمد خوجملی
01:02.610
9
3 0.0 -
7 روز پیش ?
0-0-1/1
حاج مسعود بابازاده تویلی قربانی عید محمد غراوی
01:03.170
3 0.0 -
49 روز پیش 9
0-0-1/1
عبدالکریم قربانقلی رجب قلیچ گوگ نژاد بی نام
4 0.0 -
7 روز پیش ?-8-2-5-4
1-2-2/8
امید مینو کده حاجی محمد نوایی بی نام
8
گنبد کاووس نژاد تروبرد وارداتی (از 0 تا 20 ) (از 3 تا 4) جایزه اول: 8,000,000 ریال جایزه دوم: 3,250,000 ریال جایزه سوم: 1,950,000 ریال
1000 متر 17 جمعه 1386/08/11
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
4 0.0 -
98 روز پیش 3-5-8-5-4
2-0-2/10
01:03.110
2
3 0.0 -
140 روز پیش 9-?-8-9-9
0-1-0/7
01:03.700
3
3 0.0 -
28 روز پیش 3-3-7-?-10
3-0-1/6
01:04.110
4
3 0.0 -
126 روز پیش 8-4-?-9-11
1-0-1/10
شاپور مختوم نژاد ابراهیم گوگ عید محمد غراوی
01:04.780
5
3 0.0 -
28 روز پیش 4-3-10
2-0-0/3
01:05.040
6
3 0.0 -
97 روز پیش 2-8-?-6-?
0-2-0/10
حاجی محمدمرادچله نوریقدی یلقی عبداله قولرعطا
01:05.630
7
3 0.0 -
98 روز پیش ?-?-6-8-?
1-0-0/7
مرحوم حکیم عاشورمحمدی عبدالحکیم مهرانی قربان محمد اودک
01:05.970
8
3 0.0 -
97 روز پیش 5-6-4
0-0-0/3
01:06.160
9
3 0.0 -
-
0-0-0/0
01:07.120
10
4 0.0 -
56 روز پیش 5-4-7
0-0-0/3
01:07.620
3 0.0 -
28 روز پیش 2-6-?
4-3-0/3
4 0.0 -
357 روز پیش 6
0-0-0/1
شاهین زینالوند عبدالرحمن کلته بی نام