جدول مسابقات هفته 4 فصل پاییز آق قلا 1396/08/12

چاپ جدول
1
آق قلا نژاد دوخون (از 2 تا 6 امتیاز) (2 سال) جایزه اول: 60,000,000 ریال جایزه دوم: 30,000,000 ریال جایزه سوم: 15,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 12:45 جمعه 1396/08/12
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 54.0 -
7 روز قبل 3-5-2
1-1-0 /3
حاج عبدالکریم ناعمی رشید عطایی کمال دالی جه عطا
01:02.720
2
2 50.0 -
7 روز قبل 5-5-3-4
1-0-0 /4
01:02.760
3
2 52.0 -
105 روز قبل 5-3
1-0-0 /2
01:03.850
4
2 53.0 -
7 روز قبل 2-6-6-7-6
0-1-0 /5
01:04.080
5
2 50.0 -
49 روز قبل 4-6-4-3
1-0-0 /4
حاج سارا و رحیم نیازی رحیم بردی مهرانی آرمین آق آتابای
01:04.400
6
2 52.0 -
64 روز قبل 3
1-0-0 /1
محمد رئوف حمزه و محمد جرجانی خان محمد چپرلی رامین قهرمان
01:05.050
7
2 50.0 -
56 روز قبل 3
1-0-0 /1
یاسین گوگ زاده و مهدی جلیلی کمال واج پیمان قلرعطا
01:05.280
8
2 50.0 -
49 روز قبل 8-3-6
1-0-0 /3
انه کعبه معید و سارا کر امید ایری نورمحمد بهادر
01:07.120
9
2 53.0 -
56 روز قبل 2-4-8-?-5
0-1-0 /5
مهران کم و عاشور محمد شیخ عبدالمجید کم یاسر جرجانی
01:07.200
10
2 50.0 -
14 روز قبل 3-6
1-0-0 /2
مرحوم تاجقلی عطاگزلی رشید عطایی جواد آچاک
01:07.590
2 51.0 -
56 روز قبل 9-5-2-4-10
0-1-0 /6
دکتر جلال الدین نظری و علیرضا گری مجید ایری عبدالرحیم آرامیده
2
آق قلا نژاد دوخون (از 8 تا 12 امتیاز) (2 سال) جایزه اول: 66,000,000 ریال جایزه دوم: 33,000,000 ریال جایزه سوم: 16,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 14:30 جمعه 1396/08/12
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 54.0 -
21 روز قبل 5-2-5-1-9
0-1-1 /7
01:03.120
2
2 54.0 -
7 روز قبل 4-4-2-1-6
0-1-1 /5
محمد امین و سینا کوسلی اراز قربان اونق عبدالرحیم آرامیده
01:03.520
3
2 52.0 -
42 روز قبل 1-8
0-0-1 /2
01:03.790
4
2 53.0 -
7 روز قبل 3-3-4-3-6
3-1-0 /9
عیسی قره جه زاده و افشین نیازی بهمن اونق آق اویلی بشگرد
01:03.880
5
2 53.0 -
14 روز قبل 8-6-2-4-3
1-2-0 /8
01:03.900
6
2 52.0 -
42 روز قبل 6-2-6-1-6
0-1-1 /6
محمدرضا و ریحانه قزل غیاث غفوری بنیامین جرجانی
01:04.580
7
2 52.0 -
14 روز قبل 6-2-7-2-7
0-2-0 /5
حاج امین بای کسلخه سلیم خوجملی مهرداد خوجملی
01:05.080
8
2 51.0 -
7 روز قبل 8-3-1-5-7
1-0-1 /5
امیرارسلان و شهریار قادری حکیم سوقی جواد آچاک
01:06.290
9
2 50.0 -
14 روز قبل 1-6-5
0-0-1 /3
عبدالرحمن اونق و ایوب گلی نیا قارمحمد گری عید محمد غراوی
01:06.450
10
2 50.0 -
41 روز قبل 1
0-0-1 /1
مرحوم غلامرضا تیموری کریم گوگ نژاد ستار مهرانی
01:08.200
3
آق قلا نژاد دوخون (از 24 تا 30 امتیاز) (از 3 تا 4 سال) جایزه اول: 72,000,000 ریال جایزه دوم: 36,000,000 ریال جایزه سوم: 18,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 15:00 جمعه 1396/08/12
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 52.0 -
84 روز قبل 1-1-1
0-0-3 /3
سینا و سمیه شکرالله زاده مجید ایری آق اویلی بشگرد
01:01.040
2
3 51.0 -
7 روز قبل 5-1-3-1-1
1-0-3 /5
محمد ارمیا چیره نور رحیم بردی مهرانی جواد آچاک
01:02.200
3
3 52.0 -
118 روز قبل 5-9-4-1-1
0-0-3 /7
01:03.520
4
3 53.0 -
83 روز قبل 3-1-3-1-3
3-1-2 /9
01:04.120
5
4 55.0 -
14 روز قبل 2-2-2-2-5
1-5-1 /13
فرهاد و عبدالحکیم یلمه حسین اونق ستار مهرانی
01:04.160
6
4 50.0 -
7 روز قبل 8-9-2-5-5
0-2-2 /11
حاج فرشید وطن خواه و یعقوب آچاک رمضان آچاک رامین قهرمان
01:04.240
7
4 54.0 -
350 روز قبل 8-5-3-3-2
4-3-1 /12
نوید و مصطفی زیتونلی احمد قلی قربانی محمد خوجملی
01:04.670
8
3 50.0 -
14 روز قبل 4-7-6-5-2
2-3-1 /14
دکتر آرمان آل جلیل امید ایری نورمحمد بهادر
01:04.840
4
آق قلا نژاد دوخون (از 8 تا 14 امتیاز) (از 3 تا 4 سال) جایزه اول: 66,000,000 ریال جایزه دوم: 33,000,000 ریال جایزه سوم: 16,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 16:00 جمعه 1396/08/12
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 51.0 -
84 روز قبل 6-5-3-4-4
1-0-1 /9
01:03.590
2
3 53.0 -
7 روز قبل 4-5-1-3-3
3-0-1 /9
01:03.620
3
3 51.0 -
49 روز قبل 3-4-4-1-5
1-0-1 /7
محمد طاها مهدیخانی رسول خرمالی ستار مهرانی
01:04.190
4
3 52.0 -
7 روز قبل 6-10-10-2-10
0-1-1 /9
نوروزقلی و سینا میرزاعلی ابراهیم بدویزاده محمد خوجملی
01:04.230
5
3 51.0 -
14 روز قبل 2-3-7-5-3
3-1-0 /10
طاغن و طواق یلمه احمد ایری مهران عطا
01:04.730
6
3 50.0 -
183 روز قبل 6-2-9-8-2
0-2-0 /5
01:05.170
6
3 55.0 -
14 روز قبل 1-5-8-3-5
1-1-1 /9
حاج عبدالجلیل بابایی ایل محمد غراوی عید محمد غراوی
01:04.520
7
3 53.0 -
29 روز قبل 4-8-3-4-5
3-1-0 /17
01:05.210
8
3 50.0 -
21 روز قبل 2-5-3-8-8
2-1-0 /9
المیرا قلندرمحله احمد خوجملی مهرداد خوجملی
01:05.610
3 52.0 -
7 روز قبل 9-1-2-7-4
0-1-1 /6
مرحوم یوسف شیرمحمدلی(کاکاجان) سبحان پقه
3 53.0 -
126 روز قبل 7-3-4-3-3
3-0-1 /8
یحیی میرحسینی مجید صالح پور
5
آق قلا نژاد دوخون (از 36 تا 44 امتیاز) (از 3 تا 4 سال) جایزه اول: 76,000,000 ریال جایزه دوم: 38,000,000 ریال جایزه سوم: 19,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 16:30 جمعه 1396/08/12
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 53.0 -
49 روز قبل 3-1-2-3-3
5-2-3 /19
متین آیتین و آیلین قزل منوچهر قزل آق اویلی بشگرد
01:01.720
2
3 56.0 -
77 روز قبل 1-1-1-?-1
0-1-5 /7
01:02.070
3
3 51.0 -
70 روز قبل 4-6-2-3-1
1-5-2 /13
عبدالمجید غراوی احمد ایری محمد خوجملی
01:02.240
4
3 51.0 -
14 روز قبل 1-4-1-3-4
3-4-2 /18
رشید حاجی سالاری توماچ رحیم بردی مهرانی آرمین آق آتابای
01:03.120
5
4 55.0 -
64 روز قبل 2-1-1-2-1
1-2-4 /11
01:03.130
6
4 52.0 -
49 روز قبل 5-4-2-4-9
2-4-2 /23
01:03.550
7
3 51.0 -
56 روز قبل 4-1-1-1-2
1-3-3 /12
01:04.090
4 51.0 -
83 روز قبل 1-6-6-3-3
3-0-4 /21
حاج ارازقلی شوروی اراز زارعی کسلخه
4 55.0 -
42 روز قبل 1-1-2-1-7
1-2-4 /12
حاج رجب یلمه امید ایری
6
آق قلا نژاد دوخون (از 16 تا 22 امتیاز) (3 سال) جایزه اول: 68,000,000 ریال جایزه دوم: 34,000,000 ریال جایزه سوم: 17,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 17:00 جمعه 1396/08/12
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 53.0 -
7 روز قبل 3-6-5-1-3
3-0-2 /10
حاج آق اویلی جرجانی قارمحمد گری بنیامین جرجانی
01:01.840
2
3 55.0 -
118 روز قبل 5-3-6-2-4
1-3-1 /11
نسیما و پوریا تاتاری محمد شریف تاتاری کمال دالی جه عطا
01:02.720
3
3 53.0 -
27 روز قبل 3-3-3-2-2
3-2-1 /14
مهندس حاج عبدالحکیم کر یوسف ایری آق اویلی بشگرد
01:03.240
4
3 54.0 -
7 روز قبل 7-3-3-6-7
2-0-2 /11
01:03.530
5
3 52.0 -
56 روز قبل 3-4-8-5-1
2-1-1 /11
مرحوم حاج رجب محمد باستان اسماعیل خوجملی محمد خوجملی
01:03.680
6
3 50.0 -
77 روز قبل 8-4-2-3-5
2-1-1 /10
01:03.690
7
3 52.0 -
21 روز قبل 4-4-1-3-5
2-0-1 /11
01:04.130
8
3 54.0 -
27 روز قبل 6-8-1-2-1
0-1-2 /7
داوود سیدی و جبار شیخی کمال قربانی ابوطالب چاریزاده
01:04.450
9
3 50.0 -
42 روز قبل 8-1-6-9-8
0-0-2 /9
01:05.110
3 51.0 -
91 روز قبل 2-2-9-1-3
1-2-1 /5
السا و الینا آرخی مهران خوجملی