جدول مسابقات هفته 1 فصل پاییز گنبد کاووس 1396/08/11

چاپ جدول
1
گنبد کاووس نژاد ترکمن (از 0 تا 4 امتیاز ) (از 3 تا 9 سال) جایزه اول: 60,000,000 ریال جایزه دوم: 30,000,000 ریال جایزه سوم: 15,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 12:45 پنج شنبه 1396/08/11
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 53.0 -
20 روز پیش 3
1-0-0/1
مازیار ساربانی ومهندس میرحیدری عبدالعزیز گوگ نژاد طاهر گوگ نژاد
01:14.160
2
3 54.0 -
20 روز پیش 2-6
0-1-0/2
سرکار خانم نیره نسیمی مراد تاجی زاده نورمحمد بهادر
01:15.930
3
3 53.0 -
69 روز پیش 6-3-6
1-0-0/3
01:16.660
4
9 52.0 -
20 روز پیش 6-6-9-7-8
0-0-0/9
01:16.760
5
3 52.0 -
-
0-0-0/0
01:18.320
6
3 52.0 -
20 روز پیش 5-11
0-0-0/2
01:21.930
3 52.0 -
20 روز پیش 7-10
0-0-0/2
ندا بارانی علی گوگ نژاد
5 54.0 -
20 روز پیش 4-4-2-4-9
0-1-0/6
عرفان و حسین نادری علی گوگ نژاد محمد خوجملی
2
گنبد کاووس نژاد دوخون (مبتدی و نبرده ) (2 سال) جایزه اول: 60,000,000 ریال جایزه دوم: 30,000,000 ریال جایزه سوم: 15,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 14:30 پنج شنبه 1396/08/11
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 50.0 -
13 روز پیش 5
0-0-0/1
احمد گرگانی نیا رشید عطایی پیمان قلرعطا
01:05.960
2
2 50.0 -
161 روز پیش 11
0-0-0/1
01:06.040
3
2 50.0 -
125 روز پیش 9-4
0-0-0/2
01:06.120
4
2 52.0 -
125 روز پیش 6
0-0-0/1
01:07.400
5
2 52.0 -
76 روز پیش 6
0-0-0/1
01:07.680
6
2 52.0 -
-
0-0-0/0
صلاح الدین تاجی زاده همراه نعمتی نورمحمد بهادر
01:08.240
8
2 52.0 -
-
0-0-0/0
01:09.400
9
2 52.0 -
6 روز پیش 11
0-0-0/1
01:11.240
2 52.0 -
-
0-0-0/0
امین و طاها کاظمی حاجی محمد نوایی
2 52.0 -
-
0-0-0/0
مرحوم افق عطا مجید صالح پور
2 50.0 -
20 روز پیش 4
0-0-0/1
مرحوم سینا شکیبا غفور خوجملی
3
گنبد کاووس نژاد دوخون (مبتدی و نبرده ) (3 سال) جایزه اول: 60,000,000 ریال جایزه دوم: 30,000,000 ریال جایزه سوم: 15,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 15:00 پنج شنبه 1396/08/11
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 50.0 -
55 روز پیش 4
0-0-0/1
01:04.640
2
3 50.0 -
82 روز پیش 6-8-8-11
0-0-0/4
01:06.000
3
3 52.0 -
41 روز پیش ?-4-10-8
0-0-0/4
محمد طاها توماج و مرحوم مردقلی توماج اله قلی توماچ رامین قهرمان
01:06.240
4
3 50.0 -
20 روز پیش 7
0-0-0/1
01:07.250
5
3 50.0 -
20 روز پیش 9-10-7-5-7
0-0-0/9
آنجان و انه گلدی اونق خسرو برزین بنیامین جرجانی
01:07.520
6
3 52.0 -
161 روز پیش 9-7-5-8-7
0-0-0/9
مهندس صفا کلته مجید خوجملی محمد خوجملی
01:10.440
7
3 52.0 -
104 روز پیش 11-9-10-8-?
0-0-0/5
عبدالباسط پورقاز رحمت الله رجال علی رجال
01:12.560
8
0 52.0 -
13 روز پیش 8-11-11
0-0-0/3
حاج پرویز میلاد و محمد مولودی امانگلدی توماچ عبدالمتین توماج
01:13.520
3 50.0 -
20 روز پیش 8-6-4-4-?
0-0-0/6
4
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 16 تا 20 امتیاز ) (2 سال) جایزه اول: 68,000,000 ریال جایزه دوم: 34,000,000 ریال جایزه سوم: 17,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 16:00 پنج شنبه 1396/08/11
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
2 51.0 -
47 روز پیش 1-1-3
1-0-2/3
01:01.680
2
2 51.0 -
69 روز پیش 1-3-2-3-3
3-1-1/5
01:02.280
3
2 52.0 -
6 روز پیش 2-2-5-1
0-2-1/4
01:03.120
4
2 53.0 -
48 روز پیش 1-4-4-3-1
1-0-2/5
مرحوم حالی پاکزاد امید ایری نورمحمد بهادر
01:03.800
5
2 53.0 -
6 روز پیش 1-5-2-4-3
1-2-1/7
01:03.960
6
2 52.0 -
20 روز پیش 1-5-1
0-0-2/3
01:04.160
7
2 50.0 -
69 روز پیش 3-3-1-2
2-1-1/4
محمد رسول تقان پور و مصطفی قربانی طاغن سیدی بنیامین جرجانی
01:04.280
2 54.0 -
41 روز پیش 1-2-1-5-5
0-1-2/5
قربان سن سبلی و ناصر کسلخه امید ایری
5
گنبد کاووس نژاد دوخون (از 2 تا 6 امتیاز ) (از 3 تا 5 سال) جایزه اول: 60,000,000 ریال جایزه دوم: 30,000,000 ریال جایزه سوم: 15,000,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 16:30 پنج شنبه 1396/08/11
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
4 51.0 -
181 روز پیش 7-6-2-8-6
0-1-0/5
جمشید منتظرنظام یوسف کلته کمال دالی جه عطا
01:03.640
2
3 52.0 -
111 روز پیش 6-7-6-9-3
1-0-0/7
01:04.200
3
3 50.0 -
195 روز پیش 8-4-9-3
1-0-0/4
مرحوم مجید متمکن رسول خرمالی رامین قهرمان
01:04.480
4
3 54.0 -
13 روز پیش 6-5-6-3-2
1-1-0/6
اویس و حورانه دوگونچی حکیم سوقی بنیامین جرجانی
01:04.620
5
3 53.0 -
13 روز پیش 4-5-6-2-10
0-1-0/6
01:05.400
6
3 52.0 -
13 روز پیش 3-4
1-0-0/2
01:05.440
7
4 53.0 -
13 روز پیش ?-2-5-9-4
0-1-0/6
01:10.240
8
5 50.0 -
13 روز پیش 5-8-11-5-9
1-0-0/15
01:13.640
3 52.0 -
63 روز پیش 9-6-8-4-3
1-0-0/10
6
گنبد کاووس نژاد تروبرد داخلی (از 8 تا 14 امتیاز ) (از 3 تا 4 سال) جایزه اول: 66,000,000 ریال جایزه دوم: 33,000,000 ریال جایزه سوم: 16,500,000 ریال
نمایش ویدیو 1000 متر 17:00 پنج شنبه 1396/08/11
مقام
اسب
سن / وزن / IOR
آخرین کورس / پنج مقام آخر
استارت / مقام
مالک / مربی / چابکسوار
1
3 55.0 -
28 روز پیش 2-3-5-3-3
3-2-0/9
01:01.920
2
3 52.0 -
83 روز پیش 4-3-2-5-3
2-2-0/6
01:02.560
3
3 52.0 -
161 روز پیش 4-1
0-0-1/2
01:03.080
4
4 53.0 -
266 روز پیش 4-3-2-1
1-1-1/4
01:03.400
5
3 54.0 -
40 روز پیش 2-3-3-4-3
4-1-0/10
01:03.720
6
3 50.0 -
125 روز پیش 5-1-4-4
0-0-1/4
01:03.920
7
3 52.0 -
40 روز پیش 6-8-1-6-5
0-0-1/6
سینا و مینا و یونا پقه سبحان پقه عبدالرحیم آرامیده
01:04.500
8
4 50.0 -
40 روز پیش 7-?-3-4-6
1-0-0/6
رادین صفایی وامادجان طعنه اراز زارعی کسلخه نورمحمد بهادر
01:06.480
3 50.0 -
55 روز پیش 4-5-2-2-5
0-2-0/9
مصطفی رضایی یحیی ایزدی